aselsan elektronđk sanayđ ve tđcaret a.ş.`den fđzđkđ hđsse senedđ

advertisement
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.’DEN
FĐZĐKĐ HĐSSE SENEDĐ BULUNDURAN PAY SAHĐPLERĐNE DUYURU
25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı
Kanun’un 157’nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) Geçici 6’ncı
maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel
Mektubu çerçevesinde 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize teslim
edilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin
söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş
olacaktır.
Bu kapsamda, Şirketimizin hisse senetlerinin halka ilk arz edildiği 1990 yılından, en son hisse
senedi bastırmak suretiyle sermaye artırımı yapmış olduğu 2002 yılları arasında ihraç etmiş
olduğu fiziki hisse senetlerine, bunların kâr payı ve/veya yeni pay alma kuponlarına sahip olan
pay sahiplerimizin hak kayıplarına uğramamaları için 31.12.2012 tarihine kadar Şirketimize
başvurmaları gerekmektedir.
BAŞVURU ŞEKLĐ VE YERĐ:
Kaydileştirme işlemini yaptırmak isteyen ortaklarımızın aşağıda yer alan telefonlardan bilgi
alarak gerekli belgeleri hazırlamaları ve söz konusu belgelerle “Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
296. Cadde No:16 Yenimahalle/Ankara” adresindeki Şirket merkezimize bizzat gelerek veya
belgeleri posta yoluyla göndererek işlem yaptırmaları gerekmektedir.
Telefon Numaraları: (0312) 592 12 45 veya (0312) 592 12 46
Sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
Download