AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
Bölgesel İktisadi Analiz Teknikleri
Dersin Kodu
Dersin Türü
Seçmeli Ders
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans ( Bölgesel Kalkınma İktisadı )
Dersin AKTS Kredisi
7
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Bahar
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Prof.Dr. Ertuğrul Deliktaş
Öğretim Sistemi
Örgün
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bölgesel ekonomi konusunda yeni gelişmeleri öğrencilere
tanıtabilmektir. Bu bağlamda büyüme ve kalkınma teorileri kapsamında
bölgesel ekonomik performansı değerlendirmek ve ölçmek için gerekli teorik ve
kantitatif donanım öğrencilere verilecektir.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1. Bölgesel büyüme ve kalkınma konusunda gerekli düşünce ve fikir
altyapısını öğrencilere sağlamak
2. Bölgesel ekonominin ekonomi ve kamu politikalarında nasıl önemli bir
noktaya geldiğini açıklayabilme
3. Bölgesel ekonomi konusunda istatistik ve ekonometrik çalışmalarda
bulunabilmek için gerekli analitik çalışma çatısını ve background’u
öğrencilere verebilmek
Büyüme Teorileri, Bölgesel Büyüme Teorileri: Tarihsel Bakış, Yeni ekonomik
çoğrafyada bölgesel büyüme ve ticaret, İçsel Büyüme teorileri, Kalkınma
Teorileri, Beşeri sermaye ve bölgesel kalkınma, Altyapı ve bölgesel kalkınma
AR&GE dışsallığı ve bölgesel kalkınma, Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel
büyüme, Etki analizi: Dolaylı ve uyarıcı etkiler, Keynesyen gelir-harcama
yaklaşımı, Bölgesel çarpan analizinin uygulamaları, Bölgesel ekonometrik
modeller, Bölgesel ekonomik performansın ölçülme ihtiyaçı, Shift-Share
Analizi, Girdi-çıktı metodu, Girdi-çıktı analizinin bölgesel uygulamaları,
Bölgesel modellemede yeni gelişmeler, Yoğunlaşma, Endüstriyel
Kümelenmeler ve Endüstriyel Kümelenme Analizi, Bölgesel Politika Araçları
Yerel Kalkınma: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Teknolojik İlerleme
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
Uygulama
1
Büyüme Teorileri
1. Bölgesel Büyüme Teorileri: Tarihsel Bakış
2. Bölgesel büyümenin yerelliği / dağıtımı
3. Yeni ekonomik çoğrafyada bölgesel büyüme
ve ticaret
4. İçsel Büyüme teorileri
2
Kalkınma Teorileri
1. Bölgesel sermaye ve bölgesel kalkınma
2. Beşeri sermaye ve bölgesel kalkınma
3. Altyapı ve bölgesel kalkınma
4. Bilgi dışsallığı, girişimcilik ve bölgesel
kalkınma
5. AR&GE dışsallığı ve bölgesel kalkınma
6. Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel büyüme
3
Kalkınma Teorileri
1. Bölgesel sermaye ve bölgesel kalkınma
2. Beşeri sermaye ve bölgesel kalkınma
3. Altyapı ve bölgesel kalkınma
4. Bilgi dışsallığı, girişimcilik ve bölgesel
kalkınma
5. AR&GE dışsallığı ve bölgesel kalkınma
6. Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel büyüme
Okuma ve
Araştırma Ödevi
4
Bölgesel Gelir ve İstihdam Belirleyicileri
1. Etki analizi: Dolaylı ve uyarıcı etkiler
2. Keynesyen gelir-harcama yaklaşımı
3. Bölgesel çarpan analizinin uygulamalrı
4. Çoklu bölge modelinde gelirin belirlenmesi
5. Bölgesel ekonometrik modeller
Okuma ve
Araştırma Ödevi
5
Bölgesel Gelir ve İstihdam Belirleyicileri
1. Etki analizi: Dolaylı ve uyarıcı etkiler
2. Keynesyen gelir-harcama yaklaşımı
3. Bölgesel çarpan analizinin uygulamalrı
4. Çoklu bölge modelinde gelirin belirlenmesi
5. Bölgesel ekonometrik modeller
Okuma ve
Araştırma Ödevi
6
Bölgesel Ekonomik Performansın Ölçümünde
ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Araçlar
I. Ekonomik Base ve Shift-Share Analizi
1. Bölgesel ekonomik performansın ölçülme
Okuma ve
ihtiyaçı
Araştırma Ödevi
2. Ekonomik Base Teorisi ve Endüstriyel Hedef
3. Shift-Share Analizi
4. Shift-Share analizinin kritiği
7
II. Bölgesel ekonomi modellemesinde girdiçıktı yaklaşımı
1. Girdi-çıktı metodu
2. Girdi-çıktı analizinin bölgesel uygulamaları
Okuma ve
Araştırma Ödevi
Okuma ve
Araştırma Ödevi
Okuma ve
Araştırma Ödevi
3. Girdi-çıktı yaklaşımındaki kısıtlamalar
4. Bölgesel modellemede yeni gelişmeler
8
Ara Sınav
9
II. Bölgesel ekonomi modellemesinde girdiçıktı yaklaşımı
1. Girdi-çıktı metodu
2. Girdi-çıktı analizinin bölgesel uygulamaları
3. Girdi-çıktı yaklaşımındaki kısıtlamalar
4. Bölgesel modellemede yeni gelişmeler
Okuma ve
Araştırma Ödevi
10
Yoğunlaşma
1. Ücret, emek verimliliği ve arazi fiyatları
2. İş aktivitesinde kümeler
3. Altyapı, kamu malları
4. Optimal şehir büyüklüğü
5. Piyasa başarısızlığı ve bölgesel problemler
Okuma ve
Araştırma Ödevi
11
Endüstriyel Kümelenmeler ve Endüstriyel
Kümelenme Analizi
1. Küreselleşme, Endüstri yapısı ve yerelleşme
2. Endüstri kümelenmesi: Güncel bir strateji
3. Endüstri kümelenmesi yaratmak için temel
yaklaşım
4. Bölgesel endüstri kümelenmesini tanımlamak
ve ölçmek için kantitatif analiz
5. Kümelenme teşebbüsü altındaki bir bölgede
endüstriyel kalkınma süreçi
Okuma ve
Araştırma Ödevi
12
Endüstriyel Kümelenmeler ve Endüstriyel
Kümelenme Analizi
1. Küreselleşme, Endüstri yapısı ve yerelleşme
2. Endüstri kümelenmesi: Güncel bir strateji
3. Endüstri kümelenmesi yaratmak için temel
yaklaşım
4. Bölgesel endüstri kümelenmesini tanımlamak
ve ölçmek için kantitatif analiz
5. Kümelenme teşebbüsü altındaki bir bölgede
endüstriyel kalkınma süreçi
Okuma ve
Araştırma Ödevi
13
Bölgesel Politika Araçları
1. Mikro politika araçları ve bölgesel politika
2. İşçevresinin kontrolü
3. Sermayeye sübvansiyon yada emeğe
sübvansiyon
4. Bölgesel kalkınmada toplum inisiyatifleri
Okuma ve
Araştırma Ödevi
14
Bölgesel Politika Araçları
1. Mikro politika araçları ve bölgesel politika
2. İşçevresinin kontrolü
3. Sermayeye sübvansiyon yada emeğe
sübvansiyon
4. Bölgesel kalkınmada toplum inisiyatifleri
Okuma ve
Araştırma Ödevi
15
Yerel Kalkınma: Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler ve Teknolojik
İlerleme
1. Bölgesel politikalar ve KOBİ sektörü
Sunum
2. Bölgesel politikalar ve yeni teknoloji
16
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
Final Sınavı
Brakman Steven, Garretsen Harry, Marrewijk Charles, An Introduction to
geographical economics, Cambridge University Press.
Harvey Armstrong, Jim Taylor(2000), Regional Economics and Policy
Wiley-Blackwell
Robert J. Stimson, Roger R. Stough, Brian H. Roberts (2010), Regional
Economic Development: Analysis and Planning Strategy, Springer
Mary E. Edwards (2007), Regional and Urban Economics and Economic
Development: Theory and Methods, Auerbach Publications
Roberta Capello, Peter Nijkamp (2009), Handbook of Regional Growth and
Development Theories, Edward Elgar Publishing
Higgins Benjamin, and Donald J. Savoie. 1997. Regional Development
Theories and Their Application. Transaction Publishers, New Brunswick, NJ.
Isard, Walter et al. 1998. Methods of Interregional and Regional Analysis.
Brookfield, VT: Ashgate Publishing.
Wooldridge, Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics: A Modern Approach,
3rd edition. Mason, OH: Thompson-Southwestern.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl Ara Sınavı
Katkı Yüzdesi (%)
100
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
60
TOPLAM
100
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
4
64
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
1
2
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
10
1
1
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
1
1
1
20
Proje
TOPLAM
210
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğren
me
Çıktıla
rı
ÖÇ1
210/30=7 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ
1
3
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
4
PÇ
5
3
PÇ
6
PÇ
7
4
ÖÇ2
5
ÖÇ3
3
4
5
4
PÇ
8
PÇ
9
5
5
4
4
PÇ1
0
PÇ1
1
PÇ1
2
4
4
PÇ1
3
PÇ1
4
PÇ1
5
PÇ1
6
5
5
5
PÇ1
7
PÇ1
8
Download