Danışma Meclisi metninin 34 üncü maddesi 35 inci madde olarak

advertisement
— 19 —
Madde 35. — Danışma Meclisi metninin 34 üncü maddesi 35 inci madde olarak düzenlenmiştir. Bu dü­
zenlemede tercih işaretlerine bir baraj getirilmiştir. Düzenlenen maddeye göre siyasî partinin aldığı oyların
toplamı içindeki tercihli oy pusulası sayısı o partinin tüm geçerli oy sayısının en az yüzde otuzu oranında
olduğu takdirde tercih işaretleri milletvekili dağıtımına esas olan ve Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan cet­
vele kaydedilecektir. Bundan az orandaki tercihli oy pusulaları sayısındaki tercihler adayların adı hizasına
kaydedilmeyecektir. Kuşkusuz 28 inci maddenin (a) bendine göre bir partiye tercih işareti kullanılmaksızın
oy verilmesi halinde bu oy sonucu olarak seçmenin parti listesinde yer alan adaylardan o seçim çevresinden
çıkacak milletvekili sayısı kadar olan ilk sıradaki adaylara birer tercih işareti yapmış olduğu kabul edildiğin­
den maddede öngörülen tercihli oy pusulası barajının aşılması halinde parti adaylarına hem 28 inci madde­
nin (a) bendi gereğince ve hem de (b) bendi gereğince verilen tercih işaretleri kaydedilecektir. Tercihli oy
pusulasının maddede öngörülen yüzde nispetinde olması veya bunu aşması halinde parti adaylarının adları­
nın hizasına tercih işaretleri kaydedileceğinden o partiden milletvekilliğine seçilenler tercih işaretlerinin bü­
yüklüğü sırasına göre milletvekili olacaklardır. Tercih işaretli olarak kullanılan oy pusulası sayısı maddenin
(a) bendinde gösterilen yüzde nispetinin altında olduğu takdirde tercih işaretleri maddenin açık hükmüne göre
adayların adları hizasına kaydedilmeyecek ve o partiden milletvekilliğine seçilenler doğrudan listedeki sıraya
göre belirlenecek.
Madde 36. — Danışma Meclisi metninin 35 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 36 ncı mad­
de olarak kabul edilmiştir.
Madde 37. — Danışma Meclisi metninin 36 ncı maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 37 nci
madde olarak düzenlenmiştir.
Madde 38. — Danışma Meclisi metninin 38 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmak suretiyle benim­
senmiştir.
Madde 39. — Danışma Meclisi metninin 37 nci maddesi 39 uncu madde olarak düzenlenmiştir. Yapılan
bu düzenlemede milletvekillerinden bir veya bir kaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde bun­
ların yerine milletvekillerinin dağılımını düzenleyen 34 ve 35 inci madde hükümlerine göre diğer adaylara
tutanak verileceği vurgulanmıştır. Gerçekten bir partiye mensup adayın tutanağı iptal edildiği takdirde tu­
tanak verilecek aday o parti listesinde yer alan bir aday olacaktır. Ancak bir bağımsız milletvekilinin tutanağı
iptal edildiği takdirde milletvekilliği kuşkusuz nispî temsil sisteminde milletvekilliğini hak kazanacak partiye
veya bağımsız adaya ait olacaktır. Bu bakımdan öncelikle bu husus belirlenecek milletvekilliği bir partiye
verilecekse parti listesinde bu milletvekilinin hangi adaya ait olacağı ise ayrıca tespit olunacaktır. Bu husus­
lar ise 34 ve 35 inci maddelerin birlikte uygulanmasını gerektirmektedir.
Madde 40. — Danışma Meclisi metninin 39 uncu maddesi 40 inci madde olarak aynen benimsenmiştir.
Madde 41. — Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesinin son fıkrasında yer alan bağımsız adayla­
rın emanetteki paralarının Hazineye irad kaydedilmesine ilişkin hüküm çeşitli hükümler bölümünde yer alan
41 inci maddede düzenlenmiştir. Emanete yatırılması 21 inci maddede öngörülen en yüksek derecedeki dev­
let memurunun brüt bir aylığı ek göstergeli brüt aylığı değil ek göstergesiz brüt aylığının tutarıdır.
Madde 42. — Danışma Meclisi Metninin 40 inci maddesi 42 nci madde olarak düzenlenmiş ve ayrıca
maddeye yeni bir fıkra eklenerek milletvekili seçimlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağ­
lamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulunun gereken hallerde ilke kararı almaya yetkili olduğu vurgulan­
mıştır.
Madde 43. — Danışma Meclisi metninin 41 inci maddesi
Madde 44. — Danışma Meclisi metninin 42 nci maddesi
madde olarak benimsenmiştir.
Madde 45. — Danışma Meclisi metninin 45 inci maddesi
lan düzenlemede 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 11
lerine uygun olarak değiştirilmiştir.
Millî Güvenlik Konseyi
43 üncü madde olarak aynen benimsenmiştir.
redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 44 üncü
43 üncü madde olarak düzenlenmiştir. Yapı­
inci bendi de Siyasî Partiler Kanunu hüküm­
(S. Sayısı : 588)
Download