Bil ki, nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve

advertisement
Sorularlarisale.com
"Bil ki, nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve
kemâlâtın fezlekesi ve esasıdır. Din-i hak, saadetin
fihristesidir." ifadesini izah eder misiniz?
İnsanlık tarihinde kendini gösteren ne kadar hayır ve kemalat varsa, tümü, hak din
olan semavi dinler sayesinde ortaya çıkmıştır. İlgili cümlenin devamında geçen şu
ifadeler de mevzuyu izah etmektedir:
"Madem şu âlemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir hayır,
zâhir bir hak, fâik bir kemal görünüyor. Bilbedâhe, hak ve hakikat,
nübüvvet içindedir ve nebîler elindedir. Dalâlet, şer ve hasâret,
onun muhalifindedir."(1)
Keza Yirminci Söz'de geçen aşağıdaki tespitler de konumuza açıklık getirmektedir:
"İşte, Kur'ân-ı Hakîm, enbiyâları, insanın cemaatlerine terakkiyât-ı
mâneviye cihetinde birer pîşdar ve imam gönderdiği gibi, yine
insanların terakkiyât-ı maddiye sûretinde dahi, o enbiyânın
herbirisinin eline bâzı hârikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı
ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittibâa emrediyor. İşte,
enbiyâların mânevî kemâlâtını bahsetmekle insanları onlardan
istifadeye teşvik ettiği gibi, mu'cizâtlarından bahis dahi, onların
nazîrelerine yetişmeye ve taklidlerini yapmaya bir teşviki işmâm
ediyor. Hattâ denilebilir ki, mânevî kemâlât gibi maddî kemâlâtı ve
hârikaları dahi en evvel mu'cize eli nev-i beşere hediye etmiştir."
"İşte Hazret-i Nuh'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan sefine ve
Hazret-i Yûsuf'un (Aleyhisselâm) bir mu'cizesi olan saati, en evvel
beşere hediye eden, dest-i mu'cizedir. Bu hakikate latîf bir işarettir
ki, san'atkârların ekseri, herbir san'atta birer peygamberi pîr ittihaz
ediyor. Meselâ, gemiciler Hazret-i Nuh'u (Aleyhisselâm), saatçiler
Hazret-i Yûsuf'u (Aleyhisselâm), terziler Hazret-i İdris'i
(Aleyhisselâm),.."(2)
page 1 / 2
Peygamberler ve peygamberlik kurumu, insanlığın iyilik kabiliyetlerini geliştirip
insanlığı iyiliğe ve hayra sevk etme konusunda, bir standart bir ölçü bir temel
niteliğindedir.
Peygamberlik kurumu, bütün insanlık ile Allah arasında bağlayıcı ve umumi bir
köprüdür. Peygamberler Allah katında bütün insanlığın insanlık içinde de Allah’ın
temsilcisidirler.
Hak dinler insanlık açısından saadet ve mutluluğun bir özeti bir listesi gibidir.
İslam’ın emir ve yasakları insanlığın hem dünya da hem de ahirette mutluluğa
ulaşmasında bir araç bir vesiledir.
Mesela, namaz bedene sıhhat iken ruh ve kalbe manevi bir gıda hükmündedir.
Faizin haram zekâtın farz olması ekonomik ve toplumsal refah ve mutluluğun
kaynağıdır.
İslam sayesinde tarihte milyonlarca kamil, fazıl, alim, evliya insanlar yetişmiş ve
insanlığa güzel bir rehberlik vazifesini ifa etmiştir. Mevlana, Yunus Emre, Şazeli,
Nakşibendi, Geylani, Gazali, İmam-ı Rabbani bunlarda bazılarıdır.
Dipnotlar:
(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.
(2) bk. Sözler, Yirminci Söz.
page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Related documents
Download