(Yazir Y, Topdağ M, Gelenli E, Yardimoğlu M, Üstündağ E _Bİ…)

advertisement
ÖZET
Sıçanlarda cisplatin ile oluşturulan ototoksisiteye karşı intratimpanik yolla uygulanan memantin,
pirasetam ve deksametazon tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması.
Yazır Y1, Topdağ M2, Gelenli E1, Yardımoğlu M1, Üstündağ E2.
1
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. Kocaeli
1
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB AD. Kocaeli
Giriş: Bu çalışma bazı ilaç ve kimyasalların iç kulakta yaptığı tahribat sonucu oluşan ototoksisitenin önlenmesi
ve iyileştirilmesine yönelik tedavi yaklaşımlarına katkı sağlamak amacı ile yapıldı.
Gereç ve Yöntem: İlk olarak 36 sıçanda cisplatin ile ototoksisite oluşturuldu. Tedavi amacıyla, intratimpanik
olarak sol kulaktan deksametazon, memantin ve pirasetam, kontrol için ise sağ kulaktan serum fizyolojik verildi.
Ketamin anestezisi sonrası iç kulaklar çıkarıldı ve %10 nötral formalin ile fikse edildi. 2 saatlik
dekalsifikasyonun ardından doku takip işlemleri uygulandı. Sonra parafin bloklara gömülerek 3 µm kalınlığında
kesitler alındı. Kesitlerin bir kısmı histolojik inceleme için Haematoxylin-Eosin ile boyanırken, diğer kısmı
apoptotik değerlendirme için “Mouse anti-single-stranded DNA Monoclonal Antibody” ile boyandı.
Bulgular: Deksametazon ve memantin’in tedavi etkinliği striya vaskülaris, korti organı ve spiral gangliyonda
anlamlı bulundu (p<0.05). Pirasetamın tedavi etkinliği ise oluşan apopitotik oranı azalttığı, fakat bu iyileşmenin
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu (p>0.05).
Tartışma: Deksametazon ve memantin’in iç kulaktaki ototoksisite sonucu oluşan apopitozise karşı pirasetam’dan
daha etkin olduğu görüldü. Bu konuda elektron mikroskobi ve BERA ile desteklenmiş yeni çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Anahtar Kelimeler: Ototoksisite, memantin, pirasetam, immünohistokimya, apopitozis.
ABSTRACT
The comparison of effectiveness of memantin, piracetam and dexamethasone treatments applied via
intratympanic route against autotoxiciticy exposed cisplatin in rats.
Yazır Y1, Murat T2, Gelenli E1, Yardımoğlu M1, Üstündağ E2.
1
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji and Embriyoloji AD. Kocaeli
1
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB AD. Kocaeli
Introduction: This study is intended to contribute to the knowledge regarding the prevention and treatment of
autotoxicity due to various drugs and chemicals.
Material and Methods: Firstly, autotoxicity was constituted in thirty six rats by cisplatin. For the therapeutic
purpose, dexamethasone, memantine and piracetam was given to the left ear via intratympanic way, and saline
was given to the right ear in control group. Inner ears of rats were removed after ketamine anesthesia and were
fixed with 10% neutral buffered formaline. The tissues were routinely followed up after 2 hours decalcification.
The tissues were embedded in paraffin and were sectioned at 3 µm thickness. While some of the sections stained
with Haematoxylin-Eosin for histological examinations, others were stained with “Mouse anti-single-stranded
DNA Monoclonal Antibody” for apoptotic evaluation.
Results: The effects of dexamethasone and memantin on stria vascularis, organ of Corti, and spiral ganglion
were found to be significant (p<0.05). Although the apoptotic rate was decreased, the effect of piracetam was
found to be insignificant (p>0.05).
Discussion: Dexamethasone and memantin were found superior to piracetam in preventing apoptosis due to
autotoxicity. Further studies implementing electron microscope and ABR are needed in this study.
Keywords: Autotoxicity, memantin, piracetam, immunohistochemistry, apoptosis.
Download