ısı ve sıcaklık

advertisement
MADDENİN DEĞİŞİMİ VE
TANINMASI
ISI VE SICAKLIK
1
ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARI
Isı ve sıcaklık kavramları birbirinden farklıdır.
Bu yüzden karıştırılmamalıdır.
Her maddenin bir ısısı vardır. Isı bir enerji
türüdür. Sıcaklık , bir maddenin ne kadar sıcak
ve soğuk olduğunu gösterir.
2
ISI NEDİR?
• Maddelerin sıcaklığını termometre adı verilen
bir aletle ölçeriz. Termometrenin içinde renkli
alkol ya da civa sıvıları vardır. Maddenin
sıcaklığı arttığında termometredeki sıvı
yükselmeye, maddenin sıcaklığı düştüğünde
ise termometredeki sıvı alçalmaya başlar.
3
• Sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirleriyle
temas ederse aralarında ısı alış verişi olur. Isı,
sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük
olan maddeye doğru akar. Isı veren maddenin
sıcaklığı azalır. Isı alan maddenin sıcaklığı artar
4
• Sıcaklık birimi derece selsiyus’ tur. Gösterimi
ise “°C”
• Isı alış verişi sıcak maddeden soğuk maddeye
doğru olur.
• Isı alış verişi maddelerin sıcaklıkları aynı olana
kadar devam eder.
• Sıcaklıkları aynı olan maddelerde ısı alış verişi
olmaz.
5
• Isı alış verişi sırasında maddelerin kütlelerinde
herhangi bir değişiklik olmaz.
• Isının kütlesi ve hacmi yoktur.
• Isı madde değildir.
• Isı bir enerji çeşididir.
• Isının kütlesi ve hacmi yoktur.
6
SICAKLIK NEDİR?
• Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da
soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin
ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir
ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak
sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.
7
• Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak ya
da soğuk terimleri ile ifade edilmektedir.
Teknik olarak bu değerlendirme doğru değildir.
İki cisim birbirine temas ettirildiğinde sıcak
olan soğumakta soğuk olan ısınmakta ve belirli
bir süre temas halinde kaldıklarında her ikisi
de aynı sıcaklığa gelmektedir. Buradan yola
çıkarak; sıcaklık, bir maddenin ısıl durumunu
belirten ve ısı geçişine neden olan etken olarak
tanımlanabilir.
8
• Termik denge halinde bulunmayan sistemle
çevresini termik denge haline getirmeye
zorlayan potansiyeldir. Termik denge
sağlandıktan sonra bu potansiyel kalkmakta,
sistemde çevresiyle aynı değeri almaktadır.
• Noktasal bir özelliktir.
• Enerjinin mikroskobik düzeydeki statik hâlidir.
9
• Bir maddenin ortalama hıza sahip herhangi bir
molekülünün kinetik enerjisiyle doğru orantılı
olan büyüklüğüne denir.
• Sıcaklık, genleşmeye bakılarak dolaylı yoldan
ölçülebilir. Ölçümünde, termometre denilen
cihaz kullanılmaktadır.
• Bir cismin, etrafına, kendiliğinden enerji verme
eğiliminin bir ölçüsüdür. Enerji veren madde
daha yüksek sıcaklıktadır.
10
11
İlk sıcaklıkları aynı , farklı miktarlardaki aynı cins sıvılara
eşit süre aynı tip ısıtıcılarla ısı verilirse miktarı az olan
miktarı çok olandan daha çok ısınır.
derece
-----------------200
----------------100
beher
12
İlk sıcaklıkları aynı ,eşit miktarlardaki aynı cins
sıvılardan birine az , diğerine çok ısı verilirse ; az ısı
alan az , çok ısı alan çok ısınır.
derece
-----------------200
-----------------200
beher
13
YAKITLAR
KATI YAKITLAR
SIVI YAKITLAR
GAZ YAKITLAR
Odun
Benzin
LPG
Kömür
Motorin
Petrol Gazı
Antrasit
Gaz yağı
Doğal Gaz
14
Katı , sıvı , katı yakıtların içerisinde enerji vardır.
Bu enerjilerin temel kaynağı güneştir.
Isınmak için kullandığımız yakıtlardan
faydalanırken aslında kökeni güneş olan kaynaklardan
faydalanmış oluyoruz.
Sıvı ve gaz yakıtların giderek azalması sebebiyle
biomass enerjisinin önemi giderek artmaktadır.
Şeftali çekirdeği,Prina(Zeytinyağı posası) kayısı
çekirdeği, badem kabukları alternatif katı yakıt
türlerindendir.
15
ISININ MADDELERE ETKİLERİ
MADDE
MADDE
Madde ısı
alırsa
Madde ısı
verirse
GENLEŞME
BÜZÜLME
16
• Isı enerjisi hareket enerjisine dönüşür. Doğada
bir enerji başka bir enerjiye dönüşebilir.
17
18
19
Download