108 BS yildiz.indd - Koşuyolu Heart Journal

advertisement
108 ORIGINAL IMAGES
● Koşuyolu Heart Journal 2015;18(2):108 • DOI: 10.5578/khj.6387
Atriyal Fibrilasyon Nedeni ile Dabigatran Eteksilat
Kullanan Yaşlı Hastada Cilt İçine Kanama: Nadir
Bir Komplikasyon
Intracutaneous Bleeding in an Elderly Patient due to Dabigatran Etexilate Use
for Atrial Fibrillation: an Uncommon Complication
Banu Şahin Yıldız1, Alparslan Şahin2, Nazire Başkurt Aladağ1, Mustafa Yıldız3
1
2
3
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Oral direkt trombin inhibitörü bir ilaç olan dabigatran eteksilat, günümüzde warfarin
alamayan atriyal fibrilasyonlu hastalarda tromboemboli riskinin azaltılması için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. En önemli yan etkisi kanama olup; daha çok gastrointestinal
kanama şeklindedir. Cilt içine kanama nadir olarak görülmekte ve özellikle yaşlı hastalarda
kullanımını kısıtlayabilmektedir.
Kliniğimize yorgunluk ve Class II efor dispnesi ile başvuran seksen yedi yaşındaki
erkek hastanın yaklaşık 5 yıldır atriyal fibrilasyon nedeni ile klopidogrel 75 mg aldığı öğrenildi. Özgeçmişinden warfarin kullanamadığı ve bir kez transient iskemik atak geçirdiği
tespit edildi. Yüzey elektrokardiyogramında ritim atriyal fibrilasyon, kalp hızı ortalama
70/dak idi. Transtorasik ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyon %50 civarında, sol ventrikül diyastol sonu çapı 52 mm, sol ventrikül sistol sonu çapı 37 mm, sol atriyum 44 mm
idi. Hematolojik ve biyokimyasal bulguları normal olan hastaya dabigatran 110 mg 2x1
başlandı. Yaklaşık 3 hafta sonra yaygın cilt içi kanamalar tespit edilmesi üzerine ilaca ara
verildi ve tekrar klopidogrel 75 mg başlandı (Resim 1). Takiplerinde lezyonlarında gerileme izlendi (Resim 1).
Günümüzde, ülkemizde de atriyal fibrilasyon tedavisinde sık olarak kullanılmaya başlanan dabigatrana bağlı cilt içi kanamaların gelişebileceği ve bunun özellikle yaşlı hastalarda
daha büyük kanamaların habercisi olabileceği unutulmamalıdır.
Yazışma Adresi
Resim 1. Yaygın cilt içi kanamalar.
Banu Şahin Yıldız
E-posta: [email protected]
Geliş Tarihi: 30.09.2013
Kabul Tarihi: 05.10.2013
@Telif Hakkı 2015 Koşuyolu Heart Journal
metnine www.kosuyoluheartjournal.com
web adresinden ulaşılabilir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards