girişimci kadınlar - Ankara Sanayi Odası

advertisement
ri veikoaın,
fîftmpRti)(*l7ftTîrfhTi},
GİRİŞİMCİ KADINLAR
K A D I N I N t o p l u m , sosyal hay at, sanat, iş d ü n y a s ı ile T ü r k k ü l t ü r ü n d e k i yeri ve kadı n
i s t i h d a m ı n ı n yararları A n k a r a Sa nayi O d a s ı ' n d a m a s a y a yatırıldı. A n k a r a Sa nay i Oda sı
( A S O ) Başkanı N u r e t t i n Ö z d e b i r ' i n açılışıyla d ü z e n l e n e n p a n e l d e , T ü r k i y e ' d e ka dı nl arın
e ğ i t i m d e n , iş y a ş a m ı n a k a d a r b i r ç o k alana k a z a n d ı r ı l m a s ı n ı n ülke e k o n o m i s i n e katkı­
ları d e ğ e r l e n d i r i l d i . Açılış k o n u ş m a s ı n ı y a p a n A S O Başkanı N u r e t t i n Ö z d e b i r , k ad ın la rın
sivil t o p l u m kuru luş la rı aracılığıyla m ü c a d e l e e t m e s in i v e k a d ı n ı n te m s il in i n ar tır ılm as ı­
nı A S O olara k d e s t e kl e di kl er in i ifade etti. Ö z d e b i r , " K a d ı n l a r ı n iş g ü c ü n e ka tıl ım o ra nı n ı
a r t t ı r m a d a n , y ü k s e k gelirli ülke ler a r ası nd a y e r a l m a m ı z m ü m k ü n d e ğ i l " d e d i . » 4'te
Girişimci kadınların
VBaşarı hikayeleri
u A S O ’da anlatıldı
Kadının toplum, sosyal hayat, sanat,
iş dünyası ile Türk kültüründeki yeri ve
kadın istihdam ının yararları Ankara Sanayi
O dası'nda masaya yatırıldı. Ankara Sanayi
Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in
açılışıyla düzenlenen panelde, Türkiye'de
kadınların eğitimden, iş yaşam ına kadar
birçok alana kazandırılmasının ülke
ekonom isine katkıları değerlendirildi.
"Kutsal ve savaşçıl yapı"
Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda
düzenlenen ve m oderatörlüğünü Devlet
Tiyatrosu Sanatçısı Tamer Levent'in
üstlendiği panele, sanayici Oya Özdebir,
Başkent Üniversitesi M ühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, TÜBİTAK
Bilim Kurulu Üyesi CERN Orta D o ğu ülkeleri
Temsilcisi Doç. Dr. Bilge Demirköz, Beyin,
Sinir ve O m urga Hastalıkları Cerrahı Prof.
Dr. Semih Keskil, E. Binbaşı, İlk Kadın F16
Pilotu Berna Şen Şenol ve sanayici Birten
G ökyay konuşm acı olarak katıldı. Panele
ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek,TÜSİAV
Başkanı Veli Sarı Toprak ile G ökyay Vakfı
Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı
Akın G ökyay da katıldı.
Panelin açılış konuşm asını yapan A SO
Başkanı Nurettin Özdebir, kadınların sivil
toplum kuruluşları aracılığıyla mücadele
etmesini ve kadının temsilinin artırılmasını
A SO olarak desteklediklerini ifade etti.
Özdebir konuşm asını, "Kadınların işgücüne
katılım oranını arttırmadan, yüksek gelirli
ülkeler arasında yer alm am ız m üm kün
değil.Türkiye kadınların parlamentoya
katılımı açısından 191 ülke arasında Çad ve
Mısırla birlikte 121. sırada yer almaktadır.
27 kişilik kabinem izde maalesef tek
kadın bakanım ız var. İLO'nun iş hayatında
ve yönetim de kadın raporuna göre
Türkiye'deki kadın CEO oranı yüzde 2,
şirket yönetim kurullarındaki kadın oranı
ise yüzde 9'dur. Öte yandan M cKinsey'in
2015'de yaptığı bir araştırmaya göre
cinsiyet eşitliğine önem veren firmalar
sektör ortalamalarından yüzde 15 daha
fazla getiri sağlıyor. Kadınların sağlığı
hakları ve refahı için harcanacak her
1 dolar, ekonom iye 20 yılda 30 dolar
olarak geri dönüyor. Ayrıca kadınlar
kazandıklarının yüzde 90'ını ailelerine
harcıyor, erkeklerde bu oran 30-40 arasıdır.
Kızların ilk ve orta öğrenim ine eklenecek
her 1 yıl, ileride onların gelirini yüzde
15,25 artırıyor. Bu rakamlar ülkenin gayri
safi milli hasılasına da yüksek oranlarda
katkı sağlamaktadır. Bu nedenle kadın
girişimcilerimizin artması için A SO olarak
her zaman büyük çabalar sarf ediyoruz.
KOSGEB ile birlikte açtığımız A SO
girişim cilik okulunda sertifika almaya
hak kazananların yarısından fazlası kadın
girişimcidir.Türkiye'nin büyük hedefleri
var ve kadınlar olm adan bu hedeflere
ulaşmam ız zor" sözleriyle sürdürdü.
Kadının Türk toplum undaki konum una
ve değerine dikkati çeken Oya Özdebir ise
"Kadının temel nitelikleri annelik ve kah­
ramanlıktır. Türk toplum una göre kadının
önem i kutsal ve savaşçıl yapısından geliyor.
Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara da en az
erkekler kadar eşit haklar tanıyarak bugün
bu kürsülerde söz sahibi olmamızı, ö zgür
olmamızı, işimizi kurmamızı ya da işimizin
patronu olmamızı sağlamıştır. Biz kadınlar
bunun bilincindeyiz ve her geçen gün daha
fazla girişimci politikalarla birbirimizi des­
tekleyerek daha ileriye doğru yürüyoruz"
şelinde konuştu.
Panelin m oderatörlüğünü yapan Tamer
Levent ise özellikle sanat kavramının
toplum larda anlaşılması ve anlatılması ile
çağdaş seviyelere ulaşılacağını belirtti.
Levent, "Bu toplantımızın Türkiye'de örnek
olacağını düşünüyorum . Bu panelin tüm
konuşmacıları objektif bilim alanındaki
insanlardır. Yalnız ben sanat dünyasından
konuşm acı olarak yer alıyorum. Ancak
sanat kavramının mistik veya anlaşılmaz bir
şey olm adığını düşünüyorum . Türkiye'de
herkes sanattan anlıyor ancak kimse ne
anladığını ifade edemiyor. Sanat aksine
nesnel bir kavramdır. Estetik bilimde de
çağdaş yaşam da da her zaman sanat
vardır. Sanat girişimciliği de tetikleyen bir
kavramdır. Özellikle doğuştan itibaren
bir takım toplum sal roller ile yönetimi
erken yaşlardan itibaren edinen kadınlar
iş yaşam ında da erkeklerden çok daha
yaratıcı ve başarılı işlere imza atabiliyor"
diye konuştu. Panel katılımcıların girişim ve
başarı hikayeleriyle sona erdi.
• SEHER CERLET
Download