3 ağustos 2017 perşembe - 3740

advertisement
Tehdide dayanan
ahlak,
bir erdemlilik
olmadýðýndan
baþka,
güvenilmeye de
layýk deðildir.
GÜNLÜK SÝYASÝ AKTÜEL GAZETE
YIL : 18
SAYI 3740 3 AÐUSTOS 2017 PERÞEMBE
FÝYATI : 50 Krþ. (KDV Dahil)
M.Kemal ATATÜRK
www.simavinsesigazetesi.com
BAÞKAN ÖZKAN MUHTARLARA, MUHTARLAR BAÞKANA ÝSTEKLERÝNÝ ANLATTI
Simav Belediye Baþkaný
Süleyman Özkan, mahalle
muhtarlarý ve belediye birim
yetkilileriyle birlikte istiþare
toplantýlarýndan birisini daha
gerçekleþtirdi. Eynal
Kaplýcalarýnda yapýlan
istiþare toplantýsýnda baþkan
Özkan yapýlan çalýþmalarla
birlikte yapýlacak
çalýþmalardan söz ederken
toplantýda bazý mahalle
muhtarlarý da mahalleleriyle
ilgili vatandaþlarýn taleplerini
iletme fýrsatý yakaladý.
Birol
Sarmýþ
Mustafa
Aykoç
Süleyman
Özkan
M.Yýlmaz
Girgin
Belediye Baþkaný Süleyman Özkan, þehrin 18
mahalle muhtarýyla yaptýðý buluþmaya; Belediye
baþkaný yardýmcýlarý Mustafa Yýlmaz Girgin, Birol
Sarmýþ, Belediye Meclis üyeleri Mustafa Aykoç, Yaþar
Güleç, belediye birim müdürleri ve birim þefleriyle
birlikte geldi. Muhtarlar Derneði Baþkaný Hidayet
Þahin'in de hazýr bulunduðu toplantýda yaptýðý
çalýþmalarý anlatmakla söze baþlayan baþkan Özkan,
gazetemizin sorusu üzerine inþaatý tamamlanan, iç
ve dýþ düzenlemeleri devam eden Doç. Dr. Ýsmail
Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'nin 15 Ekim 2017
tarihinde açýlmasýnýn beklendiðini anlattý. Devamý 2’de
DenizBankBatý Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan:
“MAAÞINI DENÝZBANK'TAN ALACAK EMEKLÝLERE
ÖNCELÝKLÝ BANKACILIK HÝZMETÝ SUNUYORUZ”
Türkiye'nin bankacýlýk dünyasýnda özel sektörün öne çýkan temsilcilerinden birisi
olarak kabul edilen ve Simav'da da açtýðý þubesiyle her kesimden herkesin
yanýnda olan DenizBank, yýllarca çalýþmýþ, üretmiþ ve ülkemizin yarýnlarýnýn
inþasýnda önemli rol oynayan emeklilerin hayatýný Deniz'de daha da güzel kýlmak
için var gücüyle çalýþmalarýný aralýksýz sürdürme gayretinde olduðu bildirildi.
Bununla ilgili olarak gazetemize özel
açýklamada bulunan DenizBank Batý Anadolu
Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan, Türkiye'de
12 milyona yakýn Emekli bulunduðuna dikkat
çekerek, “DenizBank olarak; Emeklilere verilen
deðerin, ülkelerin geliþmiþlik düzeyinin önemli
göstergelerinden biri olduðunu düþünüyoruz.
DenizBank ailesi olarak amacýmýz,
emeklilerimizin finansal ihtiyaçlarýna özel
çözümler üretmenin yanýnda sosyal hayatlarýna
da dokunmak ve bu güzel dönemlerini daha
keyifli ve dinamik geçirmelerini saðlamaktýr.
Ýþte bununla ilgili olarak her biri birbirinden
deðerli emeklilerimizle imzaladýðýmýz protokol
kapsamýnda, emekli maaþýný 3 yýl boyunca
bankamýzdan alma sözü veren emeklilerimiz
450 TL'ye varan nakit kazanma fýrsatý yakalýyor.
Üstelik emekli tanýdýklarýný bankamýza
yönlendiren tüm müþterilerimize
yönlendirdikleri her emekli için 100 TL nakit
hediye ediyoruz” dedi.
DenizBank kampanyalarý yaný sýra emeklilerin
birçok bankacýlýk hizmetinden de ayrýcalýklý
olduðunu belirterek sözlerini sürdüren Orhan,
“Türkiye'deki 704 þubemizden öncelikli hizmet
alabilen emeklilerimiz, 5 bini aþkýn DenizBank
ve PTT ATM'sinden ayrýca yurtdýþýnda ki tüm
banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme iþlemi
yapabiliyor. Þubelerimizde sýra beklemeden
iþlemlerini en hýzlý þekilde gerçekleþtirebiliyorlar. Ýhtiyaç, Taþýt ve Konut kredilerinde
indirimli faiz oranlarý, baþka bankalardaki kredi
borçlarý için özel taksit ve vade avantajlarýndan
faydalanýyor, uzun yýllar çalýþýp biriktirdikleri
birikimlerine özel mevduat faiz oraný ile daha
fazla deðer katabiliyorlar. Devamý Sayfa 3’de
DenizBank
Batý Anadolu Bölge Müdürü
Hasan Özer Orhan
3 AÐUSTOS 2017
,
Simav ýn Sesi
Sayfa 2
BAÞKAN ÖZKAN MUHTARLARA, MUHTARLAR BAÞKANA ÝSTEKLERÝNÝ ANLATTI
Sayfa 1’den devam
BÜROKRASÝ AÐIR ÝÞLÝYOR..
Simav'ýn ihtiyaçlarýnýn tespiti, muhtarlarýn
vatandaþlardan gelen talepleri ortaya
koymasýna yönelik düzenli olarak
yaptýklarý istiþare toplantýlarýnda belediye
yatýrýmlarý açýsýndan zaman zaman
bürokrasinin aðýr iþleyen çarkýnýn ellerini,
kollarýný baðladýðýný kaydeden baþkan
Özkan, buna örnek olarak da yapýmý
planlanan, kooperatifi kurulan, yeri
belirlenen Sanayi Bölgesi konusunda
TOKÝ'nin Baþbakanlýktan onay
beklemesini gösterdi. Simav'ýn önceki
dönemlerden gelen alt ve buna baðlý üst
yapý sorunlarý olduðunu, önceki dönem
yapýlan kanalizasyon þebeke
yenilenmesinde içme suyu þebekesinin
ve yaðmur suyu toplama kanallarýnýn
yapýlmasýnýn gerektiðini tekrarlayan
Özkan, “Ne yazýk ki, þehrimizin bazý
cadde ve sokaklarý geçmiþten gelen
sorunlarý yaþamakta, belediye olarak taþ
döþeme çalýþmalarýmýz da aralýksýz
devam etmektedir. Taþ döþemelerde kilitli
beton parke konusunda sýkýntýlar
yaþadýðýmýz için þimdi döþeme yapýlacak
yerlere hem iþçilik hem de taþ ihalesini
birlikte yapýyoruz. Bu konuda
baþlattýðýmýz yeni uygulama ile
döþenecek taþlar bundan sonra ihaleyi
alan firma adýna laboratuar testinden
geçerek döþenecek” dedi.
KÜTAHYA BÜYÜKÞEHÝR OLURSA..
Þehir içinde üst yapýsý bozuk olan bazý
cadde ve sokaklarda Özel Ýdareyle
yapýlacak protokol çerçevesinde sýcak
asfalt uygulamasýna geçeceklerini bunun
yanýnda yine 2017 sonuna kadar en az
50 bin metrekare kilitli beton parke
döþemesi yapýlmasýnýn planlandýðýný
kaydeden Özkan, Kütahya'nýn
Büyükþehir Belediyesi olma ihtimalinin
göz önünde tutulduðunu ve bazý alt yapý
yatýrýmlarýný buna göre planlamak
istediklerini bildirdi. Doðalgaz konusunda
devletin kullanýcýlara yeni kolaylýklar
getirdiðini, Abide'den Simav'a doðalgaz
hat döþemesinin devlet tarafýndan
yapýlacaðýný, vatandaþlarýn mahalle
muhtarlarý aracýlýðýyla belediyemizden
beklediði baþta yol ve jeotermal alandaki
isteklerini her zaman yerine getirme
gayretlerini sürdüreceklerini kaydederek
sözlerine devam eden Özkan,
“Þehrimizin tamamýnda elektrik hatlarýnýn
yer altýna alýnmasýný beklerken baþlangýç
olarak Fatih, 4 Eylül ve Muradýnlar
Mahallemizde bu iþlemin yapýlacaðýný
öðrendik. Bu nedenle bu
mahallelerimizde yapýlacak kazý
çalýþmalarýnda vatandaþlarýmýzdan daha
duyarlý olmalarýný bekliyorum. Çünkü bu
mahallelerde enerji kesintisi ve
düþüklüðü yaþamamak için çalýþmalarýn
tamamlanmasý gerekiyor. Yapýlan ve
yapýlacak konutlar da artýk enerji sýkýntýsý
çekmeyecek” ifadesinde bulundu.
BUTÝK OTEL VE KÜLTÜR SARAYI
ÝHALELERÝ..
Eynal Kaplýcalarýnda halkýn da yakýndan
takip ettiði termal oteller konusunda da
açýklamalarda bulunan Baþkan Özkan,
“Herkesin bilmesinde yarar var, Eynal'a
termal otellerin yapýlmasý konusunda
giriþimlerimiz ve çalýþmalarýmýz hep
devam etti. Örneðin, projesini
yaptýrdýðýmýz Butik Otel için 24 Aðustos
tarihinde ihaleye çýkýyoruz. 85 odalý
Büyük Termal Otel için yap-iþlet-devret
modeliyle yatýrýmcý bekliyoruz. Orman ve
Su Ýþleri Bakanlýðýndan yaklaþýk 30
yýllýðýna kiraladýðýmýz Gölcük için Zafer
Kalkýnma Ajansý'nýn, ilgili Bakanlýklarýn,
hatta TKDK gibi kuruluþlarýn bölgeye
yönelik yeni destek programlarý
açýklamasýný bekliyoruz. Bunun yanýnda
Simav'a bir Kültür Sarayý kazandýrmak
için PTT karþýsýndaki belediyemize
devrolan eski Halk Eðitimi Merkezi
arsasýna belediye ek hizmet binasý
yapacaðýz. Bununla ilgili olarak da 11
Aðustosta ihale gerçekleþtiriyoruz” dedi.
JEOTERMALDE MODERNÝZASYOR..
1990'lý yýllarýn baþýndan itibaren Simav'ýn
hayatýna konut ve sera ýsýtmasýnda giren
jeotermal sisteminde sýkýntýlarýn baþ
gösterdiðini ve sistemin bazý
bölümlerinde eskimeler yaþandýðýný
kaydeden baþkan Özkan, “Hem
jeotermal sistemde eskiyen ve yetersiz
bölümleri yenilemeyi hem de sistemi
modernize ederek enerjiyi en iyi þekilde
kullanýp aboneleri sorunsuz bir þekilde
ýsýtmanýn mücadelesini Fen Ýþleri
Müdürlüðümüz ve buna baðlý Jeotermal
Þefliðimiz ile birlikte veriyoruz.
Yaptýðýmýz ihale ile sistem
modernizasyonu açýsýndan Tevfik Fikret
Caddesi, TOKÝ bölgesi ve ýsý
merkezlerimizde oransal vana
kullanýmýna geçiyoruz. Bununla birlikte
enerji hatlarýndaki yenileme ve
güncellemelerimiz devam edecek” diye
konuþtu.
YAMAÇ PARASÜTÜ-OTOGAR HAMAMIYENÝ JEOTERMAL KUYU AÇILMASI..
Simav'ýn doða güzelliðine baðlý olarak
coðrafi yapýsýnýn yamaç paraþütçülüðünü
öne çýkardýðýný, bu konuda bu spora
gönül veren bazý kiþilerin de baþlattýðý
çalýþmalara destek vererek Simav'ýn
tanýtýmýný yamaç paraþütçülüðü alanýnda
da yapacaklarýný kaydeden Özkan, “Þehir
merkezindeki park ve bahçelerimizdeki
çalýþmalarýmýzý, temizlik programlarýmýzý
sürdüreceðiz. Otogar Hamamý
tamamlanmak üzere. Bu konuda ihaleyi
alan firma açýsýndan bazý sorunlar
yaþadýk. Ýþ teslimi yapýldýðýnda hep
birlikte hamamýn açýlýþýný da yapacaðýz.
Hem Eynal'daki tesislerimize hem de
þehir ýsýtmasýna yeni enerji desteði
saðlamak için 2 jeotermal enerji kuyusu
açýyoruz. Bunlardan ilkinin sondajýný
Eynal Köprüsüne yakýn bölgede 600
metre olarak gerçekleþtirmeyi planladýk.
Bunu tamamlayýnca ikinci kuyu için
sondaj baþlatacaðýz” dedi.
SADECE JEOTERMAL KATILIM BEDELÝ
ALANINDA 400 BÝN TL ALACAK VAR..
Simav Belediyesinin 18 mahalleye ve
halkýna hizmet verirken zaman zaman
maddi kaynak sýkýntýsý çektiðini buna
raðmen hizmetlerini sürdürdüðünü
kaydeden Baþkan Özkan, “Ne yazýk ki,
vatandaþlarýmýzdan içme suyu, su
kullaným, kira, tabela ve emlak vergileri
alanlarýnda önemli miktarda alacaðýmýz
var. Örneðin jeotermal abonelik baðlantýsý
konusunda sadece 400 bin lira civarýnda
katýlým payý alacaðýmýz var. Tabela vergisi
konusunda ise ne yazýk ki önemli bir
duyarlýlýk göremiyoruz. Belediye Yönetimi
olarak karar aldýk, vatandaþlarýmýzdan
tahsil edeceðimiz alacaklarýmýzla yeni
yatýrýmlar gerçekleþtirmek için Kurban
Bayramýndan sonra kanuni yollara
baþvurarak alacaklarýmýzý tahsil edeceðiz”
þeklinde konuþtu.
MUHTARLAR DA ÝSTEKLERÝNÝ DÝLE
GETÝRDÝ..
Karþýyaka Mesire alanýndan yansýtýcýlarýn
bulunduðu bölgeye uzanan yolda taþ
parke döþemesinin devam ettiðini,
Hisarardý Parký'nýn birinci bölümünün
tamamlandýðýný, Hisarardý mahallesinin
jeotermal enerji kullanýmýnda yaþadýðý
bazý sorunlarýn giderilmesi için yeni hat
döþeneceðini, Kekliktepe Mahallesindeki
yol çalýþmalarýnýn devam edeceðini,
Cuma Mahallesindeki kabristanlarýn
duvarlarýnýn ise tadilat göreceðini,
Karþýyaka Erenler Caddesine kazalara
neden olan bölümde duvar yapýlacaðýný
kaydeden Baþkan Özkan daha sonra
muhtarlara söz verdi.
Karþýyaka, Kekliktepe, Hisarardý, Fatih,
Yeþilova, Hüsüm ve 4 Eylül Mahallelerinin
muhtarlarý vatandaþlardan gelen istekleri
dile getirirken Cuma Mahallesi Muhtarý
Ýlhan Bozatlý'nýn mahallesiyle ilgili
istekleri fotoðraflarla desteklediði dosya
ile baþkan Özkan'a sunmasý dikkat çekti.
Belediye Baþkaný Özkan'ýn mahalle
muhtarlarýyla yaptýðý istiþare toplantýsý
günün anýsýna toplu fotoðraf çekimiyle
Haber: Simav’ýn Sesi
son buldu.
3 AÐUSTOS 2017
,ýn Sesi
Simav
Simav ýn
Sesi
,
Sayfa
Sayfa 3
3
DenizBankBatý Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer Orhan:
“MAAÞINI DENÝZBANK'TAN ALACAK EMEKLÝLERE
ÖNCELÝKLÝ BANKACILIK HÝZMETÝ SUNUYORUZ”
Sayfa 1’den devam
Ayrýca marka iþbirliklerimiz ile
emeklilerimiz birçok indirim
kampanyasýndan faydalanabiliyor. Diðer
yandan Türkiye'de sadece
emeklilerimize özel tasarlanmýþ ilk kredi
kartý olan Emekli Bonus ile
emeklilerimize özel birçok ayrýcalýk
sunuyoruz. Emeklilerimiz alýþveriþlerini
taksitlendirebiliyor, yapýlan
harcamalardan bonus kazanabiliyor.
Anlaþmalý üye iþyerlerinden indirimli
alýþveriþ yapan emeklilerimiz elektrik,
su, doðalgaz ve telefon faturalarýna
dönemsel kampanyalarla indirim
kazanabiliyor. Eczane, market vb.
harcamalarýnda indirim fýrsatlarý ile
tesisat arýza, çilingir, cam kýrýlmasý gibi
durumlarda da birçok avantajlý
hizmetten faydalanabiliyorlar” diye
konuþtu.
DenizBank olarak Simav þubesi gibi
diðer 703 þubede de emekli müþterilerin
ihtiyaçlarýný yakýndan takip etmeyi
sürdüreceklerini de kaydeden DenizBank
Batý Anadolu Bölge Müdürü Hasan Özer
Orhan, “Emeklilerimizin beklentilerinin
ötesinde hizmet vererek örnek
gösterilen bir banka olmayý
sürdüreceðiz. Emeklilerimize
“Hürmetlerimizle” yaklaþýmýný
benimseyen bir banka olarak
büyüklerimizin hayatýný Deniz'de güzel
kýlmak, hep ilk arzumuz olacak” diyerek
sözlerini tamamladý.
Simav’ýn Sesi
Emeklilere
450 TL
’ye varan
nakit hediye!
Siz de emekli maaþýnýzý Deniz’den alýn, þubelerimizde öncelikli hizmetten,
kredi ve mevduatýnýza uygun faiz avantajýndan yararlanýn.
Üstelik emeklilerimizi Deniz’e yönlendirenler,
yönlendirdikleri her emekli için 100 TL nakit kazanýyor.
DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluþudur.
/DenizBankwww.denizbank.com
444 0 800
Bu bir ilandýr 1/30
SGK (Emeli Sandýðý, Bað-Kur, SSK) emekli maaþýný bankamýzdan alan, varsa haciz ile nafaka bedeli maaþýndan düþüldükten sonra aylýk 1.000 TL altý maaþ alanlara 300 TL, aylýk 1.000 TL ile 2.000 TL arasý maaþ alanlara 375 TL, aylýk 2.000 TL ve üzeri maaþ alanlara 450 TL nakit promosyon ödenecektir. Emekli maaþýnýn 3 yýldan
az süre DenizBank’tan alýnmasý halinde ödenen toplam ödül kýstalyevm usulü geri alýnacaktýr. Ayrýca emekli maaþý alan emeklileri bankamýza yönlendiren ve maaþýný bankamýzdan almalarýný saðlayan müþterilerimiz her emekli için 100 TL nakit ödül kazanacaktýr. Detaylý bilgi www.denizbank.com ve tüm DenizBank þubelerinde.
Simav ýn Sesi
3 AÐUSTOS 2017
,
Simav ýn Sesi
TAKIMINA SAHÝP ÇIK
Kütahyaspor'da 2017-2018 sezonunun kombine kartlarin satislari devam ediyor. Taraftarlarin kombinelerini alarak
sampiyonluk yolunda Kütahyaspor'a destek olmasi gerektigini belirten Kütahyaspor Baskani Ahmet Tekdemir,
“Kütahyaspor taraftari her zaman üzerine düsen görevi yerine getirdi. Simdi de ayni destegi bekliyoruz” dedi.
Kütahyaspor'da kombine kart satislari devam ediyor. Üç ayri kategoride sunulan kombinelerin fiyatlari; VIP Tribün
için bin TL, Kapali Tribün için 250 lira ve Açik Tribün için 50 liradan satiliyor. Kütahyaspor'u sevenlerin destegini
beklediklerini söyleyen Kütahyaspor Baskani Ahmet Tekdemir, “Bir kulübün sampiyonluga gidebilmesi ve ekonomik
anlamda hayatini devam ettirebilmesi için topyekün bir destek gerekiyor. Bunun içinde taraftarlarimizin kombine
kartlarini alarak, Kütahyaspor'a destek olmasi lazim.” dedi.
Sayfa 4
'SAMPIYONLUK IÇIN KOMBINE ÇOK
ÖNEMLI'
Kütahyaspor taraftarinin her zaman
üzerine düsen görevi yerine getirdigine
dikkat çeken Tekdemir, “Aslinda farkli bir
sey istemiyoruz. Simdi de ayni destegi
bekliyoruz. Bu sene sampiyonluktan baska
bir hedefimiz yok. Bu hedefimize
ulasabilmek için, kombine kartlarinin satisi
bizim için çok önemli bir gelir kaynagi.
Bütün Kütahyaspor sevenlerinden bu katkiyi
saglamalarini bekliyoruz” diye konustu.
SOSYAL MEDYA'DA
KÜTAHYASPOR SEFERBERLIGI
Geçtigimiz senelerde VIP tribününden
bedel alinmadigini belirten Tekdemir,
“Belediye Baskanimiz Kamil Saraçoglu, bu
tribünde oturmanin bir bedeli olmasi
gerektigini dile getirdi. Kendisi de sosyal
medya üzerinden kampanyamizi baslatan ilk
kisi oldu. Ilk VIP kombinemizi Baskanimiz
aldi ve bedelini hemen takdim etti. Protokol
tribünündeki insanlarinda Kütahyaspor'a
katki saglamasi gerekiyor. Belediye
Baskanimizin baslattigi bu kampanyaya
herkes destek veriyor” dedi.
'HERKESIN DESTEGI GEREKIYOR'
Kapalý tribünün kombine satýþlarý ile
ilgili de çalýþmalar yaptýklarýný belirten
Tekdemir, “Þuan da internet ortamýnda,
Kütahyaspor'a destek verenlerin kýsa
videolarýný bizimle paylaþmalarýný istedik.
Bizlerde gerek internet sitemizden gerekse
sosyal medya hesaplarýndan bu videolarý
paylaþýyoruz.
Ýnþallah bu çalýþmalarla destek daha
da artacaktýr. Kütahyaspor'un
þampiyonluðunda herkesin gücü yettiði
kadar destek olmasý gerekiyor” diye
konuþtu.
21/30
3 AÐUSTOS 2017
,
Simav ýn Sesi
Sayfa 5
AK Parti Kütahya Milletvekili Ishak Gazel sosyal medya hesabından yaptı
gıpaylasımda, Stephen Kinzer'in “Darbe” isimli kitabından örnekler
vererek, Time dergisine kapak olan liderlerin önce diktatörlükle suçlandıgı
nısonra da o liderlerin ülkesinde darbe gerçeklestirildigine dikkat çekti.
ÝLAN
SÝMAV BELEDÝYE BAÞKANLIÐI FEN ÝSLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Butik Otel yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale
usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2017/383466
1-Ýdarenin
a)Adresi
:Tabakhane Mahallesi Belediye Meydaný No:9 43500 Simav/
KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý :0 274 513 70 07 - 0 274 513 70 10
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Toplam 2594,00 m2 inþaat alanlý Butik Otel yapým iþidir.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
b)Yapýlacaðý yer
:Eynal Kaplýcalarý 74 Ada 1 Parsel Simav/KÜTAHYA
c)Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 365 (üç yüz altmýþ beþ) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Tabakhane Mh. Belediye Meydaný No:9 Belediye Hizmet Binasý Ýhale
Salonu Simav / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati
: 24.08.2017 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest
muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden soma düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye
doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare
tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen
ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ
deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik
ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yürürlükteki Yapým Ýþlerinde benzer iþ gruplarý
tebliðinin "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listesinde yer alan (B)
III Grubu iþler" benzer iþ olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Simav Belediye
Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
7.2.Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e- imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresine
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için
teklif verilecektir.
10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar: ihalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 - Teklifi sýnýr deðerin altýnda
olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin
reddedilecektir.
Basýn:105
AK Parti Kütahya Milletvekili Ishak Gazel sosyal medya
hesabindan yaptigi paylasimda, Stephen Kinzer'in “Darbe”
isimli kitabini herkesin mutlaka okumasi gerektigini
söyleyerek, kitabin içerigi hakkinda bilgiler verdi. Gazel,
“Kitap, darbe gerçeklestirilen ülkelerde, meydana gelen
darbenin mekanigini, bütün çiplakligi ile anlatiyor.
Ortadogu'da darbe olan ülkelerin liderleri önce Time
dergisine kapak yapilip 'yilin adami' seçiliyor, daha sonra
birkaç yil içinde Bati tarafindan diktatör ilan ediliyor, sonra da
o liderlerin ülkelerinde darbe yapiliyor” dedi.
IRAN'DA MUSADDIK'A DARBE
Iran'da meydana gelen darbeyi özetleyen Gazel, “Iran'da
1953 yilinda, iktidardaki Muhammed Musaddik'i deviren
darbeden 2 yil önce, yani 1951 yilinda, Muhammed
Musaddik, Time Dergisine kapak olur. “Yilin Adami
Musaddik” basligiyla… Musaddik, milli bir adamdir. Iran
petrollerinin millilestirilmesi çalismalarini baslatir. Bu
hamlesinden sonra, Iran petrollerinde söz hakki olan
Ingiltere'nin ve nihayetinde Amerika'nin tepkisini çeker.
Birden sokak gösterileri baslar. Gazeteler, Musaddik'in
diktatörlesmeye basladigina dair haberler yapmaya baslar.
Ülkede yasayan din alimleri, Musaddik'i kafirlikle suçlar. Bu
sekilde altyapisi olusturulan darbe 1953 yilinda
gerçeklestirilir. Musaddik'a yapilan darbede isleyen
mekanigin, 2013 yili gezi olaylarindan itibaren yasanan
süreçte, Cumhurbaskanimiz Recep Tayyip Erdogan'a
yapilan iftiralar ve gelisen olaylarla nasil ayni dogrultuda
seyrettigi, ayri bir yazi konusudur” ifadelerini kullandi.
DARBELERDE TIME DERGISININ ROLÜ
Asil dikkat çekmek istedigi hususun, Time dergisinin
darbelerdeki rolünün ne oldugunu söyleyen Gazel, “Öyle ki
neredeyse her darbeden bir ya da iki sene önce, Ülke
liderleri Time dergisine kapak oluyor, ardindan darbe
gerçeklesiyor. Tespit edebildigim fotograflari paylasiyorum.
Musaddik 1951 yilinda Time dergisine; “Yilin Adami” olarak
kapak oluyor, ardindan bir darbe ile devriliyor..
Muhammed Mursi, 2012 yilinda, “Ortadogu'nun En Güçlü
Adami” basligiyla kapak oluyor, bes ay sonra darbeye maruz
kaliyor. Saddam Hüseyin bir kaç sefer kapaga çiktiktan
sonra, 2003 yilinda Irak isgal ediliyor. Salvador Allende
Sili'de , Time dergisine kapak olduktan 2 sene sonra
yönetimden el çektiriliyor. Adnan Menderes, Time dergisine
çiktiktan iki sene sonra mes'um bir darbe gerçeklestiriliyor.
Sayin Cumhurbaskanimiz da 2011 yilinda “Erdogan'in Yolu”
basligiyla Time dergisinin kapagina konu oluyor. Sonrasini
biliyorsunuz; 7 Subat Mit krizi, Gezi Olaylari, Mit tirlarinin
durdurulmasi, 17-25 Aralik Darbe girisimi, 15 Temmuz darbe
girisimi…” dedi.
BATI'NIN TEK KAYGISI KENDI ÇIKARLARI
Liderlerin tamamýnýn
diktatörlükle suçlandýðýna dikkat
çeken Gazel, emperyalist
güçlerin çýkarlarýna ters hareket
eden liderleri devre dýþý
býrakmak istediðini belirterek,
“Uluslararasý emperyal çetelerin
fetullahçý terör örgütü gibi
iþbirlikçileri vasýtasýyla
gerçekleþtirdikleri, bu darbelerin
tek bir amacý vardýr; kendi
çýkarlarýný korumak. Çýkarlarýna
ters hareket eden liderler bir
þekilde devre dýþý býrakýlmak
isteniyor. Zaten batýlý zihin
yapýsý için, demokrasi, insan
Ýshak
haklarý vs. gibi kavramlar,
Gazel
helvadan yapýlmýþ putlardan
3 AÐUSTOS 2017
,
Simav ýn Sesi
Sayfa 6
ÞEHÝT SARU BATU SAVCI BEY, 13 AÐUSTOSTA ANILACAK
SUDOKU BÝR AKIL OYUNUDUR!
Uzun yýllar Japonyayý kasýp kavurduktan sonra tüm dünyaya
yayýlan SUDOKU her biri dokuz kutuya bölünmüþ, dokuz büyük
kareye, ilk dokuz rakamý yerleþtirme sanatýdýr.
KOLAY
Hazyrlayan
Þerif Erel
8
3 4
5
6
1
Her yýl Aðustos ayýnýn son haftasý pazar günü
gerçekleþtirilen “Þehit Saru Batu Savcý Bey'i
Anma Töreni” iki hafta öne alýndý.
Konuyla ilgi gazetecilere basýn açýklamasý
yapan Domaniç Karaköy Muhtarý Ahmet Yaþar
“Bu yýl 3 Eylül 2017 tarihinde yapýlacak olan
Hayme Ana'yý Anma ve Göç Þöleni törenlerinin
8 5
3
6
1
2 3
7
4 5
4
5
2
8 9
4
9
6 3
2
8
Kurban Bayramýna rast gelmesi nedeniyle 1
hafta geriye alýnmasý, Akabinde Domaniç Yaðlý
Pehlivan Güreþlerinin de 20 Aðustos tarihinde
gerçekleþtirilmesi planlanýnca Þehit Saru Batu
Savcý Bey'i anma törenini 13 Aðustos Pazar
günü yapýlmasý kararlaþtýrýldý, tüm Domaniç ve
ahalisi davetlidir” dedi.
ORTA
ZAYÝ
Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý25.07.2017 tarihinde kaybettim.
Hükümsüzdür.
Hamit Nurullah ZEYBEL
Karacahisar Köyü - SÝMAV
9
5
4
4
2 6
9
1 7
6
2
2 5 3
ZAYÝ
BEKO-2LR000 300 TR EFT-POS Entegre Yazarkasa AT 0000007795 seri nolu yazarkasama ait
levhayý kaybettim.
Ali Osman ZENGÝN
Hükümsüzdür.
Karakür Mh. - SÝMAV
1
8
ZAYÝ
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari birimler Fakültesi 'den almýþ olduðum
Öðrenci Kimlik Kartýmý kaybettim.
Ýsmail CEBE
Hükümsüzdür.
Aksaz Köyü - SÝMAV
2
3
5 4 9
8
7
ZOR
8 1
2
3
3 2 4 5
6
7
4
3
6 7 9
1
2
4
6
8 6 7 5
8
9
1 6
DÜNKÜ SUDOKU BULMACA ÇÖZÜMLERÝ
KOLAY
3
4
8
6
5
1
2
9
7
5
1
9
7
2
3
4
6
8
7
6
2
4
8
9
3
1
5
8
5
4
9
1
6
7
3
2
6
9
3
2
7
4
8
5
1
1
2
7
5
3
8
9
4
6
ORTA
9
8
5
3
6
2
1
7
4
2
3
6
1
4
7
5
8
9
4
7
1
8
9
5
6
2
3
5
1
2
4
9
7
3
8
6
6
9
8
1
2
3
4
7
5
4
7
3
8
5
6
1
9
2
2
4
9
5
6
1
7
3
8
1
8
5
7
3
2
6
4
9
7
3
6
9
4
8
5
2
1
ZOR
9
5
7
2
1
4
8
6
3
8
6
1
3
7
9
2
5
4
3
2
4
6
8
5
9
1
7
8
4
7
6
2
1
5
9
3
5
9
1
7
3
8
2
6
4
3
6
2
5
4
9
7
1
8
2
7
9
1
8
5
4
3
6
6
5
3
9
7
4
8
2
1
4
1
8
2
6
3
9
7
5
7
2
5
4
1
6
3
8
9
1
8
4
3
9
7
6
5
2
9
3
6
8
5
2
1
4
7
3 AÐUSTOS 2017
,
Simav ýn Sesi
Sayfa 7
SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-SAÐLIK-
Çabuk yorulan kalbe dikkat
Çocuðunuz zor
nefes alýyor ve
morarýyorsa
doðumsal kalp
hastasý
olabilir.
“Ya çocuðumda doðuþtan bir kalp hastalýðý varsa? O zaman ne yaparým?” Bu
soru kuþkusuz her anne babayý endiþelendirir bir durum. “Konjenital” yani
doðuþtan kalp hastalýklarý, her bin doðumdan 8’inde görülüyor. Çoðu kez,
kalbin normal geliþmesini bozan etkenin ne olduðu bilinmiyor ancak bazý viral
hastalýklarýn (kýzamýk, kýzamýkçýk, kabakulak, soðuk algýnlýðý etkeni olan bazý
mikroplarýn), kalýtým ve kromozom anomalilerin, hamilelik sýrasýnda kullanýlan
bir takým ilaçlarýn ve alkolün kalp geliþiminde bozukluk riskini arttýrdýðý
biliniyor. Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanlarý, doðumsal kalp hastalýklarý
ile dünyaya gelen çocuðun doðru teþhis ve etkin tedavi edilmesi ile hastalarýn
normal ya da normale yakýn bir yaþam sürdürebildiðini vurguluyorlar.
Ülkemizde, yýlda yaklaþýk 11 bini aþkýn çocuk doðumsal kalp hastalýklarýyla
dünyaya gözlerini açýyor.
Alkol, kalp geliþimini bozar:Doðuþtan kaynaklanan kalp hastalýklarý,
hamileliðin erken dönemlerinde ortaya çýkan, bebek doðduðu andan itibaren
kalbinde bulunan yapýsal hastalýklar arasýnda geliyor. Anne, baba veya yakýn
akrabalarda doðuþtan kalp hastalýðý varsa bebekte de risk artýyor. Çok
çeþitleri olmakla birlikte büyük kýsmýný kalp odacýklarýný ayýran duvarlardaki
delikler, kalp kapaklarýndaki ve damarlardaki darlýklar oluþturuyor. Bazý
durumlarda ise kalpteki bir odacýðýn, kapaðýn, damarýn hiç geliþmemiþ
olmasýndan da kaynaklanabiliyor. Medicana Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar
Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Sarýgül, çocuklarda en sýk görülen kalp
hastalýklarý ve tedavileri ile ilgili sorularý yanýtladý.
- Çocuklarda görülen kalp hastalýklarýnýn nedenleri nelerdir?
Çocukluk çaðýnda karþýlaþtýðýmýz kalp hastalýklarýný, doðumsal olanlar ve
sonradan görülenler olarak sýnýflýyoruz. Eriþkinlerin aksine, çocukluk çaðýnda
görülen kalp hastalýklarýnýn büyük bölümünü doðumsal kalp hastalýklarý
oluþturuyor. Bu çocuklar, kalpte yapýsal birtakým bozukluklar ile doðuyorlar.
Yapýsal bozukluklar, hamileliðin çok erken dönemlerinde, çoðu kez anne
henüz hamile olduðunun farkýnda bile olmadýðý dönemde, kalbin normal
geliþiminin etkilenmesi sonucu meydana geliyor. Çoðu kez kalbin normal
geliþmesini bozan etkenin ne olduðu bilinmemekle birlikte bazý viral
hastalýklarýn bunda rol oynadýklarý gösteriliyor. Ayrýca kalýtým ve kromozom
anomalileri de (down sendromu olan çocuklarda kalp hastalýðý riski yüzde 50)
doðuþtan kalp hastalýðý oluþmasý riskini artýran faktörler arasýnda
sayýlýyor.Yine hamilelik sýrasýnda, özellikle ilk 3 ayda kullanýlan bazý ilaçlarýn
(sara ve sinir hastalýklarý tedavisinde kullanýlan bazý ilaçlar) ve alkolün kalp
geliþiminde bozukluklara neden olduðu biliniyor.
- Çocuklarda görülen kalp hastalýklarý kalýtýmsal mýdýr?
Her anne adayý için konjenital kalp hastalýðý olan bir çocuk doðurma olasýlýðý
binde 8’dir. Eðer anne-babanýn konjenital kalp hastalýðý olan bir çocuðu varsa
sonraki çocuklarda risk, normalin yaklaþýk iki katý kadar artýyor.
- Çocuklarda kalp hastalýklarý nasýl teþhis ediliyor?
Doðumsal kalp hastalýðýndan þüphelenilen çocuklarýn ayrýntýlý kardiyolojik
muayeneden geçirilmesi gerekir. Sonrasýnda EKG yapýlýr ve göðüs röntgeni
çekilir. Kalpte üfürüm olup olmamasý, röntgende kalbinde geniþleme bulunup
bulunmamasý, akciðer damarlanmasý ve vücut oksijen satürasyonu gibi temel
deðerlendirmelerin ardýndan en kolay, güvenilir ve detaylý bilgi veren EKO
yapýlýr. Çocuða acý vermeyen EKO, kalbe gönderilen ses dalgalarýnýn
yansýmalarýnýn toplanmasý, bunun görüntüye çevrilmesi esasýna dayanýr. Bu
tetkikle kalbin odacýklarý, karýncýklarý, kalpten çýkan ve kalbe gelen damarlar,
bunlarýn boyutlarý, basýnçlarý, fonksiyonlarý deðerlendirilebilir. Bazý
durumlarda anjiyo da gerekli olabilir. Genellikle kasýk bölgesinden atar veya
toplardamarlar içerisine yerleþtirilip, kalbe kadar ilerletilen ince bir tüp
vasýtasýyla gerçekleþtirilir.
- Çocuklarda görülen cerrahi kalp hastalýklarý hangileridir?
Morarma yapmayan yani “asiyonotik kalp hastalýklarý” ve morarma ile
seyreden “siyatonik kalp hastalýklarý” olarak ikiye ayýrabiliriz.
‘Kilo almaz ve zayýflar’
- Çocuklarda görülen kalp hastalýklarýnýn belirtileri nelerdir?
En çok görülen belirti nefes alýp vermede sýkýntý yaþanmasýdýr. Çocuk sýk sýk
ve zorlukla nefes alýr, çabuk yorulur. Bu durum o kadar yoðun olabilir ki bebek
beslenemez, kilo alamaz, hatta giderek zayýflar. Sýk akciðer enfeksiyonlarýna
yakalanýr. Bir diðer belirti ise morarmadýr. Bebeklerin özellikle dudak çevreleri
ve parmak uçlarý morarýr. Biraz daha büyük çocuklarda ise çabuk yorulma,
yaþýtlarý gibi koþup oynayamama problemi olur. Kýsa zamanda ciddi hayati
tehlikeyle karþý karþýya kalýrlar.
TEDAVÝ NEDÝR?
Hastanýn büyüme ve geliþmesini engellemeyen veya kendi kendine kapanma
olasýlýðý olan küçük kalp delikleri, hafif derecede olan, ilerlemeyen damar
darlýklarý ya da kalp kapakçýklarý ile ilgili bazý problemler dýþýnda önemli
doðumsal kalp hastalýklarýnýn çoðunun tedavisi cerrahidir. Nispeten basit
konjenital kalp hastalýklarý olan çocuklar ile kompleks hastalarýn bir bölümü
eriþkin yaþa gelir, normal bir hayat sürer. Kalbin bir ya da birkaç odacýðýnýn ya
da kalpten çýkan ana damarlar veya kapakçýklarýn geliþmediði birden fazla
problemi olan hastalarda ise tam düzeltme her zaman olasý deðildir.
3 AÐUSTOS 2017
,
Simav ýn Sesi
Sayfa 8
GELENEKSEL “RAHVAN AT YARIÞLARI” DÜZENLENDÝ
Kütahya Belediyesi, Kütahya
Osmanlý Rahvan Atlý Spor Kulübü ve
Geleneksel Spor Dallarý Federasyonu iþ
birliðiyle, "Rahvan At Yarýþlarý"
düzenlendi.
Kütahya Belediyesi Atlý Spor
Kulübü Tesisleri'nde yapýlan yarýþlarý
baþ, baþaltý, büyük orta, küçük orta,
dörtlü ve üçlü olmak üzere 6
kategoride yapýldý.
Türkiye'nin çeþitli bölgelerinden 70
atýn katýldýðý yarýþlarda, biniciler
birbirleriyle kýyasýya yarýþtý.
Yarýþlar sonunda dereceye
girenlere kupa ve çeþitli ödüller takdim
edildi.
Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu,
Kütahya Belediye Baþkaný Kamil
Saraçoðlu ve Geleneksel Spor Dallarý
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
Günal Genç, Kütahya Geleneksel spor
dallarý Kütahya Ýl temsilcisi Ferhat
Tak'ýn da izlediði yarýþlara, vatandaþlar
yoðun ilgi gösterdi.
1453 TOPLU KONUT ÝNÞAATI HIZLA DEVAM EDÝYOR
Kütahya Belediye Baþkaný Kamil Saraçoðlu Akkent mahallesinde
bulunan 1453 Konut Ýnþaat Alanýnda incelemelerde bulundu. 300
dönümlük arazide kurulan Parmakören 1453 Toplu Konut projesinin,
280 milyon TL'ye mal olduðunu belirten Saraçoðlu, “Kütahya'da yeni bir
þehir doðuyor. Ýnþaat kalitesi ve yapýsý ile þuana kadar yapýlan
inþaatlarýn üzerinde bir kalite gözeterek bu projemizi gerçekleþtiriyoruz”
dedi.
Kütahya Belediyesi tarafýndan 22 Temmuz 2016'da ihalesi yapýlan
1453 Parmakören Konutlarýnýn inþaat alanýný ziyaret eden Baþkan
Saraçoðlu, Ýnþaat süreciyle ilgili bilgiler alarak “Ýhale bedeli 280 milyon
TL olan Parmakören 1453 Konutlarý projesi 640 günde tamamlanacak”
diye konuþtu.
300 dönümlük bir arazide inþaat devam ettiðini belirten Saraçoðlu,
Kütahya'da yeni bir þehrin doðduðunu söyleyerek, “Ýnþaatlarýmýz 8 ada
da sürüyor. Son adamýzýn da temel atma iþlemleri baþladý. Kütahya'da
yeni bir þehir doðuyor. Ýnþaat kalitesi, yapýsý ile þuana kadar yapýlan
inþaatlarýn üzerinde bir kalite gözeterek bu projemizi gerçekleþtiriyoruz.
Projemiz Kütahya'da baþlatmýþ olduðumuz kentsel dönüþümün bir
parçasý. Kütahya'da 500 hektarlýk bir alan kentsel dönüþüme tabi
tutuldu. Ýlk etabýmýz olan Vefa, Osmangazi ve Ziraat ile Sultanbaðý
Mahallelerimiz bu projelere dahil edilerek rezerv alaný olarak ilan edildi.
Rezerv alanlarýnda hazineye ait olan bu araziler, belediyenin mülkiyetine
geçti. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yapýlan projelerin geçen
yýl ihalesini gerçekleþtirerek inþaatýna baþladýk. Son hýzda devam
ediyoruz” ifadelerini kullandý.
Kütahya'nýn 20-25 yýl sürecek olan Kentsel Dönüþümün baþlangýcýný
yaptýklarýný belirten Saraçoðlu, “Ýnþaat zemini çok saðlam bir yapýda.
Tarýma elveriþli olmayan bir arazide projemizi gerçekleþtiriyoruz. Konutlarýmýzýn
içinde, ticari alanlar, ibadethaneler, sosyal alanlar, anaokulu, ilk ve ortaokulu ile lisesi
olacak. Göreve geldiðimiz günden itibaren Kentsel Dönüþüm ile ilgili hýzlý bir çalýþma
devam ediyor. Bölcek Mahallemizdeki 200 dönümlük rezerv alanýmýz var. Vefa
Mahallemizde 60 bin metrekarelik alaný Devlet Demiryollarý ile satýþýný gerçekleþtirdik.
Kütahya'nýn 20-25 yýl sürecek olan bu sürecinin ilk baþlangýcýný biz yaptýk. Yeni
yapýlan bu konutlarýmýz, kalite ve yaþam alaný olarak üst düzeyde projeler. Emeði
geçen her çalýþana teþekkür ediyorum. Ýnþallah projelerimiz kazasýz belasýz
tamamlanýr. Diðer bölgelerimizde yapýlacak olan konutlarýmýzýn da projeleri hazýr.
Ýhalelerini zaman içerisinde yaparak dönüþüme imza atmýþ olacaðýz” diye konuþtu.
1453 Konutlarý projesinde, 72 blokta 4+1,3+1,2+1,1+1 toplam 1416 daire ile 1
ticari bina, 1 pasaj, 2 su deposu, 1 açýk halý saha, 2 tenis kortu, 5 basketbol sahasý,
3 voleybol sahasý, 634 araçlýk açýk otopark bulunuyor. Ayrýca projede her blok için, 1
su deposu, 1 genel genel depo ve daireler için depo var.
219 bin 674 metrekarelik Ýnþaat Sahasýnda; 37 bin m² Bina Oturumu, 45 bin
200 m² Asfalt Kaplama, 42 bin 15 m² Bitkisel Alan, 37 bin 770 m² Çim Alan ve 56
bin 700 m² Yapýsal Peyzaj alaný bulunuyor.
1453 Konut Ýnþaat Alanýnda incelemelerine Belediye Baþkaný Kamil Saraçoðlu,
Baþkan Yardýmcýlarý Galip Gültekin, Murat Arýk, Fatih Kölgeli ile Ali Ýhsan Ertaþ, yetkili
firma temsilcileri ve basýn mensuplarý katýldý.
3 AÐUSTOS 2017
,
Simav ýn Sesi
Sayfa 9
KÜTAHYA
ÝL ENCÜMEN
TOPLANTISI
YAPILDI
Kütahya Ýl Encümeni Toplantýsý Vali
Ahmet Hamdi Nayir baþkanlýðýnda, Ýl
Özel Ýdaresi Encümen Toplantý
Salonunda gerçekleþtirildi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir
baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen
toplantýya Simav’ýn Ýl Genel Meclisi
ve Ýl Encümen Üyesi Gazi Bülbül ile
diðer Ýl Encümen üyeleri de katýldý.
Ýl Encümen Toplantýsý gündemde yer
alan 9 gündem maddesinin görüþülüp
karara baðlanmasýyla sona erdi.
YENÝ KOMUTANDAN
VALÝ NAYÝR’E ZÝYARET
Ýçiþleri Bakanlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý Atama Kararnamesi ile Kütahya Ýl
Jandarma Komutanlýðý’na atanan ve göreve baþlayan Albay Tayfun Dündar, Vali
Ahmet Hamdi Nayir’i makamýnda ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde bulunan Ýl Jandarma Komutaný Albay Tayfun Dündar,
kabullerinden dolayý Vali Nayir'e teþekkür etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ýl Jandarma
Komutaný Albay Tayfun Dündar’a yeni görevinde baþarýlar diledi.
ÝLAN
T.C.
SÝMAV
ÝCRA DAÝRESÝ
2017/120 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya Ýl. Simav Ýlçe. 158 Ada No, 11 Parsel No, HAMAMALANI Mahalle/Mevkii,
KÝÇÝR Köyü. Taþýnmaz %2-6 hafif eðimli, týnlý-kumlu toprak bünyesine sahip, toprak derinliði orta 60-90
cm derinlikte, su geçirgenliði orta-hýzlý geçirgen özelliðinde, taþlýlýk, tuzluluk, fena drenaj gibi problemleri
olmayan, köy yerleþim alanýna yakýn sayýlabilecek, 3-4 km bir parseldir. Halen tarýmsal faaliyette
kullanýlabilen, devletçe sulanan alanlardan olmayan, kýraç tarým arazisidir. Parselin tarým arazileri
arasýnda zeminde mevcut olan bir yola cephesi bulunmakta, üzerinde bina veya ekonomik deðeri olup
parselin deðerine etki edecek meyva aðacý bulunmamaktadýr.
Yüzölçümü
:7.855,96 m2
Kýymeti
:15.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydýndaki Þerhler
:
1.Satýþ Günü
: 1 8/ 09 /2017 günü. 10:00-10:10 arasý
2.Satýþ Günü
: 13 /10 /2017 günü 10:00 - 10:10 arasý
Satýþ Yeri
:Simav icra dairesi önü
**********************************************************************************************************************************************************************************************
Satýþ þartlarý:
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý giderlerini geçmek þart ile ihale olunur. Birinci artýrmada
istekli bulunmadýðý takdirde elektroni,k ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma
gününaen önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn
tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini
geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir.
Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ") bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15 - gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr: aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile
ihalenin teshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki
farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce taksil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatmý kabul etmiþ sayýlacaklarý,
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/120 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur. ÝÝÝK. Mad.127 gereðince bu ilan teblið yapýlmayan ilgililere teblið
niteliðindedir. 25/07/2017
Basýn:101
TOBB ÜNÝVERSÝTESÝ
YÜKSEK TEKNOLOJÝ
FAKÜLTESÝ ÝÇÝN
GERÝ SAYIM BAÞLADI
KUTSO Baþkaný
Nafi Güral
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) Yönetim Kurulu
Baþkaný Nafi Güral, TOBB Üniversitesi’ne baðlý yüksek
teknoloji fakültesinin Kütahya’ya açýlmasýyla alakalý 4 yýl
önceki müracaatýn, Türkiye’nin o günkü þartlarý gereði
hayata geçirilemediði söyleyerek, “ancak, þartlar olumlu
istikamette geliþmeye baþladýðý için yeniden gündeme
getirildi” dedi.
9 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen TOBB Ege Bölge
toplantýsýna katýlan KUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi
Güral, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile olan
görüþmesi hakkýnda bilgiler verdi. Güral, Kütahya Ticaret
ve Sanayi Odasý olarak, TOBB ETÜ Yüksek Teknoloji
Fakültesi’nin Kütahya’ya kazandýrýlmasý için giriþimlerde
bulunulduðunu ancak o günün þartlarýnýn uygun olmadýðýný
belirterek, “Cumhurbaþkanýmýzdan bizzat dinlediðimiz için
askýda kaldý. TOBB ETÜ Kütahya Yüksek teknoloji fakültesi
talebini TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile yeniden
görüþtük” dedi. TOBB ETÜ Kütahya Yüksek Teknoloji
Fakültesi’nin kurulmasý için YÖK’de bekleyen TOBB
müracaatýnýn karar altýna alýnarak resmi gazetede
yayýnlanmasý gerekiyor. Bu konuda Kütahya ile birlikte üç il
olduðunun altýný çizen KUTSO Baþkaný Nafi Güral; “Biz
Kütahya olarak TOBB ETÜ Yüksek Teknoloji fakültesi
kurulmasý için müracaatýmýz vardý. Bu müracaat üniversite
senatosundan geçti fakat o günün þartlarý itibari ile bu
fakültenin kurulmasýna YÖK tarafýndan izin verilmedi. O
günün þartlarý ortadan kalktý ve biz oda olarak hazýrýz. Bu
fakültenin Kütahya’ya getirilmesi konusunda da elimizden
gelen gayreti kullanacaðýz diye TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu’na ilettim. Sayýn Baþkan konuyu YÖK
nezdinde, gerekirse sayýn Cumhurbaþkaný’mýz
huzurlarýnda takip edeceðini ifade etti” diye konuþtu.
Sayfa 10
3 AÐUSTOS 2017
BUTÝK OTEL ÝHALESÝ 24 AÐUSTOSTA
Belediye Baþkaný Süleyman Özkan, Eynal
Kaplýcalarýnda otel alanýnda önemli bir
ihtiyaca cevap verecek olan Butik Otel için
24 Aðustos 2017 Perþembe günü ihale
yapacaklarýný kaydetti.
Simav Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü
tarafýndan daha önce projesi yaptýrýlan
Butik Otel'in Eynal Kaplýcalarýnda halkýn
SÝMAVLI MEHMETÇÝK ADAYLARI
KINALAR YAKILARAK UÐURLANIYOR
Saklý Bahçe ya da Eski Gazino
olarak bildiði ve depremde
gördüðü hasar nedeniyle
yýktýrýlan gazino arsasýna
yaptýrýlacaðýný gazetemize
anlatan baþkan Özkan, “Eynal
Kaplýcalarýmýza yakýþýr, termal
turizm alanýnda örnek
gösterilebilecek bir butik otel,
kaplýca turizm iþletmemize de güç
katacaktýr” dedi. Haber: Þerif Erel
AKILLI SU SAYAÇLARINDA
PÝL VURGUNU
2011 yýlýnda Simav Belediyesi tarafýndan
içme suyu bedellerini daha iyi tahsil
edebilmek için uygulamaya koyduðu,
abonelerin ise ucuz su kullanýmlarýna imkan
tanýyan akýllý su sayacý uygulamasýnda
vatandaþlar maðdur olmaya baþladý.
Bugünlerde akýllý su sayacýna su yükleyen
vatandaþlar kýsa süre evden ayrýldýktan sonra
geldiðinde suyun kesilmesi ile adeta þoka
giriyor. Su bedeli yüklü olduðu halde suyun
kesilmesine anlam veremeyen aboneler,
belediye su iþlerini arayarak sebebini
sorduðun da sorunun sayacýn pili olduðunu
ve pilin bitmiþ olabileceðini belirterek
markanýn servisine ait telefonu vererek servis
ile irtibata geçilmesi gerektiðiniz bildiriyor.
Aboneler servisi aradýðýnda ise 50 TL pil
ücreti ile karþý karþýya kalýyorlar. 50 TL pil
ücretini duyan aboneler, “2 adet 3,6 V kalem
pilin ücreti 50 TL olur mu ?”diye kendi
kendilerine soruyor. Bazý evlerde 3,5-4 ay
gibi kýsa sürede pilin bittiðini ifade eden bazý
aboneler, “Ýlçemizde ekonomik durum her
geçen gün kötüleþirken birde akýllý su
sayaçlarýnda pil parasý çýktý. Evimizde su
kesildiðinde eskiden su bitti diye düþünürken
þimdi pili bitmiþ diyoruz. 50 TL pil parasý.
230 TL akýllý sayaca para ver birde 3-5 ayda
bir 50 TL pil ücreti çýksýn. Akýllý sayaçlar
tanýtýlýrken kimse pilinden bahsetmedi.
Elektronik sayaçlarda metreküp baþýna içme
suyu 1,5 TL iken Mekanik Sayaçlarda bu
ücret 2,2 TL olup kullaným fazlalýðý
durumunda 4,5 TL'ye kadar çýkabiliyor diyen
yetkililer pilden hiç bahsetmedi. Elektronik
sayaçlara pil ve su parasý eklenince mekanik
sayaçtan pek bir farký kalmýyor. Yetkililerin bu
iþe bir el atmasýný bekliyoruz” dediler.
Baylan Marka elektronik sayaç fabrikasý
yetkilileri ise, “Ýlçenizde Üzeyir Kýnýk adlý
þahýs servisliðimizi yapýyor. Servise müdahale
edemiyoruz ancak sayaçta herhangi bir sorun
varsa müdahale ediyoruz. Ama piller zaten
garantiye girmiyor. Pilin 10 yýl ömrü var ama
sayacýn kullaným koþullarý, baðlý bulunduðu
yerin rutubeti gibi konularýn hepsi pilin
ömrünü etkiliyor. Normalde müþterimizi
maðdur etmemek adýna tüm sayaçlarýmýzý
garanti kapsamýna sokuyorduk. 3-4 yýldýr
yaþanan soðuk hava yüzünden çok sayacýmýz
patladý. Bunlarý karþýlayamadýðýmýz için ücret
almaya baþladýk. Çok nadir aðýr hasarlý
sayaçlardan ücret alýnýyordu ama artýk her
hizmetten ücret alýnýyor” dedi. Haber: Þerif Erel
Simav Sanayi Sitesinin tanýnmýþ ustalarýndan Mevlit Acar,
oðlu Durmuþ Can Acar için düzenlediði asker eðlencesiyle
Yenimahalle'de unutulmaz bir akþam yaþattý.
Milli Savunma Bakanlýðý Simav Askerlik Þubesi tarafýndan
Aðustos 2017 celbinde silahaltýna alýnarak Ýzmir'in
Gaziemir ilçesindeki Ulaþtýrma Er Eðitim Alayýna gidecek
asker adayý oðlu için düzenlediði asker eðlencesine yakýn
akrabalarýný, oðlunun arkadaþlarýný ve tüm Yenimahalle
halkýný çaðýran Mevlit Acar, konuklarýnýn ilçenin tanýnmýþ
müzisyenlerinden Ramazan Esetekin'in çaldýðý ve
seslendirdiði þarkýlarla, türkülerle, oyun havalarýyla güzel
bir asker eðlencesi yaþamasýna vesile oldu.
Asker adayý Durmuþ Can Acar'ý kendisi gibi asker adayý
arkadaþlarý ve askerden gelen arkadaþlarý yalnýz
býrakmazken, Yenimahalle'nin ortasýnda yapýlan gece
eðlencesinde geçmiþten gelen bazý orta oyunlarý sergilendi,
asker adayý Durmuþ Can Acar'a kýna yakýldý.
Oðlu için düzenlediði asker eðlencesine katýlan herkese
gazetemiz aracýlýðýyla teþekkür eden asker babasý Mevlit
Acar, “Allah; her erkek evlat babasýna, annesine böyle unutulmaz günler yaþatsýn. Evlatlarýmýzýn sað salim vatani görevlerini yaparak dönmelerini nasip etsin” dedi. Haber: K.Yalçýn
Yenimahalle’nin
Kýnalý Kuzularýna
kýnalar yakýldý
Download