360 Ekonomik Rapor 2011 312.573 milyon ¨ olması

advertisement
Ekonomik Rapor 2011
312.573 milyon ¨ olması öngörülmüştür. Bu gelişmeler çerçevesinde, yıl sonunda merkezi yönetim bütçe gelirlerinin hedeflenen gerçekleşmeye oranı %94,3 ile hedefin üstünde gerçekleşirken, harcamaların hedeflenen gerçekleşmeye oranı %99,8 ile hedefe oldukça yakın düzeyde olmuştur. Merkezi yönetim bütçesi altında 295.862 milyon ¨ gelir
elde edilirken, 313.302 milyon ¨ harcama yapılmıştır. Böylece 33.547 milyon TL olması
hedeflenen bütçe açığı 17.440 milyon ¨ düzeyinde gerçekleşirken, 13.954 milyon ¨ olması hedeflenen faiz dışı bütçe dengesi ise 16.926 milyon ¨ olmuştur (Bkz, Tablo 203).
Tablo 203. Merkezi Yönetim Bütçesi
Bileşenler
Bütçe
Hedefi
Gelirler
Genel bütçe gelirleri
Vergi gelirleri
Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri
Düzenleyici ve denetleyici
kurumların gelirleri
Harcamalar
Faiz hariç harcama
Personel giderleri
Cari transferler
Faiz harcamaları
Bütçe dengesi
Faiz dışı denge (1)
2011
Gerçekleşme Hedeflenenin
Gerçekleşmeye
Oranı
(000 000 ¨)
2012
Bütçe Bütçe Hedefi
Hedefi
Değişim
Oranı
279.026
271.650
232.220
5.484
295.862
286.377
253.765
7.390
94,3
94,9
91,5
74,2
329.845
321.726
277.677
9.235
18,2
18,4
19,6
68,4
1.893
2.095
90,4
1.183
-37,5
312.573
265.073
72.299
115.778
47.500
-33.547
13.954 313.302
271.090
72.904
110.075
42.212
-17.440
16.926 99,8 350.948
97,8 300.698
99,2
81.692
105,2 130.220
112,5
50.250
192,4 -21.103
82,4 14.784 12,3
13,4
13,0
12,5
5,8
-37,1
5,9
Kaynak: MB.
(1): Program tanımlı olup, Maliye tanımlı değildir.
Not: Bütçe dengesi yuvarlamadan dolayı, farklılık gösterebilir.
2012 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 329.845 milyon ¨, bütçe harcamalarının
ise 350.948 milyon ¨ olması, bütçe açığının 21.103 milyon ¨ ve faiz dışı fazlanın da
14.784 milyon ¨ olması öngörülmüştür.
2012 yılı için merkezi yönetim bütçe hedefleri, 2011 yılı hedefleri ile kıyaslandığında en
büyük artışın %68,4 oranı ile özel bütçeli idarelerin gelirlerinde olduğu ve 2011 yılı için
5.484 milyon ¨ olarak öngörülen hedef, 2012 yılı için 9.235 milyon ¨ değerine yükselirken, en ciddi azalışta yaklaşık %37,0 oranındaki düşüş ile düzenleyici ve denetleyici
kurumların gelirleri ile bütçe dengesinde gözlenmektedir. 2011 yılı için 33.547 milyon ¨
açık vermesi öngörülen bütçe için 2012 yılı hedefi 21.103 milyon ¨’ye gerilemiştir.
4.4 Cari İşlemler Dengesi
2011 yılında ihracatın 132,0 milyar $, ithalatın 185,5 milyar $, ödemeler dengesi tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret açığının 54,4 milyar $, cari işlemler açığının 42,2
milyar $, turizm gelirlerinin 23,8 milyar $ olması hedeflenmiştir.
360
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
Ekonomik Rapor 2011
Cari işlemler dengesinde 2010 yılındaki yüksek oranlı artış hızı, 2011 yılında gerilemekle
birlikte yüksek seyrini sürdürmüş, dış ticaret dengesindeki bozulma cari açığın artışını
desteklemeye devam etmiştir. 2011 yılı sonunda ihracat hedeflenen rakamın 11,5 milyar
$ üzerinde olmak üzere 143,5 milyar $, ithalat hedeflenen rakamın 47,4 milyar $ üzerinde
olmak üzere 232,9 milyar $, ödemeler dengesi tablosunda yer aldığı şekliyle dış ticaret
açığı hedeflenen rakamın 35 milyar $ üzerinde 89,4 milyar $ olarak gerçekleşirken, cari
işlemler dengesi de tahminden 35 milyar $ fark olmak üzere 77,2 milyar $ açık vermiş,
turizm gelirleri ise tahminden 5,8 milyar $ eksik olmak üzere 18 milyar $ olarak gerçekleşmiştir (Bkz, Tablo 204).
Tablo 204. Cari İşlemler Dengesi
Gösterge
Cari işlemler dengesi
Dış ticaret dengesi
İhracat (FoB)
İthalat (FoB)
Hizmet dengesi
Turizm geliri
Yatırım geliri dengesi
Doğrudan yatırımlar
Portföy yatırımları
Diğer yatırımlar
Cari transferler
2011
Program Hedefi Gerçekleşme
-42,2
-54,4
132,0
-185,5
16,9
23,8
-7,1
-2,6
0,1
-4,6
2,5 (109 $)
2012
-77,2
-89,4
143,5
-232,9
18,2
18,0
-7,6
-2,8
-0,9
-3,9
1,7 Program Hedefi
-65,4
-81,8
152,6
-248,7
21,5
26,0
-6,8
-2,6
-0,3
-3,9
1,8
Kaynak: KB, TCMB.
2011 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda net 2,6 milyar $’lık çıkış hedeflenirken gerçekleşen 2,8 milyar $ olmuştur. Portföy yatırımlarında net 0,1 milyar $’lık giriş olması
öngörülürken gerçekleşen rakam 0,9 milyar $ olmuştur.
2012 yılında; ihracatın 152,6 milyar $, ithalatın 248,7 milyar $, dış ticaret açığının 81,8
milyar $ ve cari işlemler dengesinin 65,4 milyar $ olması hedeflenmektedir. 2012 yılında
doğrudan yatırımlarda net 2,6 milyar $’lık çıkış, portföy yatırımlarında da 0,3 milyar
$’lık net giriş olması tahmin edilmektedir.
4.5 İşgücü Göstergeleri
2011 yılında krizin etkilerinin azalmasıyla, kriz sonrası başlayan ekonomik toparlanma,
uygulamaya konulan istihdam paketleri ve 6111 sayılı Kanun’da istihdama yönelik alınan
tedbirler sonucu işgücü piyasasında olumlu gelişmeler yaşanmıştır.
OVP’de 2011 yılında istihdamın 23.925 bin kişi olacağı hedeflenirken, bu öngörünün
185 bin üzerine çıkılarak 24.110 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. İstihdam oranının ise
%44,7 olması hedeflenirken, %45,0 oranında gerçekleşmiştir. Özellikle 2011 yılında hedeflenenin üzerinde istihdam düzeyi gerçekleşmiş olmasına karşın, çalışma çağındaki nüfus artışının, istihdama katılan nüfustan daha yüksek olması 2011 yılı istihdam oranının
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr
361
Download