alkol bağımlısı hastalarda sosyal uyum düzeyi ölçümü

advertisement
ALKOL BAĞIMLISI HASTALARDA SOSYAL UYUM DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ
Proje araştırmacıları:Esat Yetkin,Eren Yaşa,Melis Temizkan,Burak Yağdıran,Tuna
Turan
Sorumlu öğretim görevlileri:Psikiyatri Anabilim Dalı Doç.Dr.İnci Özgür İlhan
Biyoistatistik Anabilim Dalı Doç.Dr.Yasemin Genç
Projenin Amacı: Alkol bağımlılığı toplumda önemli sosyal sonuçları olan çok yönlü
bir hastalıktır.Amacımız bu soruna sahip bireylerin sosyal uyum düzeylerini ölçmek
Gereç ve Yöntem:.Araştırmaya Mart-Nisan ayları arasında yatarak ve ayaktan
tedavi gören hastalar alınmıştır.Araştırmada SUKDÖ (sosyal uyum kendini
değerlendirme ölçeği) kullanılmıştır.Ölçekle beraber bir sosyademografik form
uygulanmıştır . Bu ölçeğe göre 35 puan altı sosyal uyum bozukluğu olarak
değerlendirilmiştir.Analizlerde ki-kare, Fisher exact, student's t testleri ve tek yönlü
varyans analizi kullanılmıştır.
Bulgular:Araştırmada bir kadın hasta olduğu için cinsiyet ile sosyal uyum
bozukluğunu karşılaştıramadık. Eğitim düzeyinin sosyal uyum ile olan ilişkisine göre
eğitim düzeyi ile sosyal uyum bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır(p>0.05). Ancak p değeri sınıra çok yakın olduğu için istatistiksel
olarak anlamlı olmasa da eğitim düzeyi arttıkça sosyal uyum bozukluğunun azalma
yönünde eğilim göstermiştir.
Tedaviye göre ayaktantedavi gören hastalarda sosyal uyum bozukluğu yatan
hastalardan daha fazla saptanmıştır. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur.(p<0.05)Medeni duruma göre, evli,bekar ve eşinden ayrı ya da eşini
kaybetmiş hastalar arasında sosyal uyum bozukluğu yönüyle istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır.(p>0.05)Gelir düzeyine göre, hastaların ekonomik
durumuyla sosyal uyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Sonuçlar:Sosyal uyum bozukluğunun yatarak tedavi gören hastalarda daha az
görülmesini, bağımlılık biriminde bir sosyal ortamın bulunması ve hastaların
kendileriyle aynı problemi yaşayan hastalarla birarada bulunmalarının onların tedavi
sürecine katkı sağlamış olmasına bağlıyoruz. Hastalarda yaşla beraber sosyal uyum
bozukluğu görülme oranının artmış olduğunu görüyoruz. Bu bulguya dayanarak,ileri
yaştaki alkol bağımlısı hastalarda tedavi sürecinde hastanın sosyal çevreyle olan
ilişkisinin de göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler:Alkolizm,Sosyal uyum,SUKDÖ
Download