Koroner arterler ve miyokardın eş zamanlı değerlendirilmesi için

advertisement
Onkoloji Özel Sayısı
Koroner arterler ve miyokardın
eş zamanlı değerlendirilmesi
için kardiyak BT incelemesi
Doç. Dr. Kakuya Kitagawa, Dr. Tatsuro Ito, Doç. Dr. Hajime Sakuma, Doç. Naoki Nagasawa, Akio Yamazaki*,
Dr. Shiro Nakamori, Doç. Dr. Hiroshi Nakajima**
* Mie Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Departmanı Mie, Japonya
* Mie Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Departmanı Mie, Japonya
#13–14’de ciddi stent içi stenoz
görülmedi.
Hastanın hikayesi
Periferal arterioskleroz obliterans ve
inferior duvar miyokard enfarktüs
hikayesi olan 67 yaşındaki erkek hasta
sol sirkumfleks artere (LCx) stent
yerleştirilerek tedavi edildi. Hem koroner
arterin, hem de miyokardın eş zamanlı
değerlendirilmesi için koroner BT
anjiyografi (cCTA), stres miyokard
dinamik perfüzyon ve geç kontraslanma
dahil kapsamlı bir kardiyak BT
incelemesi yapılması talimatı verildi.
Tanı
Koroner CTA görüntüleri sol koroner
arter (LCA) dominant bir sistemi
gösteriyor (Şek.1A ve 1B). Sol anteriyor
desendan arterde (LAD) karma plaklar
görülebildi. Bu plaklar 6 numaralı
segmentte orta derecede stenoza
(Şek.2A) ve 7 numaralı segmentte hafif
stenoza (Şek. 2B) yol açtı. Stent
distalindeki hafif stenoz haricinde, LCx
1A
Adenosin tarafından tetiklenen stres
miyokard dinamik perfüzyon BT
görüntüleri ciddi iskemik alan
göstermedi. Azalan miyokard kan akışı
bazal septal enferior duvar alanında
görülebiliyor, burası eski enfarktüse
karşılık geliyor (Şek.3).
Geç kontraslanma BT görüntüleri bazal
septum enferior duvardan apikal
enferior duvara doğru sub-endokardiyal
enfarktüsü gösteriyor. Bu apekste
kısmen transmural hale geldi (Şek. 4)
Miyokard viyabilitesi muhafaza edildi.
Yorumlar
Bu vakada toplamda sadece 5.9 mSv
etkin dozla mükemmel sonuçları olan
kapsamlı bir çalışma elde edildi.
Miyokard perfüzyon değerlendirmesinde
sadece yüksek temporal çözünürlük
1B
değil, aynı zamanda tutarlı miyokard BT
değerleri de önem taşıyor. Yarırekonstrüksiyon metodu yüksek
temporal çözünürlük sunuyor ancak
aynı zamanda miyokard BT’de röntgen
kaynağının pozisyonuyla ilgili değer
dalgalanmasına yol açarak miyokard
perfüzyonun değerlendirmesini
etkiliyor.
SOMATOM Definition Flash, aynı anda
hem 75 ms yüksek temporal çözünürlük
hem de 360° tam rekonstrüksiyonlu
stabil miyokard BT değerleri sağlayan
gelişmiş bir algoritmayla teçhiz edilmiş
bir Kalp Perfüzyon modu (Sistolik ECK
tahrikli Sıralı Mekik modu) sunuyor.
Miyokard kan akışının renkli bir haritayla
hızlı şekilde hesaplanmasını sağlayan bir
perfüzyon analizi uygulamasıyla birlikte
miyokard perfüzyonunun
değerlendirilmesinde çok iyi sonuçlar
veriyor. Ayrıca bu Kalp Perfüzyonu
modunu, aynı zamanda tutarlı miyokard
BT değerleri gerektiren geç kontraslanma
BT için de uyguluyoruz. [1]
Dört zaman noktasında tarama yapmak
ve bunların perfüzyon uygulamasının
hareket düzeltme algoritmasını
kullanarak ortalamasını alan bu
mükemmel tarama modu azaltılmış
artefakt ve gürültülü net geç
kontraslanma görüntüleri sunabiliyor.
Bu çalışma, koroner arter stenozu,
iskemi ve miyokard viyabilite dahil tek
durak noktalı kardiyak BT’nin oldukça
düşük radyasyon dozuyla yapılabilir
olduğuna dair bir örnek teşkil ediyor.
Referanslar
1 Koroner CTA görüntüleri LCA baskın sistemi gösteriyor (Şek. 1A – MIP, Şek. 1B – VRT).
62 İnovasyon | Mayıs 2015 | www.siemens.com.tr/inovasyon
1 Kurobe Y, Kitagawa K, J Cardiovasc
Comput Tomogr. 2014
Jul-Aug;8(4):289-98.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards