TBMM B:43 5.1.2010 0:3 Proje kapsamında, bölge kadınlarının

advertisement
TBMM
B:43
5.1.2010
0:3
Proje kapsamında, bölge kadınlarının üretmiş oldukları ürünlerin pazar bağlantılarının kurul­
ması, kadınlara mesleki beceri kazandırıcı pazarlama ve tasarım eğitimlerinin verilmesi, toplum li­
derlerine yönelik toplumsal cinsiyet konusunda eğitim programlarının verilmesi hedeflenmiştir.
Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-GAP
İdaresi iş birliği ile yürütülen Küçük ve Orta Ölçekli Girişimcileri Destekleme Projesi kapsamında
toplam 114 kişi, kadın girişimciler için etkin yönetim ve organizasyon eğitimi, ileri dikiş teknikleri
eğitimi, kadın girişimciler için iş planı ve girişimcilik eğitimi, e-ticaret semineri,finansmanyönetimi
ve maliyet muhasebesi eğitimi, hibe program bilgilendirme eğitimi gibi çeşitli eğitimlerden yararlandırılmıştır.
Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket Köse'nin (6/1092), İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr.
Sacid Yıldız'ın (6/1333) esas numaralı sözlü som önergesinin cevabı:
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, devamlı aynı somlara cevap veriyor. Üç defadır aynı
somlara cevap veriyor.
DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF (Devamla) - Ülkemizde, kadın-erkek eşitliğinin
sağlanması amacıyla, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yap­
mak; kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek; hak ve
fırsat ve imkânlardan eşit olarak yararlanmalarını sağlamak üzere kumlan Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı bir politika oluşturma, strateji geliştirme ve koordinasyon kurumu­
dur. Genel Müdürlük tarafından anılan yıllar itibarıyla kadın istihdamının artırılması amacıyla doğ­
rudan proje yürütülmemiştir. Ancak ülkemizde kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla
Türkiye İş Kummu Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanat­
kârları Konfederasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı ile kadın sivil
toplum kuruluşları tarafından çeşitli çalışmalar ve projeler yürütülmektedir. Koordinasyon kummu
olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yürütülen projelerin yürütme ve yönlendirme komitesinde
görev almaktadır.
Ordu Milletvekili Sayın Rıdvan Yalçın'ın (6/1340) esas numaralı sözlü som önergesinin cevabı:
2828 sayılı Kurum Kanun'umuzda; komnmaya muhtaç çocuk beden, ruh ve ahlak gelişimleri
veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup bir ana veya babasız, ana ve babasız, ana veya babası veya her
ikisi de belli olmayan, ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana veya babası tarafından
ihmal edilip her türlü sosyal tehlikelere, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboş­
luğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir. 5395 sayılı Kanun ile de korunma ihtiyacı olan çocuklar
hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri­
nin usul ve esasları belirlenmiştir. Bu çerçevede gerekenler yapılmaktadır.
Gaziantep Milletvekili Sayın Yaşar Ağyüz'ün, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği (6/944) sayılı
sözlü som önergesinin cevabıdır:
Toplu Konut İdaresi, yaptığı ihalelerin sonuçlarını Kamu İhale Kummuna bildirmektedir. Ayrıca
söz konusu bu ihaleler TOKİ'nin yaptığı diğer ihaleler gibi basına ve kamuoyuna açık olarak yapıl­
dığından, ihalelere olan katılım ve firmalara ilişkin bilgiler de ihale dergileri gibi basın-yayın or­
ganlarında açık olarak yer almaktadır. İdarenin gerçekleştirdiği ihaleler arasında 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunumun öngördüğü usul ve ölçüler kapsamında bulunan pazarlık usulüyle yapılan ihaleler
de bulunmaktadır. TOKİ'nin bu şekilde yaptığı ihaleler ekli listede yer almaktadır. Arzu ederlerse lis­
teyi kendilerine gönderebilirim.
-180-
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards