İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU

advertisement
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Koruma Kuramı
Theory of Conservation
Kodu
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Code)
RST 509
(Semester)
(Local Credits)
(ECTS Credits)
Güz
3.0
7.5
Fall
Enstitü Anabilim Dalı/ Mimarlık / Restorasyon
GSSET/Architecture / Restoration
Program
(Department/Program)
Zorunlu
Dersin Türü
Dersin Dili
(Course Type)
(Course Language)
Compulsory
Dersin İçeriği
(Course Description)
Ders Türü
(Course Type)
Yüksek Lisans
M.Sc.
Türkçe
Turkish
Tarihi çevre ve anıt korumanın tarihsel evrimi; endüstri devrimi sonrası ilk duyarlılıklar ve 19. Yüzyıl sonu koruma
kültleri; konservasyon ve stilistik rekompozisyon; onarım adına yıkım ve anti restorasyon kuramı; 20. Yüzyıl başı
koruma kuramı, analitik yaklaşım; belgeleme ve malzeme; strüktür analizlerinin önemi; 20. Yüzyılın ilk
yarısındaki kabuller, toplantıların sonuç bildirgeleri ve Venedik Tüzüğü; Amsterdam Bildirgesi ve çevre koruma
ilkeleri; Lozan ve arkeolojik korumanın ilkeleri; 20. yüzyıl sonu koruma kültü; otantiklik; değişen ölçütler ve
mimari korumada otantiklik; Bergen ve Nara Konferansları; yeniden kullanım.
30-60 kelime arası
Historical development of the theory of architectural conservation; conciousness after the industrial revolution and
the conservation cult of the late 19th century; conservation and the unity of style; destruction for the sake of
restoration and the anti-restoration theory; conservation theory of the early 20th century; analytical approach
towards the structures and the original materials; importance of recording and documentation; conservation
concepts of the first half of the 20th century and the Venice Charter; Amsterdam Decleration and conservation of
the urban historic sites and historic centers; Lausanne Charter and conservation and anastylosis in archaeological
sites; authenticity, changing criteria and concept of authenticity in architectural conservation; re-use of the
traditional buildings.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Maddeler halinde 2-5 adet
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Maddeler halinde 4-9 adet
1. Koruma alanındaki farklı kuramsal yaklaşımları karşılaştırmalı olarak irdelemek,
2. Kuramsal yaklaşımların restorasyon uygulamalarındaki yansımalarını anlamak,
3. Mimari korumanın yasal ve yönetsel çerçevesini kavramak.
1. Study different theoretical approaches in the field of architectural conservation,
2. Understand the effects of theoretical approaches in restoration practice
3. Grasp the legal and administrative framework of architectural conservation.
Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri
kazanırlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Restorasyon alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
Disiplinlerarası kuramsal etkileşimi kavrayabilme
Restorasyon alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
Restorasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve
öğrenmesini yönlendirebilme
Restorasyon alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak
sistemli bir biçimde aktarabilme
Veri toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel,
kültürel ve etik değerleri gözetme becerisi
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda
kullanabilme.
Graduate students who successfully pass this course gain the following knowledge, skills and
proficiencies:
1. Developing and intensifying knowledge in Restoration Program’s area
2. Grasping the inter-disciplinary theoretical interaction
3. Combining the theoretical knowledge from the area and new knowledge
4. Gaining the ability to carry out a specialistic study related to the area
5. Assessing the specialistic knowledge and skill gained through the study with a critical view
6. Systematically transferring the current developments in restoration area to other groups in and out of
the area in written, oral and visual forms
7. Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the collecting, interpreting,
practicing and announcing processes of the area related data and the ability to teach these values to
others
8. Using the knowledge and the skills for problem solving and application in inter-disciplinary studies.
Kaynaklar
(References)
Maddeler halinde en çok 5 adet
Orbasli, A., Architectural Conservation: Principles and Practice Blackwell
Publishing, 2007.
Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM
Yayınevi, İstanbul 2000.
Jokilehto, J., A History of Architectural Conservation, İngiltere: Butterworth
Heinemann, 1999.
Ödevler ve Projeler
1 DÖNEM ÖDEVİ
(Homework & Projects)
1TERM PAPER
Laboratuar Uygulamaları
...
(Laboratory Work)
…
Bilgisayar Kullanımı
ÖDEV HAZIRLANMASINDA VE SUNUMUNDA
(Computer Use)
IN THE PREPARATION AND PRESENTATION OF THE TERM PAPER
Diğer Uygulamalar
…
(Other Activities)
…
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
(Assessment Criteria)
Adedi*
(Quantity)
1
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
40
…
…
…
…
…
…
1
10
…
…
1 (seminer
sunuşu)
…
50
*Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur
…
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş. Koruma kuramının kapsam ve anlamı
19. yüzyıl Fransa’sında koruma kuramının gelişi ve Viollet-le-Duc’ün üslup birliği anlayışı
Anti-restorasyon akımı ve J. Ruskin ile W. Morris’in yaklaşımları
19. yüzyıl İtalya’sında gelişen kuramlar
Osmanlı dünyasında anıt ve çevre koruma konusundaki yaklaşımlar
Çağdaş koruma kuramları ve restorasyon yaklaşımları, otantiklik kavramı
Dünya savaşları ertesinde koruma kuramının gelişimi ve Venedik Tüzüğü
Koruma alanında etkinlik gösteren uluslararası kuruluşlar
Tek yapıdan tarihi çevre korumaya
Türkiye’de korumanın yasal çerçevesi
Türkiye’de korumanın yönetsel yapısı
Seminer sunuşları
Seminer sunuşları
Seminer sunuşları
Dersin
Çıktıları
1,2
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7,8
6,7,8
6,7,8
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction. Content and meaning of the theory of conservation
Evolution of the theory of conservation in 19th c. France and stylistic recomposition approach
of Viollet-le-Duc
Anti-restoration movement and theory of J. Ruskin and W. Morris
Theories developed in 19th century in Italy
Approaches of monument and site conservation in the Ottoman context
Contemporary conservation theories and restoration approaches, notion of authenticity
Evolution of the conservation theory in the post-war period and Venice Charter
International organizations in the conservation field
From monument to site conservation
Legal frame of conservation in Turkey
Administrative frame of conservation in Turkey
Seminar presentations
Seminar presentations
Seminar presentations
Course
Outcomes
1,2
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
6,7,8
6,7,8
6,7,8
Dersin Restorasyon Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi
Restorasyon Yüksek Lisans Programı Program Çıktıları
Lisans düzeyi yeterliliklerine bağlı olarak, Restorasyon alanında edindiği kuramsal ve
uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme (Bilgi I) ve
kullanabilme (Beceri III).
Restorasyon alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme (Bilgi II), edindiği
II
bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni
bilgiler oluşturabilme (Beceri IV), özümsediği bilgileri, problem çözme ve/veya uygulama
becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik XVI).
III Restorasyon alanıyla ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
(Beceri V), uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği IX), uzmanlık gerektiren bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VI).
Restorasyon alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
IV
destekleyerek meslektaşı ve meslek dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli
biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik X), bilgisayar yazılımlarıyla birlikte bilişim
ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik XIII) ve
kendi anadili dışında ikinci bir uluslararası dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme (İletişim ve
Sosyal Yetkinlik XII; program kapsamındaki derslerle İngilizce desteklenmekte ve en az
Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi hedeflenmektedir).
Restorasyon alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
V
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VII), çözüme yönelik olarak liderlik
yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği VIII) ve kendi
çalışmalarını uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana
Özgü Yetkinlik XVII).
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme,
VI
geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal
Yetkinlik XI), Restorasyon alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek
denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik XIV) ve ilgili konularda
strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri
çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik XV).
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
1
2
I
3
X
X
X
X
X
X
Relationship between the Course and Restoration Master Degree Curriculum
I
II
III
IV
V
VI
Program Outcomes of Restoration Master Degree
Developing, intensifying (Knowledge I) and using (Skill III) knowledge in the area of
Restoration, based upon the competency in the undergraduate level.
Grasping the inter-disciplinary interaction related to the area of Restoration (Knowledge II);
using the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area (Skill IV); and
using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are
processed within the area) in inter-disciplinary studies (Area Specific Competency XVI).
Solving the problems faced in the area of Restoration by making use of the research methods
(Skill V); assessing the specialistic knowledge and skill gained through the study with a
critical view and directing one’s own learning process (Learning Competence IX); and
carrying out a specialistic study related to Restoration independently (Competence to work
independently and take responsibility VI).
Systematically transferring the current developments in the area of Restoration and one’s own
work to other groups in and out of the area in written, oral and visual forms (Communication
and Social Competency X); using the computer software together with the information and
communication technologies efficiently and according to the needs of the area
(Communication and Social Competency); and proficiency in a foreign language –at least
European Language Portfolio B2 Level- and establishing written and oral communication
with that language (Communication and Social Competency XII).
Developing new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems
arising in the practical processes of Restoration and coming up with solutions while taking
responsibility (Competence to work independently and take responsibility VII); fulfilling the
leader role in the environments where solutions are sought for the problems related to the
area (Competence to work independently and take responsibility VIII); and in the programs
with thesis, presenting one’s own work within the international environments orally, visually
and in written forms (Area Specific Competency XVII).
Seeing and developing social relationships and the norms directing these relationships with a
critical look and taking action to change these when necessary (Communication and Social
Competency XI); paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the
collecting, interpreting, practicing and announcing processes of Restoration related data and
the ability to teach these values to others (Area Specific Competency XIV); and developing
strategy, policy and application plans concerning the subjects related to the area and the
ability to evaluate the end results of these plans within the frame of quality processes (Area
Specific Competency XV).
1 2 3 X
X
X
X
1: Little, 2. Partial, 3. Full
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
Doç. Dr. Yegân Kâhya
Doç. Dr. Deniz Mazlum
16.11. 2011
İmza (Signature)
X
X
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards