PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 12/05/1998 TEB PORTFÖY PY

advertisement
TEB PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
A. TANITICI BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 12/05/1998
30/12/2016 tarihi itibarıyla
Fon Toplam Değeri
Fon'un Yatırım Amacı
805,161
Birim Pay Değeri (TRL)
0.501104
Yatırımcı Sayısı
1
Tedavül Oranı (%)
0.64%
BIST hisse senedi piyasasında işlem gören hisse senetlerine yatırım
yaparak, BIST Endeks getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı amaçlar. Ek
olarak Vadeli İşlemler Piyasası'nda aktif olarak yatırım ve/veya koruma
amaçlı pozisyon almak suretiyle, hisse senedi piyasasının performansı
geçmeyi hedefler.
Portföy
Yöneticileri
Tansel Kutlu
YILMAZ
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
Yatırım Stratejisi
Portföy Dağılımı
Paylar
96.96%
- Bankacılık
32.44%
- Holding
11.17%
- Perakende
Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon toplam değerinin en az %80’i
devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören
ihraççı payları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan
vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve/veya ihraççı paylarına
dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı
paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
8.76%
Yatırım Riskleri
- Otomotiv
6.07%
- Çimento
5.40%
- Petrol Ve Petrol Ürünleri
5.12%
- İletişim
4.85%
- Cam
3.70%
- Demir, Çelik Temel
3.66%
- Teknoloji
2.98%
- Bilgisayar Toptancılığı
2.55%
- Sağlık
2.48%
- Kimyasal Ürün
2.43%
- Gayrimenkul Yatırım Ort.
2.22%
- Otomotiv Parçası
2.12%
- Endüstriyel Tekstil
1.02%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
1.89%
Teminat
1.15%
Fon yönetiminde temel olarak aşağıdaki riskler taşınmaktadır. Diğer risklere ilişkin detaylı
bilgilere ise izahnameden ulaşılabilir. Piyasa Riski: Piyasalardaki fiyat ve oran değişimlerin,
pozisyonları olumsuz etkileme potansiyelidir.Karşı Taraf Riski: Finansal işlemlerde karşı
tarafın yükümlüklerini yerine getirememesi durumudur.Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarındaki
dalgalanmalar nedeniyle yönetilmekte olan portföylerin, pozisyonlarına bağlı olarak maruz
kalabileceği zarar olasılığıdır.Enflasyon riski: Enflasyon nedeniyle yatırımcı tarafından
arzulanmayan bir reel getiri oranının gerçekleşme olasılığıdır.Kur Riski: Gelecekte döviz
kurlarındaki dalgalanmalar sebebiyle döviz veya dövize endeksli varlık veya
yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden kaynaklanan zarar ihmalidir.Hisse
Senedi, Emtia Riski: Hisse senedi, emtia ve emtiaya dayalı türev finansal araçlardaki
pozisyon durumuna bağlı olarak fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle maruz kalınan zarar
ihtimalidir.Opsiyon Riski:Opsiyon parametrelerindeki dalgalanmalara bağlı olarak maruz
kalınan zarar ihtimalidir.Likidite Riski: Finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından
nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.Kredi Riski: İşlem yapılan
karşı tarafın sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü kısmen ya da tamamen
zamanında yerine getirmemesinden ya da getirememesinden dolayı karşılaşılabilecek zarar
ihtimalidir.Strateji Riski: Makro ve mikro değişikliklerin iyi analiz edilememesi veya
yorumlanamaması sonucunda ileride oluşabilecek fırsat veya tehditlerle uyumlu stratejik
kararların neticesinde maruz kalınan zarar ihtimalidir.Operasyonel Risk: Finansal risklerin
dışında kalan tüm riskleri ifade eder.
B. PERFORMANS BİLGİSİ
PERFORMANS BİLGİSİ
Toplam
Getiri (%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi (%)
Enflasyon
Oranı (%)
(TÜFE) (*)
Portföyün Zaman
İçinde Standart
Sapması (%) (**)
Karşılaştırma
Ölçütünün Standart
Sapması (%) (**)
Bilgi
Rasyosu
Sunuma Dahil Dönem Sonu
Portföyün Toplam Değeri /
Net Aktif Değeri
2012
11.228%
13.256%
6.164%
0.093%
0.0939%
-0.1290
4,300,542.86
2013
-6.424%
4.193%
7.400%
0.229%
0.1456%
-0.2338
42,551.45
2014
11.154%
28.971%
8.170%
0.394%
1.2251%
-0.0476
4,584,560.04
2015
-3.026%
-15.069%
8.808%
0.846%
1.3294%
0.0420
1,989,615.12
2016
12.967%
9.066%
8.533%
1.252%
1.2349%
0.0764
805,161.45
YILLAR
(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.
(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.
C. DİPNOTLAR
1) 1999 yılında kurulan TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup, Yatırım Fonları Yönetimi, Emeklilik Fonları
Yönetimi, Özel Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı alanlarında faaliyet göstermektedir. TEB Portföy Yönetimi'nin kuruluş temel amacı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk
profiline uygun finansal enstrümanların dağılımının belirlenerek portföylerinin yönetilmesini ve bu çerçevede optimum faydanın sağlanmasını gerçekleştirmektir.
2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
3) Fon 01/01/2016 - 30/12/2016 döneminde net %12.97 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %9.07 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi
getirisi %3.90 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade
etmektedir.
Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.
4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.
01/01/2016 - 30/12/2016 döneminde :
Portföy Değerine
Oranı (%)
TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti
0.005182%
14,858.48
Denetim Ücreti Giderleri
0.003551%
10,193.68
Saklama Ücreti Giderleri
0.000209%
598.81
Aracılık Komisyonu Giderleri
0.002078%
5,946.20
Kurul Kayıt Ücreti
0.000087%
248.74
Diğer Faaliyet Giderleri
0.003827%
11,026.23
Toplam Faaliyet Giderleri
42,872.14
Ortalama Fon Portföy Değeri
936,006.51
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri
4.580325%
5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır
Kıstas Dönemi
Kıstas Bilgisi
30/09/2010-29/02/2012
%95 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %5 KYD ON Brüt Endeksi
01/03/2012-05/01/2014
%94 KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %1 KYD OST Endeksi (Sabit) + %5 KYD ON Brüt Endeksi
06/01/2014-22/01/2015
%95 BIST 100 + %5 KYD ON Brüt Endeksi
23/01/2015-11/11/2015
%95 BIST 100 + %3 KYD ON Brüt Endeksi + %2 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
12/11/2015-...
% 95 BİST 100 + %5 BIST-KYD REPO (BRÜT)
6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards