Yatırımcı Bilgi Formu

advertisement
Yatırımcı Bilgi Formu
Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon’a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca
hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri
anlayabilmek için Fon’a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.
Halk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ISIN KODU: TRYHALK00024
İhraç tarihi: 01.03.2010
Fon Hakkında
Bu fon Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi
Şemsiye Fonu’na bağlı Halk Portföy BIST 30 Endeksi
Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)’dur ve
bu formda belirtilen risk profilindeki yatırımcılara
yöneliktir. Fon’un kurucusu ve yöneticisi Halk
Portföy Yönetimi A.Ş.’dir. Halk Portföy Yönetimi
A.Ş. bir Halkbank iştirakidir.
Yatırım Amacı ve Politikası
- Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az
%80’i devamlı olarak BIST 30 endeksinde yer alan
ortaklık paylarına yatırılacak olup; fon portföyü,
Tebliğ’in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon
katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak
yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul
tarafından uygun görülen BIST 30 endeks değeri ile
fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon
katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks
kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla
seçilir.
Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon
toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul
kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere
BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına
ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan
vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı
paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon
sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören
ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı
kuruluş varantlarına yatırılır.
Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil
edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam
değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve
sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 BIST 30 Endeksi +
%10 KYD O/N Repo Endeksi Brüt’dür.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Halk
Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.
Portföy Dağılımı
17.11.2015 tarihli portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.
Ters
Repo
7%
Hisse
93%
Alım Satım ve Vergileme Esasları
- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para
birimi TL’dir.
- BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat
13:30 dan önce ve BIST Pay Piyasası’nın kapalı
olduğu günlerde verilen katılma payı alım-satım
talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk
hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden; BIST
Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30
dan sonra verilen alım-satım talimatları ise talimatın
verilmesini takip eden ikinci hesaplamada bulunacak
fon fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay
Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar
verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden
ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay
Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan
sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini
takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara
ödenir.
- 27/4/2012 tarihli ve 2012/3141 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile tam ve dar mükellef gerçek kişi ve
kurumlar tarafından geçici 67 nci madde kapsamında
hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden
elde edilen kazançlar için uygulanacak tevkifat oranı
%0 olarak tespit edilmiştir. Bu konudaki istisnalar
ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler”
bölümü incelenmelidir.
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı
sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları
aracılığıyla da yapılır.
Risk ve Getiri Profili
Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri
1
2
3
Saklama ücreti
Diğer giderler (Tahmini)
5
6
7
- Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına
göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk
profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan
yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma
gerekçeleri: Fon haftalık getiriler kullanılarak
hesaplanan volatilite sonucu ‘’6’’ puan ile yüksek
risk değerine sahiptir.
0,70
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve
komisyonlar:YOKTUR
Fon’un Geçmiş Performansı
Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem
performansı için bir gösterge olamaz.
Fon’un kuruluş tarihi 13.01.2010’dir.
Fon performansının hesaplamasında birim pay
değeri esas alınmıştır.
Fon paylarının satışına 01.03.2010 tarihinde
başlanmıştır.
Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri
4
0,02125
-
Önemli Bilgiler
-
Fon, Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu
olduğu Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlıdır.
-
Portföy saklayıcısı T. Halk Bankası A.Ş.’dir.
Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler
- Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la
ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler.
- Fonun maruz kalabileceği riskler; piyasa riski, karşı
taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski,
operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski,
yasal risk, yapılandırılmış yatırım araçları riskleri
olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP’ta
(www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3.
Maddesinde yer almaktadır.
Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye,
içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor
ile finansal tablolara http://www.kap.gov.tr/ ve
http://www.halkportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri
- Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve
komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler.
Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon’un
toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi
boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.
Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi
olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinde
bulunan Bakanlar Kurulu’nun 2006/10371 sayılı
kararından adresinden ulaşılabilmektedir.
A) Fon’dan karşılanan giderler
%
Yıllık azami fon toplam gider oranı
2,19
Yönetim ücreti (yıllık) % 1,46
Aktif dağıtım sözleşmesi olmayan
kurumlar;
- Kurucu % 0,949
- Fon Dağıtım Kuruluşu % 0,511
Aktif dağıtım sözleşmesi olan Halkbank ve
Halk Yatırım;
- Kurucu % 0,511
- Fon Dağıtım Kuruluşu % 0,949
1,46
Fon izahnamesi Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’nin
http://www.halkportfoy.com.tr adresli resmi internet
sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda
yayımlanmıştır. Bu husus ………....…… tarihinde
ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı dağıtım kanalları yolu ile
ilan edilir.
Halk PYŞ’nin, bu formla ilgili sorumluluğu,
formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı
olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve
yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
Fon ve Halk PYŞ, Türkiye’de yetkilendirilmiş
olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve
denetimine tâbidir.
Bu form, 17.11.2015 tarihi itibarıyla günceldir.
Download