STED`den

advertisement
’den
Merhaba,
Savaþ rüzgarlarýnýn alabildiðine kuvvetli
kasýp kavurduðu bir dönemi yaþýyoruz. Her
gün televizyon, gazete ve radyolarda savaþ,
savaþýn ekonomik ve siyasi boyutlarý
tartýþýlýrken her zaman olduðu gibi unutulan
tek bir gerçek var; çocuklar!
Ne petrol kuyularý, ne Bush ne de Saddam
önemli onlar için. Gecenin bir vakti tatlý
rüyalarýndan uyandýran bombalar, kaybedilen
anne-babalar, kardeþler, nedensizce terk edilen
evler, yaþlý gözler, yürek titreten sirenler var
yalnýzca, küçük yüreklerde. Nedenini
bilemedikleri bir kargaþanýn içerisinde buldular
kendilerini. Büyüklerin kargaþasý ve kavgasý!
Artýk akþamlarý babanýn eve geliþini
beklemek yok. Sevgiyle baþýný okþayan baba
yok. Zaman zaman kýzsa bile, kývrýlýp huzur
içerisinde uyunulacak bir ana kucaðý yok artýk.
Yalnýzca karanlýk, sirenler ve bomba sesleri...
Ýþte bu tablo içerisinde hazýrlamaya
baþladýk Þubat sayýsýný. Savaþ ile ilgili
doðrudan ilgili olmayan, ancak en az savaþ
kadar çok can alan bir konuda derledik
yazýlarýmýzý. Hepimizin biraz çekindiðimiz,
karþýlaþýnca kendimizi biraz çaresiz
hissettiðimiz bir konu olan çocukluk çaðý kalp
hastalýklarýný irdeleye çalýþtýk.
Ele aldýðýmýz konularýmýzdan biri; çocukluk
çaðý kalp hastalýklarýnýn daha anne
karnýndayken tanýsýnýn konulup bir an önce
gerekli önlemlerin alýnabilmesinde yol gösterici
bir yöntem olan fetal ekokardiyografi. Bu
yazýda; “Her gebeye fetal ekokardiyografi
yapýlmalý mý? Kimler daha çok risk altýnda?
Fetal ekokardiyografi hangi bilgileri verebilir?”
sorularýna yanýt verilmesi amaçlandý.
Bir baþka yazýda doðumsal kalp hastalýðý
olan çocuklarýmýzýn beslenmelerinde dikkat
edilmesi gereken konular, ek beslenme
önerileri yer alýyor.
Ve tabii ki, göðüs aðrýlarý! Yetiþkinlerin
olduðu kadar çocukluk çaðýnýn da en önemli
ve en sýk karþýlaþýlan sorunlarýndan olan göðüs
aðrýlarý konusunda ayýrýcý tanýya, öykü ve fizik
inceleme yönüyle deðinildi. Aslýnda pek de
korkulacak bir þey yokmuþ!
Peki, hangi hastalarý bir çocuk kalp
hastalýklarý uzmanýna danýþalým, hangilerinin
önceliði daha fazla? Bu konudaki yazýmýzda
da olabildiðince derleyerek, özellikle bir
yenidoðan bebekte olasý kalp hastalýðýný
düþündürecek bulgularý ipuçlarýyla sunmaya
çalýþtýk. Yararlý olmasý dileðiyle...
Bilimsel ve dostça kalýn...
Aslýnda ben daha güzel
ölürdüm
arka bahçede askercilik
oynarken
Tahta tüfeðimle topraða
uzanýr
annemin sesiyle doðrulurdum
hemen;
“Çabuk kalk üstün kirlenecek
hýnzýr!”
Yerdeyim yine bak
anneciðim,
N'olur kýzma,
adýmý çaðýr...
(Sunay Akýn)
• 2003 • cilt 12 • sayý 2 • 45
Download