1. (2a-3) ile (b+4) aralarında asal sayılardır. ise a

advertisement
4
4. 225.102-k işleminin sonucu bilimsel
gösterim olduğuna göre k kaçtır?
1. (2a-3) ile (b+4) aralarında asal sayılardır.
𝟐𝐚−𝟑
𝐛+𝟒
𝟑𝟎
= 𝟏𝟖 ise a-b kaçtır?
A) 3
B) 4
A) 1
C) 5
B) 2
C) 3
D) 4
D) 6
5. İzmir ile İstanbul
2.
arası mesafe kara
yolu ile yaklaşık
484 km’dir.
6 dakika
15 dakika
24 dakika
Üç çalar saat sırasıyla 6,15 ve 24 dakikada
bir çalmaktadır. Üçü birlikte ilk kez saat
10:10’da çaldıktan sonra ikinci kez saat kaçta
tekrar birlikte çalarlar?
A) 10:40
B) 11:10
C) 11:40
D) 12:10
3.
(-3)3 = -27
Ali
𝟏
-22 = 4 ( )−𝟏 = 3
𝟑
Can
Elif
(-4)-2 =
𝟏
𝟏𝟔
Ömer
Yukarıdaki dört kişinin söylediği eşitliklerden
hangisininki yanlıştır?
A) Ali
B) Can
C) Elif
D) Ömer
Ali bu yolu ;
A2.2B şeklinde ifade
ettiğine göre A+B
kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
6. 8 −√𝐚 işleminin sonucu sayı doğrusunda
2 ile 3 arasında bir noktaya karşılık geldiğine
göre a tam sayısı kaç olabilir?
A) 6
B) 15
C) 24
D) 30
7. ( √𝟏𝟖𝟎 - √𝐀 ) . √𝟓 işleminin sonucu bir
doğal sayı olduğuna göre A sayısı kaç
olabilir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
4
8.
10. Tablo: Takdir belgesi alanların sayısı
8A
K
8B
7
8C
3
8D
6
Şekildeki ABFG karesinin alanı 1,44 cm2 ve
CDEF karesinin alanı 0,36 cm2’dir.
Yukarıdaki tablo bir okulda 8. sınıf
öğrencilerinin aldıkları Takdir Belgesi sayısını
göstermektedir.8.sınıflardan Takdir Belgesi
alan öğrencilerden rastgele bir öğrenci
seçildiğinde bu öğrencinin 8A sınıfından bir
öğrenci olma olasılığı %20 ise K sayısı kaçtır?
Buna göre IGEI’nun uzunluğu kaç cm’dir?
A) 3
A) 1,8
B) 1,6
C) 1,4
B) 4
C) 5
D) 6
D) 1,2
9.
11.
Yukarıda eş bölmelere ayrılmış çark bir kez
çevriliyor. Çark durduğunda okun gösterdiği
sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) 5 olma olasılığı 6 olma olasılığına eşittir.
B) 3 olma olasılığı 1 olma olasılığından
büyüktür.
C) Tek sayı olma olasılığı çift sayı olma
olasılığından azdır.
D) Asal sayı olma olasılığı tek sayı olma
olasılığından azdır.
Yukarıdaki eş bölmelere ayrılmış kareli
düzleme çizilen KLM üçgeninde [KP] ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) LM kenarına ait yüksekliktir.
B) K açısının açıortayıdır.
C) LM kenarına ait kenarortaydır.
D) Üçgeni iki eş parçaya ayırmıştır.
4
12.
2 cm
15. Aşağıda bazı üçgenlerle ilgili bilgiler
verilmiştir.
3 cm
Buna göre verilen bilgilerden hangisi ile tek
bir üçgen çizilemez?
5 cm
6 cm
Yukarıda uzunlukları verilen çubuklardan üç
tanesi kullanılarak bir üçgen
oluşturulacaktır.
Buna göre üçgenin çevresinin uzunluğu en az
kaç santimetredir?
A) 10
B) 11
C) 13
D) 14
16. Köşelerinin koordinatları A(-1,2) ,
B(0,-3) ve C(4,3) olan ABC üçgeni orijin
etrafında saat yönünde 900 döndürülüyor.
Oluşan görüntünün apsisleri toplamı kaçtır?
13.
A) 0
Şekilde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) IACI = IADI
B) IADI > IDBI
C) IACI > IABI
D) IABI > ICBI
B) 1
C) 2
D) 3
17.
x cm
1 cm
Yukarıda kenar uzunlukları verilen karelerle
oluşturulmuş aşağıdaki şeklin alanı kaç
cm2’dir?
14. Aşağıda kenar uzunlukları verilen
üçgenlerden hangisi bir dik üçgendir?
A) 8 cm , 9 cm , 12 cm
B) 2 cm , 3 cm , √𝟏𝟑 cm
C) √𝟏𝟓 cm , √𝟓 cm , √𝟑 cm
D) 4 cm , 5 cm , √𝟐𝟎 cm
A) 2x2 + 3x
C) 2x2 + 6x
B) x 2 + 6x
D) 2x 2 + 6
4
18.
20. Kare biçimindeki bir bahçenin alanı
(9x2-6x+1) cm olduğuna göre bu bahçenin
çevresi kaç santimetredir?
A) 6x-4
A
B
Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen A
şekline aşağıda verilen yansıma ve öteleme
hareketlerden hangisi yapılırsa B şekli
oluşur?
A) y eksenine göre yansıması alınıp y ekseni
boyunca 5 br aşağı ötelenirse
B) x eksenine göre yansıması alınıp y ekseni
boyunca 5 br sağa ötelenirse
C) y eksenine göre yansıması alınıp y ekseni
boyunca 2 br aşağı ötelenirse
D) x eksenine göre yansıması alınıp y ekseni
boyunca 2 br sağa ötelenirse
19. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi bir
özdeşlik değildir?
A) (x-2).(x+2) = x2-4
B) x.(x-3) = x2-3
C) (2x-1)2 = 4x2-4x+1
D) (x+2)2 = x2+4x+4
B) 6x+4
C) 12x-4
D) 12x+4
Download