(saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) AKTS BES338 6. Bahar 2 0 0 4

advertisement
Dersin Adı
BESĠN-BESĠN ÖĞESĠ
ĠLE ĠLAÇ ETKĠLEġĠMĠ
ÖnkoĢullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
BES338
6. Bahar
2
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
0
0
AKTS
4
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım,TartıĢma,Eğitim-Uygulama,Soru-Cevap
Besin-besin etkileĢimi,besin-ilaç konusunda bilgilerini arttırarak,
etkileĢime en çok giren etken maddeleri ve buna yönelik beslenmeyi öğretmek.
Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçların metabolizmasını öğrenebilme
Besin, besin-ilaç ve besin ögesi-ilaç etkileĢimlerini öğrenebilme
Ġlaçların beslenme üzerine etkilerini değerlendirebilme
Ġlaç tedavisi alan kiĢilerde beslenme programları uygulayabilme
Besin olmayan maddelerle ile ilaç etkileĢimini öğrenebilme
Kronik hastalıklarda beslenme tedavisinin ilaç metabolizması üzerine olan etkisini öğrenebilme
ÇeĢitli ilaç ve ilaç grupları ile besin ve besin ögeleri arasındaki etkileĢimler; Ġlaç tedavisinin beslenme
durumuna etkisi; ilaçlar ile karbonhidrat, protein, lipit, vitamin ve mineraller arasındaki etkileĢimler
1. Handbook of Drug-Nutrient Interactions. Joseph I. Boullata., Vincent T. Armenti. Humana Press,
(2010).
2. Nutrient-Drug Interactions. Kelly Anne Meckling. CRC/Taylor&Francis. (2007)
3. Diyet El Kitabı. Hatiboğlu Yayınevi (2011)
4.Baysal A.ve ark., Diyet El Kitabı, YenilenmiĢ 3. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1999.
5.Mahan L.K., Escott-Stump S., Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B.
Saunders Company, USA, 2000.
6.Besin-Ġlaç EtkileĢimi, Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Beslenme Bilimleri
Anabilim Dalı Yayını 1, Ankara, 1999
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Farmakoloji: Genel Kavramlar
2. Hafta
Farmakokinetik,Farmakodinamik,Ġlaç Tanımı ve Uygulamasıyla Ġlgili Temel Kurallar
3. Hafta
Karbonhidrat ve Ġlaç EtkileĢim
4. Hafta
Protein ve Ġlaç EtkileĢim
5. Hafta
Lipid ve Ġlaç EtkileĢimi
6. Hafta
Vitamin Ġlaç EtkileĢimi
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Mineral Ġlaç EtkileĢimi
9. Hafta
Alkol,Çay-Kahve Ġlaç EtkileĢimi, Bitkisel ve Diyet Destek Ürünleri ve Ġlaç
10. Hafta
Beslenme Destek Sistemlerinde Ġlaç EtkileĢimi
11. Hafta
YaĢlılarda Ġlaç-Besin EtkileĢimi
12. Hafta
Besin Ġlaç EtkileĢiminden Korunmak Ġçin Diyet Önerileri
13. Hafta
Önemi ilaç grupları ile besin, besin ögesi etkileĢimleri
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalıĢmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan ÇalıĢması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl Ġçi ÇalıĢmalarının BaĢarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının BaĢarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan ÇalıĢması
Sınıf DıĢı Ders ÇalıĢma Süresi (Ön ÇalıĢma, pekiĢtirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam ĠĢ Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaĢamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel geliĢmeleri araĢtırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliĢtirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliĢtirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. EdinmiĢ olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaĢam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliĢtirebilme.
6.
Ġçinde yaĢadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiĢtirebilme.
7.
Ürün geliĢtirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
Ġnsan sağlığının temelini oluĢturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, iĢleyiĢi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalıĢmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düĢünce ve görüĢlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir Ģekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletiĢim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliĢtirebilme.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. DüĢük
2. DüĢük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download