hayırlı olsun

advertisement
- PENDEF - PENDÝK DERNEKLER FEDERASYONU Tel: 0216 483 10 21 - 22/ 0216 354 15 25 - PENDÝK Dernekler
Federasyonu (PENDEF)
HAYIRLI OLSUN
KÖÞE YAZARI : Sebahattin KAYA
Yayýnlayan: Skaya Yayýnlanma Tarihi: 2009/4/6
HAYIRLI OLSUN
40 yaþýndayým ve bu yaþa kadar 80 ihtilali dahil nice seçimler gördüm. Bu seçimlerle ilgili olarak
algýlamaya çalýþtýðým ve hala kafamýn karýþýk olduðu durumlar var. Özellikler þuna karar verdim.
Anket sonuçlarýna asla inanmýyorum. Ya halk anketçilere karþý dürüst davranmýyor, yada gerçek
anket sonuçlarýný siyasi partiler kendi lehlerine karþý açýklýyorlar. Biz halk olarak bu seçimde kime
inanýp kime inanmayacaðýmýza karar veremedik.
Pendik Ýlçesinde 3 partinin kýran kýrana bir seçim yarýþýný izledik. Demokratik kurallar
çerçevesinde bir yarýþ oldu. Bu yüzden tüm siyasi partileri tebrik ediyor, bundan sonraki seçimlerin
de medeni bir þekilde geçmesini temenni ediyoruz. Hangi partinin kazanacaðý son güne kadar belli
olamayan bir ilçede seçimleri izlemek, hatta içinde olmak insana ayrý bir heyecan veriyor. Kazananla
kaybeden arasýnda çok büyük farkýn olduðu bu seçimde halk bir þeyin kararýný iyi verdi. Kim ne
derse desin bizim dediðimiz olur dediler. Tabiî ki seçimi kazanmak için deðiþik taktik çalýþmalarý
yapýldý. En iyi stratejik çalýþmayý yapan seçimi kazandý. Nüfus artýþýna bakýldýðýnda kazanan
partinin oylarý düþmüþ durumda ama seçimin galibi olduðunuzda bu sonuçlara bakmýyorsunuz bile.
Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu da halkýn artýk bilinçli oy kullandýðýydý. Kendisine
ihanet eden, kazandýktan sonra halký hiçe sayan belediyelerin tekrar kazanamadýðýný gördük.
Buda halkýn “biz bu adayý istemiyoruz, bize raðmen aday yaparsanýz sandýkta cevabýný
veririz― mantýðýný ortaya çýkartmýþtýr. Halk Milletvekillerinin adaylarýna deðil kendi içlerinden
gelen adaylara daha çok oy veriyor. Aday tespit ederken sadece parti teþkilatýnýn deðil halkýnda
nabzýnýn yoklanmasý gerektiðini sanýrým bütün partiler iyi anlamýþtýr.
Pendik Belediye Baþkanlýðýný kazanan Dr. Salih Kenan ÞAHÝN Bey’e bu yeni dönemde
baþarýlar diliyor, adaletli, çalýþkan, ona oy veren mahalleleri unutmayan, seçim sürecinde verdiði
sözleri tutan bir baþkan olmasýný arzu ediyoruz. Özellikle gençlerimize yönelik çalýþmalar
yapmasýný, okuyan çocuklarýmýza yatýrým yapmasýný önemle rica ediyoruz. Artýk sadece ak
partiye oy verenlerin deðil, tüm Pendik’linin Belediye Baþkaný olduðunu hatýrlatýr dýþardan
gelecek baskýlara karþý dirayetli olmasýný önemle rica ediyorum. Ýþsizliðin arttýðý þu dönemlerde
Ýlçemizde yeni kurulan iþ alanlarýna Pendik halkýnýn yararlandýrýlmasý çalýþmasýný da en kýsa
zamanda baþlatmasýný ve sivil toplum kuruluþlarý ile ortak projeler geliþtirmesini arzu ediyoruz.
Saðlýcakla kalýn
POAB Baþkaný Sebahattin KAYA
http://pendef.org.tr/old
2017/10/20 22:05:17 / Page 1
Download