ASO Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Özdebir, tüm

advertisement
Sanayi her şeye
rağmen büyüdü!
ASO Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Özdebir, tüm olumsuzluklara karşın ekonomide çarkların döndüğüne
vurgu yaparken, “Bu artışın yılın geri kalan kısmında devam edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
nkara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Ö z ­
debir, m evsim ve takvim etkisinden arındırılmış
sanayi üretiminin ağustos ayında bir önceki aya
göre beklentilerin üzerinde bir hızla, yüzde 2,9 arttığını
belirterek, "Daha önce yaptığım konuşmalarda, tüm olum suzluklara rağmen ek o n o m id e çarkların d ö n m e y e
devam ettiğini ifade etmiştim. Sanayi üretimi de bu teş­
hisi doğrulamaktadır. Bu artışın yılın geri kalan kıs­
mında devam edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz"
dedi.
Özdebir, ASO'nun Toplantı Salonu'nda gerçekleşti­
rilen ekim ayı meclis toplantısında, Türkiye'de güzel iş­
lerin olduğunu belirterek. İstanbul'a yapılacak üçüncü
havalimanında devletin, kasasından beş kuruş çıkmadan
büyük gelirler elde edeceğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin
yerli otomobil yatırımının başarı olması temennilerinde
bulundu.
Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet En­
deksi raporunu geçtiğimiz günlerde yayınlandığını ha­
tırlatan Özdebir, "Rekabet Endeksi, 140 ülkeyi 12 başlık
altında değerlendiriyor. Rapora göre Türkiye, küresel rekabetçilik endeksinde bu 12 başlığın 10'unda gerileme
göstererek 6 basam ak düşüp, 144 ülke arasında 51 ’inci
sıraya inmiş. En sert düşüş ise 'Kurumsal Altyapı' başlı­
ğında gerçekleşmiş" ifadelerini kullandı.
A
SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ
M evsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi
üretiminin ağustos ayında bir önceki aya göre beklenti­
lerin üzerinde bir hızla, yüzde 2,9 arttığını anımsatan
Özdebir, "Bu m em nuniyet verici bir gelişmedir. Ben
daha önce yaptığım konuşmalarda, tüm olumsuzluklara
rağmen ekonom ide çarkların d ö n m e y e devam ettiğini
ifade etmiştim. Sanayi üretimi de bu teşhisi doğrulamak­
tadır. Bu artışın yılın geri kalan kısmında devam edip et­
meyeceğini hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesinde
bulundu.
Özdebir, karşılıksız çek miktarındaki artışa da dik­
kati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Yılın ilk dokuz ayında karşılıksız çek tutarı, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 20 milyar li­
raya dayanmıştır. Hem vadelerin uzaması hem de karşı­
lıksız çekler, ekonomik durumu iyi olan firmaları da o l­
umsuz etkilemektedir. Eğer jeopolitik ve siyasi belirsiz­
likler bir an önce azalırsa, 2016'da işlerin daha da iyiye
gideceğini u m uyorum . Ağustos ayında ihracat yüzde
2,8, ithalat ise yüzde 18,2 azaldı. Dış ticaret açığımız
azalıyor, ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseliyor
am a bu ihracat artışından değil, ithalattaki yüksek oranlı
düşüşlerden kaynaklanıyor."
Siyasi partilerin seçim beyannamelerinde cömertlik
yarışına girdiklerini savunan Özdebir, şunları kaydetti:
"Bu vaatlerin ekonomi üzerindeki etkilerinin yete­
rince düşünülmediğini görmekteyiz. Örneğin asgari üc­
retteki vadedilen artışların etkisi sadece asgari ücretli­
lerle sınırlı kalmayacaktır. Asgari ücret, cezalar, kıdem
tazminatı gibi bir çok şeyin de ölçüsüdür. Ayrıca asgari
ücretteki artış, ücret skalasındaki farklılıkları korumak
için diğer ücretlerde de bir artışa yol açacaktır. Bunun
sonucu olarak hem rekabet gücüm üz zayıflayacak, hem
de işsizlik artacaktır.
Verimlilik artışı ile desteklenmeyen ücret artışlarının
ekonomi üzerindeki etkileri hep olumsuz olmuştur. Bu
nedenle, iş gücünün niteliğini yükseltmeye, bunun için
de öncelikle mesleki eğitime odaklanmak ve becerilerini
geliştirmek zorundayız. Siyasi partilerimizi, seçim v a­
atlerinin ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerini bir
kez daha düşünmeye davet e d i y o r u m (Başkent)
Download