Etkinlik ve Kazanımlar İndeksi* (1-69)

advertisement
Belirli bir amaca ulaşmak ve hedefleri gerçekleştirmek için
yapılması gerekenleri sıralar.
Kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar oluşturur.
Bir işi yaparken o işe özgü ilke ve kuralları uygular.
Sosyal yaşamda kuralların olduğunu kavrar.
Bir olay ya da olgu karşısındaki konumunu çeşitli açılardan
(maddi, stratejik, taktik vb.) değerlendirir.
Bir sorunla ilgili verileri toplar, düzenler ve yorumlar.
Parçasını gördüğü bir nesnenin bütünü ile ilgili düşünceler
oluşturur.
Bilginin değişebileceğini ve gelişebileceğini fark eder.
Bilgi edinmek için çeşitli kaynakları kullanır.
Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Bilgi kaynağına ilişkin duygu ve düşüncelerinin eylemlerine
etkisini sorgular.
Düşünce, kanaat ve davranışların oluşumunda farklı
kaynakların etkilerini ayırt eder.
Kendisine ulaşan mesajları sorgular.
Öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Kendisinin ve başkalarının düşüncelerindeki ön yargı, klişe,
kalıp yargı vb. unsurları fark eder.
Verilen veya gösterilen gerekçelerin uygunluğunu
değerlendirir.
Olayları ve olguları çoklu neden ve çoklu sonuç ilişkisine
göre değerlendirir.
Süreci etkileyen varsayımları değerlendirir.
Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak yeni örüntüler oluşturur.
Bir soruna getirilen çözümlerde insani değerlere uygunluğu
gözetir.
Çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla
grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
Özel ilgileri ile ilgili bağlantılı olabilecek iş etkinliklerini
(eğitim, beceri, kişilik özellikleri vb.) tanımlar.
Alternatifli düşünmenin önemini fark eder.
Sorunlara farklı çözümler önerir.
Sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel
sorumluluğunu fark eder.
Sorunların çözümlerine yönelik girişimde bulunur.
Şartlar değiştiğinde görüş ve/veya eylemlerin de
değişebileceğini fark eder.
Tercihini insani değerlerden yana kullanır.
Bulunduğu ortama uygun söz ve davranışlar sergiler.
Olumlu ve olumsuz değerleri ayırt eder.
Etkinlik ve Kazanımlar İndeksi* (1-69)
1 Doğruluk Ne Demek?
2 Nasıl Etkiler?
3 Sınıfın Seyir Defteri
4 Atalarımız Demiş
5 Ben Dürüstüm
6 En Dürüst Cevap
7 Öğrenci Doğruluğu
8 Anahtar Kelime
9 Açıkla Kazan
10 Hangisi Dürüstçe?
11 Eğer
12 Evet Dürüst
13 Kandırmaca
14 Doğru Sözlük
15 Asla, Bazen, Her Zaman, Çoğu Zaman
16 Atalarımızdan Haber Var
17 Kim Yazacak?
18 Neden Yalan?
19 Başkanım, Doğru Ol!
20 Aldanma!
21 Alışverişte Dikkat!
22 Olay İnceleme
23 Bizim Burnumuz Uzamıyor!
24 Anka Kuşu ve Oduncu
25 Sorunları Çözmek
26 Bizi Kandıramazsınız!
27 Sağlığımız Tehlikede!
28 Yusuf Ne Yapmalı?
29 Sevgili Dert Ortağım
30 Kandırıkçı
31 Dürüst Bir İnsan
32 İlgili Özellikleri İşaretle
33 Doğrusunu Bulalım
34 Kayıp Eşya Bürosu
35 Yazmaca
36 Tüccar
37 Bir Kelime, Bir Hikâye
38 Sınıfta Pazar Var!
39 Dürüstlük Her Şeyde!
40 Kulağıma Söyle!
41 Davacıyım!
42 Sınıf Tiyatrosu
43 Ben Olsaydım
44 Yalancı Köy
45 İşimizi Doğru yapalım
46 Modelleme
1
PERESE doğruluk
94

2 3 4








  
 

 
 
 



  










 



 

5












 
  






 
 




6







7

8 9 10 11










12 13 14 15

















*  işareti ile gösterilen Kazanımlar etkinlikle doğrudan ilgili,  işareti ile gösterilen Kazanımlar etkinlikle dolaylı olarak ilgilidir.
16






 




17 18 19 20 21
























































22








 





 


 

23 24 25 26 27 28 29 30 31





 

 
 
 


 


















 





































































































































32 33 34 35 36














































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































37 38 39 40 41 42 43 44 45 46




47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57



 
  



  
  
  


















    








 


 
 










58 59 60

  

 





  
  

 



 

 











61 62 63 64 65 66 67 68 69


 

 
















 
 
 


 
















 

  













  


  

 




 







































































doğruluk PERESE
95
Olumlu değerlere uygun davranmaya istekli olur.
Değerlerin birbirleriyle ilişkilerini fark eder.
Değerlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini açıklar.
Davranışlarını kontrol edebilme becerisi geliştirir.
İnsani değerlere uygun yaşamanın hayatına katacağı
anlamı ve mutluluğu fark eder.
Duygu ve düşüncelerinde meydana gelen değişikliklerle
ilgili çıkarımlarda bulunur.
Güçlü ve zayıf yönlerini fark eder.
Zaman içinde gelişen becerilerini fark eder.
Kendi farklılıklarını kabullenir.
Olumlu bir beden imgesi geliştirir.
Kendi ilgi alanlarının farkına varır.
Gerek duyduğunda başkalarından yardım talep eder.
Organizasyonlarda dönüşümlü olarak değişik roller üstlenir.
Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki konumunu belirler.
Bir bireyin sahip olabileceği değişik rolleri (arkadaş,
öğrenci, ailenin bir üyesi vb.) belirtir.
Kendi bireysel farklarının topluma neler katabileceğine
ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Sınırlamaların gerekçelerini fark eder.
Günlük yaşam becerileri (temizlik, sağlık koruma, beslenme,
adres ve telefon bilme, yardım isteme vb.) geliştirir.
Gerektiğinde reddetme davranışı sergiler.
Eylemlerinin kendisinde ve çevresinde meydana getirdiği
değişiklikleri izler.
Kuralları sorgular.
Temel insani değerlere uygun kuralları benimser.
Kuralların önleyici ve koruyucu yanlarını fark eder.
Eylemlerinde şartları değerlendirir.
Eylemlerini gerekçelendirir.
Eylemlerini, belirlediği/belirlenmiş ölçütlere göre önem ve
öncelik sırasına koyar.
Düşünce, söz ve eylemlerinde kendine güven duyması
gerektiğini fark eder.
Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir.
Olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi
geliştirir.
Kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü
davranışlarla gösterir.
Her insanın değerli ve onurlu olduğunu kabul eder.
Anlamlı ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin önemini fark eder.
İlişkilerinde insani değerleri gözetir.
Bireysel, eşli ve grupla çalışma becerileri sergiler.
Bir ilişkiyi sürdüren ve zedeleyen tutum ve davranışlara
örnek verir.
Kişisel ilişkilerdeki sorumluluklarını fark eder.
Birlikte yaşama kültürü için diyalog ve etkili iletişimin
önemini fark eder.
Kişiler arasındaki farklılık ve benzerlikleri ayırt eder.
PERESE doğruluk
96
Sahip olduğu imkânları paylaşmaya istek duyar.
1 Doğruluk Ne Demek?
2 Nasıl Etkiler?
3 Sınıfın Seyir Defteri
4 Atalarımız Demiş
5 Ben Dürüstüm
6 En Dürüst Cevap
7 Öğrenci Doğruluğu
8 Anahtar Kelime
9 Açıkla Kazan
10 Hangisi Dürüstçe?
11 Eğer
12 Evet Dürüst
13 Kandırmaca
14 Doğru Sözlük
15 Asla, Bazen, Her Zaman, Çoğu Zaman
16 Atalarımızdan Haber Var
17 Kim Yazacak?
18 Neden Yalan?
19 Başkanım, Doğru Ol!
20 Aldanma!
21 Alışverişte Dikkat!
22 Olay İnceleme
23 Bizim Burnumuz Uzamıyor!
24 Anka Kuşu ve Oduncu
25 Sorunları Çözmek
26 Bizi Kandıramazsınız!
27 Sağlığımız Tehlikede!
28 Yusuf Ne Yapmalı?
29 Sevgili Dert Ortağım
30 Kandırıkçı
31 Dürüst Bir İnsan
32 İlgili Özellikleri İşaretle
33 Doğrusunu Bulalım
34 Kayıp Eşya Bürosu
35 Yazmaca
36 Tüccar
37 Bir Kelime, Bir Hikâye
38 Sınıfta Pazar Var!
39 Dürüstlük Her Şeyde!
40 Kulağıma Söyle!
41 Davacıyım!
42 Sınıf Tiyatrosu
43 Ben Olsaydım
44 Yalancı Köy
45 İşimizi Doğru yapalım
46 Modelleme
Başkalarının duygularının farkında olur.
Başkalarının görüş, düşünce, inanç ve önerilerini kabul veya
reddetme sebeplerini uygun ifadeleri kullanarak açıklar.
Düşünce, inanç, kanaat, duygu ve izlenimlerini uygun şekilde
ifade eder.
İstek, gereksinim, beğeni, dilek ve şikâyetlerini ilgili kişilere
uygun şekilde ifade eder.
Eleştirel yaklaşımları olgunlukla karşılar.
Düşünce ve davranışları üzerine öz değerlendirme yapar.
Hata yapılabileceğini ve bunun doğal olduğunu fark eder.
Hatalarının sonuçlarını değerlendirerek düzeltme yollarını
belirler.
Çevresindekilerin olumlu ve güzel yönlerini takdir eder.
Başkalarının duyarlılıklarına saygı gösterir.
Kendisine ve çevresine karşı ilgi ve merak duyar.
Değişik kültürleri tanımaya istek duyar.
İnsanlar arasında değişik kültürlerin, yaşam tarzlarının,
eğilimlerin ve alışkanlıkların olduğunu fark eder.
İnsanların birlikte yaşamalarını destekleyen değerleri tanır.
İnsanların birlikte yaşamalarını destekleyen değerleri koruma
ve geliştirme konusunda sorumluluk üstlenir.
Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlerin
toplumsal yaşamı zenginleştirdiğini kavrar.
Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterir.
Beğenilerdeki, inançlardaki, yaşam tarzlarındaki vb.
farklılıklara karşı hoşgörülü davranır.
Farklı durumlarda farklı duygu ve düşünceler
yaşanabileceğinin farkında olur.
Bazı değer ölçütlerinin kültürlere göre farklılaşabileceğini bilir.
Kendisinin veya diğer kişilerin eylemlerini nedenleri ve
etkileri açısından değerlendirir.
Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.
Değişiklikleri ve Süreklilikleri ayırt eder.
Ayrımcılığın çeşitli biçimlerini sorgulayarak ayrımcılık
yapmama konusunda duyarlılık gösterir.
Çeşitli ortamlarda ve konumlarda üstlenilmesi gereken
sorumlulukları fark eder.
Sorumlulukların yerine getirilmemesinin doğurabileceği
sonuçları fark eder.
Maddi ve manevi paylaşımların insan için bir erdem olduğunu
fark eder.
Etkinlik ve Kazanımlar İndeksi* (70-128)
70 71
97










72























73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84














 





 


 


  





















  

































 
*  işareti ile gösterilen Kazanımlar etkinlikle doğrudan ilgili,  işareti ile gösterilen Kazanımlar etkinlikle dolaylı olarak ilgilidir.
85 86 87

88 89 90 91 92 93












































































































94
95













































96






98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128










































































doğruluk PERESE
97
İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır.
Savurganlığı önleme ve tutumlulukla ilgili davranış
sorumluluğu geliştirir.
Kamu mallarının ve ortak yaşam alanlarının korunmasında
sorumluluk üstlenir.
Kültürel mirası benimseme ve koruma konusunda duyarlı olur.
Kaynak kullanımı ile ilgili sorumlulukları fark eder.
İhtiyaçları ile sahip olduğu imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular.
Varlıklara karşı sorumluluklarının neler olduğunu bilir.
İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için nelere ihtiyaç
duyduklarını fark eder.
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
Evrendeki yasaları (fiziksel, biyolojik, toplumsal vb.) fark eder.
Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.
Yerel, ulusal ve küresel çevre sorunlarına karşı duyarlılık sergiler.
Yaşadığı bölgedeki faaliyetleri (sosyal, ekonomik, siyasi vb.)
fark eder.
Çevresinde farklı tipte yaşam alanları olduğunu keşfeder.
Çevresindeki imkânların farkına varır ve bunları değerlendirir.
Eşyaları onlara zarar vermeden kullanır.
Araç gereçleri amaçlarına uygun kullanır.
Grup hâlinde yapılan etkinliklerde gerekli sorumlulukları
yerine getirmek için çaba gösterir.
Temel hak ve hürriyetlerini ifade eder.
İnsan haklarının ve özgürlüklerinin herkes için doğuştan ve
vazgeçilmez olduğunu fark eder.
Sahip olduğu hakların korunup geliştirilmesinde hak arama
yollarını kullanır.
Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlara ilişkin çözüm
önerileri geliştirir.
Hakları ihlal edilenlere yardımcı olmanın insani bir davranış
olduğunu belirtir.
Hatalı olduğunu düşündüğü davranışlarda bulunanları uyarır.
İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal
örgüt, resmî kurum ve grupları fark eder.
Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler
arasındaki etkileşime örnekler verir.
Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur.
Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden
kişileri ve kurumları ilişkilendirir.
Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumları ve işlevleri
hakkında bilgi edinir.
Farklı ortamlarda karşılaşabileceği tehlikelere karşı önlemler
alır.
Amaca uygun araç belirler.
Download