uludağ üniversitesi mühendislik-mimarlık fakültesi elektronik

advertisement
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU
Ders Kodu ve Adı
: ELN4413 Çoğul Ortama Giriş
Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)
: Seçmeli
Dersin Önkoşulu
:
Ders Dönemi
:8
Kredisi
: 3+0+0
Dersin Koordinatörleri
: Öğr. Gör. Dr. İbrahim KOÇYİĞİT
Anabilim Dalı/Bölüm
: Elektronik Mühendisliği Bölümü
Dersi Son Dönemde Veren
Öğretim Elemanı; Adı ve Soyadı
Oda Numarası
:
:
Ders Saatleri
:
Görüşme Saatleri
:
Gruplar
:
DERSİN AMAÇLARI
Çoğul ortam için temel kavramlar ve araçlar, ortam ve veri yapıları, ses ve konuşma standartları, ses
kodlama, işleme ve tanıma, görüntü işleme teknikleri, sayısal video kodlama, sıkıştırma ve işleme
hususlarında öğrencileri bilgilendirmek.
DERSİN HEDEFLERİ
Öğrencilerin çoğul ortama duyulan gereksinimin nedenlerini anlaması, çoğul ortam araçlarını tanıyarak
bu araçları hangi amaçla kullanabileceklerini öğrenmesi, mevcut çoğul ortam sistemleri ve bu
sistemlerin sağladığı olanaklar hakkında fikir sahibi olması
DERSİN İÇERİĞİ
Çoğul ortam tanımı ve temel çoklu ortam öğeleri: çoğul ortam için gerekli donanım ve bilgisayar
sistemleri, metin kodlama, işleme ve metin türleri, metin kütükleri , tarayıcılar, optik karakter tanıma,
depolama donanımı ve metin yazıcı cihazlar, grafik ve resim kodlama ve saklama yöntemleri, ses
işleme, kodlama, ses işleme donanımı, ses kayıt ve yayın aygıtları, video işleme ve kodlama, video
işleme programları, video işleme donanımı, kameralar, video sinyali üretme ve animasyon, çoğul
ortam veri iletimi ve iletim ağları-internet ve yerel ağlar, resim, ses ve video sıkıştırma ve programları,
çoğul ortam sunuş sistemleri ve eş zamanlama, dağıtık çoğul ortam sistemleri ve uygulamaları, basılı
kaynaklar, internet üzerinde kaynaklar.
YARARLANILACAK KAYNAKLAR
Ders
Kitapları
İlave
Kaynaklar
1.
2.
1.
Steinmetz, R. Nahrstedt, K. Multimedia Fundamentals, Prentice Hall, 2002.
Steinmetz, R. Nahrstedt, K. Multimedia Computing and Applications, Prentice
Hall, 1995.
Chapman N., Chapman J. Digital Multimedia, Wiley, 2000.
YARIYIL DERS PLANI
Hafta
1
2
3-4
5-6
7-8
9
10
11
12
13
14
İşlenecek Konu Başlıkları
Çoğul ortam tanımı ve temel çoğul ortam öğeleri
Çoğul ortam metin kodlama, işleme ve sıkıştırma , paylasılabilir veri yapıları: XML
Çoğul ortamda grafik - resim kodlama, işleme ve sıkıştırma
Çoğul ortamda ses standartları ve konuşma işleme, tanıma ve sıkıştırma
Çoğul ortamda görüntü (video) kodlama, işleme ve animasyon
Yıl İçi Sınavı
Çoğul ortamda veri iletimi ve çoğul ortam ağları
Çoğul ortam sunuş sistemleri ve eşzamanlama
Dağıtık çoğul ortam sistemleri
Çoğul ortam uygulamaları : çoğul ortamda veri depolama sistemleri, bilgi sistemleri ve
internet üzerindeki kaynaklar vs.
Öğrenci proje teslimi ve tartışma
DEĞERLENDİRME
Yöntem
Yıliçi Sınav(lar)
Kısa Sınav(lar)
Ödev(ler)
Proje(ler)
Laboratuar(lar)
Diğer (belirtiniz)
Yıl Sonu Sınavı
Sayısı
1
1
1
1
Etki Oranı (%)
25
5
20
50
DERS-PROGRAM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
Program Kazanımları
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini elektronik mühendisliği
problemlerinde kullanma becerisini kazandırma
Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlama becerisi
kazandırma
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik,
sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar dahilinde belirli ihtiyaçlara
yönelik bir sistemi, elemanı ya da süreci tamamen veya kısmen tasarlama
becerisi kazandırma
Çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi kazandırma
Elektronik mühendisliği problemlerini belirleme, ifade etme ve çözme
becerisi kazandırma
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci geliştirme
Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirme
Mühendislik çözümlerinin küresel, çevresel ve toplumsal seviyedeki
etkilerinin kavranmasına yardımcı olma
Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olma ve hayat
boyu öğrenme yeteneği kazandırma
Güncel konular hakkında bilgi kazandırma
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknik ve modern mühendislik
araçlarını kullanma becerisini kazandırma
Verimli ve etkili bir şekilde bilgiye ulaşma ve elde etme becerisi
kazandırma
Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. İbrahim KOÇYİĞİT
Tamamen
Kısmen
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Tarih: 22.02.2010
Download