Gelenli, Can, Yazir, Yardimoglu, Keskin _Akustik travma..._

advertisement
ÖZET
Akustik travma sonucu gelişen işitme kayıplarında intratimpanik yol ile uygulanan deksamethazon,
n-asetil sistein ve pirasetam bileşiklerinin tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması
Gelenli E1, Can E2, Yazır Y1, Yardımoğlu M1, Keskin G2
1
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji and Embriyoloji AD. Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB AD. Kocaeli
Giriş: Günümüzde şiddetli gürültünün iç kulakta kohleada yarattığı hasarı azaltacak en iyi medikal tedaviyi
bulma çabaları devam etmektedir. Bu çalışma, bu hasarları azaltacak daha etkin tedavi yollarını bulmak amacıyla
yapılmıştır.
Gereç ve yöntem: 30 sıçan, 24 saat süre ile 110 desibel beyaz gürültüye maruz bırakıldı, daha sonra 3 gruba
ayrılan sıçanların sol kulaklarına intratimpanik yolla steroid, pirasetam ve n-asetil sistein ve sağ kulak tarafına da
serum fizyolojik uygulandı. Sakrifiye edilen ratlarda, temporal kemik rezeksiyonu yapıldı, kohleadan alınan 3
µm’lik kesitlere Hematoksilen-Eosin boyama ve “Mouse anti-single-stranded DNA Monoclonal Antibody”
(Millipore, MAB 3299) kullanılarak immunohistokimya protokolü uygulandı. Korti organı, striya vaskülaris ve
spiral gangliyonda apopitotik hücreler ışık mikroskobu ile sayıldı ve SPSS programı ile 3 grup Mann-Whitney-U
ve Ki-Kare testleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Steroid grubunda, kontrol grubuna göre korti organı, striya vaskülaris ve spiral gangliyonda apopitotik
hücre sayısı anlamlı olarak azaldı (p<0,05). Pirasetam ve n-asetil sistein grubunda da kontrol grubuna göre korti
organı ve striya vaskülarisde apopitozis anlamlı şekilde azalırken (p<0,05), spiral gangliyonda ise önemli bir
farklılık bulunmadı (p>0,05).
Tartışma: Steroid, pirasetam ve n-asetil sistein, gürültüye karşı korti organı ve striya vaskülarisi tedavi yönünden
etkin bulundu. Buna karşın n-asetil sistein ve pirasetam spiral gangliyonu tedavi edememesine rağmen,
steroidlerin daha etkili olduğu görüldü.
Anahtar kelimeler: Akustik travma, pirasetam, n-asetil sistein, ssDNA, immünohistokimya.
ABSTRACT
Comparison of effectiveness of dexamethasone, n-acetyl cysteine and piracetam compounds applied via
intratympanic route after autotoxicity in hearing loss
Gelenli E1, Can E2, Yazır Y1, Yardımoğlu M1, Keskin G2
1
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji and Embriyoloji AD. Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB AD. Kocaeli
Introduction: In the present day, best medical treatment efforts are in progress that reduce damage of cochlea at
inner ear. The aim of this study is to contribute to the therapeutic approaches that prevent noise created by
cohlear damage.
Materials and methods: 30 rats for a period of 24 hours were exposed to 110 decibel white noise, then divided
into 3 groups of rats and dexamethasone, n-acetyl cysteine, and piracetam applied via the intratympanic route to
left ear and the saline was applied to right side. The rats were sacrificed, temporal bone resection was performed,
and rats cohlea were examined histologically. Haematoxylin-Eosin and mouse anti-single-stranded DNA
monoclonal antibody performed sections of 3 µm from cochlea. Apoptotic cells in the stria vascularis, organ of
Corti, and spiral ganglion were countered by light microscopy and were compared with Mann-Whitney-U and
Chi-square tests by SPSS programme.
Results: In the steroid group, compared to control group, number of apoptotic cells in stria vascularis, organ of
Corti, and spiral ganglion was reduced significantly (p<0,05). In n-acetyl cysteine and piracetam groups showed
also statistically significant results in reducing apoptosis in the organ of corti and striae vascularis (p<0,05), but
not in the spiral ganglion (p>0,05).
Discussion: Dexamethasone, n-acetyl cysteine, and piracetam protection against noise have been found effective
on the stria vascularis, and organ of corti. However, dexamethasone was able to maintain the spiral ganglion
significantly better than the n-acetyl cysteine and piracetam.
Key words: Acoustic trauma, piracetam, n-acetyl cysteine, ssDNA, immunohistochemistry
Download