A 1183

advertisement
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
A 1183
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30
1. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI : ……...........................................................................................................................................
ADI
: ………........................................................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ………...................................................................................................
SINAV SALON NO : ............................................................. SIRA NO : …….........................................
DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun
aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
İMZA:……………………………….
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
Soru Sayısı
Sayfa No
20
20
20
20
02
05
08
10
ol
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
GENEL MUHASEBE
SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I
ad
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR
An
1.
2.
3.
4.
5.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …)
ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunamaz.
Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak
cevaplayınız.
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu
kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
A)
B)
C)
D)
E)
Uluslararası andlaşma
Tüzük
Hukuk
Anayasa
Kanun
i
Kolluk kuvvetleri
İcra memuru
İcra müdürü
Yürütme organı
Yargı organı
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel
kuruluşunu,
işleyişini,
iktidarın
el
değiştirmesini
ve
iktidar
karşısında
bireylerin
özgürlüklerini
düzenleyen
kurallardır?
m
1. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini
sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski
duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren
ve zor kullanma yetkisine sahip kamu
organlarına verilen genel addır?
6. Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve
olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle
ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren
yönüdür?
2. İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken
kendilerini
daha
az
tehdit
altında
hissetmeleri
hukukun
hangi
işleviyle
ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Eşitlik
Genellik
Barış
Özgürlük
Güvenlik
hal
kanun
hükmünde
7. Olağanüstü
kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
3. Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul
ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler
için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz
konusu olur?
İptal edilebilirlik
Hükümsüzlük
Nispi butlan
Yokluk
Butlan
8. Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça
dile getirilmeyen konularda kararlar almasına
ne ad verilir?
An
ad
A)
B)
C)
D)
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına,
evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması
gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili
doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine
ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar
kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen
tutum ve pratiklere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.
Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.
Sadece siyasi denetime tabidirler.
Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek
yoktur.
E) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme
yapabilirler.
ol
A)
B)
C)
D)
E)
Betimsel akıl
Teorik akıl
Pratik akıl
Üretici akıl
Yaratıcı akıl
Hükümsüzlük
Uygulama
Hüküm verme
Takdir yetkisi
Çatışma
9. Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural
metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı
kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi
aşağıdakilerden hangisidir?
Ahlâk
Hukuk
Din
Felsefe
Örf ve adet
A)
B)
C)
D)
E)
2
Amaçsal yorum teorisi
Sistematik yorum teorisi
Tarihsel yorum teorisi
Objektif yorum teorisi
Sözel yorum teorisi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
14. Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
devletin
hukukunun
o
devletin
10. Bir
ülkesindeki
olaylara
ve
kişilere
uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?
A) Roma
Hukukunun
yeniden
canlandırılmasına dayalı olması
B) Hukuk düzeninin, yasamadan çok yargı
kararlarına dayalı olması
C) Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı
olması
D) Hukuk
düzeninin
Avrupa
Konseyinin
ilkelerine dayalı olması
E) Yasamanın parlamenter rejimin ürünü
olması
m
i
Şahsilik ilkesi
Eşitlik ilkesi
Mülkilik ilkesi
Objektiflik ilkesi
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
11. Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş
halidir.
B) Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde
etkili olmuş halidir.
C) Roma Hukukunun Bizans'ta uygulanmış
halidir.
D) Roma Hukukunun Almanya’da geçerli
olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine
göre düzenlenmiş halidir.
E) Roma
Hukukunun
Gaius
tarafından
Institutiones’te işlenmiş halidir.
15. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı
hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine
dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma
yetkisi ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Vakıf
Muâmelât
Örf
Kazasker
İçtihad
12. I. İdari yargı kolunda yer alır.
II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu
tarafından başka mahkemelerde
görevlendirilemez.
III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı
yapılan itirazları inceler.
16. Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen
tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı
kollarından hangisinde çözülür?
Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
A)
B)
C)
D)
E)
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
hükümlerine
göre
yargılama
13. Kanun
faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara
katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına
başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında
görevli organ aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Adli yargı
İdari yargı
Anayasa yargısı
Uyuşmazlık yargısı
Mali yargı
17. Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin
davalara bakmakla görevli genel ilk derece
mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sulh ceza hâkimliği
Cumhuriyet savcılığı
Yazı işleri müdürlüğü
Bölge adliye mahkemesi
Asliye ceza mahkemesi
A)
B)
C)
D)
E)
3
İdare mahkemesi
Sulh hukuk mahkemesi
Tüketici mahkemesi
Bölge adliye mahkemesi
Asliye hukuk mahkemesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
20. İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne
anlama gelir?
18. Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı
ulus,
kültür
ve
toplumların
hukuk
düzenlerinin
çeşitliliklerine
ve
benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok
hangi bölümüyle ilgilidir?
i
m
Doğal Hukuk
İdeal Hukuk
Kamu Hukuku
Özel Hukuk
Ceza Hukuku
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
A) Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı
anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve
esaslarını gösteren düzenlemelerdir.
B) İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.
C) Lord Chancellor mahkemesinin (Court of
Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku
ifade eder.
D) Pandekt Hukukunun İngiltere'deki adıdır.
E) İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet
hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları
gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci
hukuku ifade eder.
19. Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde
bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve
yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı
organı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bölge idare mahkemesi
Bölge adliye mahkemesi
Yargıtay
Uyuşmazlık mahkemesi
Danıştay
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
GENEL MUHASEBE
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
5. Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
1. Muhasebe bilgilerinin doğru, güvenilir ve
yansız olmasını aşağıdaki kavramlardan
hangisi açıklar?
A) Borçlar, satıcılardan ve kredi kurumlarından
sağlanan krediler ve işletme faaliyetleri
nedeniyle doğan yükümlülüklerdir.
B) İşletme ilk kurulduğunda temel muhasebe
eşitliği Varlıklar = Yabancı kaynaklar +
Borçlar şeklindedir.
C) Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve
gelecekteki faaliyetlerinde yararlı olmasını
beklediği ekonomik kaynaklarıdır.
D) Öz
kaynaklar,
işletme
sahiplerinin
işletmedeki haklarını ifade etmektedir.
E) Borçlar
var
olan
bir
yükümlülüğün
ödenmesini ya da bir görevin yerine
getirilmesini gerektirir.
m
i
Maliyet esası
Sosyal sorumluluk
Tarafsızlık ve belgelendirme
Tam açıklama
Tutarlılık
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
2. Ortakların başlangıçta koydukları sermayenin
bilanço üzerindeki etkisi ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
6. Aşağıdaki mizanla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Varlıklarda artış; Sermayede artış
Varlıklarda artış; Borçlarda artış
Varlıklarda artış; Sermayede azalış
Varlıklarda azalış; Sermayede azalış
Varlıklarda azalış; Sermayede artış
A) Mizanın dengede olması her şeyin doğru
olduğu anlamına gelmez.
B) Büyük defter hesaplarının her biri borç,
alacak tutarları ve kalanlarıyla listelenir.
C) Dönem içinde herhangi bir zamanda
düzenlenen mizana geçici mizan denir.
D) Mizan biçimsel bir finansal tablo değildir.
E) Finansal nitelikli işlemlerin büyük defterden
yevmiye defterine aktarılmasındaki olası
hatalar için bir kontrol aracıdır.
3. Günlük finansal olaylara ilişkin verinin
düzenlenerek, belli kurallara uygun bir
şekilde günlük defterlere yazılması işlemine
ne ad verilir?
Özetleme
Analiz
Sınıflama
Kaydetme
Yorum
A) Giderlerdeki azalışlar hesabın borç tarafına
kaydedilir.
B) Gelirlerdeki artışlar hesabın borç tarafına
kaydedilir.
C) Öz sermayedeki azalışlar hesabın borç
tarafına kaydedilir.
D) Borçlardaki artışlar hesabın alacak tarafına
kaydedilir.
E) Kâr hesabın alacak tarafına kaydedilir.
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
7. Hesapların işleyiş kurallarına göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır ?
8. Bir borcun geri ödenmesinin bilanço
üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
4. Aşağıdakilerden hangisi bir hesap sınıfını
ifade etmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Hem varlıklarda hem de öz sermayede
azalış
B) Hem varlıklarda hem de borçlarda azalış
C) Hem varlıklarda hem de öz sermayede artış
D) Hem varlıklarda hem de borçlarda artış
E) Varlıklarda azalış, borçlarda artış
Ticari alacaklar
Menkul kıymetler
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Yedekler
Stoklar
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
13. Ticari mal hareketlerini Devamlı Envanter
Yöntemi ile izleyen bir işletmede satış iadesi
olması durumunda, yapılacak muhasebe
kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9. İşletme 2.000 TL kira ödemiştir. Bu bilgiye
göre
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
azalttığı için
i
A) İadeye ilişkin KDV tutarı, Hesaplanan KDV
Hesabına alacak kaydedilir.
B) İade alınan kısmın maliyet bedeli, Satılan
Ticari Mallar Maliyeti Hesabına alacak
kaydedilir.
C) İade alınan kısmın satış tutarı, Satış İadeleri
Hesabına borç kaydedilir.
D) İade alınan kısmın maliyet bedeli, Satış
İadeleri Hesabına borç kaydedilir.
E) İade alınan kısmın maliyet bedeli, Ticari
Mallar Hesabına borç kaydedilir.
için
m
artırdığı için
Gider
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A) Kira ödemesi kasa mevcudunu
Kasa hesabı alacaklandırılır.
B) Kira ödemesi kasa mevcudunu
Kasa hesabı alacaklandırılır.
C) Kira ödemesi gider olduğu
hesabının alacağına kaydedilir.
D) Kira ödemesi kasa mevcudunu
Kasa hesabı borçlandırılır.
E) Kira ödemesi sermayeyi artırır.
artırdığı için
10. Asli hesapların bilançoda net değerleri ile
gösterilmelerini sağlayan hesaplara ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlık
hesabı değildir?
Yardımcı hesaplar
Gelir hesapları
Düzenleyici hesaplar
Nazım hesaplar
Aktif hesaplar
A)
B)
C)
D)
E)
15. Bir işletmede dönem başı ticari mallar 20.000
TL, dönemde satın alınan ticari mallar 60.000
TL ve dönemde gerçekleşen alış ıskontosu
tutarı 2.000 TL dir. Dönem sonunda kalan
ticari mal stok değeri 12.000 TL ise, satılan
ticari mallar maliyeti kaç TL dir?
hesaplardan
hangisi
Maddi
11. Aşağıdaki
Olmayan Duran Varlık hesabı değildir?
Şerefiye
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Haklar
Özel Maliyetler
A)
B)
C)
D)
E)
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
12. Satılan Ticari Mal Maliyetini hesaplayabilmek
için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç
duyulmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Alınan Çekler
Diğer Hazır Değerler
Alıcılar
Gelecek Aylara Ait Giderler
Finansman Giderleri
66.000
72.000
78.000
80.000
90.000
16. Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi
tutulmaz?
Dönem başı stok tutarı
Alış ıskonto tutarı
Dönem sonu stok tutarı
Dönem içi alış tutarı
Dönem içi satış tutarı
A)
B)
C)
D)
E)
6
Haklar
Binalar
Taşıtlar
Boş arazi ve arsalar
Demirbaşlar
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
m
12.000
6.000
5.500
3.000
2.750
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
Gelecek Aylara Ait Giderler
Verilen Sipariş Avansları
Alacak Senetleri
Hisse Senetleri
Stoklar
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
i
20. Aşağıdaki hesaplardan
hesap grubunda yer alır?
17. 1 Temmuz tarihinde 30.000 TL ye satın alınan
binek otomobil için normal amortisman
uygulanmaktadır. Otomobilin faydalı ömrü 5
yıl olduğuna göre ilk yıl için hesaplanan
amortisman gideri kaç Türk Lirasıdır?
18. Amortismanla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
An
ad
ol
A) Azalan
Bakiyeler
amortisman
uygulamasından
Normal
Amortisman
Yöntemine dönülemez.
B) Kıst amortisman uygulamasında ilk yıl
amortisman ayrılmaz.
C) Normal Amortisman Yönteminden Azalan
Bakiyeler Usulüne dönülebilir.
D) Azalan bakiyeler yönteminde kullanılan
amortisman oranı, normal amortisman oranı
ile aynıdır.
E) Maddi duran varlık bedellerinin belirlenen
süre içinde giderleştirilen kısmı Birikmiş
Amortismanlar Hesabının alacağında izlenir.
19. Amortisman süresi 5 yıl olan bir duran varlık
için azalan bakiyeler usulü ile hesaplanan
yıllık amortismanın en düşük olduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
İlk yıl
İkinci yıl
Üçüncü yıl
Dördüncü yıl
Beşinci yıl
7
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
hangisi
Machiavellist
1. Aşağıdakilerden
gazeteciliğe
örnek
oluşturabilecek
durumlardan biridir?
Yazar
Editör
Sekreter
Muhabir
Foto muhabiri
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
m
A) Muhabirin tarafsızlığa önem vermesi
B) Muhabirin bir olguyu olabildiğince abartarak
anlatması
C) Bir akıl hastanesinin utanç verici durumunu
sergilemek için muhabirin akıl hastası rolü
yapması
olguları
kişiselleştirerek
D) Muhabirin
yansıtması
E) Muhabirin haberi en az iki kaynaktan
doğrulatması
i
6. Bir gazetede yayımlanmak üzere gelen
malzemeyi
seçen,
değerlendiren
ve
yayınlanmasına
karar
veren
kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
2. Kestirilebilirlik ifade eden haber
ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
7. İngiltere’de çıkarılan ilk spor gazetesinin
çıkış yılı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
değeri
Sıklık
Eşik
Uyumluluk
Anlamlılık
Anlaşılırlık
8. Spor gazetelerinde yapılan sabah toplantıları
kimin başkanlığında gerçekleşir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. Spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarının
tatmin edilmesi için bir spor ürününün
üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve
tutundurulması için gerekli etkinliklerin
düzenlenmesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
ol
A) Tutum değiştirme ya da tutum geliştirme
düzeyi
B) Davranış değişikliği ya da davranış
oluşturma düzeyi
C) Bilgi edinme düzeyi
D) Farkındalık yaratma düzeyi
E) Araştırma düzeyi
PR
CRP
POP
MPR
USP
10. Halkla ilişkiler birimini içinde barındıran ve
onun işlevlerini yerine getirmeye çalışan
faaliyet bütününe ne ad verilir?
ad
An
Muhabir
Sayfa sekreteri
Genel yayın yönetmeni
Haber editörü
Yayın müdürü
9. İşletmenin satışını artırmak amacı ile
pazarlama
stratejileri
doğrultusunda
pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla
ilişkiler uygulamalarının küresel kısaltması
aşağıdakilerden hangisidir?
Spor pazarlaması
Reklam
Kurumsal iletişim
Halkla ilişkiler
Sponsorluk
4. Aşağıdakilerden hangisi McCombs ve Shaw’a
göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli
düzey etkilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler
kısımlarını
içeren
analizin
kısaltması
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
1838
1843
1850
1876
1910
Kurumsal iletişim
Reklam
Pazarlama
Yönetim
İnsan kaynakları
11. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iletişim
araçlarından biri değildir?
CRM
CPR
MPR
SWOT
AIDA
A)
B)
C)
D)
E)
8
Sosyal medya
Radyo
Dergi
Gazete
Televizyon
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
18. Aşağıdakilerden hangisi ilk kez bir üniversite
kampüsüne
girildiğinde,
ilgili
fakülte,
kütüphane, yemekhane, spor salonu, öğrenci
kulüpleri merkezi gibi birimlerin yerini
bilememekten kaynaklanan ihtiyaç türüne bir
örnektir?
12. İletileri; internet, internet uygulamaları,
arayüzleri
ve
görsel
oyunlar
olarak
listenebilen iletişim araçlarına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
İlgililik
Oryantasyon
Bilişsel tutarsızlık
Kesinlik
Araştırma
m
i
Geleneksel medya araçları
Oyunlaştırma
Geleneksel olmayan medya araçları
Gündem belirleme araçları
Yeni medya araçları
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
13. Spor gazetelerinde yorum türü yazılar yazan
kişiye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Muhabir
Genel yayın yönetmeni
Haber editörü
Köşe yazarı
Sayfa sekreteri
14. Aşağıdakilerden hangisi spor gazetelerinin
kullandıkları başlık türlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kışkırtıcı
Sorgulatıcı
Enformatik
Manipulatif
Yorumlu
19. Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen
bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne
çıkarılması durumuna ne ad verilir?
15. Medyada bir politik adayın belirli konularda
ne kadar başarılı olduğunun ya da ne kadar
iyi
bir
eğitim
almış
olduğunun
vurgulanmasına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Medya gündemi
B) Medyanın birinci düzey gündem belirleme
etkisi
C) Medyanın ikinci düzey gündem belirleme
etkisi
D) Kesinlik
E) Çerçeveleme
Politik gündem
Medya gündemi
Çerçeveleme
Kesinlik
Gündem oluşturma
An
ad
ol
16. Bir kurum ya da kuruluşun ilişkide
bulunduğu veya bulunacağı hedef kitlesine
yönelik
halkla
ilişkiler
çalışmalarını
düzenleyen mekanizmaya ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Medya ilişkileri
Kurumsal halkla ilişkiler
Pazarlama yönlü halkla ilişkiler
Reklam
Sponsorluk
17. Haberlerin medyada önem sırasına göre yer
alışı ile halkın zihnindeki haberlerin önem
sırasına göre dizilişinde görülen benzerliğe
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. İletişim sürecinin son aşamasına ne ad
verilir?
Medyanın temel gündem belirleme etkisi
Politik gündem
Halk gündemi
Medya etkisi
Çerçeveleme
A)
B)
C)
D)
E)
9
Mesaj
Kaynak
Alıcı
Kanal
Geri bildirim
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
m
Bilgi sunumu
Bilgi teknolojileri
Dijital kayıt
Bilgi aktarımı
Dijital enformasyon
BAŞVURULAR> Tablo> Tablo 1
EKLE> Tür: İçindekiler
EKLE> Altbilgi> Tablo 1
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
i
6. Word uygulamasında belgeye “İçindekiler
Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve
komut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru verilmiştir?
toplanmasında,
işlenmesinde,
1. Bilginin
depolanmasında, bir yerden bir yere
iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine
sunulmasında
yararlanılan
bütün
teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan
bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara
ne ad verilir?
hiyerarşisine
göre
2. VEBB
aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik
Tablo 1
E) BAŞVURULAR> Ekle> Altbilgi 1
en
7. Genel sözcük işlemcilerde satır başına
gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden
hangisidir?
altta
A)
B)
C)
D)
E)
Veri
Varlık
Bilgi
Bilgelik
Enformasyon
bilgisayarlar
ve
yazıcıların
8. Kişisel
yaygınlaşmasıyla
önce
iş
yerlerinden
başlayarak
zamanla
toplumun
geneli
tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme,
biçimlendirme ve bastırma işlemleri için
kullanılan yazılımlara ne ad verilir?
3. Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan
bir işi, önceden verilmiş programa göre
yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bellek
Program
PCI Slotu
Ekran
Bilgisayar
A)
B)
C)
D)
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi
işlemede kullanılan zihinsel yapılardan
biridir?
Aktarılan bellek
Anı bellek
Veri bellek
Kısa süreli bellek
Yaşantı bellek
A)
B)
C)
D)
E)
5. Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen,
günümüz
geleneksel
veritabanları
ve
yazılımları
ile
düzenlenemeyecek
ve
işlenemeyecek veriye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sözcük işlemci
Uygulama
Kayıt ortamı
Hesap tablosu
Veri tabanı
9. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak
kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?
ol
An
ad
A)
B)
C)
D)
E)
CapsLock
Home
Delete
Shift
End
WordStar
MacWrite
WordPerfect
İnternet Explorer
Microsoft Word
10. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak sözcük
işlemcilerinden biridir?
Zor Veri
Aktarılan Veri
Paylaşımlı Veri
Küme Veri
Büyük Veri
A)
B)
C)
D)
E)
10
Quick Office Text
Libre Office Writer
Mac Writer
Microsoft Office Word
WordStar Office
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
A
2016 GÜZ ARA 1183-A
A)
B)
C)
D)
E)
Hesap tablosu
Veritabanı
Doğrulama programı
Veri madenciliği
Sunum yazılımı
m
Hazırlanma
Aktarma
Kapanış
Sunma
Değerlendirme
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
i
16. Kullanıcıların verilerini tablo yapısında
organize ederek, veriler üzerinde hesaplama,
analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan
genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad
verilir?
11. Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği,
katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum
adımı aşağıdakilerden hangisidir?
12. PowerPoint yazılımında slaytların arka plan
stil
ve
renklerini
ayarlamak
için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu
yazılımlarında
kullanılan
karşılaştırma
operatörlerinden biridir?
Geçişler> Stil> Renkler
Görünüm> Arka Plan Stilleri> Tema
Tasarım> Arka Plan Stilleri> Renkler
Ekle> Arka Plan Stilleri> Renkler
Biçim> Stil> Şekil
A)
B)
C)
D)
E)
13. Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan
hatalardan biri değildir?
A) Farklı
büyüklüklerde
yazı
puntosu
kullanılması
B) Sunum sonunda anlatılanların en önemli
noktalarını içeren bir özet yapılması
C) Çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması
D) Çok fazla slayta yer verilmesi
E) Sunucunun dinleyiciye sırtını dönmesi
18. Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda
ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu
tablolara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken
metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb.
ekleneceği alana ne ad verilir?
Sekmeler
Slayt ekranı
Anahat Bölmesi
İstekler Bölmesi
Not Bölmesi
ad
An
Veri aktarımı
Grafik
Veri listeleri
Hücre yapısı
İşlev
19. İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar
verme sürecini destekleyen bilgisayar
destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?
ol
A)
B)
C)
D)
E)
/
*
^
<
%
A)
B)
C)
D)
E)
15. Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Görsel malzemeler sunumun anlaşılmasını
kolaylaştırır.
B) Sunumların iyi planlanması ve hazırlanması
gerekir.
C) Sunumda farklı duyu organlarına hitap
edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz
etkilenir.
D) Sunumu takip edenler görsel destek
kullanan konuşmacıları daha ikna edici
bulabilirler.
E) Sunumlar günümüzde eğitim ve iş
yaşamının vazgeçilmez ögesi olmuştur.
İstatistiksel Analiz Sistemleri
Form Sistemleri
Bilgi Sistemleri
Karar Destek Sistemleri
Finans ve Muhasebe İşlem Sistemleri
20. Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1
Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
11
Shift + (Boşluk)
Aşağı Ok
PgDn
CTRL + (Boşluk)
CTRL + Home
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları
doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılır.
Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet,
telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.)
kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,
c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren
EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,
d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme
yapmak,
h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim
etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında
Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının
gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi
yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel
Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından
disiplin soruşturması açılır.
Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine
bırakınız.
Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak
imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ol
10.
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
2.
m
i
1.
ad
11.
An
12.
13.
14.
15.
16.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
B 1183
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30
1. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI : ……...........................................................................................................................................
ADI
: ………........................................................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ………...................................................................................................
SINAV SALON NO : ............................................................. SIRA NO : …….........................................
DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun
aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
İMZA:……………………………….
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
Soru Sayısı
Sayfa No
20
20
20
20
02
05
08
10
ol
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
GENEL MUHASEBE
SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I
ad
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR
An
1.
2.
3.
4.
5.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …)
ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunamaz.
Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak
cevaplayınız.
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu
kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
A)
B)
C)
D)
E)
Kanun
Uluslararası andlaşma
Tüzük
Anayasa
Hukuk
m
Hüküm verme
Çatışma
Uygulama
Hükümsüzlük
Takdir yetkisi
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
i
5. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel
kuruluşunu,
işleyişini,
iktidarın
el
değiştirmesini
ve
iktidar
karşısında
bireylerin
özgürlüklerini
düzenleyen
kurallardır?
1. Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça
dile getirilmeyen konularda kararlar almasına
ne ad verilir?
6. Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural
metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı
kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi
aşağıdakilerden hangisidir?
hal
kanun
hükmünde
2. Olağanüstü
kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
E)
Sadece siyasi denetime tabidirler.
Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.
Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.
Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek
yoktur.
Amaçsal yorum teorisi
Sistematik yorum teorisi
Sözel yorum teorisi
Tarihsel yorum teorisi
Objektif yorum teorisi
E) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme
yapabilirler.
7. İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken
kendilerini
daha
az
tehdit
altında
hissetmeleri
hukukun
hangi
işleviyle
ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına,
evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması
gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili
doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine
ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar
kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen
tutum ve pratiklere ne ad verilir?
8. Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve
olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle
ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren
yönüdür?
Felsefe
Hukuk
Örf ve adet
Ahlâk
Din
A)
B)
C)
D)
E)
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
4. Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul
ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler
için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz
konusu olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Özgürlük
Barış
Güvenlik
Genellik
Eşitlik
Üretici akıl
Yaratıcı akıl
Pratik akıl
Betimsel akıl
Teorik akıl
devletin
hukukunun
o
devletin
9. Bir
ülkesindeki
olaylara
ve
kişilere
uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?
Yokluk
Butlan
Hükümsüzlük
Nispi butlan
İptal edilebilirlik
A)
B)
C)
D)
E)
2
Objektiflik ilkesi
Eşitlik ilkesi
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
Mülkilik ilkesi
Şahsilik ilkesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
hükümlerine
göre
yargılama
14. Kanun
faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara
katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına
başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında
görevli organ aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Asliye ceza mahkemesi
Cumhuriyet savcılığı
Yazı işleri müdürlüğü
Sulh ceza hâkimliği
Bölge adliye mahkemesi
m
Yargı organı
Yürütme organı
Kolluk kuvvetleri
İcra müdürü
İcra memuru
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
i
10. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini
sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski
duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren
ve zor kullanma yetkisine sahip kamu
organlarına verilen genel addır?
15. Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
11. Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı
ulus,
kültür
ve
toplumların
hukuk
düzenlerinin
çeşitliliklerine
ve
benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok
hangi bölümüyle ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Roma Hukukunun Almanya’da geçerli
olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine
göre düzenlenmiş halidir.
Hukukunun
Gaius
tarafından
B) Roma
Institutiones’te işlenmiş halidir.
C) Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde
etkili olmuş halidir.
D) Roma Hukukunun Bizans'ta uygulanmış
halidir.
E) Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş
halidir.
Doğal Hukuk
Kamu Hukuku
İdeal Hukuk
Ceza Hukuku
Özel Hukuk
16. Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
12. Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin
davalara bakmakla görevli genel ilk derece
mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Tüketici mahkemesi
İdare mahkemesi
Sulh hukuk mahkemesi
Asliye hukuk mahkemesi
Bölge adliye mahkemesi
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
A) Yasamanın parlamenter rejimin ürünü
olması
B) Roma
Hukukunun
yeniden
canlandırılmasına dayalı olması
C) Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı
olması
D) Hukuk düzeninin, yasamadan çok yargı
kararlarına dayalı olması
E) Hukuk
düzeninin
Avrupa
Konseyinin
ilkelerine dayalı olması
13. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı
hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine
dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma
yetkisi ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
17. Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde
bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve
yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı
organı aşağıdakilerden hangisidir?
Örf
Vakıf
İçtihad
Muâmelât
Kazasker
A)
B)
C)
D)
E)
3
Uyuşmazlık mahkemesi
Bölge adliye mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Bölge idare mahkemesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
18. I. İdari yargı kolunda yer alır.
II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu
tarafından başka mahkemelerde
görevlendirilemez.
III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı
yapılan itirazları inceler.
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri yanlıştır?
Mali yargı
İdari yargı
Adli yargı
Anayasa yargısı
Uyuşmazlık yargısı
m
A)
B)
C)
D)
E)
i
20. Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen
tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı
kollarından hangisinde çözülür?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
19. İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne
anlama gelir?
A) İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet
hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları
gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci
hukuku ifade eder.
B) Pandekt Hukukunun İngiltere'deki adıdır.
C) İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.
D) Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı
anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve
esaslarını gösteren düzenlemelerdir.
E) Lord Chancellor mahkemesinin (Court of
Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku
ifade eder.
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
GENEL MUHASEBE
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
5. Bir borcun geri ödenmesinin bilanço
üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
1. İşletme 2.000 TL kira ödemiştir. Bu bilgiye
göre
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
A) Hem varlıklarda hem de öz sermayede
azalış
B) Hem varlıklarda hem de öz sermayede artış
C) Varlıklarda azalış, borçlarda artış
D) Hem varlıklarda hem de borçlarda artış
E) Hem varlıklarda hem de borçlarda azalış
i
artırdığı için
m
artırdığı için
azalttığı için
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A) Kira ödemesi kasa mevcudunu
Kasa hesabı alacaklandırılır.
B) Kira ödemesi kasa mevcudunu
Kasa hesabı borçlandırılır.
C) Kira ödemesi kasa mevcudunu
Kasa hesabı alacaklandırılır.
D) Kira ödemesi gider olduğu
hesabının alacağına kaydedilir.
E) Kira ödemesi sermayeyi artırır.
için
Gider
6. Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Öz
kaynaklar,
işletme
sahiplerinin
işletmedeki haklarını ifade etmektedir.
B) İşletme ilk kurulduğunda temel muhasebe
eşitliği Varlıklar = Yabancı kaynaklar +
Borçlar şeklindedir.
C) Borçlar
var
olan
bir
yükümlülüğün
ödenmesini ya da bir görevin yerine
getirilmesini gerektirir.
D) Borçlar, satıcılardan ve kredi kurumlarından
sağlanan krediler ve işletme faaliyetleri
nedeniyle doğan yükümlülüklerdir.
E) Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve
gelecekteki faaliyetlerinde yararlı olmasını
beklediği ekonomik kaynaklarıdır.
2. Ortakların başlangıçta koydukları sermayenin
bilanço üzerindeki etkisi ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Varlıklarda azalış; Sermayede azalış
Varlıklarda artış; Borçlarda artış
Varlıklarda artış; Sermayede azalış
Varlıklarda artış; Sermayede artış
Varlıklarda azalış; Sermayede artış
3. Aşağıdaki mizanla ilgili ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Mizanın dengede olması her şeyin doğru
olduğu anlamına gelmez.
B) Büyük defter hesaplarının her biri borç,
alacak tutarları ve kalanlarıyla listelenir.
C) Dönem içinde herhangi bir zamanda
düzenlenen mizana geçici mizan denir.
D) Finansal nitelikli işlemlerin büyük defterden
yevmiye defterine aktarılmasındaki olası
hatalar için bir kontrol aracıdır.
E) Mizan biçimsel bir finansal tablo değildir.
7. Aşağıdaki hesaplardan
hesap grubunda yer alır?
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
4. Bir işletmede dönem başı ticari mallar 20.000
TL, dönemde satın alınan ticari mallar 60.000
TL ve dönemde gerçekleşen alış ıskontosu
tutarı 2.000 TL dir. Dönem sonunda kalan
ticari mal stok değeri 12.000 TL ise, satılan
ticari mallar maliyeti kaç TL dir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
Stoklar
Alacak Senetleri
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
Gelecek Aylara Ait Giderler
Verilen Sipariş Avansları
Hisse Senetleri
8. Amortisman süresi 5 yıl olan bir duran varlık
için azalan bakiyeler usulü ile hesaplanan
yıllık amortismanın en düşük olduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?
66.000
72.000
78.000
80.000
90.000
A)
B)
C)
D)
E)
5
İlk yıl
İkinci yıl
Üçüncü yıl
Dördüncü yıl
Beşinci yıl
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
Diğer Hazır Değerler
Alıcılar
Finansman Giderleri
Alınan Çekler
Gelecek Aylara Ait Giderler
m
A)
B)
C)
D)
E)
Nazım hesaplar
Aktif hesaplar
Gelir hesapları
Yardımcı hesaplar
Düzenleyici hesaplar
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
i
13. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlık
hesabı değildir?
9. Asli hesapların bilançoda net değerleri ile
gösterilmelerini sağlayan hesaplara ne ad
verilir?
hesaplardan
hangisi
Maddi
14. Aşağıdaki
Olmayan Duran Varlık hesabı değildir?
10. Hesapların işleyiş kurallarına göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır ?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Gelirlerdeki artışlar hesabın borç tarafına
kaydedilir.
B) Öz sermayedeki azalışlar hesabın borç
tarafına kaydedilir.
C) Giderlerdeki azalışlar hesabın borç tarafına
kaydedilir.
D) Kâr hesabın alacak tarafına kaydedilir.
E) Borçlardaki artışlar hesabın alacak tarafına
kaydedilir.
15. Ticari mal hareketlerini Devamlı Envanter
Yöntemi ile izleyen bir işletmede satış iadesi
olması durumunda, yapılacak muhasebe
kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İade alınan kısmın maliyet bedeli, Satış
İadeleri Hesabına borç kaydedilir.
B) İade alınan kısmın satış tutarı, Satış İadeleri
Hesabına borç kaydedilir.
C) İade alınan kısmın maliyet bedeli, Satılan
Ticari Mallar Maliyeti Hesabına alacak
kaydedilir.
D) İadeye ilişkin KDV tutarı, Hesaplanan KDV
Hesabına alacak kaydedilir.
E) İade alınan kısmın maliyet bedeli, Ticari
Mallar Hesabına borç kaydedilir.
11. Günlük finansal olaylara ilişkin verinin
düzenlenerek, belli kurallara uygun bir
şekilde günlük defterlere yazılması işlemine
ne ad verilir?
Yorum
Analiz
Sınıflama
Özetleme
Kaydetme
An
ad
ol
A)
B)
C)
D)
E)
Şerefiye
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Özel Maliyetler
Haklar
16. 1 Temmuz tarihinde 30.000 TL ye satın alınan
binek otomobil için normal amortisman
uygulanmaktadır. Otomobilin faydalı ömrü 5
yıl olduğuna göre ilk yıl için hesaplanan
amortisman gideri kaç Türk Lirasıdır?
12. Aşağıdakilerden hangisi bir hesap sınıfını
ifade etmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
Stoklar
Ticari alacaklar
Menkul kıymetler
Yedekler
A)
B)
C)
D)
E)
6
12.000
6.000
5.500
3.000
2.750
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
Boş arazi ve arsalar
Haklar
Binalar
Taşıtlar
Demirbaşlar
m
A)
B)
C)
D)
E)
Sosyal sorumluluk
Maliyet esası
Tarafsızlık ve belgelendirme
Tutarlılık
Tam açıklama
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
i
20. Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi
tutulmaz?
17. Muhasebe bilgilerinin doğru, güvenilir ve
yansız olmasını aşağıdaki kavramlardan
hangisi açıklar?
18. Amortismanla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
An
ad
ol
A) Normal Amortisman Yönteminden Azalan
Bakiyeler Usulüne dönülebilir.
B) Maddi duran varlık bedellerinin belirlenen
süre içinde giderleştirilen kısmı Birikmiş
Amortismanlar Hesabının alacağında izlenir.
C) Kıst amortisman uygulamasında ilk yıl
amortisman ayrılmaz.
D) Azalan
Bakiyeler
amortisman
uygulamasından
Normal
Amortisman
Yöntemine dönülemez.
E) Azalan bakiyeler yönteminde kullanılan
amortisman oranı, normal amortisman oranı
ile aynıdır.
19. Satılan Ticari Mal Maliyetini hesaplayabilmek
için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç
duyulmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Dönem başı stok tutarı
Dönem içi alış tutarı
Dönem içi satış tutarı
Alış ıskonto tutarı
Dönem sonu stok tutarı
7
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
Yönetim
İnsan kaynakları
Kurumsal iletişim
Reklam
Pazarlama
m
A)
B)
C)
D)
E)
Medya etkisi
Çerçeveleme
Halk gündemi
Medyanın temel gündem belirleme etkisi
Politik gündem
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
i
6. Halkla ilişkiler birimini içinde barındıran ve
onun işlevlerini yerine getirmeye çalışan
faaliyet bütününe ne ad verilir?
1. Haberlerin medyada önem sırasına göre yer
alışı ile halkın zihnindeki haberlerin önem
sırasına göre dizilişinde görülen benzerliğe
ne ad verilir?
7. Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen
bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne
çıkarılması durumuna ne ad verilir?
2. Bir kurum ya da kuruluşun ilişkide
bulunduğu veya bulunacağı hedef kitlesine
yönelik
halkla
ilişkiler
çalışmalarını
düzenleyen mekanizmaya ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Çerçeveleme
B) Medyanın ikinci düzey gündem belirleme
etkisi
C) Kesinlik
D) Medya gündemi
E) Medyanın birinci düzey gündem belirleme
etkisi
Medya ilişkileri
Sponsorluk
Pazarlama yönlü halkla ilişkiler
Kurumsal halkla ilişkiler
Reklam
8. Spor gazetelerinde yapılan sabah toplantıları
kimin başkanlığında gerçekleşir?
3. Aşağıdakilerden hangisi ilk kez bir üniversite
kampüsüne
girildiğinde,
ilgili
fakülte,
kütüphane, yemekhane, spor salonu, öğrenci
kulüpleri merkezi gibi birimlerin yerini
bilememekten kaynaklanan ihtiyaç türüne bir
örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
İlgililik
Oryantasyon
Kesinlik
Bilişsel tutarsızlık
Araştırma
9. Kestirilebilirlik ifade eden haber
ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarının
tatmin edilmesi için bir spor ürününün
üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve
tutundurulması için gerekli etkinliklerin
düzenlenmesine ne ad verilir?
Kurumsal iletişim
Sponsorluk
Spor pazarlaması
Reklam
Halkla ilişkiler
A)
B)
C)
D)
E)
Uyumluluk
Anlamlılık
Sıklık
Anlaşılırlık
Eşik
Geleneksel olmayan medya araçları
Oyunlaştırma
Geleneksel medya araçları
Gündem belirleme araçları
Yeni medya araçları
11. Aşağıdakilerden hangisi McCombs ve Shaw’a
göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli
düzey etkilerinden biri değildir?
5. Bir gazetede yayımlanmak üzere gelen
malzemeyi
seçen,
değerlendiren
ve
yayınlanmasına
karar
veren
kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
değeri
10. İletileri; internet, internet uygulamaları,
arayüzleri
ve
görsel
oyunlar
olarak
listenebilen iletişim araçlarına ne ad verilir?
ol
An
ad
A)
B)
C)
D)
E)
Yayın müdürü
Haber editörü
Genel yayın yönetmeni
Muhabir
Sayfa sekreteri
A) Tutum değiştirme ya da tutum geliştirme
düzeyi
B) Bilgi edinme düzeyi
C) Farkındalık yaratma düzeyi
D) Araştırma düzeyi
E) Davranış değişikliği ya da davranış
oluşturma düzeyi
Foto muhabiri
Sekreter
Yazar
Editör
Muhabir
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
A)
B)
C)
D)
E)
Kışkırtıcı
Enformatik
Yorumlu
Manipulatif
Sorgulatıcı
m
1838
1843
1850
1876
1910
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
i
18. Aşağıdakilerden hangisi spor gazetelerinin
kullandıkları başlık türlerinden biri değildir?
12. İngiltere’de çıkarılan ilk spor gazetesinin
çıkış yılı aşağıdakilerden hangisidir?
13. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel iletişim
araçlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Radyo
Televizyon
Sosyal medya
Dergi
Gazete
14. Medyada bir politik adayın belirli konularda
ne kadar başarılı olduğunun ya da ne kadar
iyi
bir
eğitim
almış
olduğunun
vurgulanmasına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
Machiavellist
19. Aşağıdakilerden
gazeteciliğe
örnek
oluşturabilecek
durumlardan biridir?
Gündem oluşturma
Çerçeveleme
Medya gündemi
Politik gündem
Kesinlik
A) Muhabirin tarafsızlığa önem vermesi
B) Muhabirin
olguları
kişiselleştirerek
yansıtması
C) Muhabirin haberi en az iki kaynaktan
doğrulatması
D) Bir akıl hastanesinin utanç verici durumunu
sergilemek için muhabirin akıl hastası rolü
yapması
E) Muhabirin bir olguyu olabildiğince abartarak
anlatması
15. Spor gazetelerinde yorum türü yazılar yazan
kişiye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Haber editörü
Genel yayın yönetmeni
Sayfa sekreteri
Muhabir
Köşe yazarı
ol
16. İletişim sürecinin son aşamasına ne ad
verilir?
An
ad
A)
B)
C)
D)
E)
Kanal
Kaynak
Alıcı
Mesaj
Geri bildirim
17. İşletmenin satışını artırmak amacı ile
pazarlama
stratejileri
doğrultusunda
pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla
ilişkiler uygulamalarının küresel kısaltması
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler
kısımlarını
içeren
analizin
kısaltması
aşağıdakilerden hangisidir?
PR
POP
MPR
CRP
USP
A)
B)
C)
D)
E)
9
MPR
SWOT
CPR
AIDA
CRM
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
bilgisayarlar
ve
yazıcıların
6. Kişisel
yaygınlaşmasıyla
önce
iş
yerlerinden
başlayarak
zamanla
toplumun
geneli
tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme,
biçimlendirme ve bastırma işlemleri için
kullanılan yazılımlara ne ad verilir?
Sözcük işlemci
Uygulama
Kayıt ortamı
Hesap tablosu
Veri tabanı
m
A)
B)
C)
D)
E)
Dijital kayıt
Bilgi aktarımı
Dijital enformasyon
Bilgi sunumu
Bilgi teknolojileri
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
i
toplanmasında,
işlenmesinde,
1. Bilginin
depolanmasında, bir yerden bir yere
iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine
sunulmasında
yararlanılan
bütün
teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan
bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara
ne ad verilir?
7. Genel sözcük işlemcilerde satır başına
gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden
hangisidir?
2. Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen,
günümüz
geleneksel
veritabanları
ve
yazılımları
ile
düzenlenemeyecek
ve
işlenemeyecek veriye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Zor Veri
Büyük Veri
Küme Veri
Paylaşımlı Veri
Aktarılan Veri
8. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak sözcük
işlemcilerinden biridir?
3. Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi
işlemede kullanılan zihinsel yapılardan
biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Kısa süreli bellek
Aktarılan bellek
Anı bellek
Yaşantı bellek
Veri bellek
en
An
ad
A)
B)
C)
D)
E)
altta
Bilgi
Veri
Varlık
Enformasyon
Bilgelik
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan
bir işi, önceden verilmiş programa göre
yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Quick Office Text
Microsoft Office Word
Mac Writer
Libre Office Writer
WordStar Office
9. Word uygulamasında belgeye “İçindekiler
Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve
komut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru verilmiştir?
ol
hiyerarşisine
göre
4. VEBB
aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Delete
Shift
End
Home
CapsLock
BAŞVURULAR> Tablo> Tablo 1
EKLE> Altbilgi> Tablo 1
BAŞVURULAR> Ekle> Altbilgi 1
EKLE> Tür: İçindekiler
BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik
Tablo 1
10. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak
kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?
Ekran
PCI Slotu
Bellek
Program
Bilgisayar
A)
B)
C)
D)
E)
10
WordStar
İnternet Explorer
WordPerfect
MacWrite
Microsoft Word
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
B
2016 GÜZ ARA 1183-B
A)
B)
C)
D)
E)
%
<
^
*
/
i
İstekler Bölmesi
Anahat Bölmesi
Sekmeler
Slayt ekranı
Not Bölmesi
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
16. Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu
yazılımlarında
kullanılan
karşılaştırma
operatörlerinden biridir?
m
11. PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken
metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb.
ekleneceği alana ne ad verilir?
12. Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan
hatalardan biri değildir?
17. İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar
verme sürecini destekleyen bilgisayar
destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?
A) Sunum sonunda anlatılanların en önemli
noktalarını içeren bir özet yapılması
B) Çok fazla slayta yer verilmesi
C) Sunucunun dinleyiciye sırtını dönmesi
D) Çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması
E) Farklı
büyüklüklerde
yazı
puntosu
kullanılması
A)
B)
C)
D)
E)
13. PowerPoint yazılımında slaytların arka plan
stil
ve
renklerini
ayarlamak
için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
Form Sistemleri
Finans ve Muhasebe İşlem Sistemleri
Karar Destek Sistemleri
Bilgi Sistemleri
İstatistiksel Analiz Sistemleri
18. Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda
ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu
tablolara ne ad verilir?
Geçişler> Stil> Renkler
Görünüm> Arka Plan Stilleri> Tema
Tasarım> Arka Plan Stilleri> Renkler
Biçim> Stil> Şekil
Ekle> Arka Plan Stilleri> Renkler
A)
B)
C)
D)
E)
Veri aktarımı
Grafik
İşlev
Veri listeleri
Hücre yapısı
14. Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
19. Kullanıcıların verilerini tablo yapısında
organize ederek, veriler üzerinde hesaplama,
analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan
genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad
verilir?
15. Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği,
katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum
adımı aşağıdakilerden hangisidir?
20. Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1
Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol
aşağıdakilerden hangisidir?
ol
A) Sunumda farklı duyu organlarına hitap
edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz
etkilenir.
B) Sunumların iyi planlanması ve hazırlanması
gerekir.
C) Görsel malzemeler sunumun anlaşılmasını
kolaylaştırır.
D) Sunumlar günümüzde eğitim ve iş
yaşamının vazgeçilmez ögesi olmuştur.
E) Sunumu takip edenler görsel destek
kullanan konuşmacıları daha ikna edici
bulabilirler.
An
ad
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Aktarma
Değerlendirme
Hazırlanma
Sunma
Kapanış
A)
B)
C)
D)
E)
11
Veritabanı
Hesap tablosu
Doğrulama programı
Veri madenciliği
Sunum yazılımı
Shift + (Boşluk)
PgDn
Aşağı Ok
CTRL + Home
CTRL + (Boşluk)
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
An
ad
ol
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
m
i
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları
doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılır.
Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet,
telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.)
kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,
c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren
EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,
d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme
yapmak,
h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim
etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında
Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının
gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi
yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel
Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından
disiplin soruşturması açılır.
Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine
bırakınız.
Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak
imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ol
10.
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
2.
m
i
1.
ad
11.
An
12.
13.
14.
15.
16.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Download