mesi için meclisin her Ocak ayı toplantısında yapılan ve

advertisement
mesi için meclisin her Ocak ayı toplantısında
yapılan ve yapılacak işler üzerinde izahat ver­
mesi ve bu izahat üzerinde müzakere açması ve
izahatı kâfi görmezse vali ve kaymakama müra­
caat suretiyle icra organı üzerinde ceza bölü­
münde 131, 132 nci maddelerde mütalâa edilen
bâzı intibahi ve nihayet cezai kararlar iste­
mesi yetkisi de yukarda arz ve izah edilen mu­
rakabe sisteminin tabiî ve zaruri bir devamı te­
lâkki edilmiştir.
Bu takdirde idare; alâkalıları vazife icabı­
nı ifaya davet eder. Yeni bir teftiş veya tetkikte
bunların yapılmadığını görürse idare kurulla­
rı cezai tehdit yetkisini kullanabilir.
Buna rağmen vazifeliler meclis kararlarını
yerine getirmemek suretiyle kanun icaplarını
yapmamakta ısrar ederlerse ilgililer hakkında
mahkemece bir karara varılmak üzere dosya
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi olunur.
Mahkûmiyet halinde otomatikman muhtar­
lık vasfı sâkit olur.
Köy işlerini aksaksız yürütebilmek, alâkalı­
ların vazife duygu ve hassasiyetlerini daima üs­
tün tutabilmek için muhakkak ki, hüsnümisali
kuvvetli müeyyidelere ihtiyaç vardır.
İdarenin bu yetkisinin memleket vazifesini
her ne suretle olursa olsun takabbül edenler
üzerindeki terbiyetkâr tesiri ne kadar faydalı
ve aşikâr ise âmme hukuk ve hizmetlerinin yü­
rütülebilmesi için böyle bir murakabenin zarure­
ti de o derecede lüzumlu olduğu apaydındır.
Bölüm : II
Köy ihtiyar heyetlerinin toplantıları ve göre­
cekleri işler
İhtiyar heyetlerinin yetkileri mütalâa olu­
nurken iş ve iktisadi hayatın her gün inkişaf
ettiği köylerimizde ticari hayat da artmakta ve
meselâ "birkaç yıl evvel mahdut bâzı evlerle köy
kahvesinden başka bir şey bulunmıyan ve ha­
len kuvvetli çarşısı ve pazarı ile dikkati çeken
İzmir'in Çırpıcı Köyünde iktisadi yükselişin
meşkûr bir ifadesi olarak bu kere İş Bankası
şubesinin de açılmak üzere olduğu öğrenilmek­
tedir.
Bu yerlerde esasen belediyeden başka bir şey
olmıyan köy idarelerinin belediye idareleri misillû; ekmek, et, gaz... gibi ihtiyaçların peraken­
de satış fiyatları üzerinde durması, her kesin
yiyeceği, giyeceği, temizleneceği, yatacağı ve is'( S. Say
tirahat edeceği umumi yerlerin .buralarda yapı­
lan ve satılan gıda maddelerinin ve bu gibi yer­
lerde çalışanların temizliği üzerinde murakabe­
sini kullanması ne kadar zaruri ise sosyal yar­
dımın her sahasında ve umumi âfetlerde köyün;
koruyucu ve kurtarıcı vasfını geniş müdahale ve
her türlü yardımlarla göstermesi de o derece lü­
zumlu bulunduğu düşünülerek 62 nci maddeye
yeni hükümler konmuş ve ayrıca zirai âsayi§
mevzuunda bu heyetlerin daima uyanık ve müdahalekâr olabilmeleri için zararları süratle tesbit
etmeleri ve bu suretle mevzu hükümlere ve ya­
saklara muhalif hareket edenler hakkında ceza
salâhiyetlerini kullanmaktan maada iki tarafı,
özel bir alâka ile uzlaştırmaya yanaştırabilmeleri
için de «uzlaştırma yetkilerini kullanmak» salâhiyetleriyle teçhiz edilmişlerdir. Bu arada mailiinhidam binalar hakkındaki Hükümet teklifine da­
ha ameli bir veçhe verilmiş; sel tahripleri, sula­
ma işleri kuvvetli birer servet olan yabani ağaç­
ların aşılanması, suni gübrelerin kullanması, to­
humların temizlenme ve ilaçlama işleri; zirai alet­
lerin köye girmesi ve bilhassa mahsul bayramları
yapılması, köy sergileri kurulması ve iyi mahsul
yetiştirenlerin mükâfatlandınlması mevzuları ay­
nı maddenin fıkraları içinde önemle mütalâa
olunmuştur.
Diğer taraftan Hükümet tasarısında ayrı bir
bölüm işgal eden çiftçi mallarının korunmasına
ait vazife ve salâhiyetlerle ayni şekilde köy mec­
lisi ile bu heyetler ve muhtar arasmda vazife
icaplarına ve işin mahiyetine göre taksim edil­
miş ve bu kanunun köylere ait hükümleri tasa­
rıdaki ilgili hükümlerle mezcedilmiştir. Bütün.
bu değişikliklere uyarak köy meclis ve ihtiyar
heyeti toplantılarının usul ve zamanları ile
kararların ilân ve kesinleşmesi işleri yeni baş­
tan tanzim edilmiştir.
Bölüm : III
Muhtar ve göreceği i§ler
Hükümet tasarısının 2 nci bölümünü i«/gal
eden ve köy muhtarının hukuki durumunu tes­
bit eden 63 ncü maddede (muhtarın, köyü ve
Hükümeti temsil edeceği) tasrih edilmiş ve
«köy işlerinde emir vermek ve emrini tatbik ek­
tirmek hakkı» tabiatiyle yine muhtarda kalmış*
tır: iKöy işleri kısmındıa gösterilen bir kısım iş»
ler; mahiyetleri itibariyle ihtiyar heyetlerinin
: 117 )
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards