TBMM B : 4 7 2 . 5 . 1 9 9 6 0 : 1 Sorular : israil Gizli Servisi Mossad

advertisement
T.B.M.M.
B:47
2.5.1996
0:1
Sorular : israil Gizli Servisi Mossad'ın başta Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de olmak
üzere Filistinli öğrencilere karşı operasyonlara başladığı, bunlardan bazılarının evlerinden alınıp
götürüldüğü, bunlardan bir daha haber alınamadığı bazı basın organlarında yer aldı.
Bunlardan bazılarının isimleri şöyledir : Halit Hicazi, Muhammed Hicci, İslam Cündüllah,
Üsame Ebu Muhsin, Nahid Hicazi, Yasin Hasan Rıdvan.
;
1. Basında yer alan ve Mossad avı diye nitelenen bu operasyonlar doğru mudur?
2. Türk emniyet Güçlerinin bunlardan haberi var mı?
3. Bu öğrencilerin güvenliği T.C. Devletinin teminatı altında değil mi?
4. Bu iddialara karşı siz herhangi bir araştırma yapma ihtiyacı duydunuz mu?
5. Kaçırıldığı iddia edilen bu öğrencilerin son durumlarından haberiniz var mı?
T.C.
'
İçişleri Bakanlığı
2.5.1996
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01 - 094199
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 18.3.1996 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/453-818/1966 sa­
yılı yazısı.
b) Başbakanlığın 29.3.1996 gün ve B.02.0.KKG/106-287-2/1203 sayılı yazısı.
c) Devlet Bakanlığının 9.4.1996 gün ve B.02.0.012/2.02.276 sayılı yazısı.
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen Başbakanı­
mızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen soru önergesinin cevabı aşağı­
ya çıkarılmıştır.
Önergede ileri sürüldüğü gibi İsrail Gizli Servisi Mossad'ın istihbarat elemanlarının ülkemiz
dahilinde Filistinli öğrencilere karşı operasyonlar yapması söz konusu değildir.
Ülkemizde öğrenim gören tüm yabancı öğrencilerin güvenliği Devletimizin teminatı altındadır.
Önergede adı geçen Filistin uyruklu (6) öğrenci herhangi bir şekilde gözaltına alınmadığı gibi,
bu öğrencilerin kaçırıldığına dair güvenlik birimlerimize intikal eden müracaat bulunmamaktadır.
Söz konusu öğrencilerden Halit Hicazi İstanbul'da, Nahid Hicazi ve Usame Ebu Muhsin'in ise
Eskişehir'de üniversite öğrencisi oldukları ve halen bu illerde ikamet ettikleri, Muhammed Hicci,
İslam Cündüllah ve Yasin Hasan Rıdvan'ın ise arşivlerimizde kayıtlarına rastlanılmadığı yapılan
araştırmalardan anlaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.
Doç. Dr. Ülkü Güney
İçişleri Bakanı
7. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Erdemli Meslek Yüksekokulunun bilgisayar dona­
nımına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın yazılı cevabı (7/462)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yer alan sorularımın Millî Eğilim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz
ederim.
Ercan Karakaş
.v .
İstanbul
Mersin Üniversitesine bağlı Erdemli Meslek Yüksekokulu Eylül 1994'te kurulmuştur. Yükse­
kokul bünyesinde Bilgisayar Programcılığı, İşletmecilik ve Muhasebe programları olmasına rağ-747-
Download