TBMM B: 96 29 . 4 . 1987 O: 2 kanlığıma intikal etmiştir. Söz konusu

advertisement
T. B. M. M.
B: 96
kanlığıma intikal etmiştir. Söz konusu dosya Bakan­
lığımızca incelenmiş, dosya münderecatrnda yer alan
konuların ilgililere ve bu arada konunun adlî mer­
cilere intikal ettirildiği belirlenmiştir.
Adlı mercilere intikal eden bir konu hakkında ke­
sin bir hüküm tesis edilmeden ve bu hükme muttali
olunmadan herhangi bir işlem yapılabilmesi müm­
kün olmamak gerekir. Mahkeme kararı Bakanlığıma
18.3.1987 tarihinde intikal etmiştir. (Ek : 1) Dola­
yısıyla dosyanın sürüncemede bırakılması söz konu­
su değildir.
b) Bakanlığımın dosya ile ilgili görüşünün dört
aydan fazla geciktirilmesinin sebebi Bakanlığımdan
kaynaklanmamaktadır.:
Mahkeme1 kararı yukarıda
da belirtildiği gibi 18.3.1987 tarihlinde Bakanlığıma
ulaşmıştır. Vatandaşın dilekçe hakkı hiçbir zaman
sınırlandırılmamıştır. Dolayısıyla da Anayasaya ay­
kırı bir işlem yapılmamıştır.
Cevap 2. a) Adı geçen şirketin hakları Bakanlığumca her zaman korunmuştur. Bakanlık müfettiş­
lerim şirket ile ilgili görevlerini yapmışlar ve tanzim
edilen müfettiş raporlarının gereği yapılmıştır.
Şöylaki;
— Amasya Valiliğinin 15.12.1977 tarihli telgra­
fına istinaden ileri sürülen iddialar müfettiş yardım­
cıları Abdurrâhman Özenbaş ve Naci Sulkalar tara­
fından incelenmiş olup, 30J.1978 tarih ve 1 sayılı
rapor tanzim edilmiş,
1
— ıŞirket ortaklarından Fahrettin Karaboyun ta­
rafından Bakanlığımıza verilen dilekçede yer alan
iddialar üzerine anılan şirketin teftişi Bakanlığımız
müfettişlerinden Cafer Tayyar Çöklü tarafından ya­
pılmış, konu ile ilgili 30.1.1981 tarih ve 2 sayılı ra­
por düzenlenmiş,
— Şirket denetçilerinden Muammer Gür'ün şi­
kâyeti üzerine, müfettiş yardımcıları Fevzi Özkan
ve Ersan Gök tarafından yapılan denetim netice­
sinde 31.8.1984 tarih ve 4 sayılı rapor kaleme alın­
mıştır.
Bakanlığımca şirket ortaklarının halk ve menfaat­
lerimi koruma yönünde gereken her türlü tedlblir alın­
mıştır.
ıb) Bakanlığım Müfettişi Hurşit Zengin tarafından
düzenlenen 20.9.1985 tarihli ve 9 ve 11 sayılı ra­
porlar, gereği yapılmak üzere Amasya Cumhuriyet
Savcılığına 26J2.1985 tarih ve 51415 sayı ile intikal
ettirilmiştir.
Ayrıca, sözü 'C'dilen raporlar ilgisi nedeniyle, Baş­
bakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ve
29 . 4 . 1987
O: 2
yine Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müs­
teşarlığı Teşvik ve Uygulama Dairesi Başkanlığına
Bakanlığım tarafından gereğinin takdiri ipin gönde­
rilmiştir. Bütün bu gelişmeler şikâyet sahibi Ahmet
Acar'a da bildirilmiştir.
Bakanlığımca tespit edilen hususların hepsinin
gereği yapılmış ve konu gereğince tevessül olunmak
üzere adlî mercilere intikal ettirilmiştir.
c) Öte yandan, soğuk hava deposunun satışı ile
ilgili inceleme Bakanlık Müfettişi Hurşit Zengin ta­
rafından yapılmış, konunun kambiyo mevzuatı yö­
nünden de incelenmesi için Başbakanlık Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilmesi uygun
bulunmuştur.
T.
e
Amasya
Suillh Ceza Mahkemesi
Sayılh KARAR
Esas : 1983/533
Karar : 1985/100
Yargıç : Niıhat Varol 25109
Uzman : Hanım Kılıç
Davacı : K. H.
Sanıklar : 1. Ahmet Acar - Lütfi oğlu Haticeden
doğma 1921 Doğumlu Hızırpaşa Mahallesi.
2. Yusuf Etibakan - Süleyman oğlu 1927 do­
ğumlu Amasya Mehmetpaşa mahallesi.
3. Nihat Özdemir - Abdullah oğlu 1929 doğumlu
Amasya Çamlar Mahallesi kayıtlı.
4. Cemalettin Büyüktangal - ihsan oğlu Fatmadan doğma 1933 doğumlu Amasya Üçler mahallesi
kayıtlı.
5. Mehmet Nedim Saraçoğlu - Halis oğlu Arife
Rukiyeden doğma 1926 doğumlu, Amasya Hatunya
mahallesi kayıtlı.
6. Mustafa HJlmli Erciycs - Arif. oğlu Nazifeden
doğma 1337 doğumlu, Amasya Beyazıtpaşa mahal­
lesi kayıtlı.
7. Refik Başıaçık - Ziya oğlu Makbuleden doğ­
ma 1341 Doğumlu Amasya Kirazlıdere mahallesi.
8. Ahmet Lütfi Akça - Nurettin oğlu Melihadan
doğma 1931 doğumlu, İstanbul Sarıyer nüfusuna ka­
yıtlı.
9. Selim Hakkı Giray - Abbas oğlu Halimeden
doğma 1928 doğumlu Üçler mahallesi.
10. Metin Arslan - Mithat oğlu Nazireden doğ­
ma 1944 doğumlu, Amasya Kale K.
— 508 —
Download