Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon`una Bağlı B Tipi %98 Anapara

advertisement
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una Bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı 36. Alt Fon
Borsaya borsa demem, yükselişte olmayınca!
Para Birimi
Dayanak Varlık
Halka Arz Dönemi
TL
12 - 16 Eylül 2011
19 Eylül 2011 - 07 Kasım 2012
Yatırım Vadesi
416 gün
Çıkış Ücreti
Vergi
Fonun İtfası
Minimum Katılım
Performans=(Dayanak Varlık Vade Sonu Değeri / Vade Başı Değeri) – 1
IMKB30 Endeks
Yatırım Dönemi
Fiyat Açıklama Tarihi
Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una Bağlı 36. Alt Fon Getiri Hesaplaması
Her ayın 1. ve 10. Işgünleri
%1 (itfadan önceki çıkışlarda)
%10 stopaj
Yatırım dönemi sonunda
Fonun, yatırımcıya sağlayacağı brüt getiri ise, aşağıdaki basit formül yardımıyla
hesaplanır.
Vade Sonu Brüt Değer= Anapara(%98) + [İştirak Oranı * Endeks Performansı]
*(Vade sonunda, Dayanak Varlık Performans<=0 ise Performans =0 olacaktır)
Örnek Hesaplama
Not: Hesaplamalarda kullanılan %50 iştirak oranı örnek amaçlı kullanılmış olup,
kesin oran fonun halka arzı sonrasında açıklanacaktır.
Senaryo A
Senaryo B
Senaryo C
IMKB30 Başlangıç
80.000
80.000
80.000
IMKB30 Kapanış
72.000
96.000
120.000
Performans
-10,00%
20,00%
50,00%
Brüt Getiri
0%
10,00%
25,00%
500 TL ve katları
Fonun Yatırım Stratejisi
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na bağlı 36. Alt Fonun yatırım amacı;
yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının %98’inin geri ödenmesi ve
ayrıca, borsa dışında alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla IMKB30 Endeksi’nin
yükselişinden belirli bir iştirak oranı ölçüsünde yararlanmasını sağlamaktır.
Vadesinden önce fondan çıkışlarda fonun o günkü fiyatı üzerinden işlemler
gerçekleştirilecek olup, %98’lik anapara koruması sağlanamayabilecektir.
Fonun Avantajları
IMKB30 Endeksi’nin pozitif getirisinden yararlanma fırsatı sunmaktadır.
Endeks son seviyesi ile başlangıç seviyesi arasındaki farka iştirak oranı ölçüsünde
katılım imkanı sağlamaktadır.
Anapara koruma hedefi ile, borsaya yatırım yapma imkanı sağlamaktadır.
Yatırım dönemi boyunca, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkmak isteyen
yatırımcıların talepleri gerçekleştirilmektedir.
*Brüt Getiri : Performansın iştirak oranı ile çarpılması sonucu elde edilir.
A. Senaryo : Endeks fiyatı yükselmez/düşer ise; yatırımcı, yatırım dönemi sonunda
anaparasının %98’ini alacaktır.
B. Senaryo : Endeks fiyatı %20 yükselir ise; yatırımcı, yatırım dönemi sonunda
anaparasının %108’ini (%98+%10) alacaktır.
C. Senaryo : Endeks fiyatı %50 yükselir ise; yatırımcı, yatırım dönemi sonunda
anaparasının %123’ünü (%98+%25) alacaktır.
*Net Getiri hesabında ise, değer artışı üzerinden ödenecek olan %10 oranında
stopaj düşülecektir.
Akbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fon’una Bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı 36. Alt Fon
Endeksin Başlangıç ve Kapanış Seviyeleri Nasıl Belirlenir?
Anapara Koruma Amaçlı Fonlar?
Başlangıç Seviyesi : Talep toplama dönemi son günü ve son günü müteakip ilk
işgünü IMKB30 Endeks kapanışlarının ortalaması başlangıç seviyesi olarak belirlenir.
Yatırım vadesi sonunda fon, portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler
aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım
stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak
getiri sağlayan fonlardır.
Kapanış Seviyesi : Yatırım döneminin son günü dahil olmak üzere önceki
dördüncü ve beşinci işgünü IMKB30 Endeks kapanışlarının ortalaması ise son seviye
olarak belirlenir.
Koruma Amaçlı Fon ile İlgili Önemli Hususlar
Anapara koruma hedefi, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo
yatırımları ile sağlanmaktadır.
Koruma Amaçlı Fonların Alımı : Koruma amaçlı fonlarda alım “Halka Arz” yoluyla
yapılır. Halka arz sonrasında yatırım dönemi sonuna kadar fon almak mümkün
olmayacaktır.
Halka arz süresince
değerlendirilmektedir.
toplanan
talepler
Akbank
B
Tipi
Likit
Fon
ile
Halka arzın son günü saat 12:30’a kadar verilen emirler iptal edilebilmektedir.
Ancak, bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mıdır?
Koruma Amaçlı Fonlarda Fiyat: Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören
opisyon sözleşmeleri olmasından dolayı, koruma amaçlı fonlarımızın yatırım dönemi
içerisinde her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilmektedir.
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1
oranında erken çıkış komisyonu uygulanmaktadır. Çıkış komisyonu, satılan pay
adedine karşılık gelen değer üzerinden hesaplanmaktadır.
Fon fiyatlarını www.akbank.com ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Komisyonun tamamı alt fona gelir olarak yazılacak olup, paylarını yatırım dönemi
sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz.
Koruma Amaçlı Fonlarda Satım (yatırım dönemi içerisinde) : Fon fiyatının
hesaplanacağı gün saat 10.30’a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden
yatırımcı hesaplarına pay fiyatının hesaplandığı günden (T), 3 işgünü (T+3) sonra
aktarılır. Fiyat hesaplama günü saat 10:30’dan sonra girilen satım emirleri ise bir
sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir.
Koruma Amaçlı Fonlarda İtfa : Yatırım dönemi sonunda, yatırımcıların
hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına
geçecektir.
Koruma Amaçlı Fon Değerleri : Kesinleşen portföy dağılımı, iştirak oranı,
dayanak varlık fiyat başlangıç seviyesi ve gerekli görülen diğer bilgiler en geç yatırım
dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği
Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak
ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik
posta vb.) kamuya duyurulacaktır.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını
etkileyebilir mi?
Fon yönetim ücreti yıllık %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama
ve diğer giderler adı altında %0,3’lük gider fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu
giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları sözkonusu
olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler gözönünde bulundurularak
anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
İştirak oranı neye bağlıdır?
İştirak oranı, alınan opsiyonun fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan oranın
değişmesi sözkonusu olmayacaktır.
Fon izahname, içtüzük ve sirkülerine nasıl ulaşılır?
Akbank T.A.Ş
edinebilirsiniz.
internet
sitesinden
www.akbank.com
ve
tüm
şubelerden
Download