doğal olarak aflatoksinler ile kontamine olmuş yemlere maya

advertisement
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOĞAL OLARAK AFLATOKSİNLER İLE KONTAMİNE
OLMUŞ YEMLERE MAYA OTOLİZATI İLAVESİNİN
YUMURTA TAVUKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
Hayrettin Mehmet DUYUM
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN
Pr of. Dr . Sakine YALÇIN
2011- ANKARA
5
Şekil 1.1. Mayanın mikroskobik görünümü (Stone, 2004).
1.1.2. Maya Hücre Duvarı
Hücre duvarı fiziksel koruma ve ozmotik destek sağlayan güçlü bir yapıdadır.
Negatif boyama teknikleri ile hücre duvarının elektron mikroskobik analizi
sonucunda hücrenin gelişme durumu ve genetik özelliklerine bağlı olarak
yaklaşık 70-100 nm kalınlığında elektron - şeffaf içsel bir tabaka ve elektronyoğun dışsal tabaka olmak üzere iki tabakalı bir yapıda olduğu gözlenmiştir.
Mayalanma sürecinde elektro - şeffaf iç tabakanın kalınlığı 200 nm’ ye kadar
çıkmaktadır (Klis ve ark., 2002). Hücre duvarı, hücre kuru ağırlığının %1530’unu oluşturmaktadır. Büyük çoğunluğu polisakkaritler (%80-90) olup,
bunlar mannanlar ve glukanlardır. Duvar yapısında başlıca unsur β glukandır
(β glukanlar; β 1,3 glukan veya β 1,6 glukan olarak veya her ikisi birden
bulunmaktadır). Kuru ağırlığın en küçük kısmını ise kitin oluşturmaktadır.
Hücre duvar yapısının diğer unsurları proteinler, lipitler ve inorganik
fosfatlardır (Klis ve ark., 2006).
Maya hücre duvarı hücre morfolojisini korumak, hücreyi desteklemek,
savunmak için gereklidir. Duvar sayesinde dış ortamda meydana gelen
Download