T.B.M.M. B : 1 1.9. 1993 O : î Ayrıca son yıllarda özellikle anakent

advertisement
T.B.M.M.
B:1
1 . 9 . 1993
O: î
Ayrıca son yıllarda özellikle anakent belediyelerinde konuya büyük duyarlılık sağlanmış­
tır. Altyapı çalışmalarında, vatandaşlara götürülen hizmetlerde sakatlara ilişkin Uluslararası
Standartlara özen gösterilerek düzenlemeler yapılmıştır, Yapılarda yatay geçişlerin bulunması,
ankesörlü telefonların daha uygun konumda yerleştirilmesi, kaldırım düzenlemeleri ve pek çok
belediyede sakat vatandaşlardan ulaşım hizmetleri için bilet parası alınmaması, tuvalet ola­
naklarının bu çerçevede düzenlenmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Bütün bu gelişmelere rağmen, bu alanda daha pek çok atılımın işlerliğe kavuşturulmasına
gerek duyulmaktadır.
1
özürlüler Komisyonunda belirlenen tekliflerin pek çoğu, esasen hazırlamış olduğumuz
Eylem Planında yer almaktadır. Bu konudaki yaptırım süreleri ve ilgili kuruluşların isimleri
belirlenmiştir. Konu takibimiz altındadır, zaman içerisinde belirli öncelikler dahilinde gerçek­
leştirilecektir.
Sosyal Devlet bu alandaki sorumluluklar açısından önem taşıyan bir kavramdır.
Bir devletin sosyal hukuk devleti olması ile sosyal korumaya özen göstererek önemli kay­
naklar ayırması ile özel ilgi gruplarının sorunlarına sağlıklı yaklaşımlarla çözümler üretilebil­
mektedir. Kalıcı, etkin, sürekli önlemler sosyal hukuk devleti felsefesi ile, bu hedefi gerçekleş­
tirecek kaynakların millî gelirden ayrılması ile.doğrusal ilişki halindedir.
Sakatlığın önlenmesi ve sakatların korunması politikaları, ülkemizdeki sosyal ve ekono­
mik göstergelerin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılmasının sonuçları ile çok yakından ilgilidir.
Kişi başına ulusal gelirin artması eğitim seviyesinin, sağlık koşullarının iyileştirilmesi, akraba
evliliklerinin engellenmesi, trafik, iş ve ev kazalannın önlenmesine yönelik toplumsal eğitimin
verilmesi, istihdam koşullarının sakatların da rahatça iş bulmasına olanak verecek şekilde dü­
zenlenmesi, tıbbi ve meslekî rehabilitasyon, teknolojik tercihler vb. bir bütün olarak esasen
kalkınma hedeflerimizle birlikte ele alınacak ve temelde sakatlığı da önleyecek politakalardandır. Sosyal devlet bu özel ilgi gruplarına ilişkin hizmetlerde öncelikler ve kolaylıklar sağlamak
açısından büyük önem taşımaktadır.
Yeni kurumların kurulması ile bu konuda başarıya ulaşmak söz konusu değildir. Mevcut
kuruluşların geniş teşkilat yapısı ve yasal sorumlulukları bulunmaktayken yüksek maliyetlere
erişecekıgeniş yapılı bir organizasyona gitmek sadece kıt olan malî ve insan gücü kaynakları­
nın tüketilmesi gibi bir sonuç doğracak ve umulan yararı sağlayamayacaktır.
Ayrıca, sakatlar sorununa çağdaş önlemler getiren ülkelerin hiç birinde kendine özgü ola­
rak kurulmuş bulunan veya bu tür model ile yapılanan bir Sakatlar Bakanlığı bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Moğultay
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
115. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen 'in, Basın Kartları Komisyonuna ilişkin Baş­
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yıldırım Akluna'nm yazılı cevabı (7/1582)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl­
masını saygılarımla arz ederim.
.
Mehmet Sevigen
İstanbul
— 374 — .
'
Download