DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders
MAKRO İKTİSAT TEORİSİ
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
MAK214
4
3+0
Kredi AKTS
3
5
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Makro iktisat teorilerini ve politikalarını analiz ederek günümüzde
ulusal düzeyde geçerliliğini tartışmak ve makro iktisadi olayları ve
olguları güncel konularla destekleyerek analiz etmek bu dersin
temel hedefidir.
Bu derste makro iktisadi konular ve uygulamalar ulusal ve
uluslararası düzeyde incelenerek, sayısal değişkenler ile birlikte
analiz edilmektir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili güncel iktisadi
olaylar derste değerlendirilmekte ve makroekonomik performansı
arttırma yolları çözüm önerileriyle birlikte ortaya konulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Makro ekonominin tarihçesini araştırma alanlarını
varsayımlarını ve ekonomik değişkenler ile ilişiklerini
ortaya koyabilme
2) Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesini ve ekonomik
göstergelerin yorumlarını yapabilme
3) Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesini ve
ekonomik kara birimleri ile etkilerini değerlendirebilme
4) Klasik ekonomik teori çerçevesinde piyasaları
değerlendirme ve bunların kısa ve uzun vadeli etkilerini
tartışabilme
5) Keynesyen ekonomik teori çerçevesinde piyasaları
değerlendirme ve makro ekonomik dengelerin etkilerini
tartışabilme
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6) IS eğrisi ile Mal ve hizmet piyasalarını modelleme,
analiz ve tahlil edebilme
7) LM eğrisi ile para piyasalarını modelleme ve analiz
edebilme
8) IS LM modeli çerçevesinde para ve maliye
politikalarının güçlü ve zayıf etkilerini tartışabilme
9) IS-LM-BP Modelini analiz edebilme, sabit ve esnek
kur uygulanmalarını tahlil ederek değerlendirme ve
tartışabilme
10) AD-AS Modelini analiz edebilme ve ekonomik
sonuçlarını değerlendirebilme
11) Konjonktür Teorilerini sorgulama ve alternatif
politikaları yorumlayabilme
12) Farklı varsayımlar altında AS-AD modellerini
yorumlayabilme
13) Makro ekonomik sorunlar ve alternatif stratejileri
değerlendirme ve çözümleme
14) Bütçe ve finans konularında alternatif yorum ve
politikaları alternatifleriyle birlikte ortaya koyabilme
15) Ekonomik büyüme modellerini analiz edebilme ve
çözümleyebilme
Öğretim
Yöntemleri:
Ölçme
Yöntemleri:
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
Ön Hazırlık
-Yıldırım,
Makro ekonominin tarihçesi, araştırma alanları ve temel
Kemal ve Diğ.,
varsayımları makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve (2012), Makro
ekonomi politikası.
İktisat, Seçkin,
Ankara,
-Yıldırım,
Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili
Kemal ve Diğ.,
kavramlar. Ekonominin büyüme oranı, fiyat endeksleri,
(2012), Makro
enflasyon oranı ve faiz oranı.
İktisat, Seçkin,
Ankara,
Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesi; ödemeler
-Yıldırım,
bilançosu, döviz kuru ve ölçülmesi. Ekonomik karar birimleri ve Kemal ve Diğ.,
faaliyetleri, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki
(2012), Makro
ilişkiler.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İktisat, Seçkin,
Ankara,
-Yıldırım,
Klasik ekonominin varsayımları, işgücü piyasasında denge, mal
Kemal ve Diğ.,
piyasası ve para piyasası. Klasik modelin bazı sonuçları; sermaye
(2012), Makro
birikimi, nüfus artışı ve işsizlik. Klasik modelde toplam arz ve
İktisat, Seçkin,
talep eğrileri ve ekonomi politikalarının etkinliği.
Ankara,
-Yıldırım,
Keynesyen modelin varsayımları, toplam harcamalar, denge gelir Kemal ve Diğ.,
düzeyi ve toplam arz eğrisi Keynesyen modelde çoğaltan
(2012), Makro
mekanizması ve işleyişi, açık ekonomide denge gelir düzeyi.
İktisat, Seçkin,
Ankara,
-Yıldırım,
IS-LM modelinin oluşumu, birlikte denge, dengesizlikler ve
Kemal ve Diğ.,
dengesizliklerin giderilmesi. IS-LM modelinde para ve maliye
(2012), Makro
politikalarının güçlü ve zayıf etkileri.
İktisat, Seçkin,
Ankara,
VİZE SINAVI
-Yıldırım,
IS-LM-BP Modeli, Mal Ticareti ve Sermaye Hareketleri IS-LM- Kemal ve Diğ.,
BP Sabit ve Esnek Kur Uygulanması Durumunda Talep Yönlü
(2012), Makro
Politikalar.
İktisat, Seçkin,
Ankara,
-Yıldırım,
Kemal ve Diğ.,
AD-AS Modelinin analizi ve AD-AS Modelinde Çoğaltan
(2012), Makro
Mekanizmasının Etkinliği
İktisat, Seçkin,
Ankara,
-Yıldırım,
Kemal ve Diğ.,
Konjonktür Teorileri: İşsizlik, Enflasyon ve Endeksleme
(2012), Makro
süreçleri
İktisat, Seçkin,
Ankara,
-Yıldırım,
Kemal ve Diğ.,
Toplam Talep ve Pigou Etkisi ve Kısa Dönem Arz Modelleri
(2012), Makro
AD-AS de Eksik Bilgi Modelleri
İktisat, Seçkin,
Ankara,
-Yıldırım,
Kemal ve Diğ.,
Para, Enflasyon ve Faiz Oranları Enflasyonu Düşürmede
(2012), Makro
Alternatif Stratejiler ve Enflasyon ve İşsizliğin Politik Yönü
İktisat, Seçkin,
Ankara,
-Yıldırım,
Kemal ve Diğ.,
Bütçe Açıkları ve Finansmanı Dış Açıklar ve Stok Akım Dengesi
(2012), Makro
İktisat, Seçkin,
Ankara,
Ekonomik Büyüme ve Neoklasik Büyüme Modeli Ekonomik
Büyüme ve Cobb-Douglas Modeli
14
-Yıldırım,
Kemal ve Diğ.,
(2012), Makro
İktisat, Seçkin,
Ankara,
KAYNAKLAR
Ders Notu
Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara.
Diğer Kaynaklar
-Dornbush, Rudiger,. ve Fıscher, Stanley, Makro Ekonomi, Akademi,
Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI
YÜZDESİ
Ara Sınav
1
70
Kısa Sınav
2
20
Ödev
1
10
Toplam
100
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2
3
4
5
1
1. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
2. Dilbilimin, Almanca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve
ilkelerini açıklama.
X
3
3. Almanca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri
kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
4. Almanca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı
X
X
olarak betimleme.
5
5. Yabancı dil olarak Almancanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
6. Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
7. Alman Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan
öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
8. Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
9. Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme
becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
10. Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme
sürecini planlama.
11
11. Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili
olarak kullanma.
12
12. Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci
merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
13. Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin
gelişimini izleme.
14
14. Alman diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak
sorumluluk üstlenme.
X
X
X
X
X
X
15 15. Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
16. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirme
17
17. Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim
kurma.
X
X
X
18 18. Alman dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma
19
19. Almanca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim
için girişimde bulunma.
20
20. Alman dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup
biteni izleyerek çözümleyebilme.
X
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Toplam
Süresi
SAYISI
İş Yükü
(Saat)
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
4
56
Ara Sınav
1
10
10
Kısa Sınav
2
2
4
Ödev
1
20
20
Final
1
10
10
Toplam İş Yükü
142
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4.73
Dersin AKTS Kredisi
5
Download