24-28 Mart2014

advertisement
24-28
Mart2014
PİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA…
GlobalpiyasalardageçenhaftanınenönemliolayıFOMCkararlarıydı.FEDbeklendiğigibiVarlıkalımlarında10milyarUSDdaha
azaltımyaparak,55milyardolaraindirildiğiaçıklandıbununlabirliktefaizleridesabittuttu..Yellen’inkonuşmasındaBernanke’den
devraldığıstratejiçizgilerinitakipettiğigörüldü.FEDfaizartırımınabaşlamakiçinbelirlediği%6,5işsizlikoranınıkaldırdıvetahvil
alımlarınınbüyükolasılıklasonbahardasonaereceğinibelirtti.ABD'dengelebilecekfaizartırımınınbeklentidenöncegelebileceği
ihtimalininağırlıkkazanmasıylaUSDdeğerkazandı.2015sonundafaizlerin%1.00seviyesindeolmasınıbekleyenüyesayısıAralık
ayındakitoplantıyagöre12′den13′eyükseldi.Fed’inbeklendiğigibibüyümeveişsizlikoranıtahminleriniaşağı,çekirdekenflasyon
tahminleriniiseyukarırevizeetti.Rusya–KırımsorunundabuhaftabaşlamadanPazargünküreferandumdanbeklendiğigibiRusya’ya
katılımsonucuçıktı.SalıgünüRusparlamentosundabirkonuşmayapanPutin,Putin,Kırım'ınbağımsızlığınıtanıdıklarınıifade
ederken,Kırım’ınRusya'yabağlanmasıkonusundaRusyaParlamentosu'nungerekeniyapacağınısöyledi.BununlabirliktePutin,
Ukrayna'nintoprakbütünlüğünesaygıduyduklarınıbelirtirken,buülkedebaşkabirbölünmeyegerekolmadığınıaçıkladı..Bunakarşılık
ObamayaptığıaçıklamadaRusya’yakarşıyaptırımlaralacağınıbelirterekyenidenbirsoğuksavaşstatüsünegirdiğimizizlenimini
yarattı.BununlabirliktegenelolarakUSD’degüçlenmeeğilimininolduğuhaftadaABD’dengelenolumludatalariçindeMartayıiçin
PhiledelphiaİmalatVerisinin9puanailerlemesi,haftalıkişsizlikbaşvularının320.000düzeyindebeklenendenazgelmesiileistihdam
piyasasındaiyileşmeninolduğugörüldü.HaftayıGBPUSDveUSDCADkayıplarlakapattı.EURUSDisebeklentialtındagelenAlman
verileriylekısmendüşüşgördüfakatyinede1.3750-1.38seviyelerindefiyatlanmayadevamederekgüçlülüğünüsürdürdü.Yenise
Ukraynakrizininetkisiylegüçlenmeeğilimindeydi.
24-28
Mart2014
ÖnümüzdekiHaftanınGündemi
Salıgünü,AlmanIFOİşİklimiVerisiaçıklanacak.Şubatayındabeklentiüzerinde111.3düzeyineçıkışyapanveri,Ocakayında110.6
düzeyindeydi.Almanekonomisindekigüçlülüğündevamınıngeldiğinigösterenveride110.9düzeyinehafifdüşüşbekleniyor.
Salıgünü,ABD’denTüketiciGüvenEndeksiyayınlanacak.Şubat’taolumsuzgelenverideOcak’taki79.4düzeyinden78.1düzeyine
düşüşgörülmüştü.Buseferise78.7düzeyineartışbeklenmekte.
Salıgünüayrıca,İngiltereenflasyonuaçıklanacak.Ocak’ta%2’den%1.9düzeyineinenenflasyon,%2’likenflasyonhedefininaltında
açıklanmıştı.Düşükenflasyonunolumluolduğuveİngiltereekonomisinindoğruyöndeilerlediğisinyalininalındığıenflasyonverisinde
ilebusefer%1.7düzeyibekleniyor.
Salıgünü,ABD’denyenievsatışlarıverisigelecek.Ocak’dabeklentiolan406.000üzerinde468.000gelenevsatışlarıgüçlü
görüntüsünüsoğukhavaşartlarınarağmenkoruduğunugösterdi.Buseferdatada447.000düzeyindeartışbeklenmekte.
Çarşambagünü,ABD’denDayanıklıTüketimMallarıSiparişleriverisigelecek.Ocak’dabeklenmedikşekilde%1düzeyineçıkanveri
dahaöncekiaydaki%4.3düzeyindekidüşüşegöretoparlanmaeğilimdeolduğugörüntüsüverdi.Buay%0.3düzeyindenispetndaha
düşükdüzeydeartışbeklenmekte.
Perşembe,ABDHaftalıkİşsizlikBaşvurularıaçıklanacak.Geçenhaftabeklentidenazyükselenişsizlikbaşvuruları5.000artarak
320.000düzeyindeaçıklanmıştı.Buhaftaise326.000düzeyibeklentisibulunmakta.
Perşembegünüayrıca,ABD’denBekleyenevsatışlarıverisiaçıklanacak.Aralıkayındakışkoşullarınedeniyle%-5.8düşendaha
sonraOcak’da%0.1düzeyineilerleyebilenveridebusefer%0.2düzeyindeartışbeklentisibulunuyor.
24-28
Mart2014
ABD
Çarşambagünü,FOMCToplantısıSonrasıPiyasalarYükselişleAçıldı…ToplantısonuçlarınagöreFed’
inyeniden10MilyarDolarindirimyapmasıbellioldu.Varlıkazaltımının10milyardolardahaazaltılarak
55milyardolaraindirildiğiaçıklandı.Yellen’inkonuşmasındaBernanke’dendevraldığıstratejiçizgilerini
takipettiğigörüldü.FEDfaizartırımınabaşlamakiçinbelirlediği%6,5işsizlikoranınıkaldırdıvetahvil
alımlarınınbüyükolasılıklasonbahardasonaereceğinibelirtti.ABD'dengelebilecekfaizartırımının
beklentidenöncegelebileceğiihtimalininağırlıkkazanmasıylaUSDdeğerkazandı.ABDEndeksleri
açılıştaSP500%0.33yükselişte,DOWise%0.31düzeyindeartıştaydı.
Perşembegünüaçıklanan,PhiladelphiaFedEndeksibeklentininçoküzerindeolumlugeldi…ABD'de
PhiladelphiaFedEndeksiMartayında9gelerekbeklentilerinüzerindegeldi.Beklentiise4düzeyinde
gelmesiidi.VeriningelmesisonrasındaEURUSD’dakısmensatışgörüldüktensonratoparlanma
görüldü.
S&P
%0.23
DOW
0.38
NASDAQ
1,862.87
16,308%
4,239.14
%-0.93
10YıllıkABDTahvili
2.77%
+0.79
Perşembegünü,ABDHaftalıkİşsizlikBaşvurularıveEvsatışlarıverisideaçıklandı…ABDHaftalıkİşsizlikBaşvurularıaçıklandı,
geçenhaftabeklenmedikşekilde9000düşenbaşvurular315.000düzeyindeydi.Buhaftaise320.000düzeyinebirartışgörüldü.
Beklentiise325.000düzeyindeidi.ABD’denEvSatışlarıverisidegeldi.4.60Milyondüzeyindegelenevsatışlarıbeklentilereparalel
geldi.Ocak’dabeklentiyukarısında4.62Milyonbirimevsatışıgelmişken,4.65Milyonbirimevsatışıbeklenmekteydi.
ABD’denTüfeVerileriveİnşaatBaşlangıçlarıBeklentiİçindeGeldi...ABD'deşubatayınailişkinaçıklananTüfeenflasyonu%0.1'lik
artışbeklentilerineparalelgelirken,yıllıkenflasyon%1.1seviyesindegerçekleşti.GıdaveenerjihariççekirdekTüfeenflasyonuise
geçtiğimizseneninaynidöneminegöre%1.6arttı.KonutbaşlangıçlarıŞubat'ta907.000ile910.000düzeyindekibeklentilereparalel
gerçekleşti.İnşaatizinleriise960.000'likbeklentilerinbelirginüzerinde1.018.000gelirken,konutpiyasasındakitoparlanmasinyalleri
görüldü.
24-28
Mart2014
AVRUPA
Çarşambagünü,İngiltere’denişsizlikverisigeldivebüyümetahminiyükseltildi...Gelenveriyegöreişsizlikbeklentidahilinde%7.2düzeyinde
gerçekleştibeklentidahilindegelenveriGBPUSD’defazlahareketlenmeyaratmadı.AyrıcaaçıklamayapanİngiltereMaliyeBakanıOsborne
2014büyümetahminini%2.4′den%2.7′yeyükselttive2014bütçeaçığıtahminini%6.8′den%6.6′yeindirdi.
DAX
9322
Avrupa’danTüketiciGüveniBeklenendenOlumlugeldi..TüketiciGüveniEndeksiverisi-9.3düzeyindegelerekbeklentiolan-12.4düzeyinin
üzerindegerçekleşti.EURUSDveriüzerineyukarıeğilimini1.38seviyesindedevamettirdi.
CAC
4315
FTSE100
Index
1.75
1.03
-0.34
6545
24-28
Mart2014
ASYA
BOJBaşkanıKurodaKonuştu,Kuroda,yaptığıkonuşmadaeğerekonomi,fiyatistikrarıiçinrisklerortayaçıkarsa%2enflasyonhedefine
ulaşmakiçingereklipolitikaayarlamalarınıyapılacağını,Fed'intahvilalımınıazaltmasıdünyaveJaponekonomisiiçiniyiolduğunu,Japon
ekonomisiyüzde2enflasyonubaşarmayolundailerlediğini,dünyaekonomisigenelolaraktoparlanmayadoğrugittiğinibelirtti.
NIKKEI
Japonya'dadışticaretaçığıbeklentiyiaştı...Japonya'dadışticaretaçığıŞubat'ta800milyaryenilebeklentininüzerindegeldi.Beklenti500
MilyarYendüzeyindegelmesiidi.
HangSeng
Perşembegünü,YeniZelanda’danYıllıkBüyümeBeklentiİçindeGeldi…YeniZelandabüyümeverisiaçıklandı.3.Çeyrektebeklentiüzerinde
%1.4düzeyindebüyümegösterenYeniZelandaekonomisinde4.Çeyrekte0.9büyümegeldi.Beklentide%0.9düzeyindeydi.NZDUSD
beklentiparalelindegelenveriyledüşüşkaydetti.
2.91
15274
-0.75
21846
ShanghaiComposite
2.14
2066
Kanada’dan Tüketici Fiyat Endeksi Beklenti Üzerinde geldi…Açıklanan veride yıllık enflasyon oranı %1.1 geldi, yıllık %0.9 düzeyi beklenmekteydi. Veri sonrası Kanada Dolarında
güçlenmeyle birlikte USDCAD’de düşüş görüldü. Bununla birlikte Kanada’dan Çekirdek TÜFE 0.7%, TÜFE 0.8%, çekirdek perakende satışları 1.0% ve perakende satışları 1.3% ile
beklentiüstündegeldiler.
24-28
Mart2014
ALTIN
Emtiadapozitifalgıdakalıcılıkadınakritikdestekseviyemizolan1333
desteğininkorunduğugörülmekte.1333desteğiüzerindekalıcılığındevamı
halinde1342-1355-1360dirençleriizlenebilir.Kritik1333desteğiüzerinde
kalıcılıksağlanamamasıhalindeisenegatifhareketlikgörülebileceğive
1322-1313-1303destekseviyelerininizlenebileceğinidüşünmekteyiz.
Download