Pretty Websites - İÜ AUZEF İktisat

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI
11.10.2016
Ders Kodu
IKAO3041
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
6
3
0
0
3
5
Türkçe
Zor.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
Dersi Veren(ler)
Prof. Dr. GÜLDEN ÜLGEN,
Dersin Amacı
Dersin amacı temel makro ekonomik kavramlar, para, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kalkınma
konularında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Makro iktisat başlığı altında milli gelir, tanımları, denge düzeyleri, para arzı ve talebine ilişkin bilgiler,
uluslararası ticari ilişkilerin işleyişi, ödemeler dengesi kavramı ile iktisadi büyüme ve kalkınma
kavramlarının özellikle az gelişmiş ülkeler açısından değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ekonominin makro açıdan, parasal açıdan, uluslararası ticari ilişkiler açısından ve büyüme ve kalkınma
açısından işleyişini analiz etme yeteneği ile ekonomik temel bilgilerle ekonomiyi yorumlayabilmeyi
kazandırma
Öğretim Yöntemleri
Genel olarak, konular dersin öğretim görevlisi tarafından açıklanmaktadır. Buna ek olarak, e-Ders Kitabı,
e-Ders Sunumu, Ders Videosu kullanılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Lisans düzeyinde İktisada Giriş dersini alan öğrenci, sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme,
kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme; iktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları
bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip edebilme; öğrenim sürecinde elde
edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin
ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme; temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme;
modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme; Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl
yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme; iktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri
edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma; Türk dilini etkin kullanabilme
becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma; hayatın tamamının bir öğrenme
süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma
özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma
bilgi, beceri ve tutumlarına çok iyi derecede sahip olacaktır.
Kaynaklar
İKTİSAT BİLİMİNE GİRİŞ – PROF. DR. GÜLDEN ÜLGEN - TÜRKMEN KİTABEVİ – 6. BASKI- 2014 İKTİSAT
BİLİMİNE GİRİŞ DERS NOTLARI-– PROF. DR. GÜLDEN ÜLGEN
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Sayfa 1/4 11.10.2016 13:09:05
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
0
0
0
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
30
30
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
40
40
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
14
1
14
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Kredi İş Yükü
126
Kredi İş Yükü / 25
5.04
AKTS
5
Sayfa 2/4 11.10.2016 13:09:05
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Mikro İktisat - Makro İktisat Ayırımı- Milli Gelir Hesapları Tanımlar-Milli Gelirin Hesaplanması Milli Gelir İle İlgili Diğer KavramlarMilli Geliri Belirleyen Faktörler- Tüketim
2
Tasarruf- Yatırım- Yatırım Kavramı Ve Çeşitleri- Yatırım Fonksiyonu- Yatırıma Etki Eden Faktörler- Sermayenin Marjinal Etkinliği
3
Toplam Arz-Toplam Talep Eşitliği Ve Milli Gelir-Yatırım-Tasarruf Eşitliği Ve Milli Gelir-Fiyatlar Genel Düzeyi Ve Milli Gelir-Milli Gelir
Denge Düzeyinin Değişmesi
4
Çarpanın İşleyişi İle İlgili Gerekli Şartlar- Hızlandıran-Hızlandıranın İşleyişi İle İlgili Gerekli Şartlar Tasarruf Paradoksu-Tam İstihdam
Ve Milli Gelir Düzeyi-Devlet Harcamaları Ve Milli Gelir Düzeyi
5
Faiz Oranı Ve Milli Gelir İlişkisi- İstihdam Ve İşsizlik- İşsizlik Çeşitleri-Paranın Tanımı- Paranın Temel Özellikleri Paranın Fonksiyonları
6
Para Çeşitleri- Para Sisteminin Tarihi Gelişimi- Para Talebi- Para Talebinin Nedenleri
7
Likidite Tercihi- Para Arzı- Paranın Değeri- Miktar Teorisi- Mübadele Yaklaşımı- Para Tutumu Yaklaşımı Modern Miktar Teorisi
8
Para Politikasının Amaçları- Para Politikasının Araçları- Enflasyon- Enflasyonun Tanımı Enflasyonun Nedenleri- Talep EnflasyonuArz (Maliyet) Enflasyonu- Enflasyon Çeşitleri
9
Enflasyonun Etkileri- Enflasyonun Maliyeti-Enflasyonla Mücadele Stratejileri-Deflasyon- Devalüasyon- Revalüasyon
10
Dış Ticaret Teorileri- Dış Ticaret Hadler- Dış Ticaret Politikası- Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Dış Ticarette Karşılıklı
Ticaret Anlaşması - Gatt Bölgesel Ticaretin Serbestleştirilmesi - Ekonomik Entegrasyonlar
11
Ödemeler Bilançosundaki Ana Hesaplar- Ödemeler Bilançosunun Açık Ve Fazla Vermesi Durumu- Ödemeler Bilançosu Açıklarının
Nedenleri- Ödemeler Bilançosu Açıklarını Gidermeye Yönelik Uygulamalar- Döviz Piyasası
12
Döviz Piyasasında Denge- Döviz Kuru Sistemleri- Uluslararası Para Sistemi-Altın Standardı Sistemi- Bretton Woods SistemiGünümüzdeki Para Sisteminin Yapısı
13
İktisadi Büyüme Ve Kalkınmanın Anlamı-Büyüme Gelişme Ve Kalkınma Kavramları-İktisadi Büyümeyi Etkileyen Faktörler -Az Gelişmiş
Ülkelerde Ekonomik Büyüme
14
Az Gelişmiş Ülkelerde Büyümede Hedef Saptama - Az Gelişmiş Ülkelerde Büyümede Stratejik Güçler Az Gelişmiş Ülkelerde Büyümeyi
Etkileyen Faktörler- Az Gelişmiş Ülkelerde Büyüme Ve Kalkınmada Dış Kaynak İhtiyacının Önemi-İktisadi Büyümenin Dinamizmi
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere detaylarıyla hâkim olabilme
4
2
İktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kuramları bağdaştırabilme; insanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyişini takip
edebilme
5
Sayfa 3/4 11.10.2016 13:09:05
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve
niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme
5
4
Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü
çıkarabilme
4
5
Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme
4
6
Temel iktisadi ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde
edebilme
5
7
İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma
5
8
Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
5
9
Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli
yenileme becerisi
4
10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven
ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma
4
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 11.10.2016 13:09:05
Download