Bir an önce güven artırıcı tedbirler alınsın

advertisement
ASO BAŞKANI N U R E TT İ N ÖZDEBİR ÇAĞRIDA BUL UN DU
'Bir an önce güven artırıcı tedbirler alınsın'
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başka­
nı Nurettin Özdebir, "Eğer ekono­
mide güven artırıcı tedbirler bir an
önce alınmazsa, ekonomideki gidiş,
ilk çeyrekte ekonomik daralmayı da
beraberinde getirebilir" dedi.
Özdebir, ASO Meclis toplantısın­
da yaptığı konuşmada, küresel eko­
nomide yeni denge arayışlarının
sürdüğünü söyledi. Küresel ekono­
mide yeni dengeye ulaşmanın çal­
kantılı bir dönemden geçileceği an­
lamına geldiğini ve Türkiye 'de de bu
dönemin ilk dalgalarının hissedil­
meye başlandığını anlatan Özdebir,
ABD'de faiz artırımı beklentisi art­
tıkça doların tüm para birimleri kar­
şısında olduğu gibi TL'ye karşı da
değer kazandığını ifade etti. Dünya
ekonomisi yeni bir dengeye yönelir­
ken, Türkiye ekonomisinde de yeni
bir dengenin kurulması gerektiğini
dile getiren Özdebir, "İlk yapılması
gereken, geçmişin politika hataları­
öneminden bahsetmeye başlamış­
tır. Bu durum, memnuniyet verici
bir gelişmedir. Ancak sanayileşme
politikalarının dizayn edilmesinde
başta KOBİ temsilcileri olmak üze­
re reel sektör temsilcileri de yer al­
malı" dedi.
'Yüzde 2.8 büyüme bekliyorum'
nı doğru tespit edip, bu hatalardan
dersler çıkarmaktır. Bu hataların
başında, para politikası hataları gel­
mektedir" diye konuştu. Çok geç ka­
lınmış olsa da ekonomi yönetiminin
doğru yola yönelmekte olduğunu
gördüklerini anlatan Özdebir, "Eko­
nomi yönetimi de sanayileşmenin
Türkiye'nin 2014 büyüme beklenti­
sine de değinen Özdebir, %2.8 büyü­
me beklediğini söyledi. İlk çeyrek­
te görünümün parlak olmadığına
dikkati çeken Özdeljir, "Ekonomi­
de güven aıtıncı tedbirler bir an ön­
ce alınmazsa, ekonomideki gidiş, ilk
çeyrekte ekonomik daralmayı daberaberinde getirebilir" dedi. Özdebir,
seçimden sonra yeni hükümet ku­
rulmasının zaman alacağını söyledi.
Özdebir, bu şartlarda 2015'in yüz­
de 2 civaruıda büyümeyle kapatümasının bile zor göründüğünü ileri
sürdü.
Download