Özelge: Yurtdışında faaliyette bulunan borsaların değerlemede esas

advertisement
Özelge: Yurtdışında faaliyette bulunan borsaların
değerlemede esas alınıp alınamayacağı hk.
Sayı:
11395140-105[263-2014/VUK1-18549]-226
Tarih:
10/02/2015
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 11395140-105[263-2014/VUK1-18549]-226
: Türev Piyasalarda Değerleme
10/02/2015
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yurtdışındaki türev piyasalarda ...
üzerinde vadeli işlem sözleşmeleri yaptığını, türev işlemlere ilişkin değerlemelerin Vergi Usul
Kanununun 263 ve 289 uncu maddeleri gereğince borsa rayici ile yapılması gerektiği ve ilgili
maddelerde bahsedilen borsadan kastın sadece Türkiye'de faaliyette bulunan borsaların olmayıp,
yurtdışında organize olan borsaları da kapsadığının düşünüldüğü belirtilerek, değerlemede
yurtdışında faaliyette bulunan borsaların esas alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız
görüşü talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 258-312 nci maddelerinde değerleme
hükümlerine yer verilmiştir.
Mezkûr Kanunun 289 uncu maddesinde; "Bu bölümde yazılı olmayan veyahut yazılı olup da
kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi kıymetlerden bina ve arazi vergi
değerleriyle, diğerleri, varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle
değerlenir." hükmüne yer verilmiştir.
263 üncü maddede de borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse
ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde
borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda yer verilen hükümlere göre, değerlemede yurtdışında faaliyette bulunan borsaların
esas alınması mümkün olmadığından söz konusu türev işlemlerin mukayyet değeriyle, o da yoksa
emsal bedeliyle değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*)
Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
Download