S-0305 ANKARA ARMUDUNDAN POLİFENOL OKSİDAZ

advertisement
12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, 1998
S-0305
ANKARA ARMUDUNDAN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN İZOLE
EDİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Emine ZİYAN*. Şuie PEKYARDIMCi*
*Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Beşevler- ANKARA
Polifenol oksidaz enzimi (PPO), meyve ve sebzelerde çok yaygın
olarak bulunan ve fenoiik bileşiklerin oksidasyon ve polimerizasyonları
sonucu istenmeyen koyu renkli pigmentlere yol açan bir enzimdir.
Bu çalışmada polifenol oksidaz enzimi, Ankara armudundan (Pirus
comminus) izole edilmiş ve saflaştırılarak enzimin karakterizasyonu
yapılmıştır. Armutlar, PPO enzim aktivitesinin korunması için %0,5 polivinil
pirolidon ve 0,05 M askorbik asit içeren fosfat tamponu ile (pH=6,8)
homojenize edilip, süzülmüştür. Daha sonraki saflaştırma işlemleri amonyum
sülfat çöktürmesi, diyaliz ve jel filtrasyon yöntemleri ile yapılmış ve tüm
saflaştırma adımları +4°CJda gerçekleştirilmiştir. Saflık kontrolü ve molekül
kütle tayinleri poliakrilamid jel elektroforezi ile yapılmış ve üç İzoform
belirlenmiştir. Protein tayinleri için Lowry yöntemi kullanılmıştır.
Amonyum sülfat çöktürme ve diyalizden sonra elde edilen enzim, PPO
enzimini karakterize etmek için kullanılmıştır. Katekol, 4-metil katekol, L-dopa,
pirogalol, gallik asit, p-krezol, D-tirozin, klorojenik asit ve kafeik asit substrat
olarak kullanılarak aktivite tayinleri yapılmış ve armut PPO enzimi İçin en iyi
substratların katekol ve 4-metil katekol olduğu belirlenmiştir. Optimum
sıcaklık, depolama şartları ve kinetik özellikler belirlenirken, substrat olarak
katekol ve 4-metii katekol, optimum pH belirlenirken tüm substratlar
kullanılmıştır.
Kinetik parametreler olan Kmve Vmax değerleri substrat olarak Katekol
kullanılarak Lineveawer-Burk diyagramından hesaplanmış ve sırasıyla
3f86.10'3M ve 5,5.10’1AA/dak. olarak bulunmuştur. Ayrıca L-sistein, askorbik
asit, sodyum azid, sodyum dietil ditiyokarbamat, tiyoüre ve p-merkaptoetanol
inhibitör olarak kullanılarak, bunların ne tür inhibisyon yaptıkları belirlenmiştir.
210
Download