göstermektedir ki, petrol koku kullanımı için "tek tip fırın

advertisement
T.B.M.M.
27.6.2002
B : 119
0:4
göstermektedir ki, petrol koku kullanımı için "tek tip fırın kullanmaya zorlanması"
söz konusu değildir.
SORU 7- Bu uygulamanın arkasında çok büyük kapasiteli ve belirtilen tipte fırınlara sahip
holding firmalarının pazar payını artırma ve rekabet ortamını kaldırarak fiyat tekeli
oluşturma çabalarının yattığı iddiaları doğru mudur?
CEVAP 7-Önceden tahsisat yapılmış olan pülverize sistemle üretim yapan kireç fabrikaları
da; Bakanlığımızca hazırlanan "ve EK-1'de yer alan şartların hepsini sağlamak
zorunluluğundan dolayı ilave yatırım yaparak gerekli şartları sağlayıp, Emisyon İzin
prosedürlerini tamamlamışlardır, Bunların dışında sistemlere sahip olan İKSAŞ Kireç
San.'de 1 adet kireç fırınını (Kademeli) uygun hale getirmiş olup, tahsisatı devam
etmektedir.
SORU 8^ Yıllık kapasiteleri yaklaşık 1,250.000 olan, istihdam ettiği yaklaşık 1.000 işçi ve
sağladığı yan istihdamlarla 7-8 bin kişinin geçim kaynağı olan bu işletmelerin ayakta
kalabilmesi için ve emisyon değerlerini istenilen değerde tutan firmalara petrol koku tahsisi
yapmayı ve fırın dönüşümlerini yeniden gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?
CEVAP 8- Bakanlığımızca kireç fabrikalarında petrol koku kullanımıyla ilgili olarak
hazırlanmış olan EK-1'deki esaslar; çevre ve insan sağlığını korumak, üretimin çevre dostu
teknolojiler kullanılarak yapılması, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde., birçok kurum
kuruluşun da uygun gördüğü bilimsel raporlardan hareketle hazırlanmıştır. Bu kapsamda,
Bakanlığımıza yapılan yeni müracaatlarda, getirilen şartları sağlamış olanlara tahsisat
yapıldığı gibi, Bakanlığımızla, protokol imzalamış tesislerin tahsisat durumu da, protokol
çerçevesinde değerlendirilecektir
-633-
Download