lacıpıl tablet

advertisement
GlaxoSmithKline
PritorTM 80 mg
Tablet
PritorTM 80 mg Tablet
Formülü
Her tablet 80mg telmisartan içerir.
Farmakolojik Özellikleri
Farmakodinamik özellikleri: Telmisartan oral olarak etkili ve spesifik
anjiyotensin II reseptör (AT1 tipi) antagonistidir. Telmisartan, anjiyotensin II’nin
bilinen etkilerinden sorumlu olan AT1 reseptör alt tipinde bağlanma bölgesinde
yüksek afinite ile anjiyotensin II ile yer değiştirir. Telmisartan AT1 reseptöründe
herhangi bir kısmi agonist etki göstermez. Telmisartan selektif olarak AT1
reseptörüne bağlanır. Bağlanma uzun sürelidir. Telmisartan AT2 ve diğer daha
az karakterize edilmiş AT reseptörleri dahil diğer reseptörlere afinite göstermez.
Ne bu reseptörlerin fonksiyonel rolü, ne de telmisartan ile düzeyleri artan
anjiyotensin II tarafından bu reseptörlerin olası aşırı stimülasyonunun etkileri
bilinmemektedir. Telmisartan ile plazma aldosteron düzeyleri azalır.Telmisartan
insan plazma reninini inhibe etmez veya iyon kanallarını bloke etmez.
Telmisartan bradikinini de parçalayan enzim olan anjiyotensin dönüştürücü
enzimi (kininaz II) inhibe etmez. Bu nedenle bradikininin aracılık ettiği advers
etkileri güçlendirmesi beklenmez. İnsanda 80mg’lık telmisartan dozu
anjiyotensin II ile ortaya çıkan kan basıncı artışını hemen hemen tamamen
inhibe eder. İnhibitör etki 24 saatten daha uzun devam eder ve 48 saate kadar
ölçülebilir durumdadır. İlk telmisartan dozundan sonra antihipertansif aktivite
kademeli olarak 3 saat içinde gelişir. Kan basıncındaki maksimum azalmaya
genellikle tedaviye başlandıktan 4-8 hafta içinde ulaşılır ve uzun süreli tedavi
boyunca devam eder. Antihipertansif etki ilaç alındıktan sonra 24 saatten fazla
sabit sürer ve ambulatuvar kan basıncı ölçümlerinde gösterildiği gibi bir sonraki
dozdan önceki 4 saati de kapsar. Bu, plasebo kontrollü klinik çalışmalarda 40
ve 80mg’lık telmisartan dozlarından sonra çukur-doruk oranının sürekli olarak
%80 üzerinde görülmesiyle doğrulanmıştır. Başlangıç SKB’na geri dönüş
süresinin doz ile ilişkisine açık bir ilişki vardır. Bu konuda DKB’ını ilgilendiren
veriler tutarlı değildir. Hipertansiyonu olan hastalarda telmisartan hem sistolik
hem de diyastolik kan basıncını nabız hızını etkilemeksizin düşürür. İlacın
diüretik ve natriüretik etkisinin hipotansif etkiye katkısı halen belirlenmemiştir.
Telmisartanın antihipertansif etkisi diğer antihipertansif ilaç sınıflarını temsil
eden ajanların (telmisartanın amlodipin, atenolol, enalapril, hidroklorotiyazid ve
lisinopril ile karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda gösterilmiştir) etkileri ile
karşılaştırılabilir. Telmisartan ile tedavinin ani kesilmesine bağlı olarak kan
basıncı rebound hipertansiyon kanıtı olmaksızın birkaç günlük bir sürede
kademeli olarak tedavi öncesi değerlere döner. Doğrudan iki antihipertansif
tedavinin karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim
inhibitörü alanlara göre telmisartan ile tedavi edilen hastalarda kuru öksürük
insidansı anlamlı derecede daha azdır. Telmisartanın mortalite ve
kardiyovasküler morbidite üzerine faydalı etkileri henüz bilinmemektedir.
TM: Boehringer Ingelheim International GmbH’ın tescilli markası Pritor, lisans
altında GlaxoSmithKline şirketler grubu tarafından kullanılmaktadır.
W:\RegulatoryAffairs\SON ONAYLI PROSPEKTUS VE
KUBLER\PROSPEKTÜS\WORD\Pritor 80 mg Tablet.doc
1
GlaxoSmithKline
PritorTM 80 mg
Tablet
Farmakokinetik özellikleri: Absorpsiyon: Absorbe olan miktar değişmekle
birlikte telmisartanın absorpsiyonu hızlıdır. Telmisartanın ortalama mutlak
biyoyararlanımı %50’dir. Telmisartan yiyecekle birlikte alındığında plazma
konsantrasyonu-zaman eğrisi (AUC0-∞) altında kalan alandaki azalma yaklaşık
%6 (40mg doz) ila yaklaşık %19 (160mg doz) arasında değişir. Uygulamadan 3
saat sonra açlıkta veya yiyecekle alındığında telmisartan plazma
konsantrasyonları benzerdir. AUC’deki küçük bir azalmanın terapötik etkide bir
azalmaya neden olması beklenmez. Dozlar ile plazma düzeyleri arasında lineer
ilişki yoktur. Cmaks ve daha az oranda AUC 40mg’ın üzerindeki dozlarda
gereğinden fazla artar. Plazma konsantrasyonlarında cinsiyetten doğan
farklılıklar gözlenmiştir. Cmaks ve AUC kadınlarda erkeklerle karşılaştırıldığında
sırasıyla yaklaşık 3 ve 2 kat yüksektir. Dağılım: Telmisartan başta albumin ve
alfa-1 asit glikoprotein olmak üzere geniş oranda plazma proteinlerine bağlanır
(>%99.5). Ortalama kararlı durum görünür dağılım hacmi (Vdss) yaklaşık
500L’dir. Metabolizma: Telmisartan glukuronid konjugasyonu ile metabolize
olur. Konjugat için hiçbir farmakolojik aktivite gösterilmemiştir. Eliminasyon:
Telmisartan terminal yarı ömrü >20 saat olan bir çift eksponansiyel azalma
farmakokinetiği ile karakterize edilir. Maksimum plazma konsantrasyonu (Cmaks)
ve daha düşük oranda plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altında kalan alan
(AUC), doz ile orantısız olarak artar. Önerilen dozda telmisartan ile klinik açıdan
geçerli bir birikmeyi gösteren kanıt bulunmamaktadır. Plazma konsantrasyonları
etkililik üzerine bir etki oluşturmaksızın kadınlarda erkeklere göre daha
yüksektir. Oral (ve intravenöz) uygulamadan sonra telmisartan hemem hemen
yalnız feçes ile başlıca değişmemiş bileşik halinde atılır. Kümülatif üriner atılımı
dozun %1’inden azdır. Total plazma klirensi (Cltot) hepatik kan akımı (yaklaşık
1500ml/dak) ile karşılaştırıldığında yüksektir (yaklaşık 1000ml/dak).
Özel hasta grupları: Yaşlı hastalar: Telmisartanın farmakokinetiği gençler ve
yaşlı hastalarda farklılık göstermez. Renal bozukluğu olan hastalar: Böbrek
yetmezliği olan diyaliz hastalarında düşük plazma konsantrasyonları
gözlenmiştir. Telmisartan böbrek yetmezliği olan bireylerde yüksek oranda
plazma proteinlerine bağlanır ve diyaliz ile uzaklaştırılamaz. Böbrek bozukluğu
olan hastalarda eliminasyon yarılanma ömrü değişmez. Hepatik bozukluğu olan
hastalar: Karaciğer bozukluğu olan hastalarda farmakokinetik çalışmalar mutlak
biyoyararlanımda yaklaşık %100’e varan bir artış göstermiştir. Karaciğer
bozukluğu olan hastalarda eliminasyon yarılanma ömrü değişmez.
Endikasyonları
Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları
Telmisartana veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı
duyarlılığı olanlarda, gebelik ve emzirme döneminde (Bkz. Gebelik ve emzirme
döneminde kullanımı), biliyer obstrüktif
bozukluklarda, şiddetli karaciğer
yetmezliğinde ve şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler
Renovasküler hipertansiyon: Bilateral renal arter stenozlu veya tek işlevsel
böbrekteki arterde stenozu olan hastalar renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini
W:\RegulatoryAffairs\SON ONAYLI PROSPEKTUS VE
KUBLER\PROSPEKTÜS\WORD\Pritor 80 mg Tablet.doc
2
GlaxoSmithKline
PritorTM 80 mg
Tablet
etkileyen tıbbi ürünlerle tedavi edildiğinde şiddetli hipertansiyon ve böbrek
yetmezliği riskinde artış olur.
Renal yetmezlik ve böbrek transplantı: Pritor böbrek fonksiyonu bozulmuş
hastalarda kullanıldığında potasyum ve kreatinin serum düzeylerinin periyodik
gözlemi önerilmektedir. Yeni böbrek transplantı geçirmiş hastalara Pritor
uygulaması ile ilgili deneyim bulunmamaktadır.
İntravasküler hacim tükenmesi: Etkin diüretik tedavi, diyetteki tuzun
kısıtlanması, diyare veya kusma sonucu hacim ve/veya sodyum tükenmesi olan
hastalarda özellikle ilk dozdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. Bu
gibi durumlar Pritor uygulanmadan önce düzeltilmelidir. Hacim ve/veya sodyum
tükenmesi Pritor uygulamasından önce düzeltilmelidir.
Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin stimülasyonu ile birlikte diğer
durumlar: Vasküler tonusü ve böbrek fonksiyonu başlıca renin-anjiyotensinaldosteron sistemi aktivitesine (ör: şiddetli konjestif kalp yetmezliği veya, renal
arter stenozu içeren böbrek hastalığı olan hastalar) dayanan hastalarda bu
sistemi etkileyen diğer tıbbi ürünlerle tedavi, akut hipotansiyon, hiperazotemi,
oliguri veya nadiren akut renal yetmezlik ile birlikte görülür.
Primer aldosteronizm: Primer aldosteronizm olan hastalar genellikle reninanjiyotensin-aldosteron sisteminin inhibisyonu üzerinden etki eden
antihipertansif tıbbi ürünlerine cevap vermez. Bu nedenle telmisartan kullanımı
önerilmez.
Aortik ve mitral kapak stenoz, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati: Diğer
vazodilatörlerde olduğu gibi, aortik veya mitral stenozu veya obstrüktif
hipertrofik kardiyomiyopatisi olan hastalarda özel dikkat gerekmektedir.
Hiperkalemi: Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer tıbbi
ürünlerle tedavi sırasında, özellikle de renal yetmezlik ve/veya kalp yetmezliği
varlığında hiperkalemi oluşabilir. Bu etki telmisartan ile bildirilmemiş olmasına
karşın risk altındaki hastaların serum potasyum düzeylerinin uygun takibi
önerilir. Renin-anjiyotensin sistemini etkileyen diğer tıbbi ürünlerin kullanımı ile
elde edilen deneyime dayanarak potasyum tutucu diüretik, potasyum takviyesi,
tuz yerine kullanılan potasyum içeren bileşikler veya potasyum düzeyini artıran
diğer tıbbi ürünlerin (heparin, vb) birlikte kullanımı serum potasyum düzeyinde
artışa neden olabilir ve bu nedenle Pritor ile beraber kullanımlarında dikkatli
olunmalıdır.
Hepatik yetmezlik: Telmisartan büyük oranda safra ile atılır. Biliyer obstrüktif
bozuklukları veya şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda azalan klirens
beklenebilir. Bu nedenle, telmisartan bu hastalara verilmemelidir (Bkz.
Kontrendikasyonları). Telmisartan hafif veya orta şiddette hepatik yetmezliği
olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır.
Aktif gastrik veya duodenal ülser veya gastrointestinal patoloji: Gastrointestinal
yan etkiler görünüşte plaseboya oranla daha sık oluşmaktadır. Gastrointestinal
kanama klinik çalışmalarda çok nadiren bildirilmiştir ve başlıca başlangıçta
gastrointestinal hastalığı olan hastalarda görülmüştür. Bu nedenle bu grup
hastalara telmisartan uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Sorbitol: Önerilen
günlük doz olan 40mg Pritor tablet 169mg sorbitol içerir. Bu nedenle Pritor
kalıtsal fruktoz intoleransı olan hastalar için uygun değildir.
Diğer: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile gözlendiği gibi,
telmisartan ve diğer anjiyotensin antagonistleri siyah olmayan ırka göre siyah
ırkta olasılıkla, siyah hipertansif popülasyonda düşük renin durumunun
W:\RegulatoryAffairs\SON ONAYLI PROSPEKTUS VE
KUBLER\PROSPEKTÜS\WORD\Pritor 80 mg Tablet.doc
3
GlaxoSmithKline
PritorTM 80 mg
Tablet
prevalansı daha yüksek olduğu için kan basıncını düşürmede daha az etkilidir.
Herhangi antihipertansif ajanda olduğu gibi, iskemik kardiyopatisi veya iskemik
kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda kan basıncının aşırı düşmesi
miyokard enfarktüsü veya inme ile sonuçlanabilir.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Telmisartanın gebelikte kullanımı
kontrendikedir. Planlanmış gebelikten önce uygun alternatif tedaviye geçiş
sağlanmalıdır. Eğer gebelik teşhis edilirse telmisartan en kısa sürede
kesilmelidir. İkinci ve üçüncü trimesterlerde renin-anjiyotensin sistemi üzerine
doğrudan etki eden bileşikler hasara ve hatta gelişen fetusun ölümüne neden
olabilir (Bkz. Kontrendikasyonları). Telmisartanın insan sütü ile atılıp atılmadığı
bilinmediğinden emzirme döneminde kullanılması kontrendikedir (Bkz.
Kontrendikasyonları).
Taşıt aracı ve makine kullanma becerisi üzerine etkisi: Telmisartanın taşıt
aracı ve makine kullanma becerisi üzerine etkisini gösteren çalışma
yapılmamıştır. Ancak, taşıt aracı veya makine kullanılacağı zaman alınan
antihipertansif tedavi sırasında zaman zaman baş dönmesi ve sersemlik
oluşabileceği akılda tutulmalıdır.
HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.
Yan Etkiler/Advers Etkiler
İstenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçici özelliktedir ve sadece nadiren
tedavinin kesilmesini gerektirir. İstenmeyen etkilerin insidansı dozla ilişkili
değildir ve hastaların cinsiyeti, yaşı ve ırkı ile bağlantı göstermemiştir.
Gastrointestinal advers etkiler, özellikle diyare plaseboya göre daha sık görülür.
Aşağıdaki advers etkiler telmisartan ile yapılan tüm çalışmalarda %1’den daha
fazla oluşmuştur: bronşit, uykusuzluk, artralji, anksiyete, depresyon,
palpitasyon, kramp (ayaklarda), döküntü. Bu etkilerin telmisartan ile nedensel
ilişkisi saptanmamıştır. Tek bir vakada anjiyoödem bildirilmiştir.
Laboratuvar bulguları: Nadiren, plaseboya nazaran telmisartan tedavisi
sırasında daha sık oluşan hemoglobinde azalma veya ürik asitte artma
gözlenmiştir. Telmisartan tedavisi sırasında kreatinin veya karaciğer
enzimlerinde artış gözlenmiştir, fakat laboratuvar bulgularındaki bu değişiklikler
plaseboyla benzer veya daha az sıklıkta oluşmaktadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.
İlaç Etkileşmeleri
Telmisartan diğer antihipertansif ajanların hipotansif etkilerini artırabilir. Klinik
önemliliği olan diğer etkileşimler henüz bildirilmemiştir. Farmakokinetik
çalışmalarda incelenen bileşiklere digoksin, varfarin, hidroklorotiyazid,
glibenklamid, ibuprofen, parasetamol ve amlodipin dahildir. Digoksin için
medyan plazma digoksin çukur konsantrasyonunda %20 artma gözlenmiştir
(tek bir vakada %39) ve plazma digoksin düzeylerinin izlenmesi düşünülmelidir.
Lityumun anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ile birlikte kullanımı
sırasında serum lityum konsantrasyonunda reversibl artış ve toksisite
bildirilmiştir. Bu, telmisartan ile bildirilmemiş olmasına rağmen bu gibi etki
olasılığı hariç tutulamaz ve birlikte kullanım sırasında serum lityum düzeylerinin
dikkatli takibi önerilir.
W:\RegulatoryAffairs\SON ONAYLI PROSPEKTUS VE
KUBLER\PROSPEKTÜS\WORD\Pritor 80 mg Tablet.doc
4
GlaxoSmithKline
PritorTM 80 mg
Tablet
Kullanım Şekli ve Dozu
(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
Erişkinler: Önerilen doz günde bir kez 40mg’dır. Bazı hastalar 20mg’lık günlük
doz ile fayda sağlayabilirler. Hedeflenen kan basıncı elde edilemediği
durumlarda telmisartan dozu maksimum günde tek doz 80mg’a artırılabilir.
Alternatif olarak telmisartan ilave kan basıncında düşme etkisi yaptığı gösterilen
hidroklorotiyazid gibi tiyazid tipi diüretikler ile kombine olarak kullanılabilir. Doz
artırımı
düşünüldüğünde
maksimum
hipertansif
etkinin
tedavinin
başlangıcından genellikle 4-8 hafta sonra elde edildiği akılda tutulmalıdır (Bkz.
Farmakodinamik özellikleri).
Karaciğer yetmezliği: Hafif veya orta derecede karaciğer yetmezliği olan
hastalarda doz günde tek doz 40mg’I geçmemelidir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
Böbrek yetmezliği: Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda
doz ayarlamasına gerek yoktur (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Telmisartan
hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.
Yaşlılarda kullanımı: Doz ayarlaması gerekmez.
Çocuklar: Pritor’un etkililiği ve güvenilirliği çocuklarda ve 18 yaşına kadar olan
bireylerde belirlenmemiştir.
Aşırı Dozaj
İnsanlarda aşırı doza ilişkin veri mevcut değildir. Eğer semptomatik
hipotansiyon oluşursa destekleyici tedavi başlatılmalıdır.
Saklama Koşulları
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Orijinal ambalajı içinde
saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası
28 tabletlik blister ambalajlarda
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Pritor 40mg tablet
Ruhsat Sahibinin İsim ve Adresi: GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret
A.Ş., Levent-İstanbul
Ruhsat Tarih ve Numarası: 10.07.2000 - 108/16
Üretim Yeri İsim ve Adresi: SmithKline Beecham Pharmaceuticals, İngiltere
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi: 29 Mayıs 2007
© GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
W:\RegulatoryAffairs\SON ONAYLI PROSPEKTUS VE
KUBLER\PROSPEKTÜS\WORD\Pritor 80 mg Tablet.doc
5
GlaxoSmithKline
9……JOA
W:\RegulatoryAffairs\SON ONAYLI PROSPEKTUS VE
KUBLER\PROSPEKTÜS\WORD\Pritor 80 mg Tablet.doc
PritorTM 80 mg
Tablet
03/18.10.07/0216-01/C
6
Download