Önsöz Kısaltmalar Giriş İçindekiler BİRİNCİ BölÜM EGEMENLİĞİN

advertisement
İçindekiler
Önsöz
1
Kısaltmalar
Giriş
BİRİNCİ BölÜM
EGEMENLİĞİN DOĞUŞU, GELİŞİMİ VE
KAVRAMSAL Ç E R Ç E V E S İ
I. MODERN DEVLET VE EGEMENLİĞİN DOĞUŞU
A. Teokratik Egemenlik Teorileri
1. Doğaüstü İlahi Hukuk Doktrini
2. Providansiyel İlahi Hukuk Doktrini
B. Modern Egemenlik Anlayışına Geçiş
1. Siyasal Düşünürler ve Modern Egemenlik
a. Teoriden Önce Olgu: Niccolo Machiavelli: (1469-1527)
b. Kavramın İlk Kullanıcısı: Jean Bodin: (1530-1596)
c. Egemenlik Kavramının Yetkinleştirilmesi: Thomas Hobbes: (1588-1679)
d. Kavramın Demokratik Boyuta Çekilme Çabası: Jean-Jacques Rousseau: (1712-1778)
2. Düşünceden Eyleme Geçiş: 1789 Fransız Devrimi
II. EGEMENLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
A. Terminoloji ve Tanım Sorunu
B. Modern Devletin Varlık Nedeni Olarak Egemenlik
III. EGEMENLİĞİN SAHİBİ VE KULLANILMASI
A. Demokratik Egemenliğin İki Farklı Görünümü: Halk Egemenliği Ulus Egemenliği Ayrımı
B. Egemenliğin Kullanılması
1. Doğrudan Demokrasi
2. Temsili Demokrasi
3. Yarı Doğrudan Demokrasi
Mutlak M o n a r ş i l e r d e n G ü n ü m ü z e Egemenlik Kavramı
8
IV. EGEMENLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ: DEVLETİN BİR UNSURU
OLARAK EGEMENLİK KAVRAMININ BOYUTLARI
78
A. İç Egemenlik ve Sonuçları
79
1. Egemenlik Bölünmezdir (Birdir)
81
2. Egemenlik Mutlaktır
83
3. Egemenlik Devredilemez
85
4. Egemenlik Devlet İçerisindeki En Üstün Güçtür
86
5. Meşru Güç (Zor) Kullanma Tekeline Sahiptir
87
B. Dış Egemenlik ve Sonuçları
87
1. Devletlerin Egemen Eşitliği
93
2. Bağımsızlık
98
3. Müdahale Yasağı
100
V. KLASİK EGEMENLİKLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE SINIRLI EGEMENLİĞE
GEÇİŞ
104
A. Kuvvetler Ayrılığı ve Klasik Egemenlik
104
B. Hukuk Devleti, İnsan Hakları ve Klasik Egemenlik
106
C. Federal Devlet Sistemi ve Klasik Egemenlik
110
D. Uluslararası, Ulusalüstü Kuruluşlar ve Klasik Egemenlik
114
VI. DEĞERLENDİRME
117
İkİNci B ö l Ü M
TÜRKİYE'DE EGEMENLİK
I. ULUSAL EGEMENLİĞE GEÇİŞ
123
A. Osmanlı İmparatorluğunda Egemenlik
123
B. Ulusal Egemenliğe Geçiş ve Cumhuriyetin İlanı
134
1. Milli Mücadele Dönemi
134
2. Ulusal Egemenliğin Kurumsallaşma Aşaması
139
a. Büyük Millet Meclisinin Açılması ve 1921 Anayasası
139
b. 1923 Cumhuriyetin İlanı
144
içindekiler
•*
II. CUMHURİYET DÖNEMİ: 1924 VE 1961 ANAYASALARINDA ULUSAL
EGEMENLİK
145
A. 1924 Anayasası
146
B. 1961 Anayasası
149
III. 1982 ANAYASASINDA EGEMENLİK
151
A. Egemenliğin Sahibi - Kaynağı
152
B. Egemenliğin Kullanılması ve Bu Konuda Yetkili Organlar
155
1. Yasama Organı
161
2. Yürütme Organı
168
3. Yargı Organı
•
C. Değerlendirme
176
186
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EGEMENLİĞİN D Ö N Ü Ş Ü M Ü
I. ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ, KÜRESELLEŞME VE
EGEMENLİK
195
A. Devletlerin Bağımlılığının Artması ve Uluslararası İlişkilerin Gelişmesi
195
B. Küreselleşme ve Egemenlik İlişkisi
200
1. Küreselleşmenin Tanımlanması
200
2. Tarihsel Gelişim ve Küreselleşmenin Boyutları
203
3. Küreselleşme -Egemenlik İlişkisi ve Ulus Devlete Etkisi
207
II. ULUSLARARASI - ULUSALÜSTÜ ÖRGÜTLER VE DEVLETLERİN
EGEMENLİĞİ
213
A. Klasik Uluslararası Örgütler
215
B. Bir Uluslararası Örgüt Olarak Birleşmiş Milletler ve Devletlerin
Egemenliğine Etkisi
217
C. Ulusalüstü (Supranational) Örgütler ve Egemenlik
224
1. Genel Olarak "Ulusalüstü" Kavramı
224
2. Bir Ulusalüstü Örgüt Olarak Avrupa Birliği ve Egemenlik
229
a. Tarihsel Gelişim, Bütünleşme Amacı ve Bütünleşme Alanları
229
10
Mutlak M o n a r ş i l e r d e n G ü n ü m ü z e Egemenlik Kavramı
b. Birliğin Organları
237
i. Avrupa Birliği Konseyi
237
ii. Avrupa Birliği Parlamentosu
239
iii. Avrupa Birliği Komisyonu
240
iv. Avrupa Birliği Adalet Divanı
241
c. Ulusalüstü Avrupa Birliği Hukuk Düzeni ve Temel Özellikleri
242
d. Değerlendirme
249
e. Türkiye - AB İlişkilerinde Egemenlik ve Kullanımı Sorunu
259
III. ULUSLARARASI ALANDA İNSAN HAKLARININ KAZANDIĞI BOYUT
VE DEVLETLERİN EGEMENLİĞİ
266
A. Genel Olarak
266
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Koruma Sistemi ve Devletlerin Egemenliğine
Etkisi
276
Sonuç
287
Kaynakça
297
Kavramlar Dizini
315
Download