T.B.M.M. B : 8 29 . 9 . 1992 0 : 1 BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul

advertisement
T.B.M.M.
B:8
29 . 9 . 1992
0:1
BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'in, istanbul'da
faaliyette bulunan fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sorusu vardır.
Sayın Sevigen?.. Burada.
İlgili Bakan?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından sözlü olarak cevap­
landırılmasının sağlanmasını arz ederim.
Mehmet Sevigen
istanbul
1. istanbul'da kaç fırın faaliyettedir? Kaçının ruhsatı vardır?
2. Bu fırınlardan kaçının SSK ve bölge müdürlüklerinde dosya numarası vardır?
3. Bu fırınlarda kaç işçi çalışmaktadır? Kaçı sigortalıdır?
4. Hafta tatili ve yıllık izin kullanabilen işçi sayısı nedir? Bu konudaki düşündüğünüz
önlemler nelerdir?
BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay; buyurun
efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen tarafından
Bakanlığımıza tevdi edilen soruya yanıt vermeden önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekili tarafından sorulan "İstanbul'da kaç fırın faaliyettedir, kaçının ruhsatı
yardır; bu fırınlardan kaçının SSK ve bölge müdürlüklerinde dosya numarası vardır; bu fırın­
larda kaç işçi çalışmaktadır, kaçı sigortalıdır; hafta tatili ve yıllık izin kullanabilen işçi sayısı
nedir?" şeklindeki sorularına yanıtım şöyledir :
istanbul'da 2 binin üzerinde fırın İşyeri bulunmaktadır. 1 401 adet fırın işyeri, istanbul
bölge müdürlüğünce tescil edilmiştir. Tescil edilmeyen fırınların tespiti ve tescili işlemleri sür­
dürülmektedir.
Bilindiği gibi, fırın işyerlerine, ruhsatlar, belediyelerce verilmektedir, istanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı nezdinde yürüttüğümüz girişimlerle, il hudutları içinde ve bağlı belediye­
lerde, fırın işyerlerinin sayısı ve ruhsat durumu belirlenerek, işbirliği içinde, tespit ve tescil işle­
mi sürdürülmektedir.
Bu fırın işyerlerinde çalışan işçi sayısı, sektörün niteliğinden kaynaklanan nedenlerle de­
ğişkenlik göstermektedir; ancak,'bu sayı 20 binin üzerindedir.
Bu işkolunda faaliyet gösteren Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-tş ve Hak-Iş'e bağlı öz Gıda-Iş
Sendikalarına üye yaklaşık 18 bin işçi, bu sendikaların imzaladığı toplu iş sözleşmelerinden
yararlanmaktadır.
Toplu Konut Fonu ve Tasarrufu Teşvik Fonu kesintileri nedeniyle, bir fırın işyerinde çalı­
şan işçi sayısının, bu yasaların yürürlüğe girmesinden sonra, 10'un altında gösterilmeye baş­
landığı da bir vakıadır, işyerlerinde yapılan denetimlerde bu konu üzerinde özellikle durul­
makta ve sigortasız kaçak işçi istihdamı önlenmeye çalışılmaktadır.
— 59 —
Download