Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015

advertisement
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
TURİSTİK ALANLARDA MEKÂN TASARIMI
A
2016 GÜZ ARA 2192-A
parçaya
yönelme
durumu
1. Bütünden
aşağıdaki stratejilerden hangisiyle açıklanır?
A) Çevre denince akla öncelikle doğa gelir.
B) Zaman içerisinde çok geniş anlamlar
yüklenerek kullanılmış bir kavramdır.
C) Doğal alanlarla sınırlıdır.
D) Nitelik açısından fiziksel çevre ve toplumsal
çevre olarak sınıflandırılmaktadır.
E) Canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin
tümüne denir.
m
i
Tümdengelim
Hipotetik Dedüksiyon
Tümevarım
Bütüncül Dedüksiyon
Tümegelim
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
7. Çevre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
2. Tasarım ürününün, geliştiği şekli ile
tasarımın sahip olması istenen birçok ölçüt
ve özellikler arasındaki ilişkinin doğrulandığı
geri-besleme yöntemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınama
Sunum
Ölçüt
Kontrol
Plan
hangisi
3. Aşağıdakilerden
sürdürülebilirliğin kapsamında
kavramlardan biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
8. Aşağıdakilerden
etkilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
çevresel
yer alan
Kültürel kimlik
İnsan sağlığı
Ekosistem bütünlüğü
Yaşam kalitesi
Toplumun kararlara katılımı
A)
B)
C)
D)
E)
ol
ad
An
aşağıdaki
etkileşim,
erişilebilirlik
A) Mekânsal
konusundan bağımsızdır.
B) Mekânsal etkileşim derecesi mesafeyle
doğru orantılıdır.
C) Gidilecek mekânın mesafesi ne kadar kısa
ise yapılacak seyahatler de o kadar azalır.
D) Mesafenin uzaması durumunda seyahat
sıklığı artar.
E) Zaman-uzaklık
hassasiyeti
mekânsal
etkileşimde önemlidir.
Kalabalık
Atık sorunu
Ekolojik bozulmalar
İstihdam
Çevresel tehlikeler
11. İnsanların olağan ortamları dışındaki yerleri
bir yıldan uzun olmamak üzere ziyaret etmesi
ve bu yerlerde ücretli bir işte çalışma dışında
eğlence, iş ve başka nedenlerle seyahat
etmeleri ve kalmalarını içeren faaliyetler
bütününe ne ad verilir?
6. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin
başlıca kaynaklarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
yeteneğini
Rejenerasyon
Renovasyon
Restorasyon
Rekreasyon
Regresyon
10. Mekânsal etkileşim ile ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?
Modern kalkınma
Sürdürülebilir kalkınma
Hümanist kalkınma
Özgün kalkınma
Çevresel kalkınma
5. Aşağıdakilerden hangisi turizmin çevre
üzerindeki
olumsuz
etkilerinden
biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yeraltı kaynaklarının kirlenmesi
Kültür kimlik deformasyonu
Metan gazı patlamaları
Yer altı sularının asitlenmesi
Doğanın kendini yenileme
kaybetmesi
atıkların
9. Bireylerin ya da toplumsal kümelerin boş
zamanlarında gönüllü
olarak yaptıkları
dinlendirici ve eğlendirici etkinliklere ne ad
verilir?
nesillerin
kendi
ihtiyaçlarını
4. Gelecek
karşılayabilme
yeteneğinden
ödün
vermeksizin güncel ihtiyaçları karşılamasına
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
katı
Motorlu taşıtlar
Orman yangınları
Atmosferik özellikler
Buzulların erimesi
Konutların ısıtılması
A)
B)
C)
D)
E)
4
Turizm
Destinasyon
Yolculuk
İletişim
Rekreasyon
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.
A
2016 GÜZ ARA 2192-A
hangisi
sürdürülebilir
12. Aşağıdakilerden
turizmin amaçlarından biri değildir?
Doğal Çevre
Yapay Çevre
Mekânsal Çevre
Fiziksel Çevre
Sosyal Çevre
u
Ü
20 niv
15 er
Ar - site
a 20 si
Sı 1 A
na 6 G çı
vı ü kö
Ki z D ğre
ta ö ti
pç ne m
ığ m Si
ı
i ste
A)
B)
C)
D)
E)
m
A) Turizm sektörünün işgücünü nitelik ve
nicelik açısından artırmak
B) Altyapı yerine üstyapıya önem vermek
C) Turizmi çeşitlendirerek mevsimlere yaymak
D) Hizmet sorunlarını çözmek
E) Tarihi, doğal ve kültürel varlıklar ile çevreyi
korumak
i
17. İnsanın içinde yaşadığı; varlığını, özelliğini ve
niteliğini fiziksel olarak algıladığı ortama ne
ad verilir?
13. Markus ve Maver'e göre, tasarım akış
sürecinde, taslak aşaması tamamlandıktan
sonra hangi aşamaya geçilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ayrıntılı tasarım
Çizim
Bilgi iletimi
Üretim
Ön tasarım
18. Aşağıdakilerden hangisi mimari tasarım akış
diyagramında yer alan aşamalardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
sürdürülebilir
14. Aşağıdakilerden
kalkınma içinde yer alan çevre politikalarının
dayandığı dört temel ilkeden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
İyileştirme ilkesi
Taşıma kapasitesi ilkesi
Kirleten öder ilkesi
Kullanan kiralar ilkesi
Küresellik ilkesi
Çözümleme
Bilgi toplama
Sentez
Koordinasyon
Bireşim
hangisi
sürdürülebilir
19. Aşağıdakilerden
turistik
kalkınmanın
sihirli
beşgen
piramidinde yer alan amaçlardan biri
değildir?
15. Ulaşım yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
An
ad
ol
A) Yolculukların büyük çoğunluğu denizyolu
üzerinden yapılmaktadır.
B) Manzara yolları ve koridorları, turistik
haritalarda farklı şekillerde belirtilmektedir.
C) Sürekliliği olan ve tanımlanabilen yollar
işlevsel bir gerekliliktir.
D) Ulaşım koridorlarının kullanım şekli turistik
akımları ortaya çıkarır.
E) Yollar kent merkezleri için önemlidir.
İşleyen kültür
Özel sağlık
Sosyal yaşamın değişmesi
Ekonomik refah
Turistik istemlerinin optimum karşılanması
algıladıkları
mekâna
ilişkin
20. Kişilerin
zihinlerinde
imaj
veya
biliş
haritası
oluşturdukları mekân tipine ne ad verilir?
16. Kitle seyahatinin ilk kez gerçekleştirildiği
ulaşım biçimi aşağıdaki hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Havayolu
Demiryolu
Karayolu
Denizyolu
Kurvaziyer
A)
B)
C)
D)
E)
5
Dışsal mekân
İçsel mekân
Davranışsal mekân
Fiziksel mekân
Kavramsal mekân
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Download