harizmi düşme riski ölçeği değerlendirme formu çocuk hasta 0

advertisement
HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ
DEĞERLENDİRME FORMU
ÇOCUK HASTA 0-16 YAŞ
YAYIN TARİHİ:15.10.2011
KODU:HB.FR.05
REV. NO:03
REV. TARİHİ: KASIM
2015
Sayfa No/Sayısı 1 / 2
Hastanın Adı / Soyadı
Yattığı Bölüm
Değerlendirme Zamanı
1 İlk Değerlendirme 2 Post–Operatif Dönem 3 Hasta Düşmesi 4 Bölüm Değişikliği 5 Durum Değişikliği
Risk değerlendirmesi; hastanın hizmet alacağı bölüme kabulünü takiben ilgili bölüm hemşiresi tarafından yapılır.
Değ. Zamanı Değ.Zamanı Değ.Zamanı Değ. Zamanı Değ. Zamanı
RİSK FAKTÖRLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nörolojik hastalığı/semptomu var.*
Oksijenlenme değişikliği var.*
Düşme riski açısından özellikli
hastalığı/semptomu var.*
Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.*
Görme engeli var.
Hastaya bağlı 3 ve üstünde bakım ekipmanı var.*
Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç,
koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.*
Hasta post-op. ilk 48 saatlik dönemde.
Riskli ilaç kullanımı var.*
Tarih:……..
Tarih:……..
Tarih:……...
Tarih:…….
Tarih:……..
PUAN
5
5
PUAN
5
5
PUAN
5
5
PUAN
5
5
PUAN
5
5
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Toplam Puan
Değerlendirmeyi Yapan Hemşire
Adı Soyadı/İmza
YÜKSEK RİSK
Toplam puanı 15 ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilmeli ve bu hastalarda Dört
Yapraklı Yonca sembolü kullanılmalıdır.
Bilgilendirme Tablosu
Hasta /Hasta yakını düşme riski açısından bilgilendirilir ve Hasta/hasta yakını eğitim formuna kayıt edilir.
*Nörolojik Hastalıkl ar/ Sem ptom lar : Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge bozukluğu, Kooperasyon bozukluğu vb.
*Oksijenl enm e Değişiklikleri: Solunum Hastalıkları, Dehidratasyon, Anemi, Anoreksi, Senkop, Baş Dönmesi, Asidoz, Ödem, Hipotansiyon vb.
*Özellikli Hast alıklar/Semptoml ar: Cam Kemik Hastalığı, Hemofili, Trombositopeni, İdiopatik TrombositopenikPurpura
*Hastane yönetimi tarafından hastanın yaşına, genel durumuna, boy-kilo vb. özelliklerine göre uygun yatak tanımlaması yapılmalıdır.
* Hasta Bakım Ekipmanl arı : IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Kalıcı Kateter, Dren, Perfüzatör, Pacemaker vb
*Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyaç durumu yürüme kabiliyetini edinmiş hastalarda değerlendirilir.
* Ri skli İl açl ar: Hipnotikler, Barbitüratlar, Nöroleptikler, Antidepresanlar, Laksatifler/Diüretikler Narkotikler, Kemoterapötikler, Sedatifler,
Antihipertansifler, Antidiyabetikler
*Yoğun bakım bölümlerinde yatmakta olan tüm çocuk hastalar yüksek riskli kabul edilmeli, ancak dört yapraklı yeşil yonca sembolü kullanılmamalıdır.
Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde DÜŞME OLAYI BİLDİRİM FORMU ve GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU doldurularak kalite
birimine teslim edilir.
1
HARİZMİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ
DEĞERLENDİRME FORMU
ÇOCUK HASTA 0-16 YAŞ
KODU:HB.FR.05
YAYIN TARİHİ:15.10.2011
REV. TARİHİ: KASIM
2015
REV. NO:03
Sayfa No/Sayısı 2 / 2
RİSK PUANINA GÖRE ALINACAK ÖNLEMLER
Düşme Riski Olan Hastalarımız İçin Alınması Gereken Temel Güvenlik Önlemleri:
 Yerler temiz ve düzenli olmalıdır.
 Hastanın sık kullanacağı eşyaları yakınına yerleştirilir.
 Hemşire çağrı cihazı gösterilir.
Hasta yardım istemesi konusunda bilgilendirilir.
 Kaymayan ayakkabı ve ya terlik kullanması sağlanır.
 Hastanın hijyen, tuvalet, vb. ihtiyaçları için destek olunur.
 Yatak kenarlıkları yukarıya kaldırılır.
 Yataklar en düşük seviyede tutulur.
 Eğer gereksiz ise ortamdaki fazla malzemeler uzaklaştırılır.
 Yatak ve tekerlekli sandalyelerin tekerlekleri kilitli tutulur.
 Sedye ve yatak korkulukları günlük olarak servis sorumlu hemşireleri tarafından kontrol edilir
 Düşme riski taşıyan ıslak zeminlere “kaygan zemin” levhaları konulur.
 Personele yataktan sedye transferi ve hastaların taşınması ile ilgili eğitim verilir.
DÜŞME ÖNLEME TAKİBİ
..…/……/……..
..…/……/……..
..…/……/……..
..…/……/……..
..…/……/……..
SABAH
SABAH
SABAH
SABAH
SABAH
AKŞAM
AKŞAM
AKŞAM
AKŞAM
AKŞAM
Yataklar en düşük seviyede
tutuldu, Yatak kenarlıkları
yukarıya kaldırıldı,tekerlekler
sabitlendi.
Hemşire çağrı cihazı çalışıyor
ve erişilebilir durumda
Odanın aydınlatması sağlandı
Oda kapısı açık tutuldu.
Kaymayan ayakkabı ve ya
terlik kullanması hakkında
bilgilendirildi.
Hasta refakatçilerinin
yanında kalması sağlandı,
Hasta yakınına düşme riskine
yönelik eğitim verildi
Hastanın ihtiyaçlarını
uyanıkken gidermesi için
önerilerde bulunuldu
Eğer gereksiz ise ortamdaki
fazla
malzemeler
uzaklaştırıldı.
Düşme riski olan hastalar için
yapraklı yeşil yonca figürü ile
tanımlandı bu tanımlayıcı
hasta
yatağına
asılı
bulunduruldu
Düşme riski olan hastalar
hemşire bankosuna yakın
odalarda yatırıldı.
NOT: Çocuk hastalar düşme riski açısından yetişkin hastalara göre daha riskli kabul edildiğinden ,çocuk hastalara yönelik her türlü önlem
alınmalıdır.
Download