Ortotopik kalp nakli olan bir hastada elektrokardiyografi

advertisement
Tanısal Bilmece Diagnostic Puzzle
79
Ortotopik kalp nakli olan bir hastada elektrokardiyografi
Electrocardiography in a patient with orthotopic cardiac transplantation
Son 2 aydır devam eden dispne ve alt ekstremite ödemi ile
kliniğimize başvuran 12 yaşındaki erkek hastada ekokardiyografide
“Noncompaction” kardiyomiyopati saptandı. Uygun medikal
tedaviye rağmen ileri evre kalp yetersizliğine bağlı dekompansasyon
bulguları devam etmesi üzerine ortotopik kalp nakli yapıldı.
Taburculuk sonrası sorunu olmayan hastanın 9 ay sonraki
kontrolünde fizik muayenesi ve laboratuvar incelemelerinde
patolojik bulgu izlenmedi. Ekokardiyografide sol ventrikül
fonksiyonları normaldi, ancak parasternal ve apikal dört boşluk
görüntülerde atriyal anastomoz hattına bağlı kum saati görünümü
vardı (Şekil 1, Video 1, 2). Elektrokardiyografide daha önceki
kontrollerinde olmayan bir ritm bozukluğu gözlendi (Şekil 2).
Şekil 1. Elektrokardiyografide birbirinden bağımsız düzenli iki ayrı P
dalga morfolojisi
Şekil 2. Ekokardiyografide atriyal anastomoz hattına bağlı kum saati
görünümü
Elektrokardiyografik tanınız nedir?
1. Multifokal atriyal taşikardi
2. Atriyal flatter
3. İkili atriyal ritm
4. 2:1 bloklu atriyal taşikardi.
Cevap: s. 87
Yaz›şma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Sinan Cerşit, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kardiyoloji Kliniği, Sıhhiye, Ankara-Türkiye Tel: +90 312 306 11 57 Fax: +90 312 311 62 31 E-posta: [email protected]
Available Online Date/Çevrimiçi Yayın Tarihi: 16.11.2012
©Telif Hakk› 2013 AVES Yay›nc›l›k Ltd. Şti. - Makale metnine www.anakarder.com web sayfas›ndan ulaş›labilir.
©Copyright 2013 by AVES Yay›nc›l›k Ltd. - Available on-line at www.anakarder.com
doi:10.5152/akd.2013.029
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards