matematik deneme sınavı 1

advertisement
Ortak
Akıl
YGS
MATEMATİK DENEME SINAVI 1
201511-1
Ortak Akıl
Adem ÇİL
Barbaros GÜR
Ersin KESEN
Kemal AYDIN
Oral AYHAN
Ali Can GÜLLÜ
Barış DEMİR
Fatih TÜRKMEN
Köksal YİĞİT
Serhat YAMAN
OA
Ayhan YANAĞLIBAŞ
Deniz KARADAĞ
Hatice MANKAN
Muhammet YAVUZ
Yaşar ŞENCAN
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
3.
99 $ 99
1+2+3+g+8+9+8+g+3+2+1
1.
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 33
B) 88
C) 121
D) 132
201511–1
a bir asal sayı ve b bir tam sayı olmak üzere,
a2b = 98 - a
E) 143
denklemini sağlayan kaç farklı (a, b) ikilisi vardır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
OA4.
2.
a + 3b +7c = 57
eşitliğini sağlayan birbirinden farklı a, b ve c pozitif
tam sayıları için a + b + c toplamının alabileceği en
büyük değer kaçtır?
A) 37
B) 39
C) 43
D) 47
E) 49
A ve B birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ABBA
dört basamaklı doğal sayısı A∙B çarpımına tam bölündüğüne göre, A + B toplamı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 7
3
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
5.
A = 4 + 7 + 10 + ... + 61
olduğuna göre, A sayısının asal bölenlerinin toplamı
kaçtır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24
201511–1
7.
Sağdan sola ve soldan sağa doğru okunuşu aynı olan sayılara palindrom sayılar denir. Örneğin 121 palindrom bir
sayıdır.
Buna göre, aşağıda verilen sayılardan hangisi iki veya
daha fazla dört basamaklı palindrom sayının toplamı
olarak yazılamaz?
A) 4444
6.
317 = 1291a0163
olduğuna göre, a rakamı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
E)7
D) 8778
C) 7326
E) 9215
8.
a ve b iki basamaklı iki farklı doğal sayıdır.
Buna göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
OA
D) 5
B) 4873
A) a ve b sayılarının EKOK’ u en az 20 olabilir.
B) a ve b sayılarının EBOB’ u en fazla 49 olabilir.
C) a ve b sayılarının EKOK’ u en fazla 8827 olabilir.
D) a ve b sayılarının EBOB’ u en az 1 olabilir.
E) a ve b sayılarının EKOK’ u ile EBOB’ unun toplamı en az 30 olabilir.
Diğer sayfaya geçiniz.
4
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
9.
a ve b pozitif tam sayıları için,
a
3, 26 =
b
olduğuna göre, a - b farkının en küçük değeri kaçtır?
A) 66
B) 54
C) 42
10. a ve b gerçek sayıları için,
a + 3b ≤ 5b
D) 34
E) 26
11. Sayı
niyor.
doğrusu üzerinde A(-3) ve B(5) noktaları işaretle-
Bu iki nokta arasından seçilen bir C(x) noktasının A
x+3
noktasına daha yakın olduğu bilindiğine göre,
5
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?
11
11
12
A)
B)
C)
15
13
13
14
D)
E) 1
15
12. a ve b birbirinden farklı gerçek sayılar olmak üzere,
OA
12b - 6a + 9
olduğuna göre,
ifadesinin en küçük de6
ğeri kaçtır?
3
2
2
A)
B)
C)
5
5
3
3
4
D)
E)
2
3
201511–1
|x + y| = a
|x| + |y| = b
olduğuna göre, 3x - 2y ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
3
A) -7B) -2
C) 0
D)
E) 6
4
Diğer sayfaya geçiniz.
5
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
13. a ve x gerçek sayıları için,
a
x
4 =6
2
x+2
= 3a
olduğuna göre, a kaçtır?
1
A) -2B) C) 1
2
14. 2
3+ 5
+
2
4+ 6
+
D)
2
5+ 7
3
2
+g+
işleminin sonucu kaçtır?
A) 5 + 3 3 B) 3 - 2 3 C)
D)
1 + 35
3+3 5
E)
2
2
E) 4
2
47 + 49
2+2 5
3
201511–1
15. x +
xy = 42
xy = 21
y+
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 8
B) 12
C) 15
D) 21
E) 28
D) 5
E) 2
16. x + y = 2
OA
x - y·z = 10
x·z - y = 4
olduğuna göre, z değeri kaçtır?
A) -3B) -2
C) 3
Diğer sayfaya geçiniz.
6
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
19. Birbirine
17. 7x - 4y - 7z = 0
paralel ve uzunlukları farklı iki çubuk şekildeki
gibi sol uç noktalarından geçen d doğrusuna dik olacak
biçimde yerleştiriliyor.
xy - yz = 8
olduğuna göre, y2 kaçtır?
A) 8
B) 10
201511–1
C) 12
d
D) 14
E) 16
Kısa çubuğun sol ucundan 10 cm ve uzun çubuğun sağ
ucundan 20 cm kesildiğinde çubukların orta noktalarının d
doğrusuna olan uzaklıkları arasındaki fark 5 cm olmaktadır.
Başlangıçta uzun çubuk kısa çubuktan a cm daha
uzun olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
20. 0 <
18. x ve y gerçek sayıları için,
OA
3x = 16 - |y|
y=-
.
x < 100 ve x ∈ Z olmak üzere, bir A tam sayısının
% x i hesaplandığında A sayısının çarpma işlemine göre
tersine ulaşılmaktadır.
x
Buna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
5
A) 25
olduğuna göre, x - y farkı kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
B) 26
C) 27
D) 29
E) 30
E) 10
Diğer sayfaya geçiniz.
7
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
21. Yaşları birbirinden farklı 4 kişiden oluşan bir grupta, herhangi 3 kişinin yaş ortalaması en az 13 ve en fazla 17
değerini almaktadır.
201511–1
23. Aynı anda ve aynı yönde harekete başlayan A ve B araçlarının yol - zaman grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Yol (km)
Buna göre, yaşı en büyük olan kişi en çok kaç yaşında
olabilir?
A) 21
B) 22
C) 23
D) 24
300
E) 25
B
A
5 6
8
210
120
60
O
3
Zaman
(saat)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A aracı B aracına göre 2 saat daha fazla yolculuk yapmıştır.
B) İlk 3 saatin sonunda B aracı A aracından 150 km daha
fazla yol almıştır.
C) A aracının son 3 saatteki hızı ilk 3 saatteki hızının 3
katıdır.
D) B aracı son 3 saatte hızını yarıya düşürmüştür.
E) A aracının durduğu sürede B aracı 60 km yol almıştır.
22. Su oranı % 20 olan tuz-su karışımı ile su oranı % 20 olan
şeker-su karışımı veriliyor. Bu iki karışım belli bir oranda
birleştirilip yeni bir karışım oluşturulduğunda şeker oranının % 42 olduğu gözleniyor.
24. Bir yatırımcı, 12 000 TL sını A, B ve C bankalarına daire
OA
Buna göre, elde edilen yeni karışımdaki tuz oranı yüzde kaçtır?
A) 18
B) 22
C) 38
D) 40
grafiğinde gösterilen merkez açı ölçüleriyle orantılı biçimde paylaştırarak bir yıllığına yatırmış ve yıl sonunda sütun
grafiğinde gösterilen faiz miktarlarını almıştır.
Fa
z
Get
r
s(TL)
E) 42
C
120
1500
1000
900
A
B
A
B
C
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) A, B ve C bankalarına yatırılan para miktarları sırasıyla 5, 3 ve 4 sayılarıyla doğru orantılıdır.
B) En düşük faiz oranını C bankası vermiştir.
C) A ve B bankalarının faiz oranları eşittir.
D) B bankasına yatırılan para C bankasına yatırılmış olsaydı 200 TL daha az faiz getirisi elde edilirdi.
E) Paranın tamamı tek bir bankaya yatırılmış olsaydı toplam faiz getirisi 200 TL daha fazla olabilirdi.
Diğer sayfaya geçiniz.
8
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
25. Ali, a ve b gerçek sayılarını kullanarak sırasıyla aşağıdaki
adımları takip ediyor.
I.a + b = x olsun ve eşitliğin her iki yanını a - b ile
çarpıp düzenleyelim:
(a - b)(a + b) = (a - b)x
a2 - b2 = ax - bx
201511–1
27. A = { x : | x - 1| < 3 ve x∈Z } kümesinin 3 elemanlı kaç
alt kümesi vardır?
A) 6
B) 10
C) 15
D) 21
E) 36
a2 - ax = b2 - bx
x2
II. Her iki tarafa
ekleyelim:
4
x2
x2
a2 - ax +
= b2 - bx +
4
4
III. Her iki tarafı çarpanlarına ayıralım:
x 2
x 2
ba l = bb l
2
2
IV. Her iki tarafın karekökünü alalım:
x
x
= b2
2
x
V. Her iki tarafa
ekleyelim:
2
a = b
a-
Bu adımlar sonunda Ali “Tüm gerçek sayılar birbirine eşittir.” yargısına varıyor.
Buna göre, Ali numaralandırılmış adımlardan hangisinde hata yapmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
OA28.
26. Bir fabrikada her ürüne AB001 biçiminde 5 karakterli bir
barkod kodu verilmektedir. A ve B harfleri kullanılan farklı
renkteki ham maddelerin renklerinin baş harflerini göstermekte ve ağır olan madde için kullanılan harf diğerinden
önce yazılmaktadır. 001 sayısı ise o ürüne ait en küçük
sipariş numarasını göstermektedir.
Örneğin, 10 gr kırmızı ve 8 gr mavi ham madde kullanılan
ve sipariş numarası 075 olan bir ürün için KM075 barkod
kodu kullanılmaktadır.
Buna göre, bu fabrika mavi, yeşil, sarı, beyaz ve kırmızı renkli ham maddelerden farklı ağırlıklarda kullanarak ürettiği ürünler için en fazla kaç farklı barkod kodu
kullanabilir?
A) 17999
B) 19980
D) 24980 A ve B birbirinden farklı kümeler olmak üzere,
2 $ s (A + Bl ) = 3 $ s (B - A) ve s (A + B) = 4 olduğuna
göre, A , B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır?
A) 4
B) 7
C) 9
D) 12
E) 15
C) 19999
E) 24999
Diğer sayfaya geçiniz.
9
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
29. f(x) = 2x + a
31. Bir internet alışveriş sitesi müşterilerinin kredi kart numa-
ve (fof)(x) = 4x + 9
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 3
B) 3,5
C) 4
D) 4,5
201511–1
ralarını şifreleyerek saklamaktadır. Bunun için kullandığı
şifreleme metodu şu şekildedir:
E) 5
30. İki basamaklı doğal sayılarda tanımlı f fonksiyonu, bir sa-
“Kredi kartındaki her rakamın yerine, o rakama 23 eklendikten sonra elde edilen sayının mod 10 a göre denk olduğu rakam yazılır.”
Örneğin, kredi kartındaki 1 rakamının yerine 4 yazılır.
Şifrelenmiş bir kartın son dört hanesi 2015 olduğuna
göre, kartın son 4 hanesinin rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30
B) 26
C) 22
D) 16
E) 6
32. Doğal sayılar kümesinde Ω işlemi,
OA
yıyı rakamlarının çarpımı 24 ise (-1)’ e, rakamlarının çarpımı 24’ ten farklı ise (+1)’ e eşitliyor.
Buna göre,
f(10) + f(11) + f(12) + ··· + f(79)
toplamının değeri kaçtır?
A) 61
B) 62
D) 65
a Ω b = a - ab + b - 4
biçiminde tanımlanmıştır.
Buna göre,
I. Ω işleminin değişme özelliği vardır.
II. Ω işlemi doğal sayılar kümesinde kapalıdır.
III. Ω işleminin etkisiz elemanı 4 tür.
IV. Ω işlemine göre 2 nin tersi yoktur.
C) 64
E) 67
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) III ve IV
C) I, III ve IV
E) I ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
10
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
33.
35.
A
D
E
F
B
BE açıortay
KF ⊥ AB
|DB| = |DC|
|DK| = |KE|
|AB| = |BE|
%
%
m `BACj = m ` ACDj + 72c
F
%
%
Yukarıdaki verilere göre, m `DCBj - m ` ACDj farkı kaç
derecedir?
A) 39
C) 41
D) 42
E) 43
A
ABC bir üçgen
DE // CF
CF = BD
|AE| = |EB|
|BF| = |FD|
12
|AD|
= 12 birim
ABC bir eşkenar üçgen
|BE| = 4 birim
D
4 3
|DC| = 8 birim
8
K
|FK| = 4 3 birim
B 4 E
Yukarıdaki verilere göre, DEC üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
A) 30 3 34.
A
ABC bir üçgen
C
B) 40
201511–1
C
B) 32 3 D) 40 3 C) 36 3
E) 44 3
36. Düzlemde
OA
|AB| = |AC| = 12 cm olacak biçimde verilen
ABC üçgeninin AC kenarı üzerinde |AE| = 9 cm olacak
biçimde bir E noktası alınıyor.
|BE| = |BC| olduğuna göre, BEC üçgeninin çevresi
kaç cm’ dir?
A) 9
B) 12
C) 15
D) 18
E) 21
E
D
F
B
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç birimdir?
A) 3
C
B) 4
C) 6
D) 9
E) 10
Diğer sayfaya geçiniz.
11
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–1
37.
D
201511–1
39.
C
y
5
B
d
O
F
B(-4,3)
|BA| = 4.|DA|
C
|BC| = |CD|
E
3
B
A
A
Yukarıdaki verilenlere göre, C noktasının AB doğru
parçasına olan uzaklığı kaç birimdir?
Şekilde ABCD karesinin O merkezinden geçen d doğrusu
çizilmiştir.
|DE| = 5 cm ve |AF| = 3 cm olduğuna göre, ABCD karesinin alanı kaç cm2 dir?
A) 2 2 A) 68
B) 72
C) 76
D) 82
E) 90
x
O
D
D)
B)
5 2
2
7 2
2
C) 3 2
E) 4 2
40. ABCD dikdörtgen biçimindeki bir kağıt Şekil 1’ de gösteril-
38.
OA
E
diği gibi AD ve AB kenarları AC köşegeni üzerine gelecek
biçimde katlanarak Şekil 2 elde ediliyor.
D
D
A
B
O
24c
C
K
C
K
B
C
D
L
[AB] çaplı ve O merkezli yarım çemberde E ve D noktaları
çember üzerindedir.
%
%
%
%
m ` ACEj = 24c ve AE = 3 BD olduğuna göre, m `EDj
kaç derecedir?
A) 72
B) 78
C) 84
D) 90
E) 96
L
A
A
B
Şekil 1
Şekil 2
3 AD = AB ve K noktasının AL doğru parçasına
olan uzaklığı 3 2 birim olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir?
A) 12 3 B) 18 3 D) 27 3 C) 24 3
E) 36 3
Test Bitti. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
12
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
C
D
B
B
C
C
E
C
D
E
A
C
C
A
E
B
D
C
E
E
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
201511–1
D
C
D
D
D
B
B
C
A
C
B
E
D
C
B
C
A
C
B
D
13
Ortak
Akıl
YGS
MATEMATİK DENEME SINAVI 2
201512-1
Ortak Akıl
A. Aydın ÜNLÜ
Adem ÇİL
Ali Can GÜLLÜ
Ayhan YANAĞLIBAŞ
Barbaros GÜR
Barış DEMİR
Deniz KARADAĞ
Ersin KESEN
Fatih TÜRKMEN
Hatice MANKAN
Kemal AYDIN Köksal YİĞİT
Muhammet YAVUZ
Oral AYHAN
Serhat YAMAN
Yaşar ŞENCAN
OA
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
1.
2 - (-4) ∙ 3 - (6 - 4 ÷ 2)
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 13
3.
201512–1
Aşağıdakilerden hangisi
“Bir tam sayının asal olmayan çarpanlarının toplamı kaçtır?”
D) 14
E) 17
sorusunun cevabı olamaz?
A) -6B) -15C) -20
D) -25
E) -32
2.
a ve b birbirinden farklı tam sayılardır.
(a - b)(2a + 3b) = 0
OA
olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) a2 + b2 = 124 tür.
B)ab bir çift sayıdır.
C) 3a + 2b bir tek sayıdır.
4.
244
x
4
183
x
3
Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre kaç farklı x
doğal sayısı vardır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
D) a2b + b2a bir çift sayıdır.
E) a3 - b3 = 0 dır.
Diğer sayfaya geçiniz.
3
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
5.
AAA üç basamaklı ve AB rakamları farklı iki basamaklı
doğal sayılar olmak üzere,
OKEK (AAA, AB)
201512–1
7.
a ve b rakamları için,
a, 0a
7
=
10
a, b
ifadesinin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden
hangisidir?
olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) 111
A) 13
6.
B) 222
C) 333
D) 444
E) 555
1
-1
0, 125
4 $ 10-2
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 100
B) 125
C) 200
D) 250
E) 500
1+
2
3
C) 15
2
8.
işleminin sonucu kaçtır?
OA
- 0, 012
B) 14
5
-
2-
A) -2B) -1
D) 16
E) 17
D) 1
E) 2
1
2
C) 0
Diğer sayfaya geçiniz.
4
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
9.
a = 49 + 50 + 51 + g + 98
c = 47 + 48 + 49 + g + 97
olduğuna göre, a, b ve c sayıları için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) a = c < b
D) c < a = b
sayısının karekökü kaçtır?
A) 16
12. OA
B) 10
C) 11
B) 8
C) 6
D) 2
E) 1
E) b < c = a
5 birim olan tam sayıların toplamı 110 olduğuna göre,
A kaçtır?
A) 5
1
1
1
mc1 + m g c1 +
m
2
3
31
C) a = b < c
10. Sayı doğrusunda bir A tam sayısına uzaklığı en fazla
c1 +
11. b = 51 + 52 + 53 + g + 99
B) a = b = c
201512–1
D) 22
E) 55
3
1
x
olduğuna göre, x gerçek sayısı aşağıdaki aralıklardan
hangisinde bulunur?
A) c 0,
=5
1
1 1
1
m B) c , m C) c , 1m
3
3 2
2
D) c1,
3
m
2
E) c
3
, 2m
2
Diğer sayfaya geçiniz.
5
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
15. m ve n gerçek sayılar olmak üzere,
13. 2x-y = 7 olduğuna göre,
^0, 5h - ^0, 5h
^0, 5hx + ^0, 5hy
x
y
ifadesinin değeri kaçtır?
A) -1
14. D)
201512–1
B) -
1
3
1 + 101 + 1012 -
3
4
E)
C) 2
3
1
2
denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna
göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) m - n = 0
B) x = 0
D) m - n = 1
C) m + n = 1
E) m + n = 0
16. Yaş ortalaması 16 olan bir gruba 3 kişi katıldığında grubun
1013
100
işleminin sonucu kaçtır?
1
1
A) B) 100
10
1
1
D)
E)
5
10
m(x - n) = n(x - m)
OA
C) -
1
5
yaş ortalaması artmaktadır.
Buna göre, gruba katılan 3 kişinin yaşları sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş olabilir?
A) 12, 15, 18
B) 14, 14, 15
D) 15, 16, 17 C) 16, 16, 16
E) 14, 16, 20
Diğer sayfaya geçiniz.
6
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
201512–1
17. Boş
koltuk sayısı x olan bir sinema salonuna 4 evli çift
gelince boş koltuk sayısı 2x - 23 oluyor.
19. Her biri ayrı çalışan dört marangoz bir sandalyeyi sırasıyla
Buna göre, bu sinema salonunda başlangıçta kaç
tane boş koltuk vardır?
A) 15
Buna göre, her bir marangoza istediği adette sipariş
verebilen bir kişi 10 günde en çok kaç sandalye yaptırabilir?
A) 13
B) 17
C) 19
D) 20
E) 23
18. Bir manav kilosunu 36 TL den aldığı ve % 82 si su olan
üzümleri ilk gün satamamıştır.
Bir gün boyunca bekleyen üzümlerin su oranı ikinci gün
%80 olmuştur.
Buna göre, manav üzümlerin kilosunu en az kaç TL
den satarsa zarar etmez?
A) 36,9
B) 38
C) 40
D) 43,2
B) 11
C) 9
D) 7
E) 5
20. Şekil-1 de gösterilen dolu bir havuzdaki A, B ve C mus-
OA
2, 3, 5 ve 6 günde yapabiliyor.
lukları sırasıyla birer saat arayla açıldığında, havuzdaki
su miktarının zaman göre değişimi Şekil-2 deki gibi olmaktadır.
l
tre
C
5x
4x
E) 45
2x
B
A
2
1
Şekil-1 3
saat
Şekil-2
Buna göre,
I. A ve B muslukları aynı anda açılırsa dolu havuz 2,5
saatte boşalır.
II. C musluğu boş havuzu 1,5 saatte doldurur.
III. B ve C musluğu aynı anda açılırsa boş havuz 5 saatte dolar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
7
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
21. Eni 15 ve boyu 25 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir
bahçenin üstten görünümü şekildeki gibidir.
5
Duvar
5
23. 0 < b < a olmak üzere,
2a ! 2b ! 1
5 m/sn
D 5
201512–1
C
10
şeklinde yazılabilen asal sayılara Solinas asalları denir.
Örneğin, 3 = 22 - 21 + 1 şeklinde ifade edilebildiği için
Solinas asalıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Solinas asalı
değildir?
A) 19
B) 23
C) 43
D) 47
E) 61
Duvar
25
10
A
B
5 m/sn
Bahçe içinde yeterli yüksekliğe sahip eni 5 ve boyu 10
metre olan karşılıklı iki duvar yer almaktadır. B ve D noktalarından ok yönünde bahçe etrafında aynı anda koşmaya
başlayan iki kişinin saniyedeki hızları 5 metredir.
Buna göre, bu kişiler koşmaya başladıkları B ve D
noktalarına tekrar gelinceye kadar birbirlerini toplam
kaç saniye boyunca görme fırsatı bulurlar?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
24. Beş
OA
22. Bir
fabrikada üretilen ürünler kolilere konarak müşterilere gönderilmektedir. Dağıtım için kullanılan araçlar ve bu
araçların koli kapasiteleri ile tek sefer için aldıkları sabit
ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Araç
Koli Sayısı
(En Fazla)
Ücret
(Sabit)
Kamyon
100
500 TL
Kamyonet
30
200 TL
Buna göre, bu fabrikada üretilen 450 koli ürünün dağıtımı en az kaç liraya mal olur?
A) 3000
B) 2500
D) 2000
C) 2400
sorudan oluşan bir ankette her soruya A, B, C, D,
E yanıtlarından birinin verilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda 12 A sınıfından Barış, Ayhan, Yaşar, Ersin
ve Hatice’nin sorulara vermiş oldukları yanıtların bazıları
gösterilmiştir.
Barış
1.soru
2.soru
A
C
Ayhan
Yaşar
B
3.soru
4.soru
5.soru
C
D
B
Ersin
Hatice
E
B
A
Tablo, bu kişilerin verdikleri diğer yanıtlarla tümüyle
doldurulduğunda hiçbir satır ve hiçbir sütunda harf
tekrarı bulunmadığına göre, Ersin’ in 5. soruya verdiği
yanıt nedir?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
E) 1500
Diğer sayfaya geçiniz.
8
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
201512–1
25. -1 < x < 5 ve x gerçek sayı olmak üzere,
27. a ve b birbirinden farklı gerçek sayılar olmak üzere,
x2 - 8x
ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değerini hesaplamak isteyen Çınar, sırasıyla aşağıdaki adımları takip ediyor.
I. -1 < x < 5 ise 0 # x2 < 25 dir.
f(ax + b) = bx + a
f(b) + f(a) = 2b
b
olduğuna göre,
oranı kaçtır?
a
A) -2B) -
II. -1 < x < 5 ise -40 < -8x < 8 dir.
3
C) -1
2
D) 2
E)
5
2
III. Yukarıdaki adımlarda elde ettiğimiz eşitsizlikleri taraf tarafa toplarsak, -40 < x2 - 8x < 33 olur.
IV. Bu durumda, istenilen ifadenin en küçük tam sayı
değeri -39 dur.
Buna göre, Çınar numaralandırılmış adımlardan hangisinde hata yapmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) Hiçbiri
26. İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden en az birini
bilenlerden oluşan 24 kişilik bir grupta, İngilizce ve Fransızca bilen 7 kişi, Fransızca bilmeyen 11 kişi vardır. Almanca bilenlerin tümü İngilizce bilmekte fakat Fransızca
bilmemektedir.
28. Aşağıdaki
OA
Bu dillerin yalnız birini bilenlerin sayısı 11 olduğuna
göre, İngilizce ve Almanca bilen kaç kişi vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
tabloda bir sutopu kulübünün yapmış olduğu
25 maçta attığı gol sayılarının dağılımı gösterilmektedir.
Gol Sayısı
0
1
2
3
4
5
Maç Sayısı
4
3
8
x
4
1
Buna göre,
I. x = 6 dır.
II. Gol ortalaması 2,2 dir.
III. Gol sayılarının ortanca değeri 3 tür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
9
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
29. Şekilde verilen küpün herhangi iki köşe noktası rastgele
seçiliyor.
201512–1
31. Bir şirket, çalışanlarına üzerinde rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı bir abc doğal sayısı yazan kimlik kartları
vermektedir. Şirkete giriş için gereken şifreyi bulmak isteyen bir çalışan sırasıyla aşağıdaki adımları izlemektedir:
I. aa, bb ve cc sayılarının 5 ile bölümünden kalanını
bulunuz.
II. Elde ettiğiniz kalanları, abc doğal sayısının basamak sırasına göre 3 haneli bir şifre olarak giriniz.
Bu noktaları uç nokta kabul eden doğru parçasının
küpün herhangi bir ayrıtı olmadığı bilindiğine göre,
yüzey köşegeni olma olasılığı kaçtır?
A)
3
1
1
B)
C)
7
4
2
D)
3
4
E)
aralarındaki uzaklık 600 km olan A ve B şehirlerinden sırasıyla v1 = 40 km/saat ve v2 = 60 km/saat
hızlarla aynı anda birbirine doğru hareket eden iki araç
gösterilmektedir.
A) 110
A
B) 130
C) 240
v2
Buna göre, B şehrinden hareket eden araç A şehrine
varıncaya kadar iki araç arasındaki uzaklığı km türünden ifade eden fonksiyon aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
(t değişkeni saat türünden zamanı göstermektedir.)
t
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
n bir tam sayı ve n > 1 için an = an-1 t a dır. A kümesinin
herhangi bir a elemanının t işlemine göre tersi ise a-1 ile
gösterilmektedir.
1 t x-1 = x t 13
600 - 100t , 0 < t # 6
A) f (t) = )
100t - 600 , 6 < t # 10
olduğuna göre, x kaçtır?
600 - 150t , 0 < t # 4
B) f (t) = )
150t - 600 , 4 < t # 10
A) 1
600 - 100t , 0 < t # 6
20t - 120 , 6 < t # 10
D) f (t) = )
600 - 150t , 0 < t # 4
20t - 80
, 4 < t # 10
E) 430
{1, 2, 3, 4, 5} kümesi üzerinde tanımlı t işleminin
tablosu aşağıda verilmiştir.
B
C) f (t) = )
D) 410
32. A =
OA
v1 Buna göre, kimlik kartında 975 yazan bir çalışanın girmesi gereken şifre aşağıdakilerden hangisidir?
6
7
30. Şekilde,
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
600 - 100t , 0 < t # 6
E) f (t) = )
1000 - 60t , 6 < t # 10
Diğer sayfaya geçiniz.
10
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
33.
35.
A
ABC bir eşkenar üçgen
B, F, D doğrusal
D
|AD| = |BE|
\h = m ^ \
m ^BCE
CDG h
E
|EF| = 1 birim
F
|BF| = 3 birim
G
B
Yukarıdaki verilere göre,
201512–1
C
A) 2
3
B) 2 DF
kaçtır?
GC
5
C) 4
D) 2 A
G, ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi
AB ⊥ BC
|AB| = |BC|
G
C
|GE| = 4 birim
B 2 E
d |BE| = 2 birim
D
AD ⊥ d, GE ⊥ d
4
Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç birimdir?
A) 4 2 B) 6C) 4 5
E) 3
D) 8
E) 9
34.
A
E
F
96c
D
B
ABC bir üçgen
|CA| = |CE|
|AD| = |DB|
AD + CE = {F}
\h = 96c
m ^DFE
OA
le birer kenarı ortak olan birbirine eş 4 kare çizilmiştir.
C
Yukarıdaki verilere göre, m ^\
ACB h kaç derecedir?
A) 64
B) 69
36. Şekilde bir kenar uzunluğu 4 birim olan düzgün sekizgen-
C) 74
D) 79
E) 84
4
Buna göre, taralı bölgelerin çevreleri toplamı kaç birimdir?
A) 32 2 - 32 B) 32
D) 32 2 C) 32 2 - 16
E) 16 2 + 32
Diğer sayfaya geçiniz.
11
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–2
37.
201512–1
39. Analitik düzlemde A(3, 4) ve B(-5, 0) noktalarından geçen
C
doğru y-eksenini C noktasında kesmektedir.
x
Buna göre, C noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir?
5
B) 2C)
2
5
D)
E) 3
2
A)
A
B
O
AB çaplı O merkezli yarım çember yayı, şekildeki noktalarla 6 eş parçaya ayrılmıştır.
%
Buna göre, m ` ACBj kaç derecedir?
A) 60
B) 65
C) 70
D) 75
5
E) 80
38. Yüksekliği 9 cm olan dik dairesel koni biçimindeki bir tah-
OA40.
tanın taban düzleminden 6 cm uzaklıkta olan üst kısmı
şekildeki gibi kesilerek atılıyor.
ABCD dikdörtgen biçimindeki bir kağıt Şekil-1 deki gibi
EF doğru parçası boyunca kesilerek, oluşan parçalar Şekil-2 deki gibi EF boyunca tekrar birleştirilmiştir.
C
D
F
6
C
12
F
45c
Elde edilen kesik koni biçimindeki tahta ile eşit hacime
ve tabana sahip dik dairesel silindir biçimindeki bir tahta
şekildeki gibi kesik koninin üstüne yerleştirilerek yüksekliği h cm olan bir cisim elde ediliyor.
Buna göre, h kaçtır?
A) 32
B) 30
C) 28
D) 26
A
2
A
D
E
h
E
B
B
Şekil-1
Şekil-2
|BE| = 2 cm, |CE| = 12 cm, m ^\
AFEh = 45c ve ikinci şekilde A, E, C noktaları doğrusal olduğuna göre, |AB|
kaç cm’ dir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
E) 24
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
12
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
D
A
C
C
D
C
B
D
B
D
C
B
A
A
E
A
C
B
E
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
201512–1
E
C
C
E
C
B
A
B
D
A
E
D
A
E
E
D
D
A
D
C
13
Ortak
Akıl
YGS
MATEMATİK DENEME SINAVI 3
201601-1
Ortak Akıl
A. Aydın ÜNLÜ
Adem ÇİL
Ali Can GÜLLÜ
Ayhan YANAĞLIBAŞ
Barbaros GÜR
Barış DEMİR
Deniz KARADAĞ
Ersin KESEN
Fatih TÜRKMEN
Hatice MANKAN
Kemal AYDIN Köksal YİĞİT
Muhammet YAVUZ
Oral AYHAN
Serhat YAMAN
Yaşar ŞENCAN
OA
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
1.
Sıfırdan farklı bir a tam sayısının toplama işlemine göre
tersi b, çarpma işlemine göre tersi c dir.
Buna göre, ^a - b h $ c işleminin sonucu kaçtır?
A) - 2
B) - 1
C) 0
D) 1
3.
201601–1
Dört basamaklı bir doğal sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler
veriliyor.
● En çok iki rakamı birbirine eşittir.
● Birler ve yüzler basamağındaki rakamlar birbirinden farklıdır.
● Onlar basamağındaki rakamı, binler basamağındaki rakamından küçük değildir.
E) 2
Buna göre, bu doğal sayının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?
A) 10009
OA4.
B) 10019
D) 10909
C) 10900
E) 10919
2.
Ardışık beş tam sayının yanına bir tam sayı daha yazılarak ardışık altı tam sayı elde ediliyor.
Elde edilen tam sayıların toplamı 33 olduğuna göre,
eklenen tam sayının alabileceği değerlerin toplamı
kaçtır?
olan A sayısının, 35 ’in tam katı olan 8 tane tam sayı böleni vardır.
A) 13
Buna göre, kaç farklı (a,b,c) doğal sayı üçlüsü yazılabilir?
A) 10
B) 11
C) 9
D) 7
E) 5
a, b ve c sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere, asal
çarpanlara ayrılmış şekli A = 2a $ 5b $ 7c
B) 9
C) 6
D) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 3
3
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
5.
Sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlardan oluşan üç basamaklı ABC doğal sayısı ile iki basamaklı AB doğal sayısının farkı, 9 ve 11 ile tam bölünebiliyor.
Buna göre, bu şartı sağlayan en büyük AB sayısının
rakamlarının toplamı kaçtır?
A) 11
B) 13
C) 14
D) 15
7.
201601–1
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
E) 17
6.
1
1
sayısının;
sayısına olan
4
2
1
uzaklığının,
sayısına olan uzaklığına oranı aşağı8
dakilerden hangisidir?
Sayı doğrusunda
A) 4
B) 2 8.
C) 1
1
E)
4
D)
B)
17
18
7
9
3
E)
2
C)
13
9
- 1 1 a 1 0 olmak üzere,
OA
1
D)
2
RS 1
WV - 2
SS
+ 1 WW
SS 0, 5
WW
SS
WW + 0, 5
2
T
X
a , a, a2 , a3 ve
1
a
sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada
bulunan sayı aşağıdakilerden hangisi olur?
1
A) a B) a
C) a2 D) a3 E)
a
Diğer sayfaya geçiniz.
4
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
9.
A ve B, [0, 5] kapalı aralığında farklı iki gerçek sayı olmak
üzere,
2$A- A-B
ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
A) 9
10. B) 8
C) 7
D) 6
11. ifadesinin değeri kaçtır?
A) 3
OA12.
olduğuna göre, 9- 0,3 sayısının x türünden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
9
x
C)
x
9
D)
x2
9
2 14 - 22 + 16 - 49
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
E) 5
31,3 = x
x
3
201601–1
E)
9
x2
2a + 3b = 5
b-c=1
a+c=3
olduğuna göre, (2c - 3b)∙(2a + 3c) çarpımının değeri
kaçtır?
A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 2
5
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
13. x ve y pozitif tam sayıları için,
15. Azra ile Oğuz, 1 ’den 9 ‘a kadar numaralandırılmış 9 bilye
ile aşağıda kuralları verilen bir oyun oynuyorlar.
2x + 3y
x
=
x
y
olduğuna göre, x + y toplamının değeri en az kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
● Oyuncular bilyelerin bulunduğu kutudan, kutudaki
bilyeler tükenene kadar sırayla birer bilye çekecektir.
● Kutudaki tüm bilyeler çekildiğinde, elindeki bilyelerin numaraları toplamı büyük olan kişi oyunu kazanacaktır.
E) 6
14. r∙s + s∙n = 6
r∙s∙n = 15
1
olduğuna göre,
+
r
1
A)
B)
5
D) 1
Azra, kutudan 5 numaralı bilyeyi çekerek oyunu başlatıyor.
Oğuz’un oyunu kazandığı bilindiğine göre, Azra’nın
çektiği bilyelerin numaralarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 22
OA16.
1
toplamının değeri kaçtır?
n
2
5
E) 3
201601–1
3
C)
5
B) 21
C) 18
D) 16
E) 15
Bir fabrika, ürettiği zeytinyağını 1 şişelik veya 4 şişelik kolilerle satışa sunmaktadır.
Fabrikada günlük 150 şişe zeytinyağı üretildiğine göre,
bir günde en az kaç koli zeytinyağı üretilir?
A) 43
B) 39
C) 33
D) 31
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 29
6
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
17. Üçü aynı yaşta dört kardeşten yaşı farklı olanın diğerleriyle arasındaki yaş farkı 7 dir.
Buna göre, bu dört kardeşin yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 19 B) 22 C) 23 D) 25 19. A kabında şeker oranı % 15 olan 60 litre şekerli su, B ka-
bında şeker oranı % 20 olan 40 litre şekerli su karışımı
vardır.
A kabındaki karışımın % 10 u dökülerek yerine aynı miktarda saf şeker ekleniyor. B kabındaki karışımın ise yarısı
dökülerek yerine aynı miktarda saf su ekleniyor.
Buna göre, A ve B kaplarında oluşan karışımlar karıştırıldığında oluşacak yeni karışımın şeker oranı yüzde
kaçtır?
A) 18,1 B) 17,1 C) 17 E) 27
OA20.
18. Yıllık enflasyon oranının % 50 olduğu bir ülkede memur
maaşlarına, yılın ilk 6 ayı için % 40, ikinci 6 ayı için ise
% 20 zam yapılıyor.
Buna göre, yıl sonunda memurun alım gücündeki
değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) % 10 azalmıştır B) % 10 artmıştır
C) Değişmemiştir
D) % 12 artmıştır E) % 12 azalmıştır
201601–1
Ali ve Burhan, aralarında 750 km mesafe bulunan A ve B
şehirlerinden sırasıyla 90 km/s ve 60 km/s hızlarla aynı
anda hareket ederek C şehrine aynı anda varmayı planlıyorlar.
A
D) 15,1 E) 15
C
B
90 km/s
60 km/s
Burhan yola çıktıktan bir saat sonra telefonunu evde unuttuğunu fark ederek telefonunu almak için geri dönüyor.
Buna göre, Ali ile aynı anda C şehrine varabilmesi
için, Burhan’ın telefonunu almak için geri döndüğü
anda hızını saatte en az kaç km arttırması gerekir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 60
7
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
21. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle
ilgili bilgiler verilmiştir.
Öğrenci
Bay
125
Bayan
116
15
A) 118 C) 121
D) 124
eşitliğini sağlayan a ve b sayılarına “arkadaş sayılar” denir.
Bu tanıma göre, aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi arkadaş sayı olabilir?
A)
D)
Buna göre, sınavda en az kaç soru vardır?
A) 8
OA24.
B) 3 ve 3
27
2
ve
8
3
E)
C)
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
E) 125
a∙b = ab
4
1
ve
9
2
● Sınava giren her öğrenci farklı sayıda soru çözmüştür.
● Tüm öğrencilerin cevapladıkları soru sayılarının
toplamı 50 dir.
109
Tabloda verilenlere göre, boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır?
22. cevaplarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
16
B) 119
23. Metin Öğretmen’in yaptığı sınavda, öğrencilerin verdikleri
Öğretmen Gözlüklü Gözlüksüz
8
201601–1
İçinde sadece beyaz, mavi ve kırmızı bilyelerin bulunduğu
A, B ve C kutularındaki bazı bilyelerin kutulardaki bulunma yüzdeleri aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.
Bulunma
Yüzdes
50
9
3
ve
16
2
beyaz
mav
40
36
3
ve
25
2
kırmızı
30
20
Kutu
A
B
C
Üç kutudaki kırmızı bilye sayıları eşit olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mavi bilye sayısı, beyaz bilye sayısından fazladır.
B) Beyaz bilyelerin % 40 ı C kutusundadır.
C) B ve C kutularındaki bilye sayıları eşittir.
D) Mavi bilyelerin % 30 u B kutusundadır.
E) Üç kutudaki toplam bilye sayısı en az 70 tir.
Diğer sayfaya geçiniz.
8
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
25. Bir pozitif A tam sayısının birbirinden farklı asal çarpanları
p1, p2, ... ,pn olmak üzere, A sayısından küçük ve A ile
aralarında asal olan pozitif tam sayıların sayısı,
1
1
1
$ 1$$$ 1p1 o e
p2 o e
pn o
A $ e1 -
çarpımı ile hesaplanabilir.
Örneğin, 12 = 22∙3 olduğundan, 12 den küçük ve 12 ile
1
1
aralarında asal olan 12∙ c1 mc1 - m = 4 tane pozitif
2
3
tam sayı vardır.
Buna göre, üzerinde 1 den 100 e kadar tam sayıların
yazılı olduğu 100 kart arasından çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının 100 ile aralarında asal olma olasılığı kaçtır?
A)
1
5
B)
2
5
C)
3
5
D)
4
5
27. p(a): “a = 2”
q(b): “b = 4”
açık önermeleri veriliyor.
Buna göre,
I. a∙b = 8
II. ab - 4a - 2b + 8 = 0
III. a∙b bir çift tam sayıdır.
önermelerinden
denktir?
hangileri
A) Yalnız I
B) Yalnız II
OA28.
-6 ’dan büyük ve 5 ’ten küçük tam sayılar
olan A kümesi veriliyor.
Buna göre, A kümesinden çarpımları negatif olmayan
iki eleman kaç farklı şekilde seçilebilir?
A) 10
B) 16
C) 20
D) 25
D) I ve II
p(a) 0 q(b)
önermesine
C) Yalnız III
E) II ve III
E) 1
26. Elemanları,
201601–1
E) 30
Bir anaokulunun düzenlemiş olduğu hafta sonu etkinliğine
35 ten fazla çocuk katılmış ve katılan çocuklara mavi, siyah ve kırmızı renkli balonlar dağıtılmıştır.
Balonların dağıtımı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
● Etkinlikte balon almayan çocuk yoktur.
● Siyah balon alanların hepsi kırmızı balon da almıştır.
● Kırmızı balon ve sadece mavi balon alanların sayıları eşittir.
● Çocukların %70’i yalnız bir balon almıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir?
A) Etkinliğe katılan çocuk sayısı en az 40’ tır.
B) Üç balon alan çocuk sayısı çocukların en fazla
%30 ‘u dur.
C) En az iki balon alan çocuk sayısı çocukların % 30 ‘u
dur.
D) Etkinliğe katılan çocuk sayısı iki basamaklı en büyük
değerini aldığında, yalnız kırmızı balon alan 18 çocuk
vardır.
E) Çocukların yarısı mavi balon almıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
9
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
29. Bire bir f ve g fonksiyonları için
f(x + g(x)) = g(x - f(x))
f(1) = 1
g(1) = 0
olduğuna göre, f(0) kaçtır?
A) 2
B) 1
C) 0
201601–1
31. Şekilde güneş etrafındaki bir turu 24 ay süren bir gezegen
ve bu gezegen etrafında dönen birinci ve ikinci uydular
çizilmiştir. Uyduların gezegen etrafındaki bir tur dönme
süreleri sırasıyla 2 ve 3 aydır.
D) -1
E) -2
Güneş
Gezegen
2.Uydu
1.Uydu
İki uydunun konumu şekildeki gibi güneş ve gezegen ile
aynı hizaya geldiğinde her iki uydu için güneş tutulması
meydana gelmektedir.
Buna göre, ilk güneş tutulmasından sonraki 24 ay
süresince kaç kez her iki uydu için güneş tutulması
meydana gelir?
A) 4
OA32.
30. A 2
C + 1 olmak üzere, dört basamaklı ABCD doğal sayısı ile iki basamaklı AB, CD ve KL doğal sayıları veriliyor.
f ve g fonksiyonları için,
f(ABCD) = g(AB - CD)
olduğuna göre, f(ABCD) = 12 eşitliğini sağlayan kaç
farklı ABCD sayısı vardır?
A) 75
B) 103
C) 120
D) 195
E) 210
C) 2
D) 1
E) 0
Tam sayılarda tanımlı 8 işlemi,
g(KL) = K . L
B) 3
min # x, y - , x ! y ise
x 8 y= *
x
, x = y ise
şeklinde tanımlanıyor.
a 8 ( 10 8 b) = 10
olduğuna göre, a 8 b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 100
B) 40
C) 20
D) 10
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 0
10
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
33.
35. C
H, D ve F ile G, B ve F doğrusal
G
A
%
%
m ^ ABGh = m ^GBCh
%
%
m ^CDHh = m ^HDEh
B
[BA // [DE
3
H
D
F
8
E
|BF| = 3 cm
|DF| = 8 cm
%
%
m ` ABGj + m `CDHj = 120c olduğuna göre, BCD üçgenin çevresi kaç cm dir?
A) 15
B) 18
C) 21
D) 24
E) 27
ABC ve DEF birer üçgen
A
BC // DF
D
|AD| = |BE|
F
B
C
G
BC + FE = {G}
5|BG| = 4|GC|
|CB| = |CD|
201601–1
E
Yukarıdaki verilenlere göre,
A) 4
B)
D)
9
2
AE
11
3
oranı kaçtır?
DB
C)
13
3
E) 5
34. ABC bir dik üçgen
A
AB = AC
D
|BD| = |DC|
2|AB| = |AC| = 8 cm
B
Yukarıda verilenlere göre, AD kaç cm dir?
A) 3
C
D)
B) 2 2 10 E) 4
C)
OA36.
ABCD paralelkenar
C [CE], BCD açısının açıortayı
D
4
3|AE| = |AB|
165
|AD| = 4 cm
%
m ^ AECh = 165o
o
A
Yukarıda verilenlere göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 dir?
A) 12 3 5
B
E
B) 16 D) 10
C) 12
E) 8 3
Diğer sayfaya geçiniz.
11
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–3
37. A
C
x
25o
O
201601–1
O merkezli çember
39. Analitik düzlemde,
|AB| = |BC|
%
m ^OCBh = 25o
%
m ^ AOCh = x
Buna göre, [AB] doğru parçasının elemanı olup koordinatları tam sayı olan kaç nokta vardır?
A) 3
x + 2y - 2016 = 0 doğrusu üzerinde |AB| = 10 birim olacak şekilde bir [AB] doğru parçası
alınıyor.
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
B
Verilenlere göre, AOC açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 150
B) 125
C) 110
D) 100
E) 90
OA40.
38.
IV.
III.
II.
I.
4h
2h
h
Şek
l-2
Şek
l-1
Şekil-1 ve Şekil-2 de gösterilen 4h yüksekliğinde iki eş
dik dairesel koni biçimindeki kaplarda bulunan sıvıların
yükseklikleri sırasıyla h ve 2h dir.
Buna göre, sıvı miktarlarının birbirine oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 64
B) 56 C) 28 D) 27
Yukarıda eş dikdörtgenlerden oluşmuş I, II, III ve IV numaralı şekiller çizilmiştir.
II. şeklin çevresi I. şeklin çevresinden 12 birim fazla
olduğuna göre, IV. şeklin çevresi III. şeklin çevresinden kaç birim fazladır?
A) 10
B) 12
C) 16
D) 18
E) 24
E) 8
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
12
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
E
B
D
E
D
B
A
D
A
E
D
E
C
B
D
B
B
D
A
B
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
201601–1
E
D
C
D
B
D
B
E
C
D
A
E
C
A
E
C
D
B
C
B
13
Ortak
Akıl
YGS
MATEMATİK DENEME SINAVI 4
201602-1
Ortak Akıl
A. Aydın ÜNLÜ
Adem ÇİL
Ali Can GÜLLÜ
Ayhan YANAĞLIBAŞ
Barbaros GÜR
Barış DEMİR
Deniz KARADAĞ
Ersin KESEN
Fatih TÜRKMEN
Hatice MANKAN
Kemal AYDIN Köksal YİĞİT
Muhammet YAVUZ
Oral AYHAN
Serhat YAMAN
Sezgin ÖNER
Yaşar ŞENCAN
OA
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
0, 02 - 0, 2
0, 03 - 0, 3
1.
işleminin sonucu kaçtır?
1
2
1
2
A)
B)
C)
D)
5
5
3
3
E) 1
2
'ü hamile olan 30 koyunun bulunduğu bir sürünün ya3
rısı yakalandıkları bir hastalık sebebiyle telef olmuştur.
Kalan koyunlardan hamile olanlar ikişer kuzu dünyaya getirdiklerine göre, son durumda sürüdeki hayvan
sayısı en az kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
1
1
A)
B)
C) 1
4
2
OA4.
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
1
1
m
2
6
1
1
1
+
+
2
3
6
3c
3.
2.
201602–1
D) 2
E) 4
D) 4
E) 25
10 - 5 a
=2
4-a
olduğuna göre, a kaçtır?
A)
1
1
B)
25
4
C) 1
E) 35
Diğer sayfaya geçiniz.
3
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
5.
Dört basamaklı ABAB doğal sayısının iki basamaklı AB
doğal sayısı ile bölümünden elde edilen bölüm K 'dır.
Buna göre, K sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır?
A) -101
B) -11C) -2
D) 11
6.
2180 + 3181
toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
B) 1 E) 101
7.
ifadesinin sayısal değeri hesaplandığında sondan kaç
basamağı sıfır olur?
A) 3
OA8.
C) 2
D) 3
201602–1
11!∙12! - 12!∙13!
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
x ve y gerçek sayıları için,
|x| + 2x = -4
E) 4
2x + 2|y| + y = 7
olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) -10
B) -12
D) -17
C) -16
E) -18
Diğer sayfaya geçiniz.
4
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
9.
p bir asal sayı olmak üzere, p = 2p + 1 şeklinde tanımlanıyor.
Buna göre, p tam sayısının iki basamaklı asal sayı
olmasını sağlayan en büyük p asalının rakamları toplamı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 7
D) 8
201602–1
11. x ve y gerçek sayıları için,
2x + 6y = 4xy + 3
denklemi veriliyor.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
E) 12
A)x = 0 ise y =
1
dir.
2
3
ise y herhangi bir gerçek sayı olabilir.
2
3
1
C) y !
ise x !
dir.
2
2
1
D)x = 2 ise y =
dir.
2
1
E) y =
ise x herhangi bir gerçek sayı olabilir.
2
B)x =
10. Üç basamaklı 4AB doğal sayısı iki basamaklı AB do-
OA12.
ğal sayısına tam bölündüğüne göre, en büyük AB sayısının rakamları toplamı kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 11
D) 13
a, b ve c gerçek sayıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
● Sayı doğrusunda b sayısı a sayısının solunda değildir.
● Sayı doğrusunda c sayısı b sayısının solunda değildir.
E) 14
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) a = b = c
B) c > b > a
D) c > a = b
C) b > c > a
E) b = c > a
Diğer sayfaya geçiniz.
5
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
13. a ve b gerçek sayıları için,
8b - a
olduğuna göre, x
A)
1
2
15. A = {1, 2, 4, 8, 16, 32} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları çarpımı tam karedir?
x
4a - b =
1
2b - 2a
B) 1
C)
A) 3
2
D) 2
C) 7
D) 8
E) 10
E) 2 2
OA16.
|A2 - B2|
f : Z$Z,
ifadesi bir asal sayıya eşit ise AB iki basamaklı doğal sayısına "Fark Asalı" denir.
Buna göre, Fark Asalı olmayan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 70
B) 74
D) 80
B) 5
ifadesinin değeri kaçtır?
14. AB iki basamaklı doğal sayısı için,
201602–1
f(x) = x|x - 1| + x∙|x - 2|
şeklinde tanımlanan f fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f(3) + f(-2) toplamının değeri kaçtır?
A) 12
B) 8
C) 4
D) -4E) -8
C) 78
E) 82
Diğer sayfaya geçiniz.
6
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
17. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için,
(fog)(x) = f(x) + g(x)
f(x) = 2x - 4
19. Neva, gerçek sayılarda
x3 + x 2 - x - 1 =
x + 1
0
olduğuna göre, g(1) kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
201602–1
denklemininin çözüm kümesini bulurken aşağıdaki adımları uyguluyor.
I. x3 + x2 - x - 1 = 0 ve x + 1 ! 0
E) 4
II. x2 ^x + 1h - ^x + 1h = 0 ve x + 1 ! 0
III. ^x + 1h^x2 - 1h = 0 ve x + 1 ! 0
IV. x2 - 1 = 0
V. Çözüm Kümesi = {-1,1}
18. “ORTAKAKIL”
Buna göre, Neva ilk hangi adımda hata yapmıştır?
A) I.
OA20.
kelimesi tek numaralı satırlarda soldan
sağa doğru, çift numaralı satırlarda ise sağdan sola doğru
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi sürekli yazılıyor.
O
R
T
A
K
1. satır
O
L
I
K
A
2. satır
R
T
A
K
A
3. satır
R
O
L
I
K
4. satır
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Ali elindeki 22 topu 1 'den 5 'e kadar numaralandırılmış
beş kutuya her birinde en az bir tane olmak şartıyla aşağıdaki adımları takip ederek atıyor.
● Hiçbir kutuya kendi numarası adedinde top atmıyor.
● 1 numaralı kutuya daha az atmak koşulu ile önce 1
ve 2 numaralı kutulara belli adette top atıyor.
● 4 numaralı kutuya, bir önceki adımda attığı toplam
top sayısı kadar atıyor.
● Kalan topları 3 ve 5 numaralı kutulara eşit paylaştırıyor.
Buna göre, 4 numaralı kutuda kaç adet top olabilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
314. satır
Buna göre, 314. satırdaki görüntü aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) KAKAT
B) ATROL
D) ROLIK
C) OLIKA
E) KATRO
Diğer sayfaya geçiniz.
7
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
21. Aşağıda, köşelerinde semboller konumlandırılmış O merkezli düzgün beşgen ve düz bir aynadan oluşan bir düzenek verilmiştir. Beşgen üzerindeki sembollerden aynaya
en yakın olanın yansımasını gösteren dikdörtgen biçiminde bir gösterge düzeneğin altına yerleştirilmiştir.
Başlangıç
A
Y
N
A
O
201602–1
22. İki şıklı, x adet soru olan bir yarışmaya giren Aylin ve Bekir
her soruyu cevaplandırıyor.
Her doğru cevap için Aylin 5 puan, Bekir ise 7 puan alıyor.
Buna karşılık Aylin her yanlış cevabı için 2 puan, Bekir ise
4 puan kaybediyor.
Aylin ve Bekir'in her bir soru için verdikleri cevaplar
birbirinden farklı ve yarışma sonunda almış oldukları
puanlar arasındaki fark 4x olduğuna göre, yarışmada
yer alan soru sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 18
B) 24
C) 35
D) 52
E) 60
Gösterge
O noktası etrafında ok yönünde, düzgün beşgen saniyede
36 derece, ayna ise saniyede 30 derece dönmektedir.
Örneğin, başlangıçtan 9 saniye sonra düzenekte aşağıbiçidaki görünüm elde edilmekte ve gösterge
minde görünmektedir.
OA23.
Başlangıçtan 33 saniye sonra göstergenin görünümü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
D)
A fabrikası her 5 kg zeytinden 2 litre zeytinyağı üretmekte
ve 1 litresi için 11 TL almaktadır. B fabrikası ise her 20 kg
zeytinden 9 litre zeytinyağı üretmektedir.
Uğur hangi fabrikayı tercih ederse etsin, zeytinyağının tüm satışından elde edeceği kâr aynı olduğuna
göre, B fabrikası 1 litre zeytinyağı üretiminden kaç TL
almaktadır?
A) 13,5
C)
E)
Uğur, zeytinliğinden elde ettiği 400 kg zeytinini A ya da B
fabrikasında zeytinyağına dönüştürerek litresini 20 TL den
satmayı düşünmektedir.
B) 13
C) 12,5
D) 12
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 11,5
8
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
24. Her sorunun, doğru cevaplanması halinde, 5 puan olduğu
20 soruluk bir sınavda, her yanlış cevaplanmış soru bir
doğru cevaplanmış soruyu götürmektedir. Yanlış cevaplanan soru sayısı doğru cevaplanan soru sayısından fazla
olduğu durumlarda öğrenci sıfır puan almaktadır.
Sorular hazırlanırken bir hata yapılmış ve 3. soru ile 14.
soru aynı soru olarak sorulmuştur.
Buna göre,
I. Bu sorulardan her ikisine de aynı cevabı veren bir
öğrencinin alabileceği en düşük puan 80 'dir.
II. Bu sorulardan her ikisini de farklı cevaplayan bir
öğrencinin alabileceği en yüksek puan 90 'dır.
III. Bu sorulardan sadece birini cevaplayan bir öğrencinin alabileceği en düşük puan 85 'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
26. Aynı
anda ve aynı yönde sabit hızla hareket eden A ve
B araçlarının depolarında kalan benzin miktarı ile katedebilecekleri mesafe arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte
gösterilmektedir.
l
tre
60
A
50
B
800
Tüketim (m3)
10
Su bedeli (TL)
30
Atık Su Bedeli (TL)
20
Vergiler Toplamı (TL)
9
Toplam (TL)
59
Fatura toplamı hesaplanırken, su ve atık su bedellerinin
toplamının %18 'i vergi olarak hesaplanmıştır.
Yasal olarak atık su bedelinin, su bedelinin %50 'sinden
fazla olamayacağını öğrenen Ali Öğretmen, faturaya itiraz
etmiştir.
Buna göre, büyükşehir belediyesinin fazladan aldığı
fatura bedeli en az kaç TL 'dir?
A) 4,3 B) 4,7
C) 5,1
D) 5,9
km
Buna göre, B aracında kalan benzin miktarı, A aracında kalan benzin miktarından 5 litre fazla olduğu anda
A aracının gidebileceği yol kaç km' dir?
A) 150
OA27.
1000
25. Aşağıdaki tabloda, bir büyükşehir belediyesinin Ali Öğretmen'e kestiği su faturasının bir kesiti gösterilmektedir.
201602–1
B) 180
C) 200
D) 240
E) 280
A şehrinden B şehrine doğru 13.30 'da saatte 100 km hızla hareket eden bir otobüs 270 kilometre gittikten sonra
arızalanmış ve tamiri 78 dakika sürmüştür. Tamir edildikten sonra saatte 90 km hızla B şehrine varmıştır.
A ve B şehirleri arasındaki mesafe 450 km olduğuna
göre, otobüs B şehrine saat kaçta varmıştır?
A) 18.48
B) 19.00
D) 19.30
C) 19.12
E) 20.00
E) 6,2
Diğer sayfaya geçiniz.
9
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
28. Farklı kalitede A ve B mumlarının yanma süreleri sırasıyla
4 ve 3 saattir.
Her iki mum da aynı anda yakıldıktan sonra, B mumu1
nun
'ü kaldığında A mumunun yüzde kaçı yanmış
3
olur?
A) 60
B) 50
C) 45
D) 35
201602–1
30. Bir
çember üzerinde bulunan farklı 8 noktayı birleştiren kirişler ikişerli kesiştiklerinde en çok kaç farklı
kesişim noktası oluştururlar?
A) 28
B) 36
C) 43
D) 72
E) 78
E) 30
29. Aşağıda, P, A ve B noktaları ile üç eş parçaya bölünmüş
dairesel bir koşu yolunun çizimi verilmiştir.
P
A
B
OA31.
P noktasından sabit hızla koşmaya başlayan bir koşucunun bir tam tur atıncaya kadar koşu yolu boyunca
A ve B noktalarına olan uzaklıkları toplamının en küçük değerinin zamana göre değişimini gösteren grafik
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) B)
Uzaklık
Uzaklık
Birim küplerden oluşan 3x3x3 boyutlarında bir küpün tüm
yüzleri farklı renkte boyanmıştır.
Zaman C)
D)
Uzaklık
Uzaklık
Zaman
Birim küpler arasından en az bir yüzü boyanmış bir küp
seçiliyor.
Buna göre, seçilen küpün üç yüzünün de farklı renkte
boyanmış olma olasılığı kaçtır?
8
8
1
4
4
A)
B)
C)
D)
E)
13
27
2
13
27
Zaman
Zaman
E)
Uzaklık
Zaman
Diğer sayfaya geçiniz.
10
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
32. Arda, Oğuzhan ve Elen isimli üç kardeşin boyları ile ilgili
aşağıdaki bilgiler veriliyor.
34. Aşağıdaki şekilde |AB| = 25 birim ve |EF| = 35 birim olacak şekilde simetri merkezleri O noktası olan ABCD ve
EFGH kareleri çizilmiştir.
● Arda en uzun boylu değilse, Oğuzhan en uzun boyludur.
● Oğuzhan en kısa boylu değilse, Arda en kısa boyludur.
Buna göre, kardeşlerin uzundan kısaya doğru boy sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Oğuzhan, Elen, Arda
B) Oğuzhan, Arda, Elen
C) Arda, Oğuzhan, Elen
D) Elen, Arda, Oğuzhan
E) Elen, Oğuzhan, Arda
201602–1
H
G
C
D
O
25
A
E
B
35
F
EFGH karesi, O noktası etrafında ok yönünde ve kenarları
ABCD karesinin köşelerine teğet olacak şekilde döndürülüyor.
G
D
C
H
O
F
A
33. Aşağıdaki şekil düzgün altıgen, kare ve üçgenler kullanı-
E
OA
larak elde edilmiştir.
B
Karelerin kesişmesiyle oluşan üçgenlerin, ABCD karesinin kenarlarına göre simetrileri alınarak aşağıdaki çizim
elde ediliyor.
D
C
3
H'
G'
E'
F'
Düzgün altıgenin kısa köşegen uzunluğu 3 birim olduğuna göre, elde edilen şeklin çevresi kaç birimdir?
A) 12
B) 6 3 D) 24
E) 18
C) 8 2
A
B
Buna göre, oluşan E'F'G'H' dörtgensel bölgesinin alanı kaç birimkaredir?
A) 4
B) 9
C) 12
D) 16
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 25
11
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
35. Aşağıda, üç eş kare dik piramit ve bunlardan, tabanlarına
paralel düzlemlerle kesilerek, elde edilen kesik piramitlerin üstten görünümleri çizilmiştir.
201602–1
37. Analitik düzlemde A(-2, 3) noktasının x + 2y + 1 = 0 doğrusuna göre simetriği B noktasıdır. Buna göre, aşağıdaki noktalardan hangisi AB doğrusuna ait olamaz?
A) (1, 9)
I
II
Elde edilen I, II ve III numaralı kesik piramitlerin yükseklikleri sırasıyla a, b ve c birim olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) a > b > c
D) b > c > a
E) (-3, 0)
C) c > b > a
E) a > c > b
36. Dik koordinat düzleminde verilen OABC paralelkenarının
OA38.
B köşesi x = 2y doğrusu üzerindedir.
y
D) (4, 15)
C) (-1, 5)
III
B) a = b > c
B) (0, 7)
C(a,4)
B
x = 2y
Farklı taban yarıçapları 4 birim ve 3 birim ve ortak taban
yarıçapları 1 birim olan iki dik dairesel kesik koninin birleşiminden oluşan kapalı bir kabın içinde, Şekil-1 'deki gibi
kesik konilerin birleşim seviyesine kadar su bulunmaktadır.
3
4
1
O
x
A
1
Buna göre, OABC paralelkenarının köşegenlerinin kesim noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir?
A) 2
B) 2 5 D) 4
E) 2 2
4
C) 3 5
3
Şek
l1
Şek
l2
Şekil-2 'deki gibi kap ters çevrildiğinde su seviyesi tekrar
kesik konilerin birleşim seviyesinde kalmaktadır.
Buna göre, kesik konilerin yükseklikleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
5
1
B)
21
3
C)
26
63
D)
13
21
Diğer sayfaya geçiniz.
E)
2
3
12
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–4
39. ABC eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıdın,
40. ● BC kenarı üzerinde bir D noktası,
● AC kenarı üzerinde [DH] = [AC] olacak biçimde bir
H noktası
işaretleniyor. Kağıt C köşesinden [DH] boyunca katlandığında C köşesinin yeni konumu C' noktası olmaktadır.
Alan(DCC') = Alan(ABDC') olduğuna göre,
nı kaçtır?
A)
2 - 1
B)
2 D) 2 - 2 E) 2 + 2
C)
201602–1
BD
DC
2 +1
ora-
O merkezli çember,
|BA| = 4 cm
|BC| = 3 cm
O
A
[BA = [BD]
4
B 3 C
D
[BD] nin çemberi kestiği nokta C ve [BA çembere A
noktasında teğet olduğuna göre, çemberin yarıçapı
kaç cm 'dir?
10
25
11
A)
B)
C) 4
D)
E) 5
3
6
3
OA
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
13
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
C
C
B
A
E
C
E
B
A
C
C
C
C
E
D
C
B
D
C
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
201602–1
B
A
D
B
D
C
D
B
A
E
C
A
A
E
D
B
E
D
A
D
14
Ortak
Akıl
YGS
MATEMATİK DENEME SINAVI 5
201603-1
Ortak Akıl
A. Aydın ÜNLÜ
Adem ÇİL
Ali Can GÜLLÜ
Ayhan YANAĞLIBAŞ
Barbaros GÜR
Barış DEMİR
Deniz KARADAĞ
Erhan ERDOĞAN
Ersin KESEN
Fatih TÜRKMEN
Hatice MANKAN
Kemal AYDIN Köksal YİĞİT
Muhammet YAVUZ
Oral AYHAN
Serhat YAMAN
Sezgin ÖNER
Yaşar ŞENCAN
OA
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
1.
1
1 1
1
c - m
2
3 2
3
1
1
2
3
işleminin sonucu kaçtır?
8
8
1
4
4
A)
B)
C)
D)
E)
9
3
6
9
3
^12-1 - 2-2 + 3-1h-
işleminin sonucu kaçtır?
A) 36
B) 24
C) 12
0, 1 + 0, 02
0, 2 + 0, 01
3.
işleminin sonucu kaçtır?
3
5
6
4
A)
B)
C)
D)
7
7
7
7
1-
E) 1
OA4.
2
2.
201603–1
D)
1
1
E)
6
36
m ! R - {-1} olmak üzere,
1
m =
m+1
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, 2∙ a + 1 = 3∙ 4 eşitliğini sağlayan a ger-
çek sayısı kaçtır?
4
A) 2
B)
3
C) 1
D)
2
1
E)
3
2
Diğer sayfaya geçiniz.
3
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
5.
x ve y pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı a olmak
üzere,
I. x + y sayısı, a sayısını böler.
II. x2 sayısı, a2 sayısını böler.
III. x∙y sayısı, a sayısını böler.
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
a2 - a + 1 -
olduğuna göre, a kaçtır?
A) -
a2 + 3a + 2
2
1
B) C) 1
3
2
7.
İki basamaklı AB doğal sayısının sağına 1 yazıldığında
elde edilen üç basamaklı sayı AB sayısından 712 fazla
olmaktadır.
Buna göre, A + B toplamı kaçtır?
A) 11
B) 12
C) 14
D) 16
E) 17
C) I ve II
E) I, II ve III
^a2 + 2ah^a2 - 3h
6.
201603–1
=
D)
3
2
2
1
E)
5
3
OA8.
x tam sayısı için x2 + 4x + 5 ifadesi çift sayı olduğuna
göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman tek sayıdır?
A) x2 - 1
B) x2 + 5x - 1
D) 3x + 2
C) xx + 1
E) x! + 3
Diğer sayfaya geçiniz.
4
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
9.
11. x ! 0 için,
a bir tam sayı ve
a ha
^a
=a
^aah
olduğuna göre, a 'nın alabileceği değerlerin toplamı
kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
10. n < 500 ve n bir doğal sayı olmak üzere,
Buna göre, 400 'üncü sayı için n kaçtır?
A) 400
C) 420
D) 421
x+y
y-x
=1
3
2
x
olduğuna göre,
ifadesinin değeri kaçtır?
y+6
A)
OA12.
n irrasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanıyor.
B) 410
201603–1
E) 441
1
4
1
B)
C)
5
5
6
D) 1
E) 2
|a - |a + 1|| = 1
|b + |b - 1|| = 1
olduğuna göre, b - a farkının en büyük değeri kaçtır?
A) 2
B) 1 C) 0
D) -3E) -4
Diğer sayfaya geçiniz.
5
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
13. A = {1, 2, 3, 4} ve B = {5, 6, 7} kümeleri veriliyor.
Buna göre, f(2) = 5 ve f(A) ! B koşullarına uygun A
kümesinden B kümesine kaç tane f fonksiyonu tanımlanabilir?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
201603–1
15. f ^xh = *
f (x - 5) - 7 , x $ 10
2x - 1
, x 1 10
olduğuna göre, (fof)(8) kaçtır?
A) -5B) -3
C) 0
D) 1
E) 4
OA16.
14. A, B ve C kümeleri veriliyor.
Buna göre,
A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere,
A + (A - 1) + (A - 2) + g + (A - k)
I. A , B = A , C ise B = C 'dir.
II. A + B = A + C ise B = C 'dir.
III. A 1 B ve A 1 C ise A 1 (B + C) 'dir.
toplamının negatif olmasını sağlayan en küçük pozitif k
tam sayısına A 'nın Negatif Mertebesi denir ve N(A) = k ile
gösterilir.
Örneğin,
ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
2 + (2 - 1) + (2 - 2) + (2 - 3) + (2 - 4) + (2 - 5)
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
toplamı k = 5 için ilk kez negatif olduğundan N(2) = 5 dir.
Buna göre, N( 3 ) kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 7
6
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
17. a ve b pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni d olmak üzere,
Z işlemi,
a Z b = "d 'nin pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı"
olarak tanımlanıyor.
Buna göre,
201603–1
19. 25 dakika, 30 dakika ve 45 dakika aralıklarla çalan üç zil
ilk kez aynı anda çaldıktan sonra saat 14.00 'te ikinci kez
birlikte çalıyorlar.
Buna göre, üç zil ilk kez saat kaçta birlikte çalmıştır?
A) 06.30 B) 07.30 C) 08.40 D) 09.00 E) 10.00
I. Z işleminin etkisiz elemanı 1 'dir.
II. Z işleminin değişme özelliği vardır.
III. 6 Z 12 = 12 'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
18. x bir rakam olmak üzere, beş rakamdan oluşan bir kodun
OA20.
her bir rakamı,
A(x) = x + 5 (mod 7)
fonksiyonu ile şifrelenmektedir.
Örneğin, 36012 kodu A(x) fonksiyonu ile şifrelendiğinde
14560 sayısı elde edilecektir.
Buna göre, şifrelenmiş biçimi 54013 olan kaç farklı
kod vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
1 'den 5 'e kadar numaralandırılmış 5 kutunun herbirine
üzerindeki numara kadar bilye konulmuştur. Kutulardan
sadece birindeki her bilyenin ağırlığı 25 gram, diğer kutulardaki her bilyenin ağırlığı ise 20 gramdır.
Kutulardaki tüm bilyelerin ağırlıkları toplamı 315 gram
olduğuna göre, 25 gram ağırlığındaki bilyelerin bulunduğu kutunun numarası kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
7
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
21. p, r ve s küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık üç asal
201603–1
23. (a + b) adet fotokopi makinesi a adet kopyalamayı b
Buna göre, aşağıdaki asal sayılardan hangisinin hem
kendisi hem de rakamları toplamı güçlü asaldır?
saatte yaptığına göre, b adet kopyalamayı (a + b) saatte kaç makine yapar?
a+b
a
b
A)
B)
C)
b
a+b
b
A) 107
sayı olmak üzere, 2r > p + s ise r sayısına “Güçlü Asal”
denir.
B) 67
C) 43
D) 41
E) 29
22. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere,
3
'ü
4
OA24.
2
'ünü toplamak isteyen Ali,
3
3
2
yanlışlıkla
'ü B olan sayı ile A sayısının
'ünü top4
3
luyor.
B olan sayı ile A sayısının
Ali, yaptığı yanlışa rağmen doğru sonuca ulaştığına
A
göre,
kaçtır?
B
A) -6B) -2
C) 1
D) 2
E) 5
D)
b2
a
b
E)
a2
Ayşe ve Mehmet aralarında bir sayı bulma oyunu oynuyorlar.
● Ayşe, Mehmet'in göremeyeceği biçimde rakamları
farklı dört basamaklı bir ABCD sayısı belirliyor.
● Mehmet, bu sayıyı bulmak için rakamları farklı dört
basamaklı bir sayı söylüyor.
● Ayşe, bu sayıyı kendi belirlediği sayı ile kıyasladıktan sonra Mehmet'e ipucu olarak (a, b) biçiminde
bir sıralı ikili söylüyor.
● Bu sıralı ikilide a sayısı Mehmet'in kaç tane rakamı doğru tahmin ettiğini, b sayısı ise doğru tahmin
ettiği rakamlardan kaç tanesinin basamağının da
doğru olduğunu gösteriyor.
Örneğin, Ayşe'nin belirlediği sayı 8506 ve Mehmet'in tahminde bulunduğu sayı 3807 olduğunda, Ayşe (2, 1) sıralı
ikilisini söylüyor.
Aşağıda, Ayşe'nin belirlediği ABCD sayısı için Mehmet'in
tahminleri ve Ayşe'nin ipucu olarak verdiği sıralı ikililer
gösterilmektedir.
Mehmet'in Tahminleri
Sıralı İkili
1204
(2,0)
7895
(0,0)
6015
(3,0)
Buna göre, A - B + C - D ifadesinin değeri kaçtır?
A) -4B) -2
C) 2
D) 4
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 8
8
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
25. Ilgaz
ve Neva yeni aldıkları klasik duvar saatlerini aynı
anda akşam 8.00 'i gösterecek şekilde ayarlamışlardır.
Neva’nın saati, her bir saatte 1 dakika ileri giderken, Ilgaz’ın saati her iki saatte 1 dakika geri kalmaktadır.
Buna göre, ayarlandıkları andan sonra her iki saatin
akrep ve yelkovanı ilk kez aynı konuma geldiğinde Neva’nın saati kaçı gösterir?
A) Öğleden sonra 2.00B) Öğleden sonra 4.00
C) Sabah 4.00D) Sabah 10.00
E) Aşkam 10.00
27. Bir fırıncı kilogramını 3 TL 'den aldığı unun 4 kilogramından elde ettiği hamur ile 20 ekmek yapmakta ve ekmeğin
tanesini 1,2 TL 'ye satmaktadır.
Buna göre, ekmekten elde ettiği kar oranını korumak
isteyen fırıncı, unun kilogramına 75 kuruş zam geldiğinde ekmeğin fiyatına % kaç zam yapmalıdır?
A) % 20
26. Aşağıda, bir sınıfın matematik sınavında aldığı notlar ile
notların dağılımı gösteren dairesel grafik çizilmiştir.
OA28.
100c
4
110c
Buna göre, bu sınıfın matematik sınavındaki not ortalaması kaçtır?
A) 2,6
B) 2,8
D) 3,2 E) % 40
Yaşar ile Ayhan uzunluğu 1 km olan bir yolu kimin daha
hızlı koşacağına dair iddiaya girmişlerdir.
Buna göre, Ayhan ve Yaşar yarışa aynı yerden başlamış olsalardı 1 km 'lik yarışı kim kaç metre önde bitirirdi?
A) Ayhan, 50 m B) Ayhan, 62,5 m
C) Yaşar, 50 mD) Yaşar, 62,5 m
E) Yaşar, 87,5 m
2
1
D) % 35
C) % 30
Ayhan’dan daha hızlı olduğunu düşünen Yaşar, yarışa
Ayhan’ın 250 m önde başlamasına izin vermiş ve yarışı
Ayhan 200 m önde bitirmiştir.
50c
5
B) % 25
3
70c
201603–1
C) 3
E) 3,4
Diğer sayfaya geçiniz.
9
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
29. Haftasonu kurs programına katılan A, B, C, D ve E sınıf-
larındaki öğrencilere belli aralıklarla seviye tespit sınavı
uygulanmakta ve sınavın sonucuna göre öğrencilerin sınıfları değiştirilmektedir.
Aşağıdaki tabloda, uygulanan ilk sınav sonrası sınıflardaki öğrenci değişimi ve değişim sonrası öğrenci yüzdeleri
verilmiştir.
Sınıf
Giden
Gelen
Değişim Sonrası
Öğrenci Yüzdesi
15
A
5
0
B
0
10
C
5
201603–1
31. Aralarında Adem ve Yaşar’ın bulunduğu 5 kişilik bir ekip,
en az bir kişiden oluşan iki gruba ayrılıyor.
Buna göre, Yaşar ve Adem'in aynı ekipte bulunmama
olasılığı kaçtır?
A)
8
3
2
7
2
B)
C)
D)
E)
5
5
15
15
3
25
D
0
0
20
E
10
0
10
Kurs başlangıcında, B sınıfındaki öğrenci sayısı kursa ka1
tılan tüm öğrenci sayısının
’ine eşittir.
5
Buna göre,
I. B sınıfındaki öğrenci sayısı % 25 artmıştır.
II. Kurs başlangıcında E sınıfında 20 öğrenci vardır.
III. A ve B sınıflarındaki toplam öğrenci sayısı 5 artmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
OA
30. Aralarında Ersin Öğretmen’in de bulunduğu bir grup öğretmen arasından 3 ya da 4 kişiden oluşacak bir komite
seçimi yapılacaktır.
70 farklı komite seçimi yapılabileceğine göre, bu komitelerin kaç tanesinde Ersin Öğretmen bulunur?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
32. Bir cismin potansiyel enerjisi, kütlesine ve yerden yüksekliğine bağlı olarak her ikisiyle de doğru orantılıdır.
Aşağıdaki tabloda A ve B gezegenlerinde bulunan iki cismin kütle ve yerden yükseklikleri ile bunlara bağlı potansiyel enerjileri (Ep) verilmiştir.
E) 35
Gezegen Kütle (kg) Yükseklik (m)
Ep
A
4
3
10
B
6
4
16
A gezegeninde yerden 56 metre yükseklikte ve 30 kg
kütleli bir cisim ile B gezegeninde yerden h metre yükseklikte ve 21 kg kütleli bir cismin potansiyel enerjileri
eşit olduğuna göre, h kaçtır?
A) 80
B) 100
C) 120
D) 150
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 200
10
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
33. ABCDE düzgün beşgeninin içinde FDC ve GBA üçgenleri
H ve K noktalarında kesişmektedir.
201603–1
35. Şekildeki birim karelere ayrılmış kağıt üzerinde A, B ve C
noktaları işaretlenmiştir.
D
A
G
E
C
B
C
H
K
F
&
&
FDC , GBA olduğuna göre, DHG açısının ölçüsü kaç
derecedir?
A) 18
B) 27
[AB] ve [AC] çaplı çemberler çizildiğinde, çemberlerin A
noktasından farklı kesişim noktası D noktası olmaktadır.
Buna göre, |AD| uzunluğu kaç birimdir?
B
A
C) 36
D) 45
A)
E) 54
34. Aynı düzlemde bulunan A, B, C, D ve E noktaları ile bir
OA36.
çizim yapılıyor.
Bu çizimde,
[AD] + [BC] = {E}
[AB] = [AC]
[BD] = [BA]
[AD] = [BC]
|AB| = 15 cm |AC| = 20 cm
olduğuna göre, |ED| kaç cm 'dir?
A) 4
B) 5
C) 6
5
2
B) 2
C)
5
D) 3
E) 4
Aşağıda, aynı zeminde ikişer ikişer birbirine teğet, yükseklikleri farklı ve taban yarıçapları 3 birim olan dik dairesel silindir biçiminde içi dolu üç cisim gösterilmektedir.
Cisimlerin uzundan kısaya doğru üst taban merkezleri
sırasıyla O, A ve B noktalarıdır.
O
A
18
27
D)
E)
5
4
B
3
O noktasından cisimlerin yüzeyleri üzerinde hareket etmeye başlayan bir karınca A ve B noktalarından geçtikten
sonra O noktasına geri dönmüştür.
Bu hareketi boyunca karıncanın katetmesi gereken
yol en az 30 birim olduğuna göre, uzun cismin yüksekliği kısa cismin yüksekliğinden kaç birim fazladır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
Diğer sayfaya geçiniz.
E) 12
11
ORTAK AKIL YGS MATEMATİK DENEME SINAVI–5
37. Çevresi 12 birim olan ABCD karesinin köşegenleri E noktasında kesişmektedir.
EAD açısının açıortayı, [BD] köşegenini F noktasında
kestiğine göre, lBFl kaç birimdir?
A) 4 2 B) 6
D) 3 2 C) 3 +
201603–1
39. y
A(1, k)
y = x +4
AD = CD
2
A
y = x -2
B
E) 3
D
O
x
C
38. Düzlemde verilen bir ABCDEF düzgün altıgeni için
I. AC = BD
Yukarıdaki verilere göre, ABOCD beşgeninin alanı kaç
birimkaredir?
A) 13
OA40.
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17
A
ABC bir üçgen
O
BA
= AC
II. 2AF = - EB
III. BD = 3 FE
|BD| = 6 cm
2
C |DC| = 2 cm
6
D
B
IV. AB + CD = FE
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) l, ll ve III
B) ll ve lll
D) ll ve lV
C) lll ve lV
E) lI, III ve lV
Yukarıdaki şekilde, [AC] kenarını çap kabul eden O merkezli çember [BC] kenarını D noktasında kesmektedir.
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2 'dir?
11 3
9 3
3r
r
B)
3
4
2
3
4r
C) 5 3 - r D) 7 3 3
3r
E) 8 3 2
A)
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.
12
CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
E
A
A
B
B
D
D
B
C
C
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
A
D
C
A
B
D
D
A
C
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
201603–1
E
B
D
E
C
C
B
D
D
E
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
C
B
C
E
B
C
E
E
A
D
13
Download