t : 77 18.5 İ955 C : 2

advertisement
t : 77
18.5 İ955
rinde kontratı bulunanın vefatı halinde aynı yer­
de icrayı ticaret eden diğer ortaklarına zarar iras
etmemek için oraya (ortaklık) tâbirinin konma­
sında fayda olduğunu arz etmek isterim.
ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ PER­
TEV ARAT (İzmir)— Bundan evvelki maddede
ortaklık tâbiri bir muvazaayı önlemek, kirayı de­
vam ettirmeyi önlemek için idi. Fakat burada bu
kaydın konulmasına lüzum vardır, arkadaşımızın
izah ettiği gibi, uzun müddet devam ettirdikleri
işin devamını temin etmektir. Bu müessese bozul­
masın, dağılmasın, eskiden beri devam ettiği ki­
racı ile devam etmesini temin etsin. Bu fıkra ye­
rindedir, kalması lâzımdır efendim.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Nasıl
ki, yukardaki maddede muvazaa korkusu varsa,
burada da aynıdır. Adam öldükten sonra ortak
diye oraya girmeye kalkar. Şimdi mirasçısının ay­
nı iş ve sanatı devam ettirmesi gibi bir şart ol­
duktan sonra mesele yok.
Ancak muhterem arkadaşımız bir noktaya te­
mas ettiler, dediler ki, esasen orada birlikte çalış­
makta ise... Yalnız akla bir şey geliyor, ortak ola­
rak çalışıyor idi iseler, onlar ortak olarak kiracı
sıfatiyle alınmış olmak iktiza ederdi. Bununla be­
raber şu mahzurları bertaraf etmek için komis­
yonun «aynı yerde birlikte ortak olarak çalışan»
demesi lâzımdır.
' R E İ S — Takririni düzelt Goloğlu, komisyon
buyurun.
PERTEV ARAT (İzmir) — Efendim, bu hu­
sus esbabı mucibede açık olarak yazılmıştır. Bir
iş yerinde eskiden beri müştereken çalışmışsa bu­
nun tahliyesi mevzuubahis değildir, kiracının çı­
karken sonradan suni olarak koyduğu kiracı or­
tak değildir.
REİS — Efendim, 13 ncü maddeyi bu izah­
lardan sonra aynen reylerinize arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 14. — 2490 sayılı Artırma, Eksilt­
me ve İhale Kanununa tâbi olarak kiraya ve­
rilen gayrimenkuller hakkında da bu kanun hü­
kümleri tatbik olunur.
R E İ S — Madde hakkında söz istiyen yok.
Maddeyi reylerinize arz ediyorum : Kabul eden­
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
MADDE 15. — Kiralıyan 7 nci maddenin b,
c, ç Ve d bentlerinde yazılı sebeplerden dolayı
tahliye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep
C:2
olmaksızın üç sene müddetle
başkasına kiralıyamaz.
eski kiracısından
REİS — Goloğlu.
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen­
dim, bu madde de, eski kanunun 30 ncu madde­
sinin, V nci bendinin (C) fıkrasına mütenazır­
dır. Eski hükme göre mülkü ihtiyaç sebebiyle
tahliye ettirenler bir sene müddetle başka bir
kimseye veremezler. Bu yeni maddeye göre bir
sene, 3 seneye çıkarılmıştır, olabilir. Yeniden
inşa, esaslı tamir veya ıslah sebebiyle tahliye
'olunan gayrimenkullerin de 3 sene boş bırakıl­
ması istenmektedir. Bu doğru değildir. Yeni­
den inşa, esaslı tamir ve ıslah sebebiyle yapılan
bir binayı bu mesken buhranında 3 sene boş
bırakmak caiz olamıyacağmdan oradaki fıkra­
nın B, C, I) şeklinde kalması için bir takrir ve­
riyorum.
REİS — Kemal Biberoğlu.
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Vazgeç­
tim.
REİS — Server So'müncuoğlu.
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Ar­
kadaşlar, bu Ç bendi bir binada imar veya
esaslı değişiklik yapılması halinde imar ha­
reketlerine mâni olmamak için bırakılmış bir
açık kapıdır ve yerindedir .Ama bunun hüsliüniyetle yapılması ve hakikaten bu hakkın
yerinde kullanılması iktiza eder. Fakat eski
bina malikleri bu kanun çıktıktan sonra müstecirlerini çıkaramıyacakları için esaslı deği­
şiklik veya imar bahanesiyle binanın tahliye­
sini isteyeceklerdir. Bunun karşısında mukabil
bir hak. vaz 'edilmediği, onun hüsnüniyetine kar­
şı başka bir hüsnüniyeti karine olarak koy­
madan bu maddeyi kabul etmek mahzurlu olur.
Esaslı bir değişiklik mi yapacak, imar mı edecek
malik yapsın hakları dahilindedir. Ama bu sa­
dece kiracılarını çıkarmak maksadına matuf
olmasın. Bunu temin etmek maksadiyle değişik­
likten sonra malikin gayrimenkulu eskiden ora­
da oturan kiracılarına tahsis etmek mecburiyeti­
nin vaz'ıdır. Bu itibarla tatbikatta malik teklif
eder, yeni şartlara göre kirası tebeyyün eder.
Mal sahibinin bu teklifini kiracı kabul etmediği
takdirde mal sahibi evini başkasına kiraya verir.
Bu gibi hukuki bir mecburiyeti kabul etmekte
büyük fayda vardır. Başka memleketler de bu
misali aynen kabul etmişlerdir.
Ö9A
Download