TEMEL MATEMAT‹K TEST‹

advertisement
YGS DENEME SINAVI
A
PC00-SS.03DS01
TEMEL MATEMAT‹K TEST ‹
1. Bu testte Temel Matematikle ilgili 40 soru vard›r.
2. Cevaplar›n›z›, cevap ka¤›d›n›n Temel Matematik Testi için ayr›lan k›sm›na iflaretleyiniz.
1.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır?
a
A) a + 1
2.
4.
2
a tam sayı olmak üzere, a + 2a toplamı tek sayıdır.
D) 3a + 2
B) 4a
E) 2a
A) 1212
4a = 5b
5.
a=b+c
olduğuna göre, a nın alabileceği en küçük değer için
a + b + c toplamı kaçtır?
B) 35
C) 40
D) 45
A + B + C = 12
olduğuna göre, üç basamaklı ABC, BCA ve CAB doğal
sayılarının toplamı kaçtır?
C) a – 1
a, b, c sayılarının her biri 2 den büyük birer tam sayıdır.
A) 30
A, B ve C birer rakam olmak üzere,
E) 1332
C) 1312
1 den 9 a kadar olan rakamlar, her rakam sayısal değeri
kadar tekrarlanıp sırasıyla soldan sağa doğru yan yana
yazılarak
a = 1223334444 ...................999999999
E) 50
şeklinde 45 basamaklı bir a sayısı oluşturuluyor.
Buna göre, a sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 4
3.
D) 1322
B) 1222
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
a ve b birer doğal sayıdır.
b=
6.
a2 – 12
a
olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
İlke, boyutları 120 cm, 96 cm ve 72 cm olan dikdörtgenler
prizması şeklindeki bir kolinin içine boş yer kalmayacak biçimde eş boyutta küp şeklinde kutular yerleştirmek istiyor.
Buna göre, İlke en az kaç kutu yerleştirebilir?
E) 2
A) 50
– 18 –
B) 54
C) 60
D) 64
E) 72
Di¤er sayfaya geçiniz.
YGS DENEME SINAVI
7.
11. | x – 1| < 3 olmak üzere,
–
0, 2
2x – y = 5
devirli ondalık sayısının çarpmaya göre tersi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
é
8.
~
C)
r
A
PC00-SS.03DS01
D)
b
E)
olduğuna göre, y nin alabileceği kaç farklı tam sayı
değeri vardır?
d
A) 8
B) 10
C) 11
D) 13
E) 15
D) –
E) –
3,5 0,24 2
+
−
0,07 0,08 0,5
işleminin sonucu kaçtır?
A) 35
B) 40
C) 45
D) 49
12.
E) 50
 1 3
−2
−  − 2
 2
işleminin sonucu kaçtır?
A)
9.
a=
1 1
⋅
2 3
b=
1 1
−
3 4
c=
1 1
+
4 5
13.
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) a > c > b
B) a > b > c
D) c > b > a
10.
C) 8
D) 6
B) –
P
14.
2x + y + z = 20
B) 10
C) –
V
j
Ñ
 0, 006 x −1
x +1

 =8
 0, 024 
A) –
C) b > c > a
4x + 3y + z = 30
A) 11
V
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
E) c > a > b
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
B)
P
1−
S
C)
Q
D) 2
E) 5
D) √2
E) √5
7
5
+ 1+
9
9
4 2 + 22
işleminin sonucu kaçtır?
E) 5
A)
– 19 –
5
5
B)
2
2
C) 1
Di¤er sayfaya geçiniz.
YGS DENEME SINAVI
15.
−
2
1
2
19. Bir malın alış fiyatının 7 katı, satış fiyatının 5 katına eşittir.
⋅38
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2A
D) –A
A
PC00-SS.03DS01
B) A
E) –2A
C)
Buna göre, bu mal % kaç kârla satılmaktadır?
A) 40
2
2
B) 35
C) 30
D) 25
E) 20
20. Bir şişenin içinde bir miktar su vardır. Şişeye 2 bardak su
16.
eklenirse şişede x litre su oluyor. Şişeye su konmayıp şi-
a 3 b2 − a 2 b3
a 2 − ab
şeden 3 bardak su alınırsa şişede
Buna göre, başlangıçta şişede kaç bardak su vardır?
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
2 2
A) a b
D) ab
B) ab
2
E) b
2
A) 4
2
C) a b
B) 5
C) 4
D) 3
A
→
60 km/sa
C
A) 30
C) 4
D) 3
C) 40
B) 35
60
B
←
40 km/sa
D) 45
E) 50
Boy(cm)
48
6
E) 2
8
Zaman(dakika)
Yukarıdaki grafik yanan iki mumun boylarının zamana göre değişimini göstermektedir.
Karşılaşmadan sonra, A kentinden hareket eden araç
B kentine, B kentinden hareket eden aracın A kentine
varmasından kaç saat önce varır?
B) 5
E) 10
E) 2
A ve B kentlerinden saatteki hızları sırasıyla 60 km ve 40 km
olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyor ve
6 saat sonra C noktasında karşılaşıyorlar.
A) 6
D) 8
Elde edilen karışıma kaç litre su eklenirse karışımın
şeker oranı % 15 olur?
22.
18.
C) 7
su karışımı elde ediliyor.
x2 − 2x − 15
x+a
=
x−b
x2 − 4x − 5
A) 6
B) 5
21. 120 litre suya bir miktar şeker eklenerek % 20 lik bir şeker-
17. a ve b birer tam sayı olmak üzere,
olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
x
litre su oluyor.
2
Buna göre, mumlar aynı anda yakıldıktan kaç dakika
sonra boyları eşit olur?
– 20 –
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Di¤er sayfaya geçiniz.
YGS DENEME SINAVI
23. Nihan aklından bir x sayısı seçip bu sayının 2 katının 3
26.
fazlasını hesapladığında bir A sayısı buluyor. Ceylan ise
Nihan'ın bulduğu A sayısının yarısını alıp 2 ekleyerek bir B
sayısı buluyor.
Sayı doğrusunda A sayısı B sayısının sağında yer aldığına göre, Nihan'ın başlangıçta seçtiği x sayısı için
aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?
A) x >
B) x > 2
P
D) x <
P
E) x < 1
{a, b, c, d, e, f}
A
PC00-SS.03DS01
kümesinin harflerinin birer kez kullanılmasıyla içinde
c olmayan anlamlı ya da anlamsız beş harfli kaç farklı kelime yazılabilir?
A) 102
B) 110
C) 112
D) 118
E) 120
C) x < 0
27. A = {1, 2, 3} kümesi üzerinde bir β bağıntısı tanımlanıyor.
β = {(x, y): |x – y| < 3, x ∈ A, y ∈ A}
olduğuna göre, β bağıntısının elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük yarıçaplı çemberin yarıçapı kaç br
dir?
24. YGS ye hazırlanan bir öğrenci her gün, bir önceki gün çözdüğü soru sayısının
m katı kadar soru çözüyor.
A) 2A
Bu öğrenci 4. gün 640 soru çözdüğüne göre, 2. gün
kaç soru çözmüştür?
A) 300
B) 330
C) 360
D) 400
biçiminde tanımlanıyor.
8 ∆ (m ∆ n) = 4
Buna göre, bu musluk havuzun tamamını bu akış hızıyla kaç saat doldurur?
D) 18
E) 1
x ∆ y = "x veya y den büyük olmayan"
3
ünü dolduruyor.
4
C) 20
D) A
28. Reel sayılar kümesi üzerinde ∆ işlemi
akış hızıyla 12 saat daha akarsa havuzun boş kısmının
B) 24
C) C
E) 420
25. Bir musluk bir havuzun % 20 sini doldurduktan sonra aynı
A) 30
B) 2
olduğuna göre, m aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 3
E) 16
– 21 –
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Di¤er sayfaya geçiniz.
YGS DENEME SINAVI
29.
32.
A = {x: 124 < x ≤ 350, x = 12k, k ∈ Z}
olduğuna göre, s(A) kaçtır?
A) 23
B) 22
C) 21
D) 20
A
PC00-SS.03DS01
m(ABªC) > m(ACªB)
A
x+3
E) 19
|AC| = 3x – 1 br
3x – 1
B
7
A) 1
B) 2
|AB| = x + 3 br
|BC| = 7 br
x∈N
C
Yukarıdaki verilere göre, x kaç farklı değer alabilir?
30.
2
33.
2
f(x + 2x) = 2x + 4x – 5
olduğuna göre, f(4) değeri kaçtır?
A) 4
B) 3
C) 1
D) 0
C) 3
D) 4
ABC eşkenar üçgen
A
E) –1
[CD] ⊥ [AB]
|BD| = |DE|
6
D
B
E) 5
x
|AE| = 6 cm
E
C
Yukarıdaki verilere göre, |BC| = x kaç cm dir?
A) 12C
31.
D
110°
A
m(DAªB) = 110°
34. A
m(ABªC) = 60°
60°
|DA| = |AB| = |BC|
B) 60
B
C) 65
ABC bir üçgen
|BE| = 2 cm
D
3
Yukarıdaki verilere göre, m(ADªC) = x kaç derecedir?
A) 55
E) 6A
C) 12
ABCD bir dörtgen
C
x
D) 6C
B) 12A
D) 70
B2 E
E) 75
6
4
|EF| = 4 cm
F
6
|FC| = |DF| = 6
cm
C |DE| = 3 cm
[DE] // [AB] ve [DF] // [AC] olduğuna göre, ABC
üçgeninin çevresi kaç cm dir?
A) 39
– 22 –
B) 42
C) 45
D) 48
E) 51
Di¤er sayfaya geçiniz.
YGS DENEME SINAVI
35.
D
A
4
38.
ABCD ikizkenar yamuk
C
12
B
2
B) 26
|AB| = 12 cm
B
A) 20
B
A
C
B) 24
C) 28
F
C) 4
D) 3
A) 120
E) 1
B) 112
40.
B
x
D
4
B) 5A
C) 3I
C
B
D) 7
E) 88
y=x
y=x
3
x
Şekildeki ABCD dikdörtgeninin AB kenarı x eksenine
paraleldir.
|DC| = 4 cm
B noktasının apsisi 6 olduğuna göre, C noktasının
ordinatı kaçtır?
Yukarıdaki verilere göre, |AD| = x kaç cm dir?
A) 2√13
D) 96
C
A
|BD| = 12 cm
12
IFHI = 12 cm
y = 4x
|AB| = |AC| = 10 cm
10
IHBI = 4 cm
C) 104
y
ABC ikizkenar üçgen
A
ICHI = IHDI
A, D, B, C, E noktaları [AB] çaplı çember üzerinde
2
olduğuna göre, Alan(FHCE) kaç cm dir?
D
10
E) 36
FHCE dikdörtgen
D
Bu düzleme çizilen dik koordinat sisteminde A noktasının koordinatları (–3, 4) olduğuna göre, B noktasının apsisi ile C noktasının ordinatının toplamı
kaçtır?
37.
2
Şekilde
H 4 B
12
C
B) 6
|AC| = 12 cm
D) 32
C
E
A
Şekildeki birim karelere bölünmüş zemin üzerinde A,
B, C noktaları işaretlenmiştir.
A) 9
D
|BD| = 4 cm
E) 20 + 8A
39.
36.
4
[AD] açıortay
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ADC) kaç cm dir?
C) 16 + 8A
D) 18 + 8A
[AB] ⊥ [BC]
12
Alan(ABCD) = 24 cm olduğuna göre, Çevre(ABCD)
kaç cm dir?
A) 24
ABC dik üçgen
A
[DC] // [AB]
|DC| = 4 cm
A
PC00-SS.03DS01
E) 8
A) 6
– 23 –
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
Di¤er sayfaya geçiniz.
Download