faaliyet raporları - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

advertisement
FAALİYET RAPORLARI
Hakan DİLMEN
Devlet Bütçe Uzmanı
22 Haziran 2007 Cuma
1
Sunuş İçeriği
I
I
I
I
I
I
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları
Yönetmeliğine göre;
Faaliyet raporunun şekli ve kapsamı,
Faaliyet raporunun hazırlanma süreci ve sunulması,
Bütçe sürecinde birim ve idare faaliyet raporları,
Faaliyet Raporlarında olması gereken hususlar,
Raporlanma usulleri, raporlama zamanları,
Faaliyet raporlarının değerlendirilmesi ve vesayet
mercilerine gönderilmesi.
2
PERFORMANS ESASLI
BÜTÇELEME SİSTEMİ
ISTRATEJİK PLAN
IPERFORMANS PROGRAMI
IFAALİYET RAPORU
3
FAALİYET RAPORU
I ÜST YÖNETİCİLER VE BÜTÇEYLE ÖDENEK
TAHSİS EDİLEN HARCAMA YETKİLİLERİ
TARAFINDAN HESAP VERME SORUMLULUĞU
ÇERÇEVESİNDE HER YIL DÜZENLİ OLARAK
HAZIRLANAN RAPORDUR.
4
FAALİYET RAPORLARI
Birim Faaliyet Raporu
İdare Faaliyet Raporu
Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu
Genel Faaliyet Raporu
5
Faaliyet Raporları
Birim Faaliyet Raporu
Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, sosyal
güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde
kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri
tarafından hazırlanan faaliyet raporudur.
6
Faaliyet Raporları
Birim Faaliyet Raporu
6Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli
idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının birim faaliyet
raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın
en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.
7
Faaliyet Raporları
Birim Faaliyet Raporu
6 Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından
hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en
geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.
8
Faaliyet Raporları
Birim Faaliyet Raporu
6 Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve
performansını
izleyebilmek
amacıyla,
harcama
yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları
isteyebilir.
9
Faaliyet Raporları
Birim Faaliyet Raporu
6 Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri,
raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin
doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.
10
Faaliyet Raporları
Birim Faaliyet Raporu
6Birim faaliyet raporlarına harcama yetkilisi tarafından
imzalanan “İç Kontrol Güvence Beyanı” eklenir.
11
Faaliyet Raporları
İdare Faaliyet Raporu
Birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet
sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından
hazırlanan faaliyet raporudur.
12
Faaliyet Raporları
İdare Faaliyet Raporu
6 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli
idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet
raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç
Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır.
6 Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a
ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
13
Faaliyet Raporları
İdare Faaliyet Raporu
Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarından;
6 İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı
toplantısında vali veya genel sekreter tarafından il genel
meclisine,
6 Belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında
belediye başkanı tarafından belediye meclisine,
6 Mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan
ayında birlik başkanı tarafından birlik meclisine sunulur.
14
Faaliyet Raporları
İdare Faaliyet Raporu
6 İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna
kadar;
6 belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare
birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar;
üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır.
6 Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya
ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.
6Diğer mahalli idarelerin faaliyet raporlarının
hazırlanması ve sunulmasında belediyeler için belirlenen
sürelere uyulur.
15
Faaliyet Raporları
İdare Faaliyet Raporu
6 Sayıştay, Bakanlık veya İçişleri Bakanlığınca istenilmesi
halinde faaliyet raporları ayrıca elektronik ortamda da
gönderilir.
6 Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve
raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana;
mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.
16
Faaliyet Raporları
İdare Faaliyet Raporu
6 İdare faaliyet raporlarına, üst yönetici tarafından imzalanan
“İç Kontrol Güvence Beyanı” ile mali hizmetler birim
yöneticisi tarafından imzalanan “Mali Hizmetler Birim
Yöneticisinin Beyanı” eklenir.
17
Faaliyet Raporları
Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu
6 Mahalli idarelerin idare faaliyet raporları esas alınarak İçişleri
Bakanlığı tarafından hazırlanan faaliyet raporudur.
6 Mahalli idareler genel faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı
tarafından izleyen mali yılın Haziran ayının 15’ine kadar
kamuoyuna açıklanır. Bu raporun birer örneği aynı süre
içerisinde Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
18
Faaliyet Raporları
Genel Faaliyet Raporu
6 Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal
güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını
gösteren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan rapordur.
6 Genel faaliyet raporu Maliye Bakanlığı tarafından izleyen
mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve
aynı sürede Sayıştay’a gönderilir.
19
FAALİYET RAPORLARININ
TBMM’YE SUNULMASI
I
I
I
idare faaliyet raporları (mahalli idarelerin faaliyet raporları
hariç),
mahalli idareler genel faaliyet raporu ve
genel faaliyet raporu,
dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de
belirtmek suretiyle Sayıştay tarafından genel uygunluk
bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
20
FAALİYET RAPORLARININ
TBMM’YE SUNULMASI
I
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bu
raporlar ile genel uygunluk bildirimi
komisyonlarda öncelikle görüşülür.
21
FAALİYET RAPORLARININ
TBMM’DE GÖRÜŞÜLMESİ
I
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Sayıştay
tarafından sunulan raporlar ve değerlendirmeler
çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve
kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin
yönetim ve hesap verme sorumlulukları
görüşülür.
I
Bu görüşmelere üst yönetici veya
görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla
birlikte katılması zorunludur.
22
FAALİYET RAPORLARININ
TBMM’DE GÖRÜŞÜLMESİ
I
I
I
I
I
Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve
sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet
raporları,
genel faaliyet raporu,
dış denetim genel değerlendirme raporu,
kesin hesap kanun tasarısı,
merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı
TBMM’de birlikte görüşülür.
23
Faaliyet Raporları
İDARE
RAPOR TÜRÜ
SUNULACAK MERCİ
Genel Bütçeli İdareler
İdare Faaliyet Raporu
Özel Bütçeli İdareler
Sosyal Güvenlik Kurumları
Maliye Bakanlığı
Sayıştay
Kamuoyu
Mahalli İdareler
İdare Faaliyet Raporu
İçişleri Bakanlığı
Sayıştay
Kamuoyu
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Mah. İd. Gen.Faa. Raporu Sayıştay
Kamuoyu
Maliye Bakanlığı
Genel Faaliyet Raporu
Sayıştay
Kamuoyu
24
Faaliyet Raporlarının
Hazırlanması ve Sunulması Süreci
Genel
Faaliyet Raporu
Mahalli İdareler
Değerlendirme
Raporu
İİdare
dare Faaliyet
Faaliyet
Raporlar
Raporlarıı
Sayıştay Başkanlığı
TBMM
Mahalli
İdare
Faaliyet
raporu
hariç
25
BİRİM VE İDARE FAALİYET
RAPORLARININ KAPSAMI
a) Genel bilgiler
b) Amaç ve hedefler
c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler
ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi
d) Öneri ve tedbirler
26
GENEL BİLGİLER
idarenin misyon ve vizyonu,
I teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgiler,
I sunulan hizmetler,
I insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili
bilgiler,
I iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve
değerlendirmeler
I
27
AMAÇ VE HEDEFLER
I idarenin stratejik amaç ve hedefleri
I faaliyet yılı öncelikleri
I izlenen temel ilke ve politikalar
28
FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
I MALİ BİLGİLER
I PERFORMANS BİLGİLERİ
29
MALİ BİLGİLER
6
6
6
6
6
kullanılan kaynaklar,
bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen
sapmaların nedenleri,
varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve
kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgiler
temel mali tablolar ve bu tablolara ilişkin açıklamalar
iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler
30
PERFORMANS BİLGİLERİ
6
6
6
idarenin stratejik plan ve performans programı
uyarınca yürütülen faaliyet ve projeleri
performans programında yer alan performans
hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile
meydana gelen sapmaların nedenleri
diğer performans bilgileri ve bunlara ilişkin
değerlendirmeler
31
KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I orta ve uzun vadeli hedeflere
ulaşılabilmesi sürecinde; teşkilat yapısı,
organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite
gibi unsurlar açısından içsel bir durum
değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün
ve zayıf yanları belirtilir.
32
ÖNERİ VE TEDBİRLER
I
Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe
imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak; idarenin
gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı
değişiklik önerileri, hedeflerinde meydana gelecek
değişiklikler ile karşılaşabileceği riskler ve bunlara
yönelik alınması gereken tedbirler yer alır.
33
FAALİYET RAPORLARININ
KAMUOYUNA AÇIKLANMASI
I
I
Yönetmelikte belirlenmiş olan sürelere uyularak basın
açıklaması yapılmak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve
ilgili idarenin internet sayfasında yayımlanır.
İnternet sayfası bulunmayan idareler, faaliyet raporlarına
kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri
alırlar.
34
GİZLİLİK GEREKTİREN BİLGİLER
I
Faaliyet raporlarında; milli güvenlik, savunma ve
istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler
ile devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve
ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması
gereken bilgilere yer verilmez.
35
İLK FAALİYET RAPORU
I
Kamu idareleri Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara
göre ilk faaliyet raporlarını, 2006 mali yılı için hazırlarlar.
36
PERFORMANS BİLGİLERİ
I
Kamu idareleri ilk performans programlarını
hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans
bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin
bilgilere yer verirler.
37
RAPORLAMA İLKELERİ
I
I
I
I
I
I
Sorumluluk ilkesi
Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi
Açıklık ilkesi
Tam açıklama ilkesi
Tutarlılık ilkesi
Yıllık olma ilkesi
38
SORUMLULUK İLKESİ
I
Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme
sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.
39
DOĞRULUK VE TARAFSIZLIK İLKESİ
I
Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir,
önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.
40
AÇIKLIK İLKESİ
I
Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi
sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir
dil kullanılarak hazırlanmalıdır.
I
Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması
durumunda bunlar ayrıca tanımlanmalıdır.
41
TAM AÇIKLAMA İLKESİ
I
Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması,
faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.
I
İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet
raporlarında yer verilmelidir.
42
TUTARLILIK İLKESİ
I
Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve
değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılmalıdır.
I
Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler
raporda açıklanmalıdır.
I
Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân
verecek biçimde hazırlanmalıdır.
43
YILLIK OLMA İLKESİ
I
Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını
gösterecek şekilde hazırlanmalıdır.
44
Değerlendirme ve sorular
45
Download