XR.CH2-CH2-CH3 - KimyaKongreleri.org

advertisement
-5 1 1 -
BAZ1 YENİ METİL DALLANMIŞ BİOPOLYESTERLERİN SENTEZİ
VE KARAKTERİZASYONU
Baki HAZER .Robert W.LENZ
Department of Polymer Science & Engincering.University of Massachusetts Amherst,
MA.01003.USA.
ve R.Clinton Fuller
Department of Biochemistry .University of Massachusetts, Amhersi,MA,0i003, USA.
ÖZET
PoiyCP-hidroksi butirat),PHB birçok organizma tarafından enerji kaynağı olarak depolanmaktadır.
Poiipropilene benzer özelliklere sahip fakat aynı zamanda doğada kendiliğinden parçalanabilen
(biodegradable) ve canh yapıyla uyuşabilen(biocompatibie) PHB endüstriyel olarak da
üretüm ektedir(ICI-Îngi!tere).Yeni yapılan araştırmalar laboratuarlarda sentetik olarak
polimerleştirilmesi mümkün olmayan n-alkanlar,n-alkenler ve n-aikanoik asitlerin bakteriler
tarafından önce karboksilli asid sonra (3-oksidasyonu üzerinden yüksek molekül ağırlıklı
polyesterlere dönüştürüldüğünü ortaya koymuştur:
bakteri
bakteri
R
O
XR.CH2-CH2-CH3 ------* xR*CH2CH2CO O H----- » -4-0-CH-CH2-C4x
R= C3-C7
Bu çalışmada P&eudemonets Oieovorans .karbon kaynağı olarak 6-.7-,8-metil nonanoik ve 9metil dekanoik asitlerle büyütülerek kuru hücrenin %15-20 si oranında metil dallanmış
polyesterler elde e d i l d i . v e !H nmr spektroskop!si oluşan polimerlerin beslemede kullanılan
metil dallanmış alkanoik asitlerin yan grubunu içerdiğini gösterdi.Polimerlerin termal analizi
sonucunda S-J-m etil nonanoik ve 9-metil dekanoik asitlerden elde edilen kısmen kristalin
polimerler için Tm=55°C bulundu.6-Metil nonanoik asitten elde edilen polimer en yüksek
kristallenme hızına sahipti ve Tm=66°C idi. Gaz kromotograf ile yapılan analizi bu polimerin
%63 oranında saf 6-metil nonanoik asit polimeri olduğunu,%35 inin ise daha düşük karbonlu asit
polimerleri olduğunu göseerdi.Bu çalışmada elde edilen biopolyesterlerin 158000 ile 244000
arasında değişen molekül ağırlıkları GPC ile tayin edildi.
Karbonil grubuna daha yakın metil dallanmış veya aromatik grup içeren alkanoik asitlerin
biopolyesterlerinin elde edilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Download