özet türkiye`de gelir idaresinin yeniden yapılandırılmasının vergi

advertisement
ÖZET
TÜRKİYE’DE GELİR İDARESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASININ VERGİ
KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
CESUR, Aylin
Yüksek Lisans-2013
Maliye Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Ali ÇELİKKAYA
İlk kez Schumpeter tarafından kullanılan vergi kültürü kavramı; ekonomik, sosyal,
kültürel, coğrafik faktörlerin etkisiyle toplumdan topluma farklılık arz etmekle birlikte, içinde
birçok etmeni barındıran, zaman içerisinde şekillenen ve örflere benzeyen bir olgu olarak
nitelendirilebilir.
Ülkenin kültürel tarihi içine gömülmüş diğer etkenler ile bağları ve etkileşimleri olan
vergi kültürü kavramının şekillenmesinde; dini inançlar, eğitim durumu, gelir düzeyi,
yükümlülerin diğer yükümlüler hakkındaki düşünceleri, devlet tarafından yapılan kamu
hizmetlerinin mükellef tercihlerine uyumluluğu etkili olduğu kadar uygulanan vergi afları ve
vergi denetimlerinin sıklığı da etki yaratabilir. Tüm bu faktörler kadar vergi kültürünün
oluşmasında etkili olan bir diğer faktör de vatandaşın devlete duyduğu güvendir. Çünkü bir
toplumda vergi kültürünün yerleşebilmesi devlete duyulan güven ve bunun sonucunda
oluşacak vatandaşlık bilincine bağlıdır.
Bir vergi sisteminin etkinliğini sağlamada yalnızca yasal mevzuat değil gelir idaresinin
modernizasyonu ve vergilendirme hizmetinin verimli hale getirilmesi ülkelerin üzerinde
durması gereken konuların başında gelmektedir. Türkiye de bu konuya hassasiyet göstererek
vergi
kültürünün
istenilen
düzeye
yapılandırılması uygulamasına gitmiştir.
çıkarılması
amacıyla
gelir
idaresinin
yeniden
Çağdaş ülke uygulamalarını da dikkate alan Gelir İdaresi, toplumda vergi kültürünün
yerleşebilmesi amacıyla yazılı ve sesli rehberler hazırlanması, web tabanlı bilgilendirme
sistemi, vergi konusunun ilköğretim müfredatına dahil edilmesi, vergi konulu etkinlikler
düzenlenmesi gibi yenilikçi çalışmalara yer vermiştir.
Gelir İdaresinin 2005 yılından bu yana yaptığı çalışmalar idarenin vergi kültürünün
gelişimine atfettiği önemi ortaya koymaktadır.
Download